راویان حدیث شیعه/حرف و

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- و أ -

۱۳۱۵۰ - الواثق بالله --- ج ۲۰ ص۲۰۵

۱۳۱۵۱ - واثلة بن الأسقع --- ج ۲۰ ص۲۰۵

۱۳۱۵۲ - واصل --- ج ۲۰ ص۲۰۵

۱۳۱۵۲ - واصل --- ج ۲۰ ص۲۰۶

۱۳۱۵۴ - واصل بن سلیم المنقری --- ج ۲۰ ص۲۰۶

۱۳۱۵۵ - واصل بن سلیمان --- ج ۲۰ ص۲۰۶

۱۳۱۵۶ - واصل بن سلیمان الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۰۷

۱۳۱۵۷ - واقد بن عبد الله التمیمی --- ج ۲۰ ص۲۰۷

۱۳۱۵۸ - والد أبی رافع --- ج ۲۰ ص۲۰۷

۱۳۱۵۹ - والد سفیان الجریری --- ج ۲۰ ص۲۰۷

۱۳۱۶۰ - وایل بن حجر --- ج ۲۰ ص۲۰۸

- و ب -

۱۳۱۶۱ - وبرة بن عبد الرحمان الأحمر --- ج ۲۰ ص۲۰۸

- و ث -

۱۳۱۶۲ - وثاب بن سعد --- ج ۲۰ ص۲۰۸

- و ح -

۱۳۱۶۳ - وحشی بن حرب --- ج ۲۰ ص۲۰۸

- و ر -

۱۳۱۶۴ - ورام بن أبی فراس --- ج ۲۰ ص۲۰۸

۱۳۱۶۵ - ورد بن زید الأسدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۰۹

۱۳۱۶۶ - وردان --- ج ۲۰ ص۲۱۰

۱۳۱۶۷ - وردان --- ج ۲۰ ص۲۱۰

۱۳۱۶۸ - وریزة بن محمد الغسانی --- ج ۲۰ ص۲۱۰

۱۳۱۶۹ - وریزة بن محمد بن وریزة --- ج ۲۰ ص۲۱۱

- و ز -

۱۳۱۷۰ - وزیر بن محمد المرداسی --- ج ۲۰ ص۲۱۱

- و ک -

۱۳۱۷۱ - وکیع --- ج ۲۰ ص۲۱۱

- و ل -

۱۳۱۷۲ - الولید --- ج ۲۰ ص۲۱۱

۱۳۱۷۳ - الولید بن أبان --- ج ۲۰ ص۲۱۲

۱۳۱۷۴ - الولید بن أبان الضبی --- ج ۲۰ ص۲۱۳

۱۳۱۷۵ - الولید بن أبی العلاء --- ج ۲۰ ص۲۱۳

۱۳۱۷۶ - الولید بن أسباط الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۳

۱۳۱۷۷ - الولید بن إسحاق الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۳

۱۳۱۷۸ - الولید بن أسماء الکندی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۳

۱۳۱۷۹ - الولید بن بشیر --- ج ۲۰ ص۲۱۳

۱۳۱۸۰ - الولید بن الحارث الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۴

۱۳۱۸۱ - الولید بن حسان --- ج ۲۰ ص۲۱۴

۱۳۱۸۲ - الولید بن سعد ( سعید ) --- ج ۲۰ ص۲۱۴

۱۳۱۸۳ - ولید بن صبیح الأسدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۴

۱۳۱۸۴ - الولید بن عبد العزیز الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۶

۱۳۱۸۵ - الولید بن عروة الهجری --- ج ۲۰ ص۲۱۶

۱۳۱۸۶ - الولید بن عقبة --- ج ۲۰ ص۲۱۶

۱۳۱۸۷ - الولید بن عقبة الشیبانی --- ج ۲۰ ص۲۱۶

۱۳۱۸۸ - الولید بن عقبة الهجری --- ج ۲۰ ص۲۱۷

۱۳۱۸۹ - الولید بن العلاء --- ج ۲۰ ص۲۱۷

۱۳۱۹۰ - ولید بن العلاء الوصافی --- ج ۲۰ ص۲۱۷

۱۳۱۹۱ - الولید بن العیاش --- ج ۲۰ ص۲۱۸

۱۳۱۹۲ - الولید بن القاسم --- ج ۲۰ ص۲۱۸

۱۳۱۹۳ - الولید بن مدرک الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۸

۱۳۱۹۴ - الولید بن مسلم --- ج ۲۰ ص۲۱۸

۱۳۱۹۵ - الولید بن میمون الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۸

۱۳۱۹۶ - الولید بن الولید العنزی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۹

