راویان حدیث شیعه/حرف ک

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

ک أ

۹۷۰۷ - کادح بن رحمة الزاهد --- ج۱۵ ص۱۰۴

۹۷۰۸ - کافور بن إبراهیم --- ج۱۵ ص۱۰۵

۹۷۰۹ - کافور الخادم --- ج۱۵ ص۱۰۵

۹۷۱۰ - کامل --- ج۱۵ ص۱۰۵

۹۷۱۱ - کامل بن إبراهیم --- ج۱۵ ص۱۰۶

۹۷۱۲ - کامل بن سوادة المرهبی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۶

۹۷۱۳ - کامل بن العلاء --- ج۱۵ ص۱۰۶

۹۷۱۴ - کامل بن محمد --- ج۱۵ ص۱۰۶

۹۷۱۵ - کامل بن محمد الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۶

۹۷۱۶ - کامل التمار --- ج۱۵ ص۱۰۶

۹۱۷ - کامل الرصافی ( الوصافی ) --- ج۱۵ ص۱۰۷

۹۷۱۸ - کامل صاحب السابری الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۷

۹۷۱۹ - کامل النجار --- ج۱۵ ص۱۰۷

ک ت

۹۷۲۰ - کتائب بن فضل الله الحلبی --- ج۱۵ ص۱۰۷

ک ث

۹۷۲۱ - کثیر --- ج۱۵ ص۱۰۷

۹۷۲۲ - کثیر بن أحمد العربی --- ج۱۵ ص۱۰۸

۹۷۲۳ - کثیر بن الأسود المرادی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۸

۹۷۲۴ - کثیر بن الأسود السلمی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۸

۹۷۲۵ - کثیر بن جعفر المدنی --- ج۱۵ ص۱۰۸

۹۷۲۶ - کثیر بن شهاب الحارثی --- ج۱۵ ص۱۰۸

۹۷۲۷ - کثیر بن طارق القنبری --- ج۱۵ ص۱۰۹

۹۷۲۸ - کثیر بن عبد الله العرنی --- ج۱۵ ص۱۰۹

۹۷۲۹ - کثیر بن عیاش القطان --- ج۱۵ ص۱۱۰

۹۷۳۰ - کثیر بن قاروند النوا الکوفی --- ج۱۵ ص۱۱۰

۹۷۳۱ - کثیر بن کلثم الکوفی --- ج۱۵ ص۱۱۰

۹۷۳۲ - کثیر بن نمر الحضرمی --- ج۱۵ ص۱۱۰

۹۷۳۳ - کثیر بن یونس --- ج۱۵ ص۱۱۰

۹۷۳۴ - کثیر بیاع النوا --- ج۱۵ ص۱۱۰

= کثیر النوا ۱۵ / ۱۱۱

۹۷۳۵ - کثیر الطویل --- ج۱۵ ص۱۱۰

۹۷۳۶ - کثیر النوا --- ج۱۵ ص۱۱۱

۹۷۳۷ - کثیر والد الحسن ( الحسین ) --- ج۱۵ ص۱۱۴

ک ر

۹۷۳۸ - کرام --- ج۱۵ ص۱۱۴

۹۷۳۹ - کرام بن عمرو --- ج۱۵ ص۱۱۵

۹۷۴۰ - کرامة بن أحمد --- ج۱۵ ص۱۱۵

۹۷۴۱ - کرامة الجشمی --- ج۱۵ ص۱۱۶

۹۷۴۲ - کرب بن یزید --- ج۱۵ ص۱۱۶

۹۷۴۳ - کرب الصیرفی --- ج۱۵ ص۱۱۶

۹۷۴۴ - کردوس التغلبی --- ج۱۵ ص۱۱۶

۹۷۴۵ - کردویه --- ج۱۵ ص۱۱۶

۹۷۴۶ - کردی بن عکبر الحلبی --- ج۱۵ ص۱۱۸

۹۷۴۷ - کردین --- ج۱۵ ص۱۱۸

۹۷۴۸ - کرش بن الزهیر التغلبی --- ج۱۵ ص۱۱۸

۹۷۴۹ - کریب بن شریح --- ج۱۵ ص۱۱۹

۹۷۵۰ - کریب الصیرفی --- ج۱۵ ص۱۱۹

۹۷۵۱ - کریم بن سعد البجلی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۱۹

۹۷۵۲ - کریم بن عامر الأزدی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۱۹

ک ع

۹۷۵۳ - کعب بن أسود الکوفی --- ج۱۵ ص۱۱۹

۹۷۵۴ - کعب بن زید ( برید ) --- ج۱۵ ص۱۱۹

۹۷۵۵ - کعب بن سلامة --- ج۱۵ ص۱۱۹

۹۷۵۶ - کعب بن عاصم الأشعری --- ج۱۵ ص۱۲۰

۹۷۵۷ - کعب بن عبد الله --- ج۱۵ ص۱۲۰

۹۷۵۸ - کعب بن عجرة ( عجزة ) --- ج۱۵ ص۱۲۰

۹۷۵۹ - کعب بن عمرو --- ج۱۵ ص۱۲۰

۹۷۶۰ - کعب بن عمیر --- ج۱۵ ص۱۲۱

۹۷۶۱ - کعب بن مالک --- ج۱۵ ص۱۲۱

۹۷۶۲ - کعبر --- ج۱۵ ص۱۲۱

۹۷۶۳ - کعیب بن عبد الله الطرفی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۲۱

ک ل

۹۷۶۴ - کلب علی بن جواد الکاظمی --- ج۱۵ ص۱۲۱

۹۷۶۵ - کلثوم بن زید --- ج۱۵ ص۱۲۲

۹۷۶۶ - کلثوم بن سلیم --- ج۱۵ ص۱۲۲

۹۷۶۷ - کلثوم بن عبد المؤمن --- ج۱۵ ص۱۲۲

۹۷۶۸ - کلثوم بن الهرم --- ج۱۵ ص۱۲۲

۹۷۶۹ - الکلح الضبی --- ج۱۵ ص۱۲۲

۹۷۷۰ - کلیب الأسدی --- ج۱۵ ص۱۲۳

۹۷۷۱ - کلیب بن الأسود العامری الکوفی --- ج۱۵ ص۱۲۳

۹۷۷۲ - کلیب بن شهاب الجرمی --- ج۱۵ ص۱۲۳

۹۷۷۳ - کلیب بن عبد الملک الکوفی --- ج۱۵ ص۱۲۳

۹۷۷۴ - کلیب بن معاویة الأسدی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۲۴

ک م

۹۷۷۵ - الکمیت بن زید الأسدی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۲۸

۹۷۷۶ - کمیل بن زیاد النخعی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۳۲

ک ن

۹۷۷۷ - کنان بن حصین --- ج۱۵ ص۱۳۳

۹۷۷۸ - کنانة بن عتیق --- ج۱۵ ص۱۳۳

۹۷۷۹ - کنکر --- ج۱۵ ص۱۳۳

ک ه

۹۷۸۰ - کهیل بن عمارة الشبامی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۳۷

ک ی

۹۷۸۱ - کیسان بن کلیب --- ج۱۵ ص۱۳۷

۹۷۸۲ - کیکاوس بن دسمر --- ج۱۵ ص۱۳۸