فهرست سوره های قرآن

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از فهرست سوره‌های قرآن)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شماره معرفی سوره متن و ترجمه تعداد آیات
1 سوره حمد متن و ترجمه 7 آیه
2 سوره بقره متن و ترجمه 286 آیه
3 سوره آل عمران متن و ترجمه 200 آیه
4 سوره نساء متن و ترجمه 176 آیه
5 سوره مائده متن و ترجمه 120 آیه
6 سوره انعام متن و ترجمه 165 آیه
7 سوره اعراف متن و ترجمه 206 آیه
8 سوره انفال متن و ترجمه 75 آیه
9 سوره توبه متن و ترجمه 129 آیه
10 سوره یونس متن و ترجمه 109 آیه
11 سوره هود متن و ترجمه 123 آیه
12 سوره یوسف متن و ترجمه 111 آیه
13 سوره رعد متن و ترجمه 43 آیه
14 سوره ابراهیم متن و ترجمه 52 آیه
15 سوره حجر متن و ترجمه 99 آیه
16 سوره نحل متن و ترجمه 128 آیه
17 سوره اسراء متن و ترجمه 111 آیه
18 سوره کهف متن و ترجمه 110 آیه
19 سوره مریم متن و ترجمه 98 آیه
20 سوره طه متن و ترجمه 135 آیه
21 سوره انبیاء متن و ترجمه 112 آیه
22 سوره حج متن و ترجمه 78 آیه
23 سوره مومنون متن و ترجمه 118 آیه
24 سوره نور متن و ترجمه 64 آیه
25 سوره فرقان متن و ترجمه 77 آیه
26 سوره شعراء متن و ترجمه 227 آیه
27 سوره نمل متن و ترجمه 93 آیه
28 سوره قصص متن و ترجمه 88 آیه
29 سوره عنکبوت متن و ترجمه 69 آیه
30 سوره روم متن و ترجمه 60 آیه
31 سوره لقمان متن و ترجمه 34 آیه
32 سوره سجده متن و ترجمه 30 آیه
33 سوره احزاب متن و ترجمه 73 آیه
34 سوره سبا متن و ترجمه 54 آیه
35 سوره فاطر متن و ترجمه 45 آیه
36 سوره یس متن و ترجمه 83 آیه
37 سوره صافات متن و ترجمه 182 آیه
38 سوره ص متن و ترجمه 88 آیه
39 سوره زمر متن و ترجمه 75 آیه
40 سوره غافر متن و ترجمه 85 آیه
41 سوره فصلت متن و ترجمه 54 آیه
42 سوره شوری متن و ترجمه 53 آیه
43 سوره زخرف متن و ترجمه 89 آیه
44 سوره دخان متن و ترجمه 59 آیه
45 سوره جاثیه متن و ترجمه 37 آیه
46 سوره احقاف متن و ترجمه 35 آیه
47 سوره محمد متن و ترجمه 38 آیه
48 سوره فتح متن و ترجمه 29 آیه
49 سوره حجرات متن و ترجمه 18 آیه
50 سوره ق متن و ترجمه 45 آیه
51 سوره ذاریات متن و ترجمه 60 آیه
52 سوره طور متن و ترجمه 49 آیه
53 سوره نجم متن و ترجمه 62 آیه
54 سوره قمر متن و ترجمه 55 آیه
55 سوره الرحمن متن و ترجمه 78 آیه
56 سوره واقعه متن و ترجمه 96 آیه
57 سوره حدید متن و ترجمه 29 آیه
شماره معرفی سوره متن و ترجمه تعداد آیات
58 سوره مجادله متن و ترجمه 22 آیه
59 سوره حشر متن و ترجمه 24 آیه
60 سوره ممتحنه متن و ترجمه 13 آیه
61 سوره صف متن و ترجمه 14 آیه
62 سوره جمعه متن و ترجمه 11 آیه
63 سوره منافقون متن و ترجمه 11 آیه
64 سوره تغابن متن و ترجمه 18 آیه
65 سوره طلاق متن و ترجمه 12 آیه
66 سوره تحریم متن و ترجمه 12 آیه
67 سوره ملک متن و ترجمه 30 آیه
68 سوره قلم متن و ترجمه 52 آیه
69 سوره الحاقة متن و ترجمه 52 آیه
70 سوره معارج متن و ترجمه 44 آیه
71 سوره نوح متن و ترجمه 28 آیه
72 سوره جن متن و ترجمه 28 آیه
73 سوره مزمل متن و ترجمه 20 آیه
74 سوره مدثر متن و ترجمه 56 آیه
75 سوره قیامة متن و ترجمه 40 آیه
76 سوره انسان متن و ترجمه 31 آیه
77 سوره مرسلات متن و ترجمه 50 آیه
78 سوره نبا متن و ترجمه 40 آیه
79 سوره نازعات متن و ترجمه 46 آیه
80 سوره عبس متن و ترجمه 42 آیه
81 سوره تکویر متن و ترجمه 29 آیه
82 سوره انفطار متن و ترجمه 19 آیه
83 سوره مطففین متن و ترجمه 36 آیه
84 سوره انشقاق متن و ترجمه 25 آیه
85 سوره بروج متن و ترجمه 22 آیه
86 سوره الطارق متن و ترجمه 17 آیه
87 سوره الأعلى متن و ترجمه 19 آیه
88 سوره غاشیه متن و ترجمه 26 آیه
89 سوره فجر متن و ترجمه 30 آیه
90 سوره بلد متن و ترجمه 20 آیه
91 سوره شمس متن و ترجمه 15 آیه
92 سوره لیل متن و ترجمه 21 آیه
93 سوره ضحى متن و ترجمه 11 آیه
94 سوره انشراح متن و ترجمه 8 آیه
95 سوره التین متن و ترجمه 8 آیه
96 سوره علق متن و ترجمه 19 آیه
97 سوره قدر متن و ترجمه 5 آیه
98 سوره بینه متن و ترجمه 8 آیه
99 سوره زلزال متن و ترجمه 8 آیه
100 سوره العادیات متن و ترجمه 11 آیه
101 سوره القارعة متن و ترجمه 11 آیه
102 سوره تکاثر متن و ترجمه 8 آیه
103 سوره العصر متن و ترجمه 3 آیه
104 سوره همزه متن و ترجمه 9 آیه
105 سوره فیل متن و ترجمه 5 آیه
106 سوره قریش متن و ترجمه 4 آیه
107 سوره ماعون متن و ترجمه 7 آیه
108 سوره کوثر متن و ترجمه 3 آیه
109 سوره کافرون متن و ترجمه 6 آیه
110 سوره نصر متن و ترجمه 3 آیه
111 سوره مسد متن و ترجمه 5 آیه
112 سوره اخلاص متن و ترجمه 4 آیه
113 سوره فلق متن و ترجمه 5 آیه
114 سوره ناس متن و ترجمه 6 آیه

ترجمه های قرآن

قرآن در دانشنامه اسلامی

قرآن
(اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه ↓ رده ها ↓
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن

سوره های قرآن

آیات قرآن

واژگان قرآنی

شخصیت های قرآنی

قصه های قرآنی

علوم قرآنی

معارف قرآن

علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
متن و ترجمه قرآن