راویان حدیث شیعه/حرف ی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ی أ -

۱۳۴۳۸ - یاسر --- ج۲۱ ص۹

۱۳۴۳۹ - یاسر خادم الرضا --- ج۲۱ ص۱۰

۱۳۴۴۰ - یاسر القمی --- ج۲۱ ص۱۲

۱۳۴۴۱ - یاسین --- ج۲۱ ص۱۲

۱۳۴۴۲ - یاسین --- ج۲۱ ص۱۲

۱۳۴۴۳ - یاسین البصری --- ج۲۱ ص۱۳

۱۳۴۴۴ - یاسین الضریر الزیات --- ج۲۱ ص۱۳

- ی ح -

۱۳۴۴۵ - یحیى --- ج۲۱ ص۱۶

۱۳۴۴۶ - یحیى أخو آدم --- ج۲۱ ص۱۷

۱۳۴۴۷ - یحیى أخو أدیم --- ج۲۱ ص۱۷

۱۳۴۴۸ - یحیى الأزدی --- ج۲۱ ص۱۷

۱۳۴۴۹ - یحیى أخو دارم --- ج۲۱ ص۱۷

۱۳۴۵۰ - یحیى الأزرق --- ج۲۱ ص۱۷

۱۳۴۵۱ - یحیى الأزرق بیاع السابری --- ج۲۱ ص۱۸

۱۳۴۵۲ - یحیى الأکبر الحلی --- ج۲۱ ص۱۸

۱۳۴۵۳ - یحیى البصری --- ج۲۱ ص۱۹

۱۳۴۵۴ - یحیى بن آدم --- ج۲۱ ص۱۹

۱۳۴۵۵ - یحیى بن أبان --- ج۲۱ ص۱۹

۱۳۴۵۶ - یحیى بن إبراهیم --- ج۲۱ ص۱۹

۱۳۴۵۷ - یحیى بن إبراهیم بن أبی البلاد --- ج۲۱ ص۲۰

۱۳۴۵۸ - یحیى بن إبراهیم بن أبی البلاد ( السلمی ) --- ج۲۱ ص۲۱

۱۳۴۵۹ - یحیى بن إبراهیم بن مهاجر --- ج۲۱ ص۲۲

۱۳۴۶۰ - یحیى بن أبی الأشعث الکندی --- ج۲۱ ص۲۲

۱۳۴۶۱ - یحیى بن أبی بکر --- ج۲۱ ص۲۲

۱۳۴۶۲ - یحیى بن أبی بکر --- ج۲۱ ص۲۳

۱۳۴۶۳ - یحیى بن أبی بکر --- ج۲۱ ص۲۳

۱۳۴۶۴ - یحیى بن أبی خالد القماط --- ج۲۱ ص۲۳

۱۳۴۶۵ - یحیى بن أبی رافع --- ج۲۱ ص۲۳

۱۳۴۶۶ - یحیى بن أبی زکریا --- ج۲۱ ص۲۴

۱۳۴۶۷ - یحیى بن أبی سلیمان الکوفی --- ج۲۱ ص۲۴

۱۳۴۶۸ - یحیى بن أبی طلحة --- ج۲۱ ص۲۴

۱۳۴۶۹ - یحیى بن أبی العلاء --- ج۲۱ ص۲۵

۱۳۴۷۰ - یحیى بن أبی العلاء الخزاعی --- ج۲۱ ص۲۵

۱۳۴۷۱ - یحیى بن أبی العلاء الرازی --- ج۲۱ ص۲۵

۱۳۴۷۲ - یحیى بن أبی عمران --- ج۲۱ ص۲۸

۱۳۴۷۳ - یحیى بن أبی عمران الهمدانی --- ج۲۱ ص۲۹

۱۳۴۷۴ - یحیى بن أبی القاسم --- ج۲۱ ص۳۰

۱۳۴۷۵ - یحیى بن أبی القاسم الحذاء --- ج۲۱ ص۳۱

۱۳۴۷۶ - یحیى بن أبی المساور العابد --- ج۲۱ ص۳۱

۱۳۴۷۷ - یحیى بن أبی نصر --- ج۲۱ ص۳۱

۱۳۴۷۸ - یحیى بن أحمد --- ج۲۱ ص۳۲

۱۳۴۷۹ - یحیى بن أحمد بن إدریس --- ج۲۱ ص۳۲

۱۳۴۸۰ - یحیى بن أحمد بن سعید --- ج۲۱ ص۳۲

۱۳۴۸۱ - یحیى بن أحمد بن قیس --- ج۲۱ ص۳۳

۱۳۴۸۲ - یحیى بن أحمد بن محمد --- ج۲۱ ص۳۴

۱۳۴۸۳ - یحیى بن إسحاق أبو بصیر --- ج۲۱ ص۳۴

۱۳۴۸۴ - یحیى بن إسحاق الصیرفی الکوفی --- ج۲۱ ص۳۵

۱۳۴۸۵ - یحیى بن إسحاق الکوفی --- ج۲۱ ص۳۵

۱۳۴۸۶ - یحیى بن الأشعث الکندی --- ج۲۱ ص۳۵

۱۳۴۸۷ - یحیى بن أکثم --- ج۲۱ ص۳۵

۱۳۴۸۸ - یحیى بن أم الطویل --- ج۲۱ ص۳۷

۱۳۴۸۹ - یحیى بن أیوب البصری --- ج۲۱ ص۳۹

۱۳۴۹۰ - یحیى بن بشار --- ج۲۱ ص۳۹

۱۳۴۹۱ - یحیى بن بشار القنبری --- ج۲۱ ص۳۹

۱۳۴۹۲ - یحیى بن بشیر --- ج۲۱ ص۴۰

۱۳۴۹۳ - یحیى بن بشیر النبال --- ج۲۱ ص۴۰

۱۳۴۹۴ - یحیى بن تمیم النهدی --- ج۲۱ ص۴۰

۱۳۴۹۵ - یحیى بن الجرار --- ج۲۱ ص۴۰

۱۳۴۹۶ - یحیى بن جعفر الکرکی --- ج۲۱ ص۴۱

۱۳۴۹۷ - یحیى بن جعفر بن محمد --- ج۲۱ ص۴۱

۱۳۴۹۸ - یحیى بن جندب الزیات --- ج۲۱ ص۴۱

۱۳۴۹۹ - یحیى بن حبیب --- ج۲۱ ص۴۱

۱۳۵۰۰ - یحیى بن حبیب الزیات --- ج۲۱ ص۴۲

۱۳۵۰۱ - یحیى بن الحجاج الکرخی --- ج۲۱ ص۴۳

۱۳۵۰۲ - یحیى بن حسان --- ج۲۱ ص۴۴

۱۳۵۰۳ - یحیى بن حسان الأزرق --- ج۲۱ ص۴۴

۱۳۵۰۴ - یحیى بن حسان الکوفی --- ج۲۱ ص۴۴

۱۳۵۰۵ - یحیى بن الحسن --- ج۲۱ ص۴۵

۱۳۵۰۶ - یحیى بن الحسن بن جعفر --- ج۲۱ ص۴۵

۱۳۵۰۷ - یحیى بن الحسن بن الحسین --- ج۲۱ ص۴۶

۱۳۵۰۸ - یحیى بن الحسن بن سعید --- ج۲۱ ص۴۶

۱۳۵۰۹ - یحیى بن الحسن الحسینی --- ج۲۱ ص۴۶

۱۳۵۱۰ - یحیى بن الحسن العلوی --- ج۲۱ ص۴۷

۱۳۵۱۱ - یحیى بن الحسین --- ج۲۱ ص۴۸

۱۳۵۱۲ - یحیى بن الحسین --- ج۲۱ ص۴۸

۱۳۵۱۳ - یحیى بن الحسین بن زید بن الإمام علی بن الحسین ( ع ) --- ج۲۱ ص۴۸

۱۳۵۱۴ - یحیى بن الحسین العلوی --- ج۲۱ ص۴۸

۱۳۵۱۵ - یحیى بن حماد --- ج۲۱ ص۴۸

۱۳۵۱۶ - یحیى بن خالد --- ج۲۱ ص۴۹

۱۳۵۱۷ - یحیى بن خالد الوابشی الکوفی --- ج۲۱ ص۵۰

۱۳۵۱۸ - یحیى بن خلف --- ج۲۱ ص۵۰

۱۳۵۱۹ - یحیى بن الزبیر الکلبی الکوفی --- ج۲۱ ص۵۰

۱۳۵۲۰ - یحیى بن زرارة --- ج۲۱ ص۵۰

۱۳۵۲۱ - یحیى بن زکریا --- ج۲۱ ص۵۱

۱۳۵۲۲ - یحیى بن زکریا --- ج۲۱ ص۵۱

۱۳۵۲۳ - یحیى بن زکریا الأنصاری --- ج۲۱ ص۵۱

۱۳۵۲۴ - یحیى بن زکریا الکندی --- ج۲۱ ص۵۱

۱۳۵۲۵ - یحیى بن زکریا بن موسى --- ج۲۱ ص۵۲

۱۳۵۲۶ - یحیى بن زکریا الترماشیری --- ج۲۱ ص۵۳

۱۳۵۲۷ - یحیى بن زکریا اللؤلؤی --- ج۲۱ ص۵۳

۱۳۵۲۸ - یحیى بن زکریا الکنجی --- ج۲۱ ص۵۴

۱۳۵۲۹ - یحیى بن زید --- ج۲۱ ص۵۴

۱۳۵۳۰ - یحیى بن زید بن علی بن الإمام الحسین ( ع ) --- ج۲۱ ص۵۴

۱۳۵۳۱ - یحیى بن سابق ( معروف ) --- ج۲۱ ص۵۴

۱۳۵۳۲ - یحیى بن سابق أبو المنذر --- ج۲۱ ص۵۵

۱۳۵۳۳ - یحیى بن سابق المدنی --- ج۲۱ ص۵۵

۱۳۵۳۴ - یحیى بن سابور --- ج۲۱ ص۵۵

۱۳۵۳۵ - یحیى بن سالم --- ج۲۱ ص۵۶

۱۳۵۳۶ - یحیى بن سالم الفراء الکوفی --- ج۲۱ ص۵۶

۱۳۵۳۷ - یحیى بن سامان --- ج۲۱ ص۵۶

۱۳۵۳۸ - یحیى بن سعید --- ج۲۱ ص۵۶

۱۳۵۳۹ - یحیى بن سعید --- ج۲۱ ص۵۷

۱۳۵۴۰ - یحیى بن سعید الأهوازی --- ج۲۱ ص۵۷

۱۳۵۴۱ - یحیى بن سعید بن أبان --- ج۲۱ ص۵۷

۱۳۵۴۲ - یحیى بن سعید بن فروخ --- ج۲۱ ص۵۸

۱۳۵۴۳ - یحیى بن سعید بن قیس --- ج۲۱ ص۵۸

۱۳۵۴۴ - یحیى بن سعید بن مخنف --- ج۲۱ ص۵۸

۱۳۵۴۵ - یحیى بن سعید بن المسیب --- ج۲۱ ص۵۸

۱۳۵۴۶ - یحیى بن سعید العطار --- ج۲۱ ص۵۸

۱۳۵۴۷ - یحیى بن سعید القطان --- ج۲۱ ص۵۹

۱۳۵۴۸ - یحیى بن سلام --- ج۲۱ ص۵۹

۱۳۵۴۹ - یحیى بن سلیم --- ج۲۱ ص۵۹

۱۳۵۵۰ - یحیى بن سلیم أبو البلاد --- ج۲۱ ص۵۹

۱۳۵۵۱ - یحیى بن سلیم الطائفی --- ج۲۱ ص۵۹

۱۳۵۵۲ - یحیى بن سلیم المازنی --- ج۲۱ ص۶۰

۱۳۵۵۳ - یحیى بن سلیمان --- ج۲۱ ص۶۰

۱۳۵۵۴ - یحیى بن سلیمان --- ج۲۱ ص۶۰

۱۳۵۵۵ - یحیى بن سلیمان أبو البلاد --- ج۲۱ ص۶۰

۱۳۵۵۶ - یحیى بن سلیمان الکاتب --- ج۲۱ ص۶۰

۱۳۵۵۷ - یحیى بن سلیمان المازنی --- ج۲۱ ص۶۱

۱۳۵۵۸ - یحیى بن سماعة الخیاط --- ج۲۱ ص۶۱

۱۳۵۵۹ - یحیى بن طلحة --- ج۲۱ ص۶۱

۱۳۵۶۰ - یحیى بن طلحة النهدی --- ج۲۱ ص۶۲

۱۳۵۶۱ - یحیى بن عباد المکی --- ج۲۱ ص۶۲

= یحیى بن عبادة المکی ۲۱ / ۶۳

۱۳۵۶۲ - یحیى بن عبادة --- ج۲۱ ص۶۳

۱۳۵۶۳ - یحیى بن عبادة المکی --- ج۲۱ ص۶۳

۱۳۵۶۴ - یحیى بن العباس الوراق --- ج۲۱ ص۶۴

۱۳۵۶۵ - یحیى بن عبد الحمید --- ج۲۱ ص۶۴

۱۳۵۶۶ - یحیى بن عبد الرحمان الأزرق --- ج۲۱ ص۶۵

۱۳۵۶۷ - یحیى بن عبد الرحمان بن خاقان --- ج۲۱ ص۶۵

۱۳۵۶۸ - یحیى بن عبد الله --- ج۲۱ ص۶۶

۱۳۵۶۹ - یحیى بن عبد الله البصری --- ج۲۱ ص۶۶

۱۳۵۷۰ - یحیى بن عبد الله بن الحسن --- ج۲۱ ص۶۶

۱۳۵۷۱ - یحیى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن --- ج۲۱ ص۶۷

۱۳۵۷۲ - یحیى بن عبد الله بن الحسن بن الإمام الحسن ( ع ) --- ج۲۱ ص۶۷

۱۳۵۷۳ - یحیى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن الإمام علی ( ع ) --- ج۲۱ ص۷۰

۱۳۵۷۴ - یحیى بن عبد الله الأجلح الکندی --- ج۲۱ ص۷۱

۱۳۵۷۵ - یحیى بن عبد الملک --- ج۲۱ ص۷۱

۱۳۵۷۶ - یحیى بن عبد الملک الخزاعی --- ج۲۱ ص۷۱

۱۳۵۷۷ - یحیى بن عتبة بن أسماء --- ج۲۱ ص۷۱

۱۳۵۷۸ - یحیى بن عقبة الأزدی --- ج۲۱ ص۷۲

۱۳۵۷۹ - یحیى بن عقبة الأودی --- ج۲۱ ص۷۲

۱۳۵۸۰ - یحیى بن عقبة بن أبی العیزار --- ج۲۱ ص۷۲

۱۳۵۸۱ - یحیى بن عقیل --- ج۲۱ ص۷۲

۱۳۵۸۲ - یحیى بن العلاء البجلی --- ج۲۱ ص۷۲

۱۳۵۸۳ - یحیى بن علی --- ج۲۱ ص۷۳

۱۳۵۸۴ - یحیى بن علی التمیمی الکوفی --- ج۲۱ ص۷۳

۱۳۵۸۵ - یحیى بن علی الاسترآبادی --- ج۲۱ ص۷۳

۱۳۵۸۶ - یحیى بن علیم --- ج۲۱ ص۷۳

۱۳۵۸۷ - یحیى بن عمر --- ج۲۱ ص۷۴

۱۳۵۸۸ - یحیى بن عمرو ( عمر ) --- ج۲۱ ص۷۴

۱۳۵۸۹ - یحیى بن عمرو بن خلیفة الزیات --- ج۲۱ ص۷۵

۱۳۵۹۰ - یحیى بن عمرو بن کلیع --- ج۲۱ ص۷۵

۱۳۵۹۱ - یحیى بن عمرو الزیات --- ج۲۱ ص۷۵

۱۳۵۹۲ - یحیى بن عمران --- ج۲۱ ص۷۶

۱۳۵۹۳ - یحیى بن عمران بن علی الحلبی --- ج۲۱ ص۷۷

= یحیى الحلبی ۲۱ / ۱۰۴

۱۳۵۹۴ - یحیى بن عمران الهمدانی --- ج۲۱ ص۷۸

۱۳۵۹۵ - یحیى بن عیسى --- ج۲۱ ص۷۹

۱۳۵۹۶ - یحیى بن عیینة --- ج۲۱ ص۷۹

۱۳۵۹۷ - یحیى بن الفضل --- ج۲۱ ص۷۹

۱۳۵۹۸ - یحیى بن قاسم الکوفی --- ج۲۱ ص۷۹

۱۳۵۹۹ - یحیى بن القاسم الأسدی --- ج۲۱ ص۷۹

۱۳۶۰۰ - یحیى بن القاسم الحذاء --- ج۲۱ ص۹۰

۱۳۶۰۱ - یحیى بن القشیری --- ج۲۱ ص۹۱

۱۳۶۰۲ - یحیى بن المبارک --- ج۲۱ ص۹۱

۱۳۶۰۳ - یحیى بن المثنى --- ج۲۱ ص۹۳

۱۳۶۰۴ - یحیى بن محمد --- ج۲۱ ص۹۳

۱۳۶۰۵ - یحیى بن محمد --- ج۲۱ ص۹۳

۱۳۶۰۶ - یحیى بن محمد بن أبی حبیب --- ج۲۱ ص۹۴

۱۳۶۰۷ - یحیى بن محمد بن أحمد --- ج۲۱ ص۹۴

۱۳۶۰۸ - یحیى بن محمد بن سدید --- ج۲۱ ص۹۴

۱۳۶۰۹ - یحیى بن محمد بن سعید --- ج۲۱ ص۹۴

۱۳۶۱۰ - یحیى بن محمد بن علی --- ج۲۱ ص۹۴

۱۳۶۱۱ - یحیى بن محمد بن علیم --- ج۲۱ ص۹۵

۱۳۶۱۲ - یحیى بن محمد بن یحیى أبو القاسم --- ج۲۱ ص۹۵

۱۳۶۱۳ - یحیى بن محمد بن یحیى السوراوی --- ج۲۱ ص۹۵

۱۳۶۱۴ - یحیى بن محمد الحسینی --- ج۲۱ ص۹۵

۱۳۶۱۵ - یحیى بن محمد الرازی --- ج۲۱ ص۹۵

۱۳۶۱۶ - یحیى بن مرزبان --- ج۲۱ ص۹۶

۱۳۶۱۷ - یحیى بن المساور التمیمی الکوفی --- ج۲۱ ص۹۶

۱۳۶۱۸ - یحیى بن مسلم --- ج۲۱ ص۹۷

۱۳۶۱۹ - یحیى بن مظفر --- ج۲۱ ص۹۷

۱۳۶۲۰ - یحیى ین معلى الأسلمی --- ج۲۱ ص۹۷

۱۳۶۲۱ - یحیى بن معمر العطار --- ج۲۱ ص۹۸

۱۳۶۲۲ - یحیى بن مقسم الکوفی --- ج۲۱ ص۹۸

۱۳۶۲۳ - یحیى بن موسى الصنعانی --- ج۲۱ ص۹۸

۱۳۶۲۴ - یحیى بن مهران --- ج۲۱ ص۹۹

۱۳۶۲۵ - یحیى بن مهران الثوری الکوفی --- ج۲۱ ص۹۹

۱۳۶۲۶ - یحیى بن میسرة الخثعمی --- ج۲۱ ص۹۹

۱۳۶۲۷ - یحیى بن نعیم --- ج۲۱ ص۹۹

۱۳۶۲۸ - یحیى بن وئاب --- ج۲۱ ص۹۹

۱۳۶۲۹ - یحیى بن هاشم الکوفی --- ج۲۱ ص۱۰۰

۱۳۶۳۰ - یحیى بن هرثمة --- ج۲۱ ص۱۰۰

۱۳۶۳۱ - یحیى بن یحیى التمیمی --- ج۲۱ ص۱۰۲

۱۳۶۳۲ - یحیى بن یحیى الحنفی --- ج۲۱ ص۱۰۲

۱۳۶۳۳ - یحیى بن زید الکوفی --- ج۲۱ ص۱۰۳

۱۳۶۳۴ - یحیى بن یسار --- ج۲۱ ص۱۰۳

۱۳۶۳۵ - یحیى بن یسار القنبری --- ج۲۱ ص۱۰۳

۱۳۶۳۶ - یحیى بن یعقوب --- ج۲۱ ص۱۰۴

۱۳۶۳۷ - یحیى بیاع الحلل الکوفی --- ج۲۱ ص۱۰۴

۱۳۶۳۸ - یحیى الحذاء --- ج۲۱ ص۱۰۴

۱۳۶۳۹ - یحیى الحضرمی --- ج۲۱ ص۱۰۴

۱۳۶۴۰ - یحیى الحلبی --- ج۲۱ ص۱۰۴

۱۳۶۴۱ - یحیى الحمانی --- ج۲۱ ص۱۰۵

۱۳۶۴۲ - یحیى خادم الجواد ( ع ) --- ج۲۱ ص۱۰۶

۱۳۶۴۳ - یحیى الخزاز الشیرزی --- ج۲۱ ص۱۰۶

۱۳۶۴۴ - یحیى صاحب الدیلم --- ج۲۱ ص۱۰۶

۱۳۶۴۵ - یحیى الصنعانی --- ج۲۱ ص۱۰۶

۱۳۶۴۶ - یحیى الطویل --- ج۲۱ ص۱۰۶

۱۳۶۴۷ - یحیى الطویل صاحب المنقری --- ج۲۱ ص۱۰۷

۱۳۶۴۸ - یحیى العلوی --- ج۲۱ ص۱۰۷

۱۳۶۴۹ - یحیى القلانسی --- ج۲۱ ص۱۰۷

۱۳۶۵۰ - یحیى الکاهلی --- ج۲۱ ص۱۰۷

۱۳۶۵۱ - یحیى الکندی --- ج۲۱ ص۱۰۷

۱۳۶۵۲ - یحیى اللحام الکوفی --- ج۲۱ ص۱۰۸

۱۳۶۵۳ - یحیى المکنى أبا محمد العلوی --- ج۲۱ ص۱۰۸

۱۳۶۵۴ - یحیى والد الفضل --- ج۲۱ ص۱۰۹

- ی ز -

۱۳۶۵۵ - یزداد --- ج۲۱ ص۱۰۹

۱۳۶۵۶ - یزداد بن عیسى --- ج۲۱ ص۱۰۹

۱۳۶۵۷ - یزید --- ج۲۱ ص۱۰۹

۱۳۶۵۸ - یزید الآجری --- ج۲۱ ص۱۱۰

۱۳۶۵۹ - یزید أبو خالد الأعور --- ج۲۱ ص۱۱۰

۱۳۶۶۰ - یزید أبو خالد القماط الکوفی --- ج۲۱ ص۱۱۰

۱۳۶۶۱ - یزید أبو خالد الکناسی --- ج۲۱ ص۱۱۱

۱۳۶۶۲ - یزید البزاز --- ج۲۱ ص۱۱۲

۱۳۶۶۳ - یزید بن أبی زیاد --- ج۲۱ ص۱۱۲

۱۳۶۶۴ - یزید ین أحنف --- ج۲۱ ص۱۱۲

۱۳۶۶۵ - یزید بن أسباط --- ج۲۱ ص۱۱۳

۱۳۶۶۶ - یزید بن إسحاق --- ج۲۱ ص۱۱۳

۱۳۶۶۷ - یزید بن إسحاق بن أبی السخف --- ج۲۱ ص۱۱۴

۱۳۶۶۸ - یزید بن إسحاق شعر --- ج۲۱ ص۱۱۵

۱۳۶۶۹ - یزید بن ثابت --- ج۲۱ ص۱۱۶

۱۳۶۷۰ - یزید بن ثبیط --- ج۲۱ ص۱۱۶

۱۳۶۷۱ - یزید بن ثعلبة --- ج۲۱ ص۱۱۶

۱۳۶۷۲ - یزید بن جبلة --- ج۲۱ ص۱۱۷

۱۳۶۷۳ - یزید بن حاتم --- ج۲۱ ص۱۱۷

۱۳۶۷۴ - یزید بن الحسن --- ج۲۱ ص۱۱۷

۱۳۶۷۵ - یزید بن الحسن الکوفی --- ج۲۱ ص۱۱۷

۱۳۶۷۶ - یزید بن الحسن الکحال --- ج۲۱ ص۱۱۷

۱۳۶۷۷ - یزید بن الحسین --- ج۲۱ ص۱۱۷

۱۳۶۷۸ - یزید بن الحصین المشرقی --- ج۲۱ ص۱۱۸

۱۳۶۷۹ - یزید بن حماد --- ج۲۱ ص۱۱۸

۱۳۶۸۰ - یزید بن حماد الأنباری --- ج۲۱ ص۱۱۸

۱۳۶۸۱ - یزید بن خالد --- ج۲۱ ص۱۱۹

۱۳۶۸۲ - یزید بن خلیفة --- ج۲۱ ص۱۱۹

۱۳۶۸۳ - یزید بن خلیفة الحارثی --- ج۲۱ ص۱۱۹

۱۳۶۸۴ - یزید بن خلیفة الخولانی --- ج۲۱ ص۱۲۱

۱۳۶۸۵ - یزید بن خلیل --- ج۲۱ ص۱۲۱

۱۳۶۸۶ - یزید بن خیثم --- ج۲۱ ص۱۲۱

۱۳۶۸۷ - یزید بن زیاد الکوفی --- ج۲۱ ص۱۲۱

۱۳۶۸۸ - یزید بن زیاد بن المظاهر الکندی --- ج۲۱ ص۱۲۱

۱۳۶۸۹ - یزید بن سعید --- ج۲۱ ص۱۲۲

۱۳۶۹۰ - یزید بن سلیط --- ج۲۱ ص۱۲۲

۱۳۶۹۱ - یزید بن شریح --- ج۲۱ ص۱۲۴

۱۳۶۹۲ - یزید بن ضمرة اللیثی --- ج۲۱ ص۱۲۴

۱۳۶۹۳ - یزید بن طعمة --- ج۲۱ ص۱۲۴

۱۳۶۹۴ - یزید بن عبد الله --- ج۲۱ ص۱۲۴

۱۳۶۹۵ - یزید بن عبد الله --- ج۲۱ ص۱۲۴

۱۳۶۹۶ - یزید بن عبد الملک --- ج۲۱ ص۱۲۵

۱۳۶۹۷ - یزید بن عبد الملک الجعفی --- ج۲۱ ص۱۲۵

۱۳۶۹۸ - یزید بن عبد الملک النوفلی --- ج۲۱ ص۱۲۵

۱۳۶۹۹ - یزید بن عثمان --- ج۲۱ ص۱۲۶

۱۳۷۰۰ - یزید بن عمر ابن بنت عثمان --- ج۲۱ ص۱۲۶

۱۳۷۰۱ - یزید بن عمر بن طلحة --- ج۲۱ ص۱۲۶

۱۳۷۰۲ - یزید بن فرقد --- ج۲۱ ص۱۲۶

۱۳۷۰۳ - یزید بن قیس --- ج۲۱ ص۱۲۷

۱۳۷۰۴ - یزید بن قیس الأرحبی --- ج۲۱ ص۱۲۷

۱۳۷۰۵ - یزید بن کلثمة --- ج۲۱ ص۱۲۷

۱۳۷۰۶ - یزید بن محمد --- ج۲۱ ص۱۲۸

۱۳۷۰۷ - یزید بن محمد النیسابوری --- ج۲۱ ص۱۲۸

۱۳۷۰۸ - یزید بن مرة --- ج۲۱ ص۱۲۸

۱۳۷۰۹ - یزید بن معاویة --- ج۲۱ ص۱۲۸

۱۳۷۱۰ - یزید بن المهاصر --- ج۲۱ ص۱۲۸

۱۳۷۱۱ - یزید بن نویرة --- ج۲۱ ص۱۲۸

۱۳۷۱۲ - یزید بن هارون الواسطی --- ج۲۱ ص۱۲۹

۱۳۷۱۳ - یزید بن هانی السبیعی --- ج۲۱ ص۱۲۹

۱۳۷۱۴ - یزید شعر --- ج۲۱ ص۱۲۹

۱۳۷۱۵ - یزید الصائغ --- ج۲۱ ص۱۳۰

۱۳۷۱۶ - یزید الکناسی --- ج۲۱ ص۱۳۱

۱۳۷۱۷ - یزید مولى الحکم الثقفی --- ج۲۱ ص۱۳۱

۱۳۷۱۸ - یزید النخعی --- ج۲۱ ص۱۳۱

- ی س -

۱۳۷۱۹ - یسار --- ج۲۱ ص۱۳۲

۱۳۷۲۰ - یسار أبو لیلى الأنصاری --- ج۲۱ ص۱۳۲

۱۳۷۲۱ - الیسع --- ج۲۱ ص۱۳۲

۱۳۷۲۲ - الیسع أبو محمد --- ج۲۱ ص۱۳۳

۱۳۷۲۳ - الیسع بن حمزة --- ج۲۱ ص۱۳۳

۱۳۷۲۴ - الیسع بن عبد الله القمی --- ج۲۱ ص۱۳۳

۱۳۷۲۵ - الیسع بن الیسع --- ج۲۱ ص۱۳۴

۱۳۷۲۶ - الیسع القمی --- ج۲۱ ص۱۳۴

۱۳۷۲۷ - یسیر الدهان --- ج۲۱ ص۱۳۴

- ی ع -

۱۳۷۲۸ - یعفور الخزاز --- ج۲۱ ص۱۳۴

۱۳۷۲۹ - یعقوب --- ج۲۱ ص۱۳۴

۱۳۷۳۰ - یعقوب أبو یوسف --- ج۲۱ ص۱۳۵

۱۳۷۳۱ - یعقوب الأحمر --- ج۲۱ ص۱۳۶

۱۳۷۳۲ - یعقوب البجلی --- ج۲۱ ص۱۳۶

۱۳۷۳۳ - یعقوب البزاز --- ج۲۱ ص۱۳۷

۱۳۷۳۴ - یعقوب بن إبراهیم --- ج۲۱ ص۱۳۷

۱۳۷۳۵ - یعقوب بن إبراهیم القاضی --- ج۲۱ ص۱۳۷

۱۳۷۳۶ - یعقوب بن إبراهیم بن سعد --- ج۲۱ ص۱۳۷

۱۳۷۳۷ - یعقوب بن أبی القاسم --- ج۲۱ ص۱۳۸

۱۳۷۳۸ - یعقوب بن أبی یوسف --- ج۲۱ ص۱۳۸

۱۳۷۳۹ - یعقوب بن إسحاق --- ج۲۱ ص۱۳۸

۱۳۷۴۰ - یعقوب بن إسحاق --- ج۲۱ ص۱۳۸

۱۳۷۴۱ - یعقوب بن إسحاق السکیت --- ج۲۱ ص۱۳۸

۱۳۷۴۲ - یعقوب بن إسحاق الضبی --- ج۲۱ ص۱۴۰

۱۳۷۴۳ - یعقوب بن الیاس --- ج۲۱ ص۱۴۰

۱۳۷۴۴ - یعقوب بن جعفر --- ج۲۱ ص۱۴۰

۱۳۷۴۵ - یعقوب بن جعفر بن إبراهیم --- ج۲۱ ص۱۴۱

۱۳۷۴۶ - یعقوب بن جعفر الجعفری --- ج۲۱ ص۱۴۱

۱۳۷۴۷ - یعقوب بن جعفر بن سلیمان --- ج۲۱ ص۱۴۱

۱۳۷۴۸ - یعقوب بن جعفر بن شعیب الأسدی --- ج۲۱ ص۱۴۲

۱۳۷۴۹ - یعقوب بن جعفر بن محمد --- ج۲۱ ص۱۴۲

۱۳۷۵۰ - یعقوب بن جعفر الجعفری --- ج۲۱ ص۱۴۲

۱۳۷۵۱ - یعقوب بن جعفر الجعفی --- ج۲۱ ص۱۴۲

۱۳۷۵۲ - یعقوب بن داود --- ج۲۱ ص۱۴۲

۱۳۷۵۳ - یعقوب بن سالم الأحمر الکوفی --- ج۲۱ ص۱۴۳

۱۳۷۵۴ - یعقوب بن سالم البزاز --- ج۲۱ ص۱۴۶

۱۳۷۵۵ - یعقوب بن سعید الکندی --- ج۲۱ ص۱۴۷

۱۳۷۵۶ - یعقوب بن شعیب --- ج۲۱ ص۱۴۷

۱۳۷۵۷ - یعقوب بن شعیب الأزرق --- ج۲۱ ص۱۴۹

۱۳۷۵۸ - یعقوب بن شعیب التمار الأسدی --- ج۲۱ ص۱۴۹

۱۳۷۵۹ - یعقوب بن شعیب الحداد --- ج۲۱ ص۱۵۰

۱۳۷۶۰ - یعقوب بن شعیب المیثمی --- ج۲۱ ص۱۵۰

۱۳۷۶۱ - یعقوب بن شبیة --- ج۲۱ ص۱۵۰

۱۳۷۶۲ - یعقوب بن الضحاک --- ج۲۱ ص۱۵۱

۱۳۷۶۳ - یعقوب بن عامر --- ج۲۱ ص۱۵۱

۱۳۷۶۴ - یعقوب بن عبد الله --- ج۲۱ ص۱۵۱

۱۳۷۶۵ - یعقوب بن عبد الله أبو یوسف --- ج۲۱ ص۱۵۲

۱۳۷۶۶ - یعقوب بن عبد الله بن جندب --- ج۲۱ ص۱۵۲

۱۳۷۶۷ - یعقوب بن عبد الله الأشعری --- ج۲۱ ص۱۵۲

۱۳۷۶۸ - یعقوب بن عثیم --- ج۲۱ ص۱۵۲

۱۳۷۶۹ - یعقوب بن عثیم أبو یوسف --- ج۲۱ ص۱۵۳

۱۳۷۷۰ - یعقوب بن عذافر --- ج۲۱ ص۱۵۳

۱۳۷۷۱ - یعقوب بن الفضل --- ج۲۱ ص۱۵۴

۱۳۷۷۲ - یعقوب بن قیس --- ج۲۱ ص۱۵۴

۱۳۷۷۳ - یعقوب بن قیس البجلی --- ج۲۱ ص۱۵۴

۱۳۷۷۴ - یعقوب بن محمد الهمدانی --- ج۲۱ ص۱۵۴

۱۳۷۷۵ - یعقوب بن منقوش --- ج۲۱ ص۱۵۵

۱۳۷۷۶ - یعقوب بن نعیم --- ج۲۱ ص۱۵۵

۱۳۷۷۷ - یعقوب بن یاسر --- ج۲۱ ص۱۵۶

۱۳۷۷۸ - یعقوب بن یزید الأنباری --- ج۲۱ ص۱۵۶

۱۳۷۷۹ - یعقوب بن یقطین --- ج۲۱ ص۱۶۳

