فهرست سوره های قرآن

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از فهرست سوره‌های قرآن)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شماره معرفی سوره متن و ترجمه تعداد آیات
۱ سوره حمد متن و ترجمه ۷ آیه
۲ سوره بقره متن و ترجمه ۲۸۶ آیه
۳ سوره آل عمران متن و ترجمه ۲۰۰ آیه
۴ سوره نساء متن و ترجمه ۱۷۶ آیه
۵ سوره مائده متن و ترجمه ۱۲۰ آیه
۶ سوره انعام متن و ترجمه ۱۶۵ آیه
۷ سوره اعراف متن و ترجمه ۲۰۶ آیه
۸ سوره انفال متن و ترجمه ۷۵ آیه
۹ سوره توبه متن و ترجمه ۱۲۹ آیه
۱۰ سوره یونس متن و ترجمه ۱۰۹ آیه
۱۱ سوره هود متن و ترجمه ۱۲۳ آیه
۱۲ سوره یوسف متن و ترجمه ۱۱۱ آیه
۱۳ سوره رعد متن و ترجمه ۴۳ آیه
۱۴ سوره ابراهیم متن و ترجمه ۵۲ آیه
۱۵ سوره حجر متن و ترجمه ۹۹ آیه
۱۶ سوره نحل متن و ترجمه ۱۲۸ آیه
۱۷ سوره اسراء متن و ترجمه ۱۱۱ آیه
۱۸ سوره کهف متن و ترجمه ۱۱۰ آیه
۱۹ سوره مریم متن و ترجمه ۹۸ آیه
۲۰ سوره طه متن و ترجمه ۱۳۵ آیه
۲۱ سوره انبیاء متن و ترجمه ۱۱۲ آیه
۲۲ سوره حج متن و ترجمه ۷۸ آیه
۲۳ سوره مومنون متن و ترجمه ۱۱۸ آیه
۲۴ سوره نور متن و ترجمه ۶۴ آیه
۲۵ سوره فرقان متن و ترجمه ۷۷ آیه
۲۶ سوره شعراء متن و ترجمه ۲۲۷ آیه
۲۷ سوره نمل متن و ترجمه ۹۳ آیه
۲۸ سوره قصص متن و ترجمه ۸۸ آیه
۲۹ سوره عنکبوت متن و ترجمه ۶۹ آیه
۳۰ سوره روم متن و ترجمه ۶۰ آیه
۳۱ سوره لقمان متن و ترجمه ۳۴ آیه
۳۲ سوره سجده متن و ترجمه ۳۰ آیه
۳۳ سوره احزاب متن و ترجمه ۷۳ آیه
۳۴ سوره سبا متن و ترجمه ۵۴ آیه
۳۵ سوره فاطر متن و ترجمه ۴۵ آیه
۳۶ سوره یس متن و ترجمه ۸۳ آیه
۳۷ سوره صافات متن و ترجمه ۱۸۲ آیه
۳۸ سوره ص متن و ترجمه ۸۸ آیه
۳۹ سوره زمر متن و ترجمه ۷۵ آیه
۴۰ سوره غافر متن و ترجمه ۸۵ آیه
۴۱ سوره فصلت متن و ترجمه ۵۴ آیه
۴۲ سوره شوری متن و ترجمه ۵۳ آیه
۴۳ سوره زخرف متن و ترجمه ۸۹ آیه
۴۴ سوره دخان متن و ترجمه ۵۹ آیه
۴۵ سوره جاثیه متن و ترجمه ۳۷ آیه
۴۶ سوره احقاف متن و ترجمه ۳۵ آیه
۴۷ سوره محمد متن و ترجمه ۳۸ آیه
۴۸ سوره فتح متن و ترجمه ۲۹ آیه
۴۹ سوره حجرات متن و ترجمه ۱۸ آیه
۵۰ سوره ق متن و ترجمه ۴۵ آیه
۵۱ سوره ذاریات متن و ترجمه ۶۰ آیه
۵۲ سوره طور متن و ترجمه ۴۹ آیه
۵۳ سوره نجم متن و ترجمه ۶۲ آیه
۵۴ سوره قمر متن و ترجمه ۵۵ آیه
۵۵ سوره الرحمن متن و ترجمه ۷۸ آیه
