منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

اصل تخییر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


اصل تخییر به حکم به تخییر مکلَّف در صورت دَوَران امر بین ارتکاب یکی از دو محذور اطلاق می‌شود. یکی از اصول مهمی که در احکام شرعی به کار می رود اصل تخییر است. به اصل تخییر اصالت تخییر و قاعده تخییر نیز گفته می شود.

بیان اصل تخيير

منظور از تخيير اينست كه اختيار كار با خود مكلف باشد پس هر يك از دو طرف مورد شك را كه اخيار كند عقابى براى وى نخواهد بود.

از جمله مواردى كه مورد اجراء اصل تخيير است موردى است كه حكم چيزى مشكوك و مردد باشد ميان وجوب و حرمت و هيچ راهى براى ترجيح يكى از اين دو احتمال در ميان نباشد. در اين صورت مكلف به حكم عقل مخير است ميان بجاآوردن و نياوردن بدين معنى كه اختيار عمل به خود او واگذار شده پس هر طرف را كه اختيار كند كيفرى براى او نخواهد بود .

منابع

تقریرات اصول فقه دکتر محمود شهابی خراسانی، عباس فربدفقه/اصول فقه
اصول فقه مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین منابع اصول فقه
ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه
مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح
مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب
پیوندهای مرتبط: رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه قواعد فقهی | احکام