۱۳۷۸۰ - یعقوب بن یوسف --- ج۲۱ ص۱۶۴

۱۳۷۸۱ - یعقوب بن یونس --- ج۲۱ ص۱۶۴

۱۳۷۸۲ - یعقوب الجعفی --- ج۲۱ ص۱۶۴

۱۳۷۸۳ - یعقوب السراج --- ج۲۱ ص۱۶۴

۱۳۷۸۴ - یعقوب القمی --- ج۲۱ ص۱۶۶

۱۳۷۸۵ - یعقوب الکاتب --- ج۲۱ ص۱۶۶

۱۳۷۸۶ - یعلى بن أمیة --- ج۲۱ ص۱۶۷

۱۳۷۸۷ - یعلى بن الحارث المحاربی الکوفی --- ج۲۱ ص۱۶۷

۱۳۷۸۸ - یعلى بن حسان الواسطی --- ج۲۱ ص۱۶۷

۱۳۷۸۹ - یعلى بن حمزة --- ج۲۱ ص۱۶۷

۱۳۷۹۰ - یعلى بن مرة --- ج۲۱ ص۱۶۸

۱۳۷۹۱ - یعلى بن مرة --- ج۲۱ ص۱۶۸

۱۳۷۹۲ - یعلى بن مرة الثقفی --- ج۲۱ ص۱۶۸

۱۳۷۹۳ - یعلى العامری --- ج۲۱ ص۱۶۸

- ی ق -

۱۳۷۹۴ - یقطین --- ج۲۱ ص۱۶۹

- ی م -

۱۳۷۹۵ - الیمان بن عبید الله --- ج۲۱ ص۱۶۹

۱۳۷۹۶ - یمان التمار --- ج۲۱ ص۱۶۹

- ی و -

۱۳۷۹۷ - یوسف --- ج۲۱ ص۱۶۹

۱۳۷۹۸ - یوسف أبو عاصم --- ج۲۱ ص۱۷۰

۱۳۷۹۹ - یوسف الأبزاری --- ج۲۱ ص۱۷۰

۱۳۸۰۰ - یوسف الأنباری --- ج۲۱ ص۱۷۰

۱۳۸۰۱ - یوسف البزاز --- ج۲۱ ص۱۷۰

۱۳۸۰۲ - یوسف بن إبراهیم --- ج۲۱ ص۱۷۱

۱۳۸۰۳ - یوسف بن إبراهیم الطاطری --- ج۲۱ ص۱۷۱

۱۳۸۰۴ - یوسف بن أبی الحسن --- ج۲۱ ص۱۷۲

۱۳۸۰۵ - یوسف بن أبی حماد --- ج۲۱ ص۱۷۲

۱۳۸۰۶ - یوسف بن أبی سعید --- ج۲۱ ص۱۷۲

۱۳۸۰۷ - یوسف بن أبی القاسم --- ج۲۱ ص۱۷۳

۱۳۸۰۸ - یوسف ( بن ) أبی یعقوب بیاع الأرز --- ج۲۱ ص۱۷۳

۱۳۸۰۹ - یوسف بن أحمد البحرانی --- ج۲۱ ص۱۷۳

۱۳۸۱۰ - یوسف بن أحمد بن نعمة الله العاملی --- ج۲۱ ص۱۷۳

۱۳۸۱۱ - یوسف بن أیوب --- ج۲۱ ص۱۷۳

۱۳۸۱۲ - یوسف بن ثابت الکوفی --- ج۲۱ ص۱۷۴

۱۳۸۱۳ - یوسف بن ثابت الکوفی --- ج۲۱ ص۱۷۵

۱۳۸۱۴ - یوسف بن جابر --- ج۲۱ ص۱۷۵

۱۳۸۱۵ - یوسف بن جعفر --- ج۲۱ ص۱۷۵

۱۳۸۱۶ - یوسف بن حاتم العاملی --- ج۲۱ ص۱۷۵

۱۳۸۱۷ - یوسف بن الحارث --- ج۲۱ ص۱۷۶

۱۳۸۱۸ - یوسف بن الحارث --- ج۲۱ ص۱۷۶

۱۳۸۱۹ - یوسف بن الحارث الکمیذانی --- ج۲۱ ص۱۷۸

۱۳۸۲۰ - یوسف بن الحسن البحرینی --- ج۲۱ ص۱۷۸

۱۳۸۲۱ - یوسف بن حماد --- ج۲۱ ص۱۷۸

۱۳۸۲۲ - یوسف بن حماد الکوفی --- ج۲۱ ص۱۷۸

۱۳۸۲۳ - یوسف بن السخت --- ج۲۱ ص۱۷۸

۱۳۸۲۴ - یوسف بن صهیب --- ج۲۱ ص۱۸۱

۱۳۸۲۵ - یوسف بن عبد الرحمن الکناسی الکوفی --- ج۲۱ ص۱۸۱

۱۳۸۲۶ - یوسف بن عبد السلام --- ج۲۱ ص۱۸۱

۱۳۸۲۷ - یوسف بن عقیل الکوفی البجلی --- ج۲۱ ص۱۸۱

۱۳۸۲۸ - یوسف بن علی بن مطهر الحلی --- ج۲۱ ص۱۸۴

۱۳۸۲۹ - یوسف بن علی القطان الکوفی --- ج۲۱ ص۱۸۴

۱۳۸۳۰ - یوسف بن عمار --- ج۲۱ ص۱۸۴

۱۳۸۳۱ - یوسف بن عمار بن حیان --- ج۲۱ ص۱۸۴

۱۳۸۳۲ - یوسف بن عمران بن میثم --- ج۲۱ ص۱۸۵

۱۳۸۳۳ - یوسف بن عمران المیثمی --- ج۲۱ ص۱۸۵

۱۳۸۳۴ - یوسف بن محمد --- ج۲۱ ص۱۸۵

۱۳۸۳۵ - یوسف بن محمد أبو عیسى --- ج۲۱ ص۱۸۵

۱۳۸۳۶ - یوسف بن محمد البحرینی --- ج۲۱ ص۱۸۶

۱۳۸۳۷ - یوسف بن محمد بن إبراهیم --- ج۲۱ ص۱۸۶

۱۳۸۳۸ - یوسف بن محمد بن زیاد --- ج۲۱ ص۱۸۶

۱۳۸۳۹ - یوسف بن ناصر --- ج۲۱ ص۱۸۶

۱۳۸۴۰ - یوسف بن یحیى الأصبهانی --- ج۲۱ ص۱۸۷

۱۳۸۴۱ - یوسف بن یعقوب --- ج۲۱ ص۱۸۷

۱۳۸۴۲ - یوسف بن ین یعقوب الجعفی الکوفی --- ج۲۱ ص۱۸۸

۱۳۸۴۳ - یوسف الصنعانی --- ج۲۱ ص۱۸۸

۱۳۸۴۴ - یوسف الطاطری --- ج۲۱ ص۱۸۹

۱۳۸۴۵ - یوسف العریضی --- ج۲۱ ص۱۸۹

۱۳۸۴۶ - یوسف الکناسی --- ج۲۱ ص۱۸۹

۱۳۸۴۷ - یونس --- ج۲۱ ص۱۹۰

۱۳۸۴۸ - یونس بن إبراهیم --- ج۲۱ ص۱۹۹

۱۳۸۴۹ - یونس بن أبی إسحاق السبیعی --- ج۲۱ ص۱۹۹

۱۳۸۵۰ - یونس بن أبی الحارث --- ج۲۱ ص۱۹۹

۱۳۸۵۱ - یونس بن أبی وهب القصری --- ج۲۱ ص۲۰۰

۱۳۸۵۲ - یونس بن أبی یعفور الکوفی --- ج۲۱ ص۲۰۰

۱۳۸۵۳ - یونس بن بکار --- ج۲۱ ص۲۰۰

۱۳۸۵۴ - یونس بن بهمن --- ج۲۱ ص۲۰۰

۱۳۸۵۵ - یونس بن حماد --- ج۲۱ ص۲۰۱

۱۳۸۵۶ - یونس بن خال أبی المستهل --- ج۲۱ ص۲۰۱

۱۳۸۵۷ - یونس بن خباب --- ج۲۱ ص۲۰۱

۱۳۸۵۸ - یونس بن رباط الکوفی --- ج۲۱ ص۲۰۲

۱۳۸۵۹ - یونس بن الربیع --- ج۲۱ ص۲۰۳

۱۳۸۶۰ - یونس بن رفیع --- ج۲۱ ص۲۰۴

۱۳۸۶۱ - یونس بن الصباح --- ج۲۱ ص۲۰۴

۱۳۸۶۲ - یونس بن ظبیان الکوفی --- ج۲۱ ص۲۰۴

۱۳۸۶۳ - یونس بن عبد الرحمن الأسدی --- ج۲۱ ص۲۰۹

۱۳۸۶۴ - یونس بن عبد الرحمان البجلی --- ج۲۱ ص۲۳۴

۱۳۸۶۵ - یونس بن عبد الله --- ج۲۱ ص۲۳۴

۱۳۸۶۶ - یونس بن علی العطار --- ج۲۱ ص۲۳۵

۱۳۸۶۷ - یونس بن علی القطان الکوفی --- ج۲۱ ص۲۳۵

۱۳۸۶۸ - یونس بن عمار التغلبی الکوفی --- ج۲۱ ص۲۳۶

۱۳۸۶۹ - یونس بن عمار بن میثم --- ج۲۱ ص۲۳۷

۱۳۸۷۰ - یونس بن معاویة --- ج۲۱ ص۲۳۷

۱۳۸۷۱ - یونس بن المغیرة --- ج۲۱ ص۲۳۸

۱۳۸۷۲ - یونس بن هشام --- ج۲۱ ص۲۳۸

۱۳۸۷۳ - یونس بن یزید بن مهران --- ج۲۱ ص۲۳۸

۱۳۸۷۴ - یونس بن یعقوب البجلی الدهنی --- ج۲۱ ص۲۳۸

۱۳۸۷۵ - یونس الجزائری --- ج۲۱ ص۲۴۷

۱۳۸۷۶ - یونس الشیبانی --- ج۲۱ ص۲۴۸

۱۳۸۷۷ - یونس الکناسی --- ج۲۱ ص۲۴۹

۱۳۸۷۸ - یونس الموسوی --- ج۲۱ ص۲۴۹

۱۳۸۷۹ - یونس مولى علی --- ج۲۱ ص۲۴۹

۱۳۸۸۰ - یونس مولى علی بن یقطین --- ج۲۱ ص۲۴۹

۱۳۸۸۱ - یونس النسائی --- ج۲۱ ص۲۵۰

۱۳۸۸۲ - یونس النسبانی --- ج۲۱ ص۲۵۰