راویان حدیث شیعه/حرف ه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ه‍ أ -

۱۳۲۳۸ - هادی بن أبی سلیمان --- ج ۲۰ ص۲۳۹

۱۳۲۳۹ - هادی بن الحسین الشجری --- ج ۲۰ ص۲۳۹

۱۳۲۴۰ - هادی بن الداعی --- ج ۲۰ ص۲۴۰

۱۳۲۴۱ - هادی بن محمد باقر الحسینی --- ج ۲۰ ص۲۴۰

۱۳۲۴۲ - هارون --- ج ۲۰ ص۲۴۰

۱۳۲۴۳ - هارون أبو سلمة ( بن أبى سلمة ) --- ج ۲۰ ص۲۴۰

۱۳۲۴۴ - هارون البغدادی --- ج ۲۰ ص۲۴۱

۱۳۲۴۵ - هارون بن أبی خالد الکابلی --- ج ۲۰ ص۲۴۱

۱۳۲۴۶ - هارون بن أبی سلمة --- ج ۲۰ ص۲۴۱

۱۳۲۴۷ - هارون بن الجهم --- ج ۲۰ ص۲۴۱

۱۳۲۴۸ - هارون بن الحسن بن جبلة --- ج ۲۰ ص۲۴۲

۱۳۲۴۹ - هارون بن الحسن بن محبوب --- ج ۲۰ ص۲۴۳

۱۳۲۵۰ - هارون بن حکیم الأرقط --- ج ۲۰ ص۲۴۳

۱۳۲۵۱ - هارون بن حمزة --- ج ۲۰ ص۲۴۳

= هارون بن حمزة الغنوی ۲۰ / ۲۴۴

۱۳۲۵۲ - هارون بن حمزة --- ج ۲۰ ص۲۴۴

۱۳۲۵۳ - هارون بن حمزة الغنوی --- ج ۲۰ ص۲۴۴

= هارون بن حمزة ۲۰ / ۲۴۳

۱۳۲۵۴ - هارون بن خارجة الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۴۶

۱۳۲۵۵ - هارون بن خارجة الأنصاری الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۴۷

۱۳۲۵۶ - هارون بن الخطاب --- ج ۲۰ ص۲۴۸

۱۳۲۵۷ - هارون بن زیاد الخثعمی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۴۸

۱۳۲۵۸ - هارون بن سعد العجلی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۴۸

۱۳۲۵۹ - هارون بن سلیمان الجعفی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۴۹

۱۳۲۶۰ - هارون بن سلیمان العجلی --- ج ۲۰ ص۲۴۹

۱۳۲۶۱ - هارون بن صالح --- ج ۲۰ ص۲۴۹

۱۳۲۶۲ - هارون بن عبد العزیز الاراجنی --- ج ۲۰ ص۲۵۰

۱۳۲۶۳ - هارون بن عمر بن عبد العزیز المجاشعی --- ج ۲۰ ص۲۵۰

۱۳۲۶۴ - هارون بن عمرو الشعیری --- ج ۲۰ ص۲۵۰

۱۳۲۶۵ - هارون بن عمران الهمدانی --- ج ۲۰ ص۲۵۰

۱۳۲۶۶ - هارون بن عمیر النخعی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۵۰