۱۳۱۹۷ - الولید بن هشام --- ج ۲۰ ص۲۱۹

= الولید بن هشام المرادی ۲۰ / ۲۱۹

۱۳۱۹۸ - الولید بن هشام البصری القرشی --- ج ۲۰ ص۲۱۹

۱۳۱۹۹ - الولید بن هشام الجملی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۱۹

۱۳۲۰۰ - الولید بن هشام المرادی --- ج ۲۰ ص۲۱۹

= الولید بن هشام ۲۰ / ۲۱۹

۱۳۲۰۱ - الولید بن بیاع الأسفاط --- ج ۲۰ ص۲۲۰

۱۳۲۰۲ - الولید الجواز الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۲۰

۱۳۲۰۳ - الولید صاحب الاسقاط الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۲۰

۱۳۲۰۴ - الولید العامری --- ج ۲۰ ص۲۲۰

۱۳۲۰۵ - الولید القمی --- ج ۲۰ ص۲۲۰

۱۳۲۰۶ - الولید والد عباس --- ج ۲۰ ص۲۲۱

۱۳۲۰۷ - ولی بن نعمة الله الرضوی الحائری --- ج ۲۰ ص۲۲۱

- و ه‍ -

۱۳۲۰۸ - وهب --- ج ۲۰ ص۲۲۱

۱۳۲۰۹ - وهب أبو جحیفة --- ج ۲۰ ص۲۲۳

= وهب بن عبد الله السوائی ۲۰ / ۲۲۹

۱۳۲۱۰ - وهب بن أبی وهب --- ج ۲۰ ص۲۲۳

۱۳۲۱۱ - وهب بن الأجذع بن راشد --- ج ۲۰ ص۲۲۴

۱۳۲۱۲ - وهب بن جامع --- ج ۲۰ ص۲۲۴

۱۳۲۱۳ - وهب بن جمیع --- ج ۲۰ ص۲۲۴

۱۳۲۱۴ - وهب بن حفص الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۲۴

۱۳۲۱۵ - وهب بن حفص النخاس --- ج ۲۰ ص۲۲۷

۱۳۲۱۶ - وهب بن شاذان --- ج ۲۰ ص۲۲۷

۱۳۲۱۷ - وهب بن عبد ربه الأسدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۲۷

۱۳۲۱۸ - وهب بن عبد الرحمان الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۲۹

۱۳۲۱۹ - وهب بن عبد الله --- ج ۲۰ ص۲۲۹

۱۳۲۲۰ - وهب بن عبد الله السوائی --- ج ۲۰ ص۲۲۹

۱۳۲۲۱ - وهب بن عبد الله الکلبی --- ج ۲۰ ص۲۲۹

۱۳۲۲۲ - وهب بن عدی --- ج ۲۰ ص۲۲۹

۱۳۲۲۳ - وهب بن عمر الأسدی الکاهلی --- ج ۲۰ ص۲۳۰

۱۳۲۲۴ - وهب بن کریب --- ج ۲۰ ص۲۳۰

۱۳۲۲۵ - وهب بن محمد --- ج ۲۰ ص۲۳۰

۱۳۲۲۶ - وهب بن منبه --- ج ۲۰ ص۲۳۰

۱۳۲۲۷ - وهب بن وهب --- ج ۲۰ ص۲۳۰

۱۳۲۲۸ - وهب بن وهب بن عبد الله --- ج ۲۰ ص۲۳۱

۱۳۲۲۹ - وهب بن وهب القرشی --- ج ۲۰ ص۲۳۵

۱۳۲۳۰ - وهب بن وهب القرشی أبو البختری --- ج ۲۰ ص۲۳۵

۱۳۲۳۱ - وهب جد الحسن بن محبوب --- ج ۲۰ ص۲۳۵

۱۳۲۳۲ - وهشوذان ( وهسودان ) --- ج ۲۰ ص۲۳۵

۱۳۲۳۳ - وهب الحریری --- ج ۲۰ ص۲۳۵

۱۳۲۳۴ - وهیب --- ج ۲۰ ص۲۳۶

۱۳۲۳۵ - وهیب بن حفص الجریری --- ج ۲۰ ص۲۳۶

۱۳۲۳۶ - وهیب بن حفص النحاس --- ج ۲۰ ص۲۳۸

۱۳۲۳۷ - وهیب بن خالد --- ج ۲۰ ص۲۳۹