فهرست سوره های قرآن

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از فهرست سوره‌های قرآن)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شماره نام سوره معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر تعداد آیات
۱ سوره حمد معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷ آیه
۲ سوره بقره معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۸۶ آیه
۳ سوره آل عمران معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۰۰ آیه
۴ سوره نساء معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۷۶ آیه
۵ سوره مائده معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۲۰ آیه
۶ سوره انعام معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۶۵ آیه
۷ سوره اعراف معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۰۶ آیه
۸ سوره انفال معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷۵ آیه
۹ سوره توبه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۲۹ آیه
۱۰ سوره یونس معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۰۹ آیه
۱۱ سوره هود معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۲۳ آیه
۱۲ سوره یوسف معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱۱ آیه
۱۳ سوره رعد معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۳ آیه
۱۴ سوره ابراهیم معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۲ آیه
۱۵ سوره حجر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۹۹ آیه
۱۶ سوره نحل معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۲۸ آیه
۱۷ سوره اسراء معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱۱ آیه
۱۸ سوره کهف معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱۰ آیه
۱۹ سوره مریم معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۹۸ آیه
۲۰ سوره طه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۳۵ آیه
۲۱ سوره انبیاء معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱۲ آیه
۲۲ سوره حج معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷۸ آیه
۲۳ سوره مومنون معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱۸ آیه
۲۴ سوره نور معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۶۴ آیه
۲۵ سوره فرقان معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷۷ آیه
۲۶ سوره شعراء معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۲۷ آیه
۲۷ سوره نمل معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۹۳ آیه
۲۸ سوره قصص معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸۸ آیه
۲۹ سوره عنکبوت معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۶۹ آیه
۳۰ سوره روم معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۶۰ آیه
۳۱ سوره لقمان معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۴ آیه
۳۲ سوره سجده معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۰ آیه
۳۳ سوره احزاب معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷۳ آیه
۳۴ سوره سبا معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۴ آیه
۳۵ سوره فاطر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۵ آیه
۳۶ سوره یس معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸۳ آیه
۳۷ سوره صافات معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۸۲ آیه
۳۸ سوره ص معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸۸ آیه
۳۹ سوره زمر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷۵ آیه
۴۰ سوره غافر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸۵ آیه
۴۱ سوره فصلت معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۴ آیه
۴۲ سوره شورى معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۳ آیه
۴۳ سوره زخرف معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸۹ آیه
۴۴ سوره دخان معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۹ آیه
۴۵ سوره جاثیه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۷ آیه
۴۶ سوره احقاف معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۵ آیه
۴۷ سوره محمد معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۸ آیه
۴۸ سوره فتح معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۹ آیه
۴۹ سوره حجرات معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۸ آیه
۵۰ سوره ق معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۵ آیه
۵۱ سوره ذاریات معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۶۰ آیه
۵۲ سوره طور معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۹ آیه
۵۳ سوره نجم معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۶۲ آیه
۵۴ سوره قمر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۵ آیه
۵۵ سوره الرحمن معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷۸ آیه
۵۶ سوره واقعه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۹۶ آیه
۵۷ سوره حدید معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۹ آیه
۵۸ سوره مجادله معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۲ آیه
۵۹ سوره حشر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۴ آیه
۶۰ سوره ممتحنه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۳ آیه
۶۱ سوره صف معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۴ آیه
۶۲ سوره جمعه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱ آیه
۶۳ سوره منافقون معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱ آیه
۶۴ سوره تغابن معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۸ آیه
۶۵ سوره طلاق معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۲ آیه
۶۶ سوره تحریم معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۲ آیه
۶۷ سوره ملک معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۰ آیه
۶۸ سوره قلم معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۲ آیه
۶۹ سوره الحاقة معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۲ آیه
۷۰ سوره معارج معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۴ آیه
۷۱ سوره نوح معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۸ آیه
۷۲ سوره جن معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۸ آیه
۷۳ سوره مزمل معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۰ آیه
۷۴ سوره مدثر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۶ آیه
۷۵ سوره قیامة معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۰ آیه
۷۶ سوره انسان معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۱ آیه
۷۷ سوره مرسلات معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵۰ آیه
۷۸ سوره نبا معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۰ آیه
۷۹ سوره نازعات معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۶ آیه
۸۰ سوره عبس معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴۲ آیه
۸۱ سوره تکویر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۹ آیه
۸۲ سوره انفطار معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۹ آیه
۸۳ سوره مطففین معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۶ آیه
۸۴ سوره انشقاق معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۵ آیه
۸۵ سوره بروج معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۲ آیه
۸۶ سوره الطارق معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۷ آیه
۸۷ سوره الأعلى معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۹ آیه
۸۸ سوره غاشیه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۶ آیه
۸۹ سوره فجر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳۰ آیه
۹۰ سوره بلد معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۰ آیه
۹۱ سوره شمس سوره شمس متن و ترجمه و تفسیر ۱۵ آیه
۹۲ سوره لیل معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۲۱ آیه
۹۳ سوره ضحى معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱ آیه
۹۴ سوره انشراح معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸ آیه
۹۵ سوره التین معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸ آیه
۹۶ سوره علق معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۹ آیه
۹۷ سوره قدر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵ آیه
۹۸ سوره بینه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸ آیه
۹۹ سوره زلزال معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸ آیه
۱۰۰ سوره العادیات معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱ آیه
۱۰۱ سوره القارعة معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۱۱ آیه
۱۰۲ سوره تکاثر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۸ آیه
۱۰۳ سوره العصر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳ آیه
۱۰۴ سوره همزه معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۹ آیه
۱۰۵ سوره فیل معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵ آیه
۱۰۶ سوره قریش معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴ آیه
۱۰۷ سوره ماعون معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۷ آیه
۱۰۸ سوره کوثر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳ آیه
۱۰۹ سوره کافرون معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۶ آیه
۱۱۰ سوره نصر معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۳ آیه
۱۱۱ سوره مسد معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵ آیه
۱۱۲ سوره اخلاص معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۴ آیه
۱۱۳ سوره فلق معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۵ آیه
۱۱۴ سوره ناس معرفی سوره متن و ترجمه و تفسیر ۶ آیه

قرآن در دانشنامه اسلامی

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن