راویان حدیث شیعه/حرف ن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ن أ -

۱۲۹۷۹ - ناجیة --- ج ۲۰ ص۱۲۷

۱۲۹۸۰ - ناجیة أبو حبیب --- ج ۲۰ ص۱۲۸

۱۲۹۸۱ - ناجیة بن أبی عمارة الصیداوی --- ج ۲۰ ص۱۲۸

۱۲۹۸۲ - ناجیة بن جندب الخزاعی --- ج ۲۰ ص۱۳۰

۱۲۹۸۳ - ناجیة الصیداوی --- ج ۲۰ ص۱۳۰

۱۲۹۸۴ - نادر --- ج ۲۰ ص۱۳۰

۱۲۹۸۵ - نادر الخادم --- ج ۲۰ ص۱۳۰

۱۲۹۸۶ - نادر مولى علی --- ج ۲۰ ص۱۳۱

۱۲۹۸۷ - ناصح البقال الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۳۱

۱۲۹۸۸ - ناصح بن عبد الله المحملی --- ج ۲۰ ص۱۳۱

۱۲۹۸۹ - ناصح المؤذن --- ج ۲۰ ص۱۳۱

۱۲۹۹۰ - ناصر بن إبراهیم --- ج ۲۰ ص۱۳۱

۱۲۹۹۱ - ناصر بن أبی جعفر الامامی --- ج ۲۰ ص۱۳۳

۱۲۹۹۲ - ناصر بن أبی طالب --- ج ۲۰ ص۱۳۳

۱۲۹۹۳ - ناصر بن أبی القاسم --- ج ۲۰ ص۱۳۳

۱۲۹۹۴ - ناصر بن أحمد المتوج البحرانی --- ج ۲۰ ص۱۳۳

۱۲۹۹۵ - ناصر بن الحسین --- ج ۲۰ ص۱۳۳

۱۲۹۹۶ - ناصر بن الداعی --- ج ۲۰ ص۱۳۴

۱۲۹۹۷ - ناصر بن الرضا --- ج ۲۰ ص۱۳۴

۱۲۹۹۸ - ناصر بن سلیمان --- ج ۲۰ ص۱۳۴

۱۲۹۹۹ - نافع بن الأزرق --- ج ۲۰ ص۱۳۴

۱۳۰۰۰ - نافع بن بدیل --- ج ۲۰ ص۱۳۵

۱۳۰۰۱ - نافع بن عتبة --- ج ۲۰ ص۱۳۵

۱۳۰۰۲ - نافع بن هلال الجملی --- ج ۲۰ ص۱۳۵

۱۳۰۰۳ - نافع مولى عبد الله بن عمر --- ج ۲۰ ص۱۳۶

- ن ب -

۱۳۰۰۴ - نبیه --- ج ۲۰ ص۱۳۶

- ن ج -

۱۳۰۰۵ - النجاشی الشاعر --- ج ۲۰ ص۱۳۶

۱۳۰۰۶ - نجبة --- ج ۲۰ ص۱۳۶

= نجیة ۲۰ / ۱۴۱

۱۳۰۰۷ - نجبة بن الحارث العطار --- ج ۲۰ ص۱۳۷

= نجیة بن الحارث العطار ۲۰ / ۱۴۲

۱۳۰۰۸ - نجم بن أعین --- ج ۲۰ ص۱۳۷

۱۳۰۰۹ - نجم بن حطیم --- ج ۲۰ ص۱۳۸

۱۳۰۱۰ - نجم بن حطیم --- ج ۲۰ ص۱۳۸

۱۳۰۱۱ - نجم بن حطیم العجلی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۳۸

۱۳۰۱۲ - نجم بن حطیم الغنوی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۳۸

۱۳۰۱۳ - نجم الدین ( بن ) أحمد المشغری --- ج ۲۰ ص۱۳۹

۱۳۰۱۴ - نجم الدین بن محمد الجزائری --- ج ۲۰ ص۱۳۹

۱۳۰۱۵ - نجم الدین بن محمد العاملی --- ج ۲۰ ص۱۳۹

۱۳۰۱۶ - نجم الطائی --- ج ۲۰ ص۱۴۰

۱۳۰۱۷ - نجیب الدین الجبیلی --- ج ۲۰ ص۱۴۰

۱۳۰۱۸ - نجیب الدین بن مذکی الاسترآبادی --- ج ۲۰ ص۱۴۰

۱۳۰۱۹ - نجیح --- ج ۲۰ ص۱۴۰

۱۳۰۲۰ - نجیح أبو معشر السندی --- ج ۲۰ ص۱۴۱

۱۳۰۲۱ - نجیح بن قباء الغافقی --- ج ۲۰ ص۱۴۱

۱۳۰۲۲ - نجیح بن مسلم الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۴۱

۱۳۰۲۳ - نجیة --- ج ۲۰ ص۱۴۱

۱۳۰۲۴ - نجیة بن الحارث --- ج ۲۰ ص۱۴۲

۱۳۰۲۵ - نجیة بن الحارث العطار --- ج ۲۰ ص۱۴۲

۱۳۰۲۶ - نجیة بن الحارث القواس --- ج ۲۰ ص۱۴۲

۱۳۰۲۷ - نجیة العطار --- ج ۲۰ ص۱۴۳

۱۳۰۲۸ - نجیة القواس --- ج ۲۰ ص۱۴۳

- ن س -

۱۳۰۲۹ - نسیم خادم أبی محمد --- ج ۲۰ ص۱۴۳

- ن ش -

۱۳۰۳۰ - نشاء بن مالک الجهنی --- ج ۲۰ ص۱۴۴

۱۳۰۳۱ - نشیب اللفائفی --- ج ۲۰ ص۱۴۴

۱۳۰۳۲ - نشیط بن صالح --- ج ۲۰ ص۱۴۴

۱۳۰۳۳ - نشیط بن صالح بن لفافة --- ج ۲۰ ص۱۴۵

۱۳۰۳۴ - نشیط بن عبد الله الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۴۶

- ن ص -

۱۳۰۳۵ - النصر --- ج ۲۰ ص۱۴۶

۱۳۰۳۶ - نصر أبو الحکم الخثعمی --- ج ۲۰ ص۱۴۷

۱۳۰۳۷ - نصر بن إسحاق --- ج ۲۰ ص۱۴۷

۱۳۰۳۸ - نصر بن إسحاق الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۴۷

۱۳۰۳۹ - نصر بن أوس الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۴۸

۱۳۰۴۰ - نصر بن حازم --- ج ۲۰ ص۱۴۸

۱۳۰۴۱ - نصر بن حبیب صاحب الخان --- ج ۲۰ ص۱۴۸

۱۳۰۴۲ - نصر بن صاعد --- ج ۲۰ ص۱۴۸

۱۳۰۴۳ - نصر بن صباح --- ج ۲۰ ص۱۴۹

۱۳۰۴۴ - نصر بن ظریف --- ج ۲۰ ص۱۵۲

۱۳۰۴۵ - نصر بن عامر السنجاری --- ج ۲۰ ص۱۵۲

۱۳۰۴۶ - نصر بن عبد الرحمان العبدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۵۲

۱۳۰۴۷ - نصر بن عبد الرحمان البارقی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۵۲

۱۳۰۴۸ - نصر بن عبد الرحمان العبدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۵۳

۱۳۰۴۹ - نصر بن علی --- ج ۲۰ ص۱۵۳

۱۳۰۵۰ - نصر بن علی --- ج ۲۰ ص۱۵۳

۱۳۰۵۱ - نصر بن فضالة الأسدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۵۳

۱۳۰۵۲ - نصر بن قابوس --- ج ۲۰ ص۱۵۳

۱۳۰۵۳ - نصر بن قابوس اللخمی --- ج ۲۰ ص۱۵۴

۱۳۰۵۴ - نصر بن کثیر الأسدی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۵۷

۱۳۰۵۵ - نصر بن محمد --- ج ۲۰ ص۱۵۷

۱۳۰۵۶ - نصر بن مزاحم المنقری الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۵۷

۱۳۰۵۷ - نصر بن مفلس --- ج ۲۰ ص۱۶۱

۱۳۰۵۸ - نصر بن هبة الله --- ج ۲۰ ص۱۶۱

۱۳۰۵۹ - نصر الخادم --- ج ۲۰ ص۱۶۱

۱۳۰۶۰ - نصر الخثعمی --- ج ۲۰ ص۱۶۱

۱۳۰۶۱ - نصیر أبو الحکم الخثعمی --- ج ۲۰ ص۱۶۱

۱۳۰۶۲ - نصیر بن أبی الأشعث الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۶۲

۱۳۰۶۳ - نصیر بن کثیر --- ج ۲۰ ص۱۶۲

۱۳۰۶۴ - نصیر بن نصیر الرواسی --- ج ۲۰ ص۱۶۲

۱۳۰۶۵ - نصیر الخادم أبو حمزة --- ج ۲۰ ص۱۶۲

۱۳۰۶۶ - نصیر مولى أبی عبد الله ( ع ) --- ج ۲۰ ص۱۶۲

- ن ض -

۱۳۰۶۷ - النضر --- ج ۲۰ ص۱۶۳

۱۳۰۶۸ - النضر بن إسحاق --- ج ۲۰ ص۱۶۵

۱۳۰۶۹ - النضر بن إسحاق الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۶۵

۱۳۰۷۰ - النضر بن إسماعیل البلخی --- ج ۲۰ ص۱۶۵

۱۳۰۷۱ - النضر بن ربیع الجعفی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۶۵

۱۳۰۷۲ - النضر بن سعید --- ج ۲۰ ص۱۶۵

۱۳۰۷۳ - النضر بن سنان --- ج ۲۰ ص۱۶۶

۱۳۰۷۴ - نضر بن سوید الصیرفی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۶۶

۱۳۰۷۵ - النضر بن شعیب --- ج ۲۰ ص۱۷۱

۱۳۰۷۶ - النضر بن شعیب المحاربی --- ج ۲۰ ص۱۷۳

۱۳۰۷۸ - النضر بن صباح البجلی --- ج ۲۰ ص۱۷۴

۱۳۰۷۹ - النضر بن عثمان النوی --- ج ۲۰ ص۱۷۴

۱۳۰۸۰ - النضر بن عمرو الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۷۴

۱۳۰۸۱ - النضر بن قرواش --- ج ۲۰ ص۱۷۴

۱۳۰۸۲ - النضر بن قرواش الجمال --- ج ۲۰ ص۱۷۵

۱۳۰۸۳ - النضر بن محمد الهمدانی --- ج ۲۰ ص۱۷۵

۱۳۰۸۴ - النضر بن مطهر الوابشی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۷۵

۱۳۰۸۵ - النضر بن الوراس الخزاعی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۷۵

۱۳۰۸۶ - نضلة بن عبید --- ج ۲۰ ص۱۷۶

۱۳۰۸۷ - نضیر بن زیاد الضبی --- ج ۲۰ ص۱۷۶

۱۳۰۸۸ - نضیر بن سالم الکناسی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۷۶

- ن ع -

۱۳۰۸۹ - النعمان الأحمسی --- ج ۲۰ ص۱۷۶

۱۳۰۹۰ - النعمان بن أبی عبد الله --- ج ۲۰ ص۱۷۷

۱۳۰۹۱ - النعمان بن بشیر الأنصاری --- ج ۲۰ ص۱۷۷

۱۳۰۹۲ - النعمان بن بشیر --- ج ۲۰ ص۱۷۸

۱۳۰۹۳ - النعمان بن ثابت التیملی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۷۸

۱۳۰۹۴ - النعمان بن سعد --- ج ۲۰ ص۱۸۰

۱۳۰۵۹ - النعمان بن صهبان --- ج ۲۰ ص۱۸۱

۱۳۰۹۶ - النعمان بن عبد السلام --- ج ۲۰ ص۱۸۱

۱۳۰۹۷ - النعمان بن عجلان --- ج ۲۰ ص۱۸۲

۱۳۰۹۸ - النعمان بن عمار العجلی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۸۳

۱۳۰۹۹ - النعمان بن عمرو --- ج ۲۰ ص۱۸۳

۱۳۱۰۰ - النعمان بن عمرو الجعفی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۸۳

۱۳۱۰۱ - النعمان قتادة بن ربعی --- ج ۲۰ ص۱۸۴

۱۳۱۰۲ - النعمان بن محمد ( القاضی النعمان ) --- ج ۲۰ ص۱۸۴

۱۳۱۰۳ - النعمان بن مقرن --- ج ۲۰ ص۱۸۶

۱۳۱۰۴ - النعمان الرازی --- ج ۲۰ ص۱۸۶

۱۳۱۰۵ - نعمة الله بن أحمد العیناثی --- ج ۲۰ ص۱۸۸

۱۳۱۰۶ - نعمة الله بن الحسین العاملی --- ج ۲۰ ص۱۸۸

۱۳۱۰۷ - نعمة الله الجزائری --- ج ۲۰ ص۱۸۸

۱۳۱۰۸ - نعیم الأحول --- ج ۲۰ ص۱۸۹

۱۳۱۰۹ - نعیم البصری --- ج ۲۰ ص۱۸۹

۱۳۱۱۰ - نعیم بن إبراهیم --- ج ۲۰ ص۱۸۹

۱۳۱۱۱ - نعیم بن إبراهیم الأزدی --- ج ۲۰ ص۱۹۰

۱۳۱۱۲ - نعیم بن خارجة --- ج ۲۰ ص۱۹۰

۱۳۱۱۳ - نعیم بن دجاجة الأسدی --- ج ۲۰ ص۱۹۰

۱۳۱۱۴ - نعیم بن عبد الله --- ج ۲۰ ص۱۹۱

۱۳۱۱۵ - نعیم بن عجلان --- ج ۲۰ ص۱۹۱

۱۳۱۱۶ - نعیم بن قابوس --- ج ۲۰ ص۱۹۱

۱۳۱۱۷ - نعیم بن مورع --- ج ۲۰ ص۱۹۱

۱۳۱۱۸ - نعیم بن میسرة النحوی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۹۲

۱۳۱۱۹ - نعیم بن الولید --- ج ۲۰ ص۱۹۲

۱۳۱۲۰ - نعیم القابوسی --- ج ۲۰ ص۱۹۲

۱۳۱۲۱ - نعیم القضاعی --- ج ۲۰ ص۱۹۳

- ن ف -

۱۳۱۲۲ - نفیع ( نقیع ) بن الحرث --- ج ۲۰ ص۱۹۳

- ن ق -

۱۳۱۲۳ - نقیع --- ج ۲۰ ص۱۹۳

- ن م -

۱۳۱۲۴ - نمیلة الهمدانی --- ج ۲۰ ص۱۹۳

- ن و -

۱۳۱۲۵ - نواس بن سمعان --- ج ۲۰ ص۱۹۴

۱۳۱۲۶ - نوح بن إبراهیم الموصلی --- ج ۲۰ ص۱۹۴

۱۳۱۲۷ - نوح أبو الیقضان --- ج ۲۰ ص۱۹۴

۱۳۱۲۸ - نوح بن أبی مریم الخراسانی --- ج ۲۰ ص۱۹۴

۱۳۱۲۹ - نوح بن أحمد الحسینی --- ج ۲۰ ص۱۹۵

۱۳۱۳۰ - نوح بن تغلب القیسی --- ج ۲۰ ص۱۹۵

۱۳۱۳۱ - نوح بن الحرث --- ج ۲۰ ص۱۹۵

۱۳۱۳۲ - نوح بن الحکم --- ج ۲۰ ص۱۹۵

۱۳۱۳۳ - نوح بن دراج النخعی الکوفی --- ج ۲۰ ص۱۹۶

۱۳۱۳۴ - نوح بن شعیب --- ج ۲۰ ص۱۹۹

۱۳۱۳۵ - نوح بن شعیب البغدادی --- ج ۲۰ ص۱۹۹

۱۳۱۳۶ - نوح بن شعیب الخراسانی --- ج ۲۰ ص۲۰۰

۱۳۱۳۷ - نوح بن شعیب النیسابوری --- ج ۲۰ ص۲۰۰

۱۳۱۳۸ - نوح بن صالح البغدادی --- ج ۲۰ ص۲۰۰

۱۳۱۳۹ - نوح بن المختار النخعی الکوفی --- ج ۲۰ ص۲۰۱

۱۳۱۴۰ - نور الدین علی العاملی --- ج ۲۰ ص۲۰۲

۱۳۱۴۱ - نور الدین بن فخر الدین الکرکی --- ج ۲۰ ص۲۰۲

۱۳۱۴۲ - نور الله الشوشتری --- ج ۲۰ ص۲۰۲

۱۳۱۴۳ - نوشیروان بن خالد --- ج ۲۰ ص۲۰۲

۱۳۱۴۴ - نوف البکالی --- ج ۲۰ ص۲۰۲

۱۳۱۴۵ - نوفل بن الحارث --- ج ۲۰ ص۲۰۳

۱۳۱۴۶ - نوفل بن عبید الله --- ج ۲۰ ص۲۰۴

۱۳۱۴۷ - نوفل بن فروة الأشجعی --- ج ۲۰ ص۲۰۴

۱۳۱۴۸ - نوفل بن معاویة --- ج ۲۰ ص۲۰۴

- ن ه‍ -

۱۳۱۴۹ - النهاش بن فهم --- ج ۲۰ ص۲۰۵