۱۳۲۶۷ - هارون بن عنترة --- ج ۲۰ ص۲۵۱

۱۳۲۶۸ - هارون بن عیسى --- ج ۲۰ ص۲۵۱

۱۳۲۶۹ - هارون بن الفضل --- ج ۲۰ ص۲۵۱

۱۳۲۷۰ - هارون بن مسلم السامرائی --- ج ۲۰ ص۲۵۱

۱۳۲۷۱ - هارون بن موسى --- ج ۲۰ ص۲۵۷

۱۳۲۷۲ - هارون بن موسى الأعور --- ج ۲۰ ص۲۵۸

۱۳۲۷۳ - هارون بن موسى بن أحمد التلعکبری --- ج ۲۰ ص۲۵۸

۱۳۲۷۴ - هارون بن موسى التلعکبری --- ج ۲۰ ص۲۵۹

۱۳۲۷۵ - هارون بن موسى التلعکبری --- ج ۲۰ ص۲۵۹

۱۳۲۷۶ - هارون بن منصور العبدی --- ج ۲۰ ص۲۶۰

۱۳۲۷۷ - هارون بن موفق المدینی --- ج ۲۰ ص۲۶۰

۱۳۲۷۸ - هارون بن یحیى البزاز --- ج ۲۰ ص۲۶۰

۱۳۲۷۹ - هارون الجبلی --- ج ۲۰ ص۲۶۰

۱۳۲۸۰ - هارون القزاز البغدادی --- ج ۲۰ ص۲۶۰

۱۳۲۸۱ - هارون المکی --- ج ۲۰ ص۲۶۱

۱۳۲۸۲ - هارون مولى آل أبی جعدة --- ج ۲۰ ص۲۶۱

۱۳۲۸۳ - هاشم --- ج ۲۰ ص۲۶۱

۱۳۲۸۴ - هاشم أبو سعید المکاری --- ج ۲۰ ص۲۶۲

۱۳۲۸۵ - هاشم بن إبراهیم العباسی --- ج ۲۰ ص۲۶۲

۱۳۲۸۶ - هاشم بن أبی عمار الجنبی --- ج ۲۰ ص۲۶۳

۱۳۲۸۷ - هاشم بن أبی هاشم --- ج ۲۰ ص۲۶۳

۱۳۲۸۸ - هاشم بن أبی هاشم --- ج ۲۰ ص۲۶۳

۱۳۲۸۹ - هاشم بن برید --- ج ۲۰ ص۲۶۴

۱۳۲۹۰ - هاشم بن حنان --- ج ۲۰ ص۲۶۴

۱۳۲۹۱ - هاشم بن حیان المکاری --- ج ۲۰ ص۲۶۴

۱۳۲۹۲ - هاشم بن خالد --- ج ۲۰ ص۲۶۸

۱۳۲۹۳ - هاشم بن سعید الجعفی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۶۸

۱۳۲۹۴ - هاشم بن سلیمان --- ج ۲۰ ص۲۶۸

۱۳۲۹۵ - هاشم بن عتبة بن أبی وقاص ( المرقال ) --- ج ۲۰ ص۲۶۸

۱۳۲۹۶ - هاشم بن عطیة البکری --- ج ۲۰ ص۲۶۹

۱۳۲۹۷ - هاشم بن القاسم --- ج ۲۰ ص۲۶۹

۱۳۲۹۸ - هاشم بن المثنى الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۶۹

۱۳۲۹۹ - هاشم بن محمد --- ج ۲۰ ص۲۷۱

۱۳۳۰۰ - هاشم بن المنذر النخعی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۷۱

۱۳۳۰۱ - هاشم بن یزید --- ج ۲۰ ص۲۷۱

۱۳۳۰۲ - هاشم الحناط --- ج ۲۰ ص۲۷۲

۱۳۳۰۳ - هاشم الرمانی --- ج ۲۰ ص۲۷۲

۱۳۳۰۴ - هاشم صاحب البرید --- ج ۲۰ ص۲۷۲

۱۳۳۰۵ - هاشم الصیدانی --- ج ۲۰ ص۲۷۲

۱۳۳۰۶ - هاشم الصیدنانی --- ج ۲۰ ص۲۷۳

۱۳۳۰۷ - هانی بن أیوب الجعفی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۷۳

۱۳۳۰۸ - هانی بن عروة المرادی الکوفی ( رض ) --- ج ۲۰ ص۲۷۳

۱۳۳۰۹ - هانی بن محمد --- ج ۲۰ ص۲۷۴

۱۳۳۱۰ - هانی بن النمر --- ج ۲۰ ص۲۷۴

۱۳۳۱۱ - هانی بن هانی السبیعی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۷۴

۱۳۳۱۲ - هانی بن هانی المرادی --- ج ۲۰ ص۲۷۵

۱۳۳۱۳ - هانی بن یسار --- ج ۲۰ ص۲۷۵

۱۳۳۱۴ - هانی السندی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۷۵

- ه‍ ب -

۱۳۳۱۵ - هبة الله بن أبی محمد الموسوی --- ج ۲۰ ص۲۷۵

۱۳۳۱۶ - هبة الله بن أحمد الکاتب --- ج ۲۰ ص۲۷۶

۱۳۳۱۷ - هبة الله بن أحمد الأسدی --- ج ۲۰ ص۲۷۶

۱۳۳۱۸ - هبة الله بن حامد --- ج ۲۰ ص۲۷۶

۱۳۳۱۹ - هبة الله بن الحسن --- ج ۲۰ ص۲۷۷

۱۳۳۲۰ - هبة الله بن حمدان الحمدانی --- ج ۲۰ ص۲۷۷

۱۳۳۲۱ - هبة الله بن داود --- ج ۲۰ ص۲۷۷

۱۳۳۲۲ - هبة الله بن رطبة السوراوی --- ج ۲۰ ص۲۷۷

۱۳۳۲۳ - هبة الله بن عثمان --- ج ۲۰ ص۲۷۷

۱۳۳۲۴ - هبة الله بن علی --- ج ۲۰ ص۲۷۸

۱۳۳۲۵ - هبة الله بن محمد السوسی --- ج ۲۰ ص۲۷۸

۱۳۳۲۶ - هبة الله بن نافع --- ج ۲۰ ص۲۷۸

۱۳۳۲۷ - هبة الله بن نما --- ج ۲۰ ص۲۷۸

۱۳۳۲۸ - هبیرة بن بریم الحمیری --- ج ۲۰ ص۲۷۸

۱۳۳۲۹ - هبیرة بن شریح --- ج ۲۰ ص۲۷۸

۱۳۳۳۰ - هبیرة بن مریم الحمیری الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۷۹

- ه‍ ذ -

۱۳۳۳۱ - هذیل --- ج ۲۰ ص۲۷۹

۱۳۳۳۲ - هذیل بن حنان الصیرفی --- ج ۲۰ ص۲۷۹

۱۳۳۳۳ - هذیل بن حیان الصیرفی --- ج ۲۰ ص۲۸۰

۱۳۳۳۴ - هذیل بن صدقة الطحان الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۸۰

- ه‍ ر -

۱۳۳۳۵ - هرثمة بن أعین --- ج ۲۰ ص۲۸۰

۱۳۳۳۶ - هرم بن حیان --- ج ۲۰ ص۲۸۱

- ه‍ ز -

۱۳۳۳۷ - هزار أسف بن محمد --- ج ۲۰ ص۲۸۱

۱۳۳۳۸ - هزیم بن جریر الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۸۱

۱۳۳۳۹ - هزیم بن سفیان البجلی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۸۲

- ه‍ ش -

۱۳۳۴۰ - هشام --- ج ۲۰ ص۲۸۲

۱۳۳۴۱ - هشام أبو عبد الله البزاز --- ج ۲۰ ص۲۸۴

۱۳۳۴۲ - هشام بن إبراهیم --- ج ۲۰ ص۲۸۴

۱۳۳۴۳ - هشام بن إبراهیم الأحمر --- ج ۲۰ ص۲۸۴

۱۳۳۴۴ - هشام بن إبراهیم البغدادی --- ج ۲۰ ص۲۸۵

۱۳۳۴۵ - هشام بن إبراهیم الختلی --- ج ۲۰ ص۲۸۵

۱۳۳۴۶ - هشام بن إبراهیم الراشدی --- ج ۲۰ ص۲۸۵

۱۳۳۴۷ - هشام بن إبراهیم صاحب الرضا ( ع ) --- ج ۲۰ ص۲۸۶

۱۳۳۴۸ - هشام بن إبراهیم العباسی --- ج ۲۰ ص۲۸۶

۱۳۳۴۹ - هشام بن إبراهیم المشرقی --- ج ۲۰ ص۲۹۱

۱۳۳۵۰ - هشام بن أبی إبراهیم --- ج ۲۰ ص۲۹۳

۱۳۳۵۱ - هشام بن أحمد --- ج ۲۰ ص۲۹۳

۱۳۳۵۲ - هشام بن أحمر الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۹۳

۱۳۳۵۳ - هشام بن الیاس --- ج ۲۰ ص۲۹۶

۱۳۳۵۴ - هشام بن البرید الزبیدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۹۶

۱۳۳۵۵ - هشام بن بشیر --- ج ۲۰ ص۲۹۶

۱۳۳۵۶ - هشام بن الحارث الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۹۶

۱۳۳۵۷ - هشام بن الحرث --- ج ۲۰ ص۲۹۷

۱۳۳۵۸ - هشام بن الحکم --- ج ۲۰ ص۲۹۷

۱۳۳۵۹ - هشام بن حکیم --- ج ۲۰ ص۳۲۳

۱۳۳۶۰ - هشام بن حیان الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۲۳

۱۳۳۶۱ - هشام بن سالم --- ج ۲۰ ص۳۲۴

= هشام الجوالیقی ۲۰ / ۳۳۸

۱۳۳۶۲ - هشام بن السری التمیمی الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۳۳

۱۳۳۶۳ - هشام بن سعد المحاملی --- ج ۲۰ ص۳۳۳

۱۳۳۶۴ - هشام بن صدقة الزبیدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۳۳

۱۳۳۶۵ - هشام بن عمر --- ج ۲۰ ص۳۳۳

۱۳۳۶۶ - هشام بن عبد الملک --- ج ۲۰ ص۳۳۳

۱۳۳۶۷ - هشام بن عبد الملک --- ج ۲۰ ص۳۳۴

۱۳۳۶۸ - هشام بن عتبة ( المرقال ) --- ج ۲۰ ص۳۳۴

۱۳۳۶۹ - هشام بن عروة --- ج ۲۰ ص۳۳۴

۱۳۳۷۰ - هشام بن عمار --- ج ۲۰ ص۳۳۴

۱۳۳۷۱ - هشام بن عمارة المزنی الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۳۴

۱۳۳۷۲ - هشام بن المثنى --- ج ۲۰ ص۳۳۴

۱۳۳۷۳ - هشام بن المثنى الحناط الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۳۵

۱۳۳۷۴ - هشام بن المثنى الرازی --- ج ۲۰ ص۳۳۵

۱۳۳۷۵ - هشام بن محمد الکلبی الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۳۶

۱۳۳۷۶ - هشام بن محمد --- ج ۲۰ ص۳۳۷

۱۳۳۷۷ - هشام بن الولید العنزی الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۳۷

۱۳۳۷۸ - هشام بن الهذیل --- ج ۲۰ ص۳۳۷

۱۳۳۷۹ - هشام بن هشام --- ج ۲۰ ص۳۳۷

۱۳۳۸۰ - هشام بن یونس --- ج ۲۰ ص۳۳۷

۱۳۳۸۱ - هشام الجوالیقی --- ج ۲۰ ص۳۳۸

۱۳۳۸۲ - هشام الخراسانی --- ج ۲۰ ص۳۳۸

۱۳۳۸۳ - هشام الخفاف --- ج ۲۰ ص۳۳۸

۱۳۳۸۴ - هشام الخیاط الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۳۸

۱۳۳۸۵ - هشام الرمانی --- ج ۲۰ ص۳۳۹

۱۳۳۸۶ - هشام صاحب البرید --- ج ۲۰ ص۳۳۹

۱۳۳۸۷ - هشام الصیدلانی --- ج ۲۰ ص۳۳۹

۱۳۳۸۸ - هشام الصیدنانی --- ج ۲۰ ص۳۳۹

۱۳۳۸۹ - هشام الکندی --- ج ۲۰ ص۳۴۰

۱۳۳۹۰ - هشام العباسی --- ج ۲۰ ص۳۴۰

۱۳۳۹۱ - هشام المشرقی --- ج ۲۰ ص۳۴۰

- ه‍ ل -

۱۳۳۹۲ - هلال --- ج ۲۰ ص۳۴۰

۱۳۳۹۳ - هلال بن إبراهیم الدلفی --- ج ۲۰ ص۳۴۰

۱۳۳۹۴ - هلال بن سعد --- ج ۲۰ ص۳۴۱

۱۳۳۹۵ - هلال بن عطیة --- ج ۲۰ ص۳۴۱

۱۳۳۹۶ - هلال بن العلاء --- ج ۲۰ ص۳۴۱

۱۳۳۹۷ - هلال بن مقلاص الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۴۱

۱۳۳۹۸ - هلال بن نساف --- ج ۲۰ ص۳۴۱

۱۳۳۹۹ - هلال الحفار --- ج ۲۰ ص۳۴۲

۱۳۴۰۰ - هلقام --- ج ۲۰ ص۳۴۲

۱۳۴۰۱ - هلقام بن أبی هلقام --- ج ۲۰ ص۳۴۲

- ه‍ م -

۱۳۴۰۲ - همام بن عبد الرحمان --- ج ۲۰ ص۳۴۲

- ه‍ ن -

۱۳۴۰۳ - هند بن الحجاج --- ج ۲۰ ص۳۴۲

۱۳۴۰۴ - هند بن عمرو الجملی --- ج ۲۰ ص۳۴۴

۱۳۴۰۵ - هند الحناط --- ج ۲۰ ص۳۴۴

۱۳۴۰۶ - هند السراج --- ج ۲۰ ص۳۴۴

- ه‍ و -

۱۳۴۰۷ - هود أبو أیوب --- ج ۲۰ ص۳۴۵

- ه‍ ی -

۱۳۴۰۸ - هیاج بن هیاج --- ج ۲۰ ص۳۴۵

۱۳۴۰۹ - الهیثم --- ج ۲۰ ص۳۴۵

۱۳۴۱۰ - الهیثم أبو روح صاحب الخان --- ج ۲۰ ص۳۴۶

۱۳۴۱۱ - الهیثم بن أبی مسروق --- ج ۲۰ ص۳۴۶

= هیثم الهندی ۲۰ / ۳۵۸

۱۳۴۱۲ - الهیثم بن البراء --- ج ۲۰ ص۳۴۹

۱۳۴۱۳ - الهیثم بن بشیر --- ج ۲۰ ص۳۴۹

۱۳۴۱۴ - الهیثم بن جمیل --- ج ۲۰ ص۳۵۰

۱۳۴۱۵ - الهیثم بن حبیب الصیرفی الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۵۰

۱۳۴۱۶ - الهیثم بن حفص العطار --- ج ۲۰ ص۳۵۰

۱۳۴۱۷ - الهیثم بن حماد --- ج ۲۰ ص۳۵۰

۱۳۴۱۸ - الهیثم بن روح --- ج ۲۰ ص۳۵۰

۱۳۴۱۹ - الهیثم بن سلیمان الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۵۰

۱۳۴۲۰ - الهیثم بن عبد الجبار الطحان الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۵۱

۱۳۴۲۱ - الهیثم بن عبد العزیز --- ج ۲۰ ص۳۵۱

۱۳۴۲۲ - الهیثم بن عبد الله --- ج ۲۰ ص۳۵۱

۱۳۴۲۳ - الهیثم بن عبد الله أبو کهمس الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۵۱

۱۳۴۲۴ - الهیثم بن عبد الله الرمانی --- ج ۲۰ ص۳۵۲

۱۳۴۲۵ - الهیثم بن عبد الله الهندی --- ج ۲۰ ص۳۵۳

۱۳۴۲۶ - الهیثم بن عبید أبو کهمس --- ج ۲۰ ص۳۵۳

۱۳۴۲۷ - الهیثم بن عبید الشیبانی أبو کهمس --- ج ۲۰ ص۳۵۳

۱۳۴۲۸ - الهیثم بن عدی --- ج ۲۰ ص۳۵۳

۱۳۴۲۹ - الهیثم بن عروة التمیمی الکوفی --- ج ۲۰ ص۳۵۴

= هیثم التمیمی ۲۰ / ۳۵۷

۱۳۴۳۰ - الهیثم بن محمد --- ج ۲۰ ص۳۵۵

۱۳۴۳۱ - الهیثم بن محمد بن مروان --- ج ۲۰ ص۳۵۵

۱۳۴۳۲ - الهیثم بن محمد الثمالی --- ج ۲۰ ص۳۵۵

۱۳۴۳۳ - الهیثم بن واقد الجزری --- ج ۲۰ ص۳۵۵

۱۳۴۳۴ - الهیثم بن واقد الجریری --- ج ۲۰ ص۳۵۷

۱۳۴۳۵ - الهیثم التمیمی --- ج ۲۰ ص۳۵۷

= الهیثم بن عروة التمیمی ۲۰ / ۳۵۴

۱۳۴۳۶ - الهیثم الصیرفی --- ج ۲۰ ص۳۵۸

۱۳۴۳۷ - الهیثم النهدی --- ج ۲۰ ص۳۵۸

= هیثم بن أبی مسروق ۲۰ / ۳۴۶