۵۶ سوره واقعه متن و ترجمه ۹۶ آیه
۵۷ سوره حدید متن و ترجمه ۲۹ آیه
۵۸ سوره مجادله متن و ترجمه ۲۲ آیه
۵۹ سوره حشر متن و ترجمه ۲۴ آیه
۶۰ سوره ممتحنه متن و ترجمه ۱۳ آیه
۶۱ سوره صف متن و ترجمه ۱۴ آیه
۶۲ سوره جمعه متن و ترجمه ۱۱ آیه
۶۳ سوره منافقون متن و ترجمه ۱۱ آیه
۶۴ سوره تغابن متن و ترجمه ۱۸ آیه
۶۵ سوره طلاق متن و ترجمه ۱۲ آیه
۶۶ سوره تحریم متن و ترجمه ۱۲ آیه
۶۷ سوره ملک متن و ترجمه ۳۰ آیه
۶۸ سوره قلم متن و ترجمه ۵۲ آیه
۶۹ سوره الحاقة متن و ترجمه ۵۲ آیه
۷۰ سوره معارج متن و ترجمه ۴۴ آیه
۷۱ سوره نوح متن و ترجمه ۲۸ آیه
۷۲ سوره جن متن و ترجمه ۲۸ آیه
۷۳ سوره مزمل متن و ترجمه ۲۰ آیه
۷۴ سوره مدثر متن و ترجمه ۵۶ آیه
۷۵ سوره قیامة متن و ترجمه ۴۰ آیه
۷۶ سوره انسان متن و ترجمه ۳۱ آیه
۷۷ سوره مرسلات متن و ترجمه ۵۰ آیه
۷۸ سوره نبا متن و ترجمه ۴۰ آیه
۷۹ سوره نازعات متن و ترجمه ۴۶ آیه
۸۰ سوره عبس متن و ترجمه ۴۲ آیه
۸۱ سوره تکویر متن و ترجمه ۲۹ آیه
۸۲ سوره انفطار متن و ترجمه ۱۹ آیه
۸۳ سوره مطففین متن و ترجمه ۳۶ آیه
۸۴ سوره انشقاق متن و ترجمه ۲۵ آیه
۸۵ سوره بروج متن و ترجمه ۲۲ آیه
۸۶ سوره الطارق متن و ترجمه ۱۷ آیه
۸۷ سوره الأعلى متن و ترجمه ۱۹ آیه
۸۸ سوره غاشیه متن و ترجمه ۲۶ آیه
۸۹ سوره فجر متن و ترجمه ۳۰ آیه
۹۰ سوره بلد متن و ترجمه ۲۰ آیه
۹۱ سوره شمس متن و ترجمه ۱۵ آیه
۹۲ سوره لیل متن و ترجمه ۲۱ آیه
۹۳ سوره ضحى متن و ترجمه ۱۱ آیه
۹۴ سوره انشراح متن و ترجمه ۸ آیه
۹۵ سوره التین متن و ترجمه ۸ آیه
۹۶ سوره علق متن و ترجمه ۱۹ آیه
۹۷ سوره قدر متن و ترجمه ۵ آیه
۹۸ سوره بینه متن و ترجمه ۸ آیه
۹۹ سوره زلزال متن و ترجمه ۸ آیه
۱۰۰ سوره العادیات متن و ترجمه ۱۱ آیه
۱۰۱ سوره القارعة متن و ترجمه ۱۱ آیه
۱۰۲ سوره تکاثر متن و ترجمه ۸ آیه
۱۰۳ سوره العصر متن و ترجمه ۳ آیه
۱۰۴ سوره همزه متن و ترجمه ۹ آیه
۱۰۵ سوره فیل متن و ترجمه ۵ آیه
۱۰۶ سوره قریش متن و ترجمه ۴ آیه
۱۰۷ سوره ماعون متن و ترجمه ۷ آیه
۱۰۸ سوره کوثر متن و ترجمه ۳ آیه
۱۰۹ سوره کافرون متن و ترجمه ۶ آیه
۱۱۰ سوره نصر متن و ترجمه ۳ آیه
۱۱۱ سوره مسد متن و ترجمه ۵ آیه
۱۱۲ سوره اخلاص متن و ترجمه ۴ آیه
۱۱۳ سوره فلق متن و ترجمه ۵ آیه
۱۱۴ سوره ناس متن و ترجمه ۶ آیه

قرآن در دانشنامه اسلامی

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن