فهرست آیات دارای شان نزول

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فهرست آیات دارای شان نزول
شماره متن سوره تعداد آیات شان نزول آیه
1 سوره حمد 7 آیه
2 سوره بقره 286 آیه آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 8، آیه 11، آیه 13، آیه 14، آیه 19، آیه 25، آیه 26، آیه 27، آیه 43، آیه 44، آیه 45، آیه 46، آیه 62، آیه 76، آیه 79، آیه 80، آیه 83، آیه 84، آیه 85، آیه 87، آیه 89، آیه 94، آیه 97، آیه 99، آیه 100، آیه 102، آیه 104، آیه 106، آیه 108، آیه 109، آیه 113، آیه 114،‌ آیه 115، آیه 116، آیه 118،‌ آیه 119، آیه 120، آیه 121، آیه 125، آیه 130، آیه 135، آیه 137، آیه 142، آیه 143، آیه 144، آیه 146، آیه 148، آیه 150، آیه 154، آیه 158، آیه 159، آیه 163، آیه 164، آیه 168، آیه 170، آیه 171، آیه 174، آیه 177، آیه 178، آیه 184، آیه 186، آیه 187، آیه 188، آیه 189، آیه 190، آیه 191، آیه 194، آیه 195، آیه 196، آیه 197، آیه 198، آیه 199، آیه 200، آیه 202، آیه 204، آیه 206، آیه 207، آیه 208، آیه 212، آیه 214، آیه 215، آیه 217، آیه 218، آیه 219، آیه 220، آیه 221، آیه 222، آیه 223، آیه 224، آیه 228، آیه 229، آیه 230، آیه 231، آیه 232، آیه 238، آیه 240، آیه 241، آیه 243، آیه 245، آیه 255، آیه 256، آیه 257، آیه 264، آیه 265، آیه 267، آیه 272، آیه 273، آیه 274، آیه 278، آیه 281، آیه 285.
3 سوره آل عمران 200 آیه آیه 2، آیه 7، آیه 12، آیه 13، آیه 15، آیه 18، آیه 21، آیه 23، آیه 26، آیه 28، آیه 31، آیه 32، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 61، آیه 62، آیه 64، آیه 65، آیه 67، آیه 68، آیه 71، آیه 72، آیه 73، آیه 75، آیه 77، آیه 78، آیه 79، آیه 83، آیه 84، آیه 85، آیه 86، آیه 87، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 93، آیه 96، آیه 97، آیه 98، آیه 100، آیه 101، آیه 102، آیه 103، آیه 110، آیه 111، آیه 113، آیه 114، آیه 115، آیه 117، آیه 118، آیه 121، آیه 122، آیه 123، آیه 124، آیه 125، آیه 128، آیه 130، آیه 135، آیه 139، آیه 140، آیه 143، آیه 144، آیه 146، آیه 149، آیه 151، آیه 152، آیه 154، آیه 161، آیه 162، آیه 165، آیه 169، آیه 172، آیه 173، آیه 174، آیه 178، آیه 179، آیه 180، آیه 181، آیه 183، آیه 186، آیه 188، آیه 190، آیه 191، آیه 192، آیه 193، آیه 194، آیه 195، آیه 196، آیه 199، آیه 200.
4 سوره نساء 176 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 7، آیه 10، آیه 11، آیه 19، آیه 22، آیه 23، آیه 24، آیه 29، آیه 32، آیه 33، آیه 34، آیه 36، آیه 37، آیه 38، آیه 41، آیه 43، آیه 44، آیه 45، آیه 46، آیه 47، آیه 48، آیه 49، آیه 51، آیه 52، آیه 54، آیه 56، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 65، آیه 66، آیه 69، آیه 72، آیه 77، آیه 78، آیه 81، آیه 83، آیه 84، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 92، آیه 93، آیه 94، آیه 95، آیه 97، آیه 98، آیه 100، آیه 101، آیه 102، آیه 103، آیه 104، آیه 105، آیه 110، آیه 111، آیه 112، آیه 113، آیه 114، آیه 115، آیه 116، آیه 123، آیه 124، آیه 125، آیه 127، آیه 128، آیه 129، آیه 135، آیه 136، آیه 137، آیه 139، آیه 140، آیه 141، آیه 145، آیه 146، آیه 148، آیه 150، آیه 153، آیه 163، آیه 164، آیه 166، آیه 172، آیه 176.
5 سوره مائده 120 آیه آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 8، آیه 11، آیه 15، آیه 16، آیه 17، آیه 18، آیه 19، آیه 21، آیه 33، آیه 38، آیه 39، آیه 41، آیه 44، آیه 49، آیه 50، آیه 51، آیه 54، آیه 55، آیه 56، آیه 57، آیه 59، آیه 61، آیه 64، آیه 66، آیه 67، آیه 68، آیه 82، آیه 83، آیه 84، آیه 85، آیه 87، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 93، آیه 94، آیه 95، آیه 100، آیه 101، آیه 105، آیه 106، آیه 107.
6 سوره انعام 165 آیه آیه 1،‌ آیه 7، آیه 14، آیه 19، آیه 25، آیه 26، آیه 27، آیه 33، آیه 35، آیه 39، آیه 44، آیه 45، آیه 47، آیه 51، آیه 52، آیه 53، آیه 54، آیه 65، آیه 66، آیه 67، آیه 69، آیه 71، آیه 82، آیه 91، آیه 93، آیه 94، آیه 100، آیه 108، آیه 109، آیه 110، آیه 111، آیه 116، آیه 118، آیه 119، آیه 120، آیه 121، آیه 122، آیه 124، آیه 136، آیه 140، آیه 141، آیه 157.
7 سوره اعراف 206 آیه آیه 26، آیه 31، آیه 32، آیه 40، آیه 46، آیه 102، آیه 167، آیه 170، آیه 175، آیه 180، آیه 184، آیه 187، آیه 188، آیه 204، آیه 206.
8 سوره انفال 75 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 17، آیه 19، آیه 22، آیه 24، آیه 25، آیه 26، آیه 27، آیه 30، آیه 31، آیه 32، آیه 33، آیه 35، آیه 36، آیه 41، آیه 46، آیه 47، آیه 49، آیه 50، آیه 55، آیه 56، آیه 57، آیه 58، آیه 61، آیه 62، آیه 63، آیه 64، آیه 65، آیه 66، آیه 67، آیه 68، آیه 70، آیه 72، آیه 73، آیه 75.
9 سوره توبه 129 آیه آیه 9، آیه 12، آیه 14، آیه 17، آیه 19، آیه 20، آیه 21، آیه 23، آیه 24، آیه 25، آیه 28، آیه 29، آیه 30، آیه 34، آیه 37، آیه 38، آیه 39، آیه 41، آیه 42، آیه 43، آیه 49، آیه 50، آیه 53، آیه 58، آیه 59، آیه 61، آیه 62، آیه 64، آیه 65، آیه 66، آیه 73، آیه 74، آیه 75، آیه 79، آیه 80، آیه 81، آیه 84، آیه 91، آیه 92، آیه 94، آیه 95، آیه 96، آیه 97، آیه 98، آیه 99، آیه 100، آیه 101، آیه 102، آیه 106، آیه 107، آیه 108، آیه 109، آیه 111، آیه 113، آیه 114، آیه 115، آیه 117، آیه 118، آیه 119، آیه 122.
10 سوره يونس 109 آیه آیه 2، آیه 7، آیه 12، آیه 15، آیه 39، آیه 40، آیه 42.
11 سوره هود 123 آیه آیه 5، آیه 8، آیه 12، آیه 17، آیه 34، آیه 114.
12 سوره يوسف 111 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3.
13 سوره رعد 43 آیه آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 11، آیه 13، آیه 19، آیه 24، آیه 30، آیه 31، آیه 33، آیه 38، آیه 39، آیه 43.
14 سوره ابراهيم 52 آیه آیه 28.
15 سوره حجر 99 آیه آیه 24، آیه 45، آیه 47، آیه 49، آیه 50، آیه 94، آیه 95، آیه 97.
16 سوره نحل 128 آیه آیه 1، آیه 4، آیه 24، آیه 28، آیه 38، آیه 41، آیه 42، آیه 43، آیه 75، آیه 76، آیه 83، آیه 91، آیه 92، آیه 94، آیه 95، آیه 96، آیه 97، آیه 98، آیه 103، آیه 106، آیه 110، آیه 112، آیه 126.
17 سوره اسراء 111 آیه آیه 1، آیه 11، آیه 15، آیه 23، آیه 26، آیه 28، آیه 29، آیه 33، آيه 45، آیه 46، آیه 53، آیه 56، آیه 59، آیه 60، آیه 72، آیه 73، آیه 74، آیه 76، آیه 80، آیه 81، آیه 82، آیه 85، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 92 آیه 93، آیه 110، آیه 111.
18 سوره كهف 110 آیه آیه 1، آیه 6، آیه 9، آیه 23، آیه 24، آیه 25، آیه 28، آیه 51، آیه 60، آیه 83، آیه 103، آیه 104، آیه 109، آیه 110.
19 سوره مريم 98 آیه آیه 12، آیه 63، آیه 64، آیه 66، آیه 77، آیه 83، آیه 96.
20 سوره طه 135 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 105، آیه 114، آیه 131.
21 سوره انبياء 112 آیه آیه 1، آیه 34، آیه 36، آیه 101، آیه 102، آیه 103.
22 سوره حج 78 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 8، آیه 9، آیه 11، آیه 15، آیه 19، آیه 25، آیه 27، آیه 34، آیه 35، آیه 37، آیه 39، آیه 40، آیه 41، آیه 47، آیه 52، آیه 58، آیه 60، آیه 67، آیه 68، آیه 69، آیه 70، آیه 72، آیه 73، آیه 75.
23 سوره مؤمنون 118 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 11، آیه 57، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 61، آیه 67، آیه 76، آیه 99، آیه 100، آیه 102.
24 سوره نور 64 آیه آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 11، آیه 22، آیه 23، آیه 24، آیه 26، آیه 27، آیه 29، آیه 31، آیه 33، آیه 47، آیه 48، آیه 49، آیه 50، آیه 51، آیه 52، آیه 55، آیه 60، آیه 61، آیه 62، آیه 63.
25 سوره فرقان 77 آیه آیه 10، آیه 20، آیه 27، آیه 32، آیه 43، آیه 54، آیه 68، آیه 69، آیه 70، آیه 74.
26 سوره شعراء 227 آیه آیه 3، آیه 4، آیه 94، آیه 95، آیه 205، آیه 206، آیه 207، آیه 215، آیه 224، آیه 227.
27 سوره نمل 93 آیه آیه 62، آیه 70، آیه 80.
28 سوره قصص 88 آیه آیه 5، آیه 51، آیه 52، آیه 53، آیه 54، آیه 55، آیه 56، آیه 57، آیه 61، آیه 83، آیه 85.
29 سوره عنكبوت 69 آیه آیه 2، آیه 4، آیه 5، آیه 8، آیه 10، آیه 11، آیه 51، آیه 53، آیه 56، آیه 60، آیه 67، آیه 69.
30 سوره روم 60 آیه آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 27، آیه 28، آیه 38.
31 سوره لقمان 34 آیه آیه 6، آیه 14، آیه 22، آیه 27، آیه 34.
32 سوره سجده 30 آیه آیه 16، آیه 18، آیه 24.
33 سوره احزاب 73 آیه آیه 1، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 9، آیه 12، آیه 13، آیه 18، آیه 23، آیه 26، آیه 28، آیه 33، آیه 35، آیه 36، آیه 37، آیه 40، آیه 43، آیه 47، آیه 50، آیه 51، آیه 52، آیه 53، آیه 55، آیه 57، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 67، آیه 69.
34 سوره سبا 54 آیه آیه 15، آیه 20، آیه 34، آیه 46، آیه 51.
35 سوره فاطر 45 آیه آیه 8، آیه 29، آیه 35، آیه 42.
36 سوره يس 83 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 12، آیه 20، آیه 78، آیه 77، آیه 79، آیه 80، آیه 81، آیه 82، آیه 83.
37 سوره صافات 182 آیه آیه 64، آیه 158، آیه 164، آیه 165، آیه 168، آیه 176.
38 سوره ص 88 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 28.
39 سوره زمر 75 آیه آیه 3، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 17، آیه 18، آیه 22، آیه 23، آیه 36، آیه 45، آیه 53، آیه 64، آیه 65، آیه 66، آیه 67.
40 سوره غافر 85 آیه آیه 5، آیه 56، آیه 66.
41 سوره فصلت 54 آیه آیه 8، آیه 22، آیه 33، آیه 40، آیه 44.
42 سوره شورى 53 آیه آیه 16، آیه 20، آیه 23، آیه 24، آیه 25، آیه 27، آیه 37، آیه 38، آیه 39، آیه 51.
43 سوره زخرف 89 آیه آیه 19، آیه 22، آیه 28، آیه 31، آیه 32، آیه 36، آیه 40، آیه 57، آیه 58، آیه 79، آیه 80.
44 سوره دخان 59 آیه آیه 10، آیه 15، آیه 16، آیه 43، آیه 44، آیه 49.
45 سوره جاثيه 37 آیه آیه 14، آیه 21، آیه 23، آیه 24.
46 سوره احقاف 35 آیه آیه 9، آیه 10، آیه 11، آیه 15، آیه 17، آیه 19، آیه 29.
47 سوره محمد 38 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 4، آیه 13، آیه 14، آیه 16، آیه 22، آیه 25، آیه 26، آیه 29، آیه 33، آیه 34.
48 سوره فتح 29 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 4، آیه 5، آیه 10، آیه 11، آیه 15، آیه 16، آیه 17، آیه 18، آیه 24، آیه 25، آیه 27، آیه 29.
49 سوره حجرات 18 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 9، آیه 11، آیه 12، آیه 13، آیه 14، آیه 15، آیه 17.
50 سوره ق 45 آیه آیه 4، آیه 24، آیه 38، آیه 39، آیه 45.
51 سوره الذاريات 60 آیه آیه 19، آیه 55.
52 سوره طور 49 آیه آیه 21،‌‌ آیه 30.
53 سوره نجم 62 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 32، آیه 33، آیه 34، آیه 37، آیه 38، آیه 39، آیه 40، آیه 41، آیه 61.
54 سوره قمر 55 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 44، آیه 45، آیه 47، آیه 48، آیه 49.
55 سوره الرحمن 78 آیه آیه 1، آیه 29، آیه 41، آیه 46.
56 سوره واقعه 96 آیه آیه 27، آیه 28، آیه 29، آیه 30، آیه 39، آیه 40، آیه 75، آیه 82، آیه 88، آیه 89، آیه 92، آیه 93، آیه 94.
57 سوره حديد 29 آیه آیه 10، آیه 11، آیه 13، آیه 14، آیه 16، آیه 19، آیه 21، آیه 22، آیه 23، آیه 28، آیه 29.
58 سوره مجادله 22 آیه آیه 1، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 11، آیه 12، آیه 13، آیه 14، آیه 18، آیه 22.
59 سوره حشر 24 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 5، آیه 6، آیه 9، آیه 11.
60 سوره ممتحنه 13 آیه آیه 1، آیه 8، آیه 10، آیه 11، آیه 12، آیه 13.
61 سوره صف 14 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 4، آیه 10، آیه 11.
62 سوره جمعه 11 آیه آیه 11.
63 سوره منافقون 11 آیه
64 سوره التغابن 18 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 14، آیه 16.
65 سوره طلاق 12 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4.
66 سوره تحريم 12 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4.
67 سوره ملك 30 آیه آیه 13، آیه 22، آیه 27.
68 سوره قلم 52 آیه آیه 2، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 11، آیه 12، آیه 13، آیه 14، آیه 15، آیه 16، آیه 17، آیه 51، آیه 52.
69 سوره الحاقة 52 آیه آیه 12، آیه 19، آیه 25.
70 سوره معارج 44 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 38، آیه 39.
71 سوره نوح 28 آیه
72 سوره جن 28 آیه آیه 1، آیه 6، آیه 16، آیه 18، آیه 21، آیه 22.
73 سوره مزمل 20 آیه آیه 1، آیه 20.
74 سوره مدثر 56 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 11، آیه 12، آیه 13، آیه 14، آیه 15، آیه 16، آیه 17، آیه 30، آیه 31، آیه 52.
75 سوره قيامة 40 آیه آیه 16، آیه 31، آیه 32، آیه 34، آیه 35.
76 سوره انسان 31 آیه آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 20، آیه 24.
77 سوره مرسلات 50 آیه
78 سوره نبا 40 آیه آیه 1، آیه 2.
79 سوره نازعات 46 آیه آیه 12، آیه 42، آیه 43، آیه 44.
80 سوره عبس 42 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 17، آیه 18.
81 سوره تكوير 29 آیه آیه 8، آیه 9، آیه 29.
82 سوره انفطار 19 آیه آیه 5، آیه 6.
83 سوره مطففين 36 آیه آیه 1، آیه 29.
84 سوره انشقاق 25 آیه
85 سوره بروج 22 آیه
86 سوره الطارق 17 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 5.
87 سوره الأعلى 19 آیه آیه 1، آیه 6، آیه 10، آیه 13.
88 سوره الغاشية 26 آیه آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 17.
89 سوره فجر 30 آیه آیه 15، آیه 16، آیه 27، آیه 28، آیه 29، آیه 30.
90 سوره بلد 20 آیه آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7.
91 سوره الشمس 15 آیه
92 سوره الليل 21 آیه آیه 1، آیه 4، آیه 5، آیه 17، آیه 18، آیه 19.
93 سوره الضحى 11 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5.
94 سوره انشراح 8 آیه آیه 5، آیه 6، آیه 7.
95 سوره التين 8 آیه
96 سوره علق 19 آیه آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 9، آیه 10، آیه 15، آیه 16، آیه 17، آیه 18.
97 سوره قدر 5 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3.
98 سوره بينة 8 آیه آیه 7.
99 سوره الزلزال 8 آیه آیه 7، آیه 8.
100 سوره عاديات 11 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5.
101 سوره القارعة 11 آیه آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9.
102 سوره تكاثر 8 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8.
103 سوره العصر 3 آیه آیه 1، آیه 2.
104 سوره الهمزة 9 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9.
105 سوره الفيل 5 آیه آیه 1.
106 سوره قريش 4 آیه آیه 1، آیه 2.
107 سوره ماعون 7 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7.
108 سوره كوثر 3 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3.
109 سوره كافرون 6 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6.
110 سوره نصر 3 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3.
111 سوره لهب 5 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5.
112 سوره اخلاص 4 آیه آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4.
113 سوره فلق 5 آیه آیه 1.
114 سوره ناس 6 آیه آیه 1.
قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن