مشخصات کامل سوره های قرآن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشخصات کامل سوره‌های قرآن
ردیف نام سوره مشخصات
1 سوره حمد

مکی

ترتیب نزول: 5

7 آیه

29 کلمه

14 حرف

معنی نام سوره:

ستایش

نام های دیگر سوره:

الفاتحه، ام القرآن، فاتحة الكتاب
2 سوره بقره

مکی

ترتیب نزول: 87

286 آیه

6221 کلمه

2550 حرف

معنی نام سوره:

گاو ماده

نام های دیگر سوره:

فُسطاط القرآن، سنام القرآن
3 سوره آل عمران

مکی

ترتیب نزول: 89

200 آیه

3480 کلمه

1452 حرف

معنی نام سوره:

خاندان عمران

نام های دیگر سوره:

دبابيج، الطيبه
4 سوره نساء

مکی

ترتیب نزول: 92

176 آیه

3745 کلمه

1603 حرف

معنی نام سوره:

زنان
5 سوره مائده

مکی

ترتیب نزول: 113

120 آیه

2804 کلمه

1193 حرف

معنی نام سوره:

طبق غذا (سفره غذا)

نام های دیگر سوره:

العقور، المنقذة
6 سوره انعام

مکی

ترتیب نزول: 55

165 آیه

3860 کلمه

1225 حرف

معنی نام سوره:

چهارپايان
7 سوره اعراف

مکی

ترتیب نزول: 39

206 آیه

3825 کلمه

1387 حرف

معنی نام سوره:

مكانی بين بهشت و جهنم

نام های دیگر سوره:

المص
8 سوره انفال

مکی

ترتیب نزول: 88

75 آیه

1095 کلمه

508 حرف

معنی نام سوره:

زيادی، غنيمت، هبه

نام های دیگر سوره:

بدر
9 سوره توبه

مکی

ترتیب نزول: 114

129 آیه

4098 کلمه

1048 حرف

معنی نام سوره:

بازگشتن

نام های دیگر سوره:

الفاضحه، المنقره، البحوث، برائة، الحاضرة، المثيرة
10 سوره يونس

مکی

ترتیب نزول: 51

109 آیه

1832 کلمه

756 حرف

معنی نام سوره:

نام حضرت يونس علیه‌السلام
11 سوره هود

مکی

ترتیب نزول: 52

123 آیه

1715 کلمه

751 حرف

معنی نام سوره:

نام حضرت هود علیه‌السلام
12 سوره يوسف

مکی

ترتیب نزول: 53

111 آیه

1766 کلمه

716 حرف

معنی نام سوره:

نام حضرت يوسف علیه‌السلام
13 سوره رعد

مکی

ترتیب نزول: 96

43 آیه

855 کلمه

350 حرف

معنی نام سوره:

صدای (غرش) ابر
14 سوره ابراهيم

مکی

ترتیب نزول: 72

52 آیه

831 کلمه

343 حرف

معنی نام سوره:

نام حضرت ابراهيم علیه‌السلام
15 سوره حجر

مکی

ترتیب نزول: 54

99 آیه

654 کلمه

276 حرف

معنی نام سوره:

منع، نام شهر اصحاب الحجر
16 سوره نحل

مکی

ترتیب نزول: 70

128 آیه

2840 کلمه

770 حرف

معنی نام سوره:

زنبور عسل

نام های دیگر سوره:

النعم
17 سوره اسراء

مکی

ترتیب نزول: 50

111 آیه

1533 کلمه

646 حرف

معنی نام سوره:

رفتن در شب

نام های دیگر سوره:

بنی اسرائيل، سبحان
18 سوره كهف

مکی

ترتیب نزول: 69

110 آیه

1579 کلمه

636 حرف

معنی نام سوره:

غار وسيع

نام های دیگر سوره:

الحائله
19 سوره مريم

مکی

ترتیب نزول: 44

98 آیه

982 کلمه

380 حرف

معنی نام سوره:

نام حضرت مريم علیهاالسلام
20 سوره طه

مکی

ترتیب نزول: 45

135 آیه

1341 کلمه

524 حرف

معنی نام سوره:

از اسامی پيامبر

نام های دیگر سوره:

الكليم، الحكيم
21 سوره انبياء

مکی

ترتیب نزول: 73

112 آیه

1168 کلمه

4890.

نام های دیگر سوره:

پيامبران
22 سوره حج

مکی

ترتیب نزول: 104

78 آیه

1291 کلمه

507 حرف

معنی نام سوره:

قصد، نام يكی از فروعات دين
23 سوره مومنون

مکی

ترتیب نزول: 74

118 آیه

1840 کلمه

480 حرف

معنی نام سوره:

ايمان‌آورندگان، گروندگان
24 سوره نور

مکی

ترتیب نزول: 103

64 آیه

1316 کلمه

568 حرف

معنی نام سوره:

روشنايی
25 سوره فرقان

مکی

ترتیب نزول: 42

77 آیه

892 کلمه

373 حرف

معنی نام سوره:

قرآن، روشنگر حق از باطل
26 سوره شعراء

مکی

ترتیب نزول: 47

227 آیه

1297 کلمه

552 حرف

معنی نام سوره:

شاعران

نام های دیگر سوره:

الجامعه
27 سوره نمل

مکی

ترتیب نزول: 48

93 آیه

1149 کلمه

479 حرف

معنی نام سوره:

مورچه

نام های دیگر سوره:

سليمان
28 سوره قصص

مکی

ترتیب نزول: 49

88 آیه

1441 کلمه

580 حرف

معنی نام سوره:

داستان‌ها
29 سوره عنكبوت

مکی

ترتیب نزول: 85

69 آیه

1981 کلمه

419 حرف

معنی نام سوره:

نام حشره
30 سوره روم

مکی

ترتیب نزول: 84

60 آیه

819 کلمه

353 حرف

معنی نام سوره:

نام شهر يا كشور
31 سوره لقمان

مکی

ترتیب نزول: 57

34 آیه

542 کلمه

211 حرف

معنی نام سوره:

نام پيامبر يا فرد حكيمی
32 سوره سجده

مکی

ترتیب نزول: 75

30 آیه

380 کلمه

150 حرف

معنی نام سوره:

خضوع و اظهار فروتنی

نام های دیگر سوره:

المضاجع، سجدة لقمان،‌ جزر، الم، تنزيل
33 سوره احزاب

مکی

ترتیب نزول: 90

73 آیه

1280 کلمه

579 حرف

معنی نام سوره:

گروه‌ها
34 سوره سبا

مکی

ترتیب نزول: 58

54 آیه

883 کلمه

151 حرف

معنی نام سوره:

نام قوم
35 سوره فاطر

مکی

ترتیب نزول: 43

45 آیه

797 کلمه

313 حرف

معنی نام سوره:

شكافنده

نام های دیگر سوره:

الملائكه
36 سوره يس

مکی

ترتیب نزول: 41

83 آیه

729 کلمه

300 حرف

معنی نام سوره:

حروف مقطعه و رمز است

نام های دیگر سوره:

قلب القرآن،‌ ريحانة القرآن
37 سوره صافات

مکی

ترتیب نزول: 56

182 آیه

820 کلمه

382 حرف

معنی نام سوره:

منظم ساختن صفوف
38 سوره ص

مکی

ترتیب نزول: 38

88 آیه

732 کلمه

302 حرف

معنی نام سوره:

حروف مقطعه قرآن
39 سوره زمر

مکی

ترتیب نزول: 59

75 آیه

1192 کلمه

470 حرف

معنی نام سوره:

دسته، جماعت

نام های دیگر سوره:

الغرف
40 سوره غافر

مکی

ترتیب نزول: 60

85 آیه

1199 کلمه

496 حرف

معنی نام سوره:

بخشاينده

نام های دیگر سوره:

مؤمن، طَوْل
41 سوره فصلت

مکی

ترتیب نزول: 61

54 آیه

796 کلمه

335 حرف

معنی نام سوره:

بيان روشن

نام های دیگر سوره:

حم السجده، المصابيح
42 سوره شورى

مکی

ترتیب نزول: 62

53 آیه

866 کلمه

357 حرف

معنی نام سوره:

مشورت

نام های دیگر سوره:

حمعسق
43 سوره زخرف

مکی

ترتیب نزول: 63

89 آیه

833 کلمه

340 حرف

معنی نام سوره:

زينت
44 سوره دخان

مکی

ترتیب نزول: 64

59 آیه

346 کلمه

143 حرف

معنی نام سوره:

دود
45 سوره جاثيه

مکی

ترتیب نزول: 65

37 آیه

488 کلمه

219 حرف

معنی نام سوره:

به زانو درآمده

نام های دیگر سوره:

الشريعه
46 سوره احقاف

مکی

ترتیب نزول: 66

35 آیه

644 کلمه

259 حرف

معنی نام سوره:

نام مكانی در عمان
47 سوره محمد

مکی

ترتیب نزول: 95

38 آیه

539 کلمه

234 حرف

معنی نام سوره:

نام پيامبر اسلام

نام های دیگر سوره:

القتال
48 سوره فتح

مکی

ترتیب نزول: 112

29 آیه

560 کلمه

243 حرف

معنی نام سوره:

پيروزی
49 سوره حجرات

مکی

ترتیب نزول: 107

18 آیه

343 کلمه

149 حرف

معنی نام سوره:

خانه‌ها
50 سوره ق

مکی

ترتیب نزول: 34

45 آیه

357 کلمه

149 حرف

معنی نام سوره:

حروف مقطعه

نام های دیگر سوره:

الباسقات
51 سوره الذاريات

مکی

ترتیب نزول: 67

60 آیه

360 کلمه

128 حرف

معنی نام سوره:

بادهای كه اشياء رابه پرواز درم ‌آورد.
52 سوره طور

مکی

ترتیب نزول: 76

49 آیه

312 کلمه

150 حرف

معنی نام سوره:

نام كوه است.
53 سوره نجم

مکی

ترتیب نزول: 23

62 آیه

308 کلمه

140 حرف

معنی نام سوره:

ستاره
54 سوره قمر

مکی

ترتیب نزول: 37

55 آیه

342 کلمه

142 حرف

معنی نام سوره:

ماه

نام های دیگر سوره:

اقتربت الساعة
55 سوره الرحمن

مکی

ترتیب نزول: 97

78 آیه

351 کلمه

163 حرف

معنی نام سوره:

بخشنده

نام های دیگر سوره:

عروس القرآن
56 سوره واقعه

مکی

ترتیب نزول: 46

96 آیه

378 کلمه

170 حرف

معنی نام سوره:

حادثه عظيم قيامت
57 سوره حديد

مکی

ترتیب نزول: 94

29 آیه

544 کلمه

247 حرف

معنی نام سوره:

آهن
58 سوره مجادله

مکی

ترتیب نزول: 106

22 آیه

473 کلمه

179 حرف

معنی نام سوره:

تابيدن طناب، جدل و مناظره

نام های دیگر سوره:

الظهار
59 سوره حشر

مکی

ترتیب نزول: 101

24 آیه

445 کلمه

191 حرف

معنی نام سوره:

جمع كردن

نام های دیگر سوره:

بني النضير
60 سوره ممتحنه

مکی

ترتیب نزول: 91

13 آیه

348 کلمه

151 حرف

معنی نام سوره:

آزمون شده (مؤنث)

نام های دیگر سوره:

الامتحان، المودة
61 سوره صف

مکی

ترتیب نزول: 111

14 آیه

221 کلمه

90 حرف

معنی نام سوره:

صف كشيدن

نام های دیگر سوره:

الحواريين، عيسی
62 سوره جمعه

مکی

ترتیب نزول: 109

11 آیه

180 کلمه

72 حرف

معنی نام سوره:

آخرين روز هفته
63 سوره منافقون

مکی

ترتیب نزول: 105

11 آیه

180 کلمه

77 حرف

معنی نام سوره:

منافقان (نفاق پيشه‌گان و دورويان)
64 سوره التغابن

مکی

ترتیب نزول: 110

18 آیه

241 کلمه

107 حرف

معنی نام سوره:

مغبون كردن يكديگر
65 سوره طلاق

مکی

ترتیب نزول: 99

12 آیه

248 کلمه

106 حرف

معنی نام سوره:

جدایی، برهم زدن عقد نكاح

نام های دیگر سوره:

النساء القصری، النساء الصغری
66 سوره تحريم

مکی

ترتیب نزول: 108

12 آیه

246 کلمه

116 حرف

معنی نام سوره:

حرام كردن

نام های دیگر سوره:

يا ايها النبی، المتحرم، لِمَ تحرم
67 سوره ملك

مکی

ترتیب نزول: 77

30 آیه

330 کلمه

130 حرف

معنی نام سوره:

حكومت و اداره امور

نام های دیگر سوره:

المنحية، الواقعية، تبارك،‌ المانعة
68 سوره قلم

مکی

ترتیب نزول: 2

52 آیه

300 کلمه

125 حرف

معنی نام سوره:

وسيله نگارش و نوشتن

نام های دیگر سوره:

ن(نون)
69 سوره الحاقة

مکی

ترتیب نزول: 78

52 آیه

256 کلمه

108 حرف

معنی نام سوره:

روز رستاخيز
70 سوره معارج

مکی

ترتیب نزول: 79

44 آیه

216 کلمه

106 حرف

معنی نام سوره:

صعود از پله

نام های دیگر سوره:

سأل سائل، واقع
71 سوره نوح

مکی

ترتیب نزول: 71

28 آیه

224 کلمه

92 حرف

معنی نام سوره:

نام حضرت نوح علیه‌السلام
72 سوره جن

مکی

ترتیب نزول: 40

28 آیه

235 کلمه

87 حرف

معنی نام سوره:

پوشيده، نام موجود نامرئی
73 سوره مزمل

مکی

ترتیب نزول: 3

20 آیه

285 کلمه

83 حرف

معنی نام سوره:

پيچيدن پارچه
74 سوره مدثر

مکی

ترتیب نزول: 4

56 آیه

255 کلمه

101 حرف

معنی نام سوره:

آراميدن در بستر
75 سوره قيامة

مکی

ترتیب نزول: 31

40 آیه

199 کلمه

62 حرف

معنی نام سوره:

به پاداشتن
76 سوره انسان

مکی

ترتیب نزول: 98

31 آیه

240 کلمه

105 حرف

معنی نام سوره:

نوع انسان، بشر

نام های دیگر سوره:

هل اتی، الابرار، الدهر

77 سوره مرسلات

مکی

ترتیب نزول: 33

50 آیه

181 کلمه

81 حرف

معنی نام سوره:

فرستاده‌شدگان

نام های دیگر سوره:

العرف
78 سوره نبا

مکی

ترتیب نزول: 80

40 آیه

173 کلمه

77 حرف

معنی نام سوره:

خبر مهم

نام های دیگر سوره:

عم، التساؤل، المعصرات
79 سوره نازعات

مکی

ترتیب نزول: 81

46 آیه

139 کلمه

75 حرف

معنی نام سوره:

كشيدن
80 سوره عبس

مکی

ترتیب نزول: 24

42 آیه

133 کلمه

53 حرف

معنی نام سوره:

عبوس، چهره در هم كشيدن

نام های دیگر سوره:

السفرة، اعمی.
81 سوره تكوير

مکی

ترتیب نزول: 7

29 آیه

114 کلمه

53 حرف

معنی نام سوره:

پيچيدن نور خورشيد

نام های دیگر سوره:

كوّرت
82 سوره انفطار

مکی

ترتیب نزول: 82

19 آیه

80 کلمه

32 حرف

معنی نام سوره:

شكافته شدن

نام های دیگر سوره:

انفطرت
83 سوره مطففين

مکی

ترتیب نزول: 86

36 آیه

177 کلمه

83 حرف

معنی نام سوره:

كم‌فروشان

نام های دیگر سوره:

التطفيف
84 سوره انشقاق

مکی

ترتیب نزول: 83

25 آیه

109 کلمه

43 حرف

معنی نام سوره:

شكافته شدن
85 سوره بروج

مکی

ترتیب نزول: 27

22 آیه

109 کلمه

45 حرف

معنی نام سوره:

شيء ظاهر و آشكار

نام های دیگر سوره:

سوره پيامبران
86 سوره الطارق

مکی

ترتیب نزول: 36

17 آیه

61 کلمه

24 حرف

معنی نام سوره:

كوبيدن
87 سوره الأعلى

مکی

ترتیب نزول: 8

19 آیه

72 کلمه

27 حرف

معنی نام سوره:

برتر، بالاتر
88 سوره الغاشية

مکی

ترتیب نزول: 68

26 آیه

72 کلمه

33 حرف

معنی نام سوره:

پوشاندن
89 سوره فجر

مکی

ترتیب نزول: 10

30 آیه

137 کلمه

57 حرف

معنی نام سوره:

شكافتن وسيع، صبح

نام های دیگر سوره:

سوره امام حسين علیه‌السلام
90 سوره بلد

مکی

ترتیب نزول: 35

20 آیه

82 کلمه

33 حرف

معنی نام سوره:

شهر (مكه)
91 سوره الشمس

مکی

ترتیب نزول: 26

15 آیه

54 کلمه

24 حرف

معنی نام سوره:

خورشيد

نام های دیگر سوره:

الناقه، صالح
92 سوره الليل

مکی

ترتیب نزول: 9

21 آیه

71 کلمه

30 حرف

معنی نام سوره:

شب
93 سوره الضحى

مکی

ترتیب نزول: 11

11 آیه

40 کلمه

19 حرف

معنی نام سوره:

اوائل روز
94 سوره انشراح

مکی

ترتیب نزول: 12

8 آیه

27 کلمه

10 حرف

معنی نام سوره:

شرح صدر، آرامش

نام های دیگر سوره:

الم نشرح، شرح
95 سوره التين

مکی

ترتیب نزول: 28

8 آیه

34 کلمه

10 حرف

معنی نام سوره:

انجير
96 سوره علق

مکی

ترتیب نزول: 1

19 آیه

92 کلمه

28 حرف

معنی نام سوره:

خون بسته

نام های دیگر سوره:

اقراء
97 سوره قدر

مکی

ترتیب نزول: 25

5 آیه

30 کلمه

11 حرف

معنی نام سوره:

اندازه‌گيری و تقدير

نام های دیگر سوره:

انا انزلناه
98 سوره بينة

مکی

ترتیب نزول: 100

8 آیه

95 کلمه

43 حرف

معنی نام سوره:

دليل روشن

نام های دیگر سوره:

البرية، لم يكن،‌ القيامه، اهل الكتاب
99 سوره الزلزال

مکی

ترتیب نزول: 93

8 آیه

35 کلمه

14 حرف

معنی نام سوره:

به لرزه درآمدن

نام های دیگر سوره:

الزلزلة
100 سوره العاديات

مکی

ترتیب نزول: 14

11 آیه

40 کلمه

16 حرف

معنی نام سوره:

دويدن با سرعت
101 سوره القارعة

مکی

ترتیب نزول: 30

11 آیه

36 کلمه

15 حرف

معنی نام سوره:

کوبنده،حادثه مهم و سخت
102 سوره تكاثر

مکی

ترتیب نزول: 16

8 آیه

28 کلمه

12 حرف

معنی نام سوره:

جمع ثروت، تفاخر
103 سوره العصر

مکی

ترتیب نزول: 13

3 آیه

14 کلمه

6 حرف

معنی نام سوره:

وقت عصر
104 سوره الهمزة

مکی

ترتیب نزول: 32

9 آیه

33 کلمه

13 حرف

معنی نام سوره:

عيب‌ جو و غيبت ‌كننده

نام های دیگر سوره:

لمزه
105 سوره الفيل

مکی

ترتیب نزول: 19

5 آیه

23 کلمه

9 حرف

معنی نام سوره:

نام حيوان

نام های دیگر سوره:

الم تر كيف
106 سوره قريش

مکی

ترتیب نزول: 29

4 آیه

17 کلمه

9 حرف

معنی نام سوره:

نام قبيله معروف

نام های دیگر سوره:

ايلاف
107 سوره ماعون

مکی

ترتیب نزول: 17

7 آیه

25 کلمه

12 حرف

معنی نام سوره:

چيز كم

نام های دیگر سوره:

أرأيت، الدين
108 سوره كوثر

مکی

ترتیب نزول: 15

3 آیه

10 کلمه

4 حرف

معنی نام سوره:

خير كثير و فراوان
109 سوره كافرون

مکی

ترتیب نزول: 18

6 آیه

26 کلمه

9 حرف

معنی نام سوره:

كسانی كه حق را می‌پوشانند.

نام های دیگر سوره:

جحد، العبادة، المقشقشه
110 سوره نصر

مکی

ترتیب نزول: 102

3 آیه

19 کلمه

7 حرف

معنی نام سوره:

یاری

نام های دیگر سوره:

التوديع
111 سوره لهب

مکی

ترتیب نزول: 6

5 آیه

20 کلمه

7 حرف

معنی نام سوره:

طنابی كه از الياف بافته شده

نام های دیگر سوره:

ابي لهب، مسد، تبت
112 سوره توحید

مکی

ترتیب نزول: 22

4 آیه

15 کلمه

47 حرف

معنی نام سوره:

يگانگی

نام های دیگر سوره:

التوحيد، الصمد، نسبة الرب، الأساس
113 سوره فلق

مکی

ترتیب نزول: 20

5 آیه

23 کلمه

7 حرف

معنی نام سوره:

شكافتن، طلوع صبح
114 سوره ناس

مکی

ترتیب نزول: 21

6 آیه

20 کلمه

7 حرف

معنی نام سوره:

مردم
قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن