راویان حدیث شیعه/حرف ق

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ق أ –

۹۴۸۸ - قابوس --- ج۱۵ ص۹

۹۴۸۹ - قارب --- ج۱۵ ص۹

۹۴۹۰ - قاسط بن زهیر التغلبی --- ج۱۵ ص۹

۹۴۹۱ - قاسط بن عبد الله --- ج۱۵ ص۹

۹۴۹۲ - القاسم --- ج۱۵ ص۹

۹۴۹۳ - القاسم الأسدی --- ج۱۵ ص۱۰

۹۴۹۴ - القاسم الرسی --- ج۱۵ ص۱۰

۹۴۹۵ - القاسم بن إبراهیم --- ج۱۵ ص۱۱

۹۴۹۶ - القاسم بن أبى العروة المکی --- ج۱۵ ص۱۱

۹۴۹۷ - القاسم بن أبى القاسم الصیقل --- ج۱۵ ص۱۱

۹۴۹۸ - القاسم بن أرقم العنزی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۲

۹۴۹۹ - القاسم بن أسباط --- ج۱۵ ص۱۲

۹۵۰۰ - القاسم بن إسحاق --- ج۱۵ ص۱۲

۹۵۰۱ - القاسم بن إسحاق بن إبراهیم --- ج۱۵ ص۱۲

۹۵۰۲ - القاسم بن إسحاق بن إبراهیم التفلیسی --- ج۱۵ ص۱۳

۹۵۰۳ - القاسم بن إسحاق بن عبد الله ابن جعفر الطیار ( رض ) --- ج۱۵ ص۱۳

۹۵۰۴ - القاسم بن إسماعیل الأنباری --- ج۱۵ ص۱۳

۹۵۰۵ - القاسم بن إسماعیل القرشی --- ج۱۵ ص۱۳

۹۵۰۶ - القاسم بن إسماعیل الهاشمی --- ج۱۵ ص۱۴

۹۵۰۷ - القاسم بن برید العجلی --- ج۱۵ ص۱۴

۹۵۰۸ - القاسم بن بهرام --- ج۱۵ ص۱۶

۹۵۰۹ - القاسم بن الحارث --- ج۱۵ ص۱۶

۹۵۱۰ - القاسم بن حبیب --- ج۱۵ ص۱۶

۹۵۱۱ - القاسم بن حبیب --- ج۱۵ ص۱۷

۹۵۱۲ - القاسم بن الحسن --- ج۱۵ ص۱۷

۹۵۱۳ - القاسم بن الحسن بن علی بن أبی طالب ( ع ) --- ج۱۵ ص۱۷

۹۵۱۴ - القاسم بن الحسن الأسدی --- ج۱۵ ص۱۷

۹۵۱۵ - القاسم بن الحسین --- ج۱۵ ص۱۹

۹۵۱۶ - القاسم بن حسین البزنطی --- ج۱۵ ص۱۹

۹۵۱۷ - القاسم بن حسین بن علی --- ج۱۵ ص۱۹

۹۵۱۸ - القاسم بن حسین بن معیة الحسنی --- ج۱۵ ص۲۰

۹۵۱۹ - القاسم بن حمزة --- ج۱۵ ص۲۰

۹۵۲۰ - القاسم بن خلیفة الکوفی --- ج۱۵ ص۲۰

۹۵۲۱ - القاسم بن الذیال الهمدانی الکوفی --- ج۱۵ ص۲۱

۹۵۲۲ - القاسم بن الربیع --- ج۱۵ ص۲۱

۹۵۲۳ - القاسم بن سالم --- ج۱۵ ص۲۳

۹۵۲۴ - القاسم بن سالم بیاع السابری الکوفی --- ج۱۵ ص۲۳

۹۵۲۵ - القاسم بن سلیمان --- ج۱۵ ص۲۳

۹۵۲۶ - القاسم بن سوید الکوفی --- ج۱۵ ص۲۵

۹۵۲۷ - القاسم بن الصیقل --- ج۱۵ ص۲۶

۹۵۲۸ - القاسم بن عامر --- ج۱۵ ص۲۶

۹۵۲۹ - القاسم بن عباد --- ج۱۵ ص۲۶

۹۵۳۰ - القاسم بن عبد الرحمان --- ج۱۵ ص۲۶

۹۵۳۱ - القاسم بن عبد الرحمان --- ج۱۵ ص۲۷

۹۵۳۲ - القاسم بن عبد الرحمان الأنصاری --- ج۱۵ ص۲۷

۹۵۳۳ - القاسم بن عبد الرحمان الخثعمی الکوفی --- ج۱۵ ص۲۷

۹۵۳۴ - القاسم بن عبد الرحمان الصیرفی الکوفی --- ج۱۵ ص۲۷

= القاسم الصیرفی ۱۵ / ۷۲

۹۵۳۵ - القاسم بن عبد الرحمان المقرى --- ج۱۵ ص۲۸

۹۵۳۶ - القاسم بن عبد الرحمان الهاشمی --- ج۱۵ ص۲۸

۹۵۳۷ - القاسم بن عبد الله الحضرمی الکوفی --- ج۱۵ ص۲۸

۹۵۳۸ - القاسم بن عبد الله بن عمر --- ج۱۵ ص۲۸

۹۵۳۹ - قاسم بن عبد الملک --- ج۱۵ ص۲۹

۹۵۴۰ - قاسم بن عبید --- ج۱۵ ص۲۹

۹۵۴۱ - القاسم بن عبید الله القمی --- ج۱۵ ص۲۹

۹۵۴۲ - القاسم بن عروة --- ج۱۵ ص۲۹

۹۵۴۳ - القاسم بن العلاء --- ج۱۵ ص۳۵

۹۵۴۴ - القاسم بن العلاء بن الفضیل --- ج۱۵ ص۳۶

۹۵۴۵ - القاسم بن العلاء المدائنی --- ج۱۵ ص۳۷

۹۵۴۶ - القاسم بن العلاء الهمدانی --- ج۱۵ ص۳۷

۹۵۴۷ - القاسم بن علی بن أبی طالب ( ع ) --- ج۱۵ ص۳۷

۹۵۴۸ - القاسم بن عمارة الأزدی الکوفی --- ج۱۵ ص۳۷

۹۵۴۹ - القاسم بن عوف الشیبانی --- ج۱۵ ص۳۸

۹۵۵۰ - القاسم بن الفضیل --- ج۱۵ ص۳۹

۹۵۵۱ - القاسم بن الفضیل بن یسار --- ج۱۵ ص۳۹

۹۵۵۲ - القاسم بن الفضیل مولى بنی سعد الکوفی --- ج۱۵ ص۴۰

۹۵۵۳ - القاسم بن محمد --- ج۱۵ ص۴۰

۹۵۵۴ - القاسم بن محمد الأزدی --- ج۱۵ ص۴۶

۹۵۵۵ - القاسم بن محمد الأصفهانی --- ج۱۵ ص۴۶

۹۵۵۶ - القاسم بن محمد الایارکنی --- ج۱۵ ص۴۸

۹۵۵۷ - القاسم بن محمد بن ابان --- ج۱۵ ص۴۸

۹۵۵۸ القاسم بن محمد بن أبی بکر

۹۵۵۹ - القاسم بن محمد بن احمد الزاهد --- ج۱۵ ص۴۹

۹۵۶۰ - القاسم بن محمد بن أیوب --- ج۱۵ ص۵۰

۹۵۶۱ - القاسم بن محمد بن جعفر بن أبی طالب --- ج۱۵ ص۵۰

۹۵۶۲ - القاسم بن محمد بن الحسین الجعفی --- ج۱۵ ص۵۰

۹۵۶۳ - القاسم بن محمد بن سلیمان --- ج۱۵ ص۵۰

۹۵۶۴ - القاسم بن محمد بن علی --- ج۱۵ ص۵۰

۹۵۶۵ - القاسم بن محمد الجوهری الکوفی --- ج۱۵ ص۵۱

۹۵۶۶ - القاسم بن محمد الحسنی --- ج۱۵ ص۵۹

۹۵۶۷ - القاسم بن محمد الخلقانی الکوفی --- ج۱۵ ص۵۹

۹۵۶۸ - القاسم بن محمد الرازی --- ج۱۵ ص۶۰

۹۵۶۹ - القاسم بن محمد الزیات --- ج۱۵ ص۶۰

= القاسم الزیات ۱۵ / ۷۱

۹۵۷۰ - القاسم بن محمد الطباطبائی --- ج۱۵ ص۶۱

۹۵۷۱ - القاسم بن محمد القمی --- ج۱۵ ص۶۱

۹۵۷۲ - القاسم بن محمد کاسولا --- ج۱۵ ص۶۱

۹۵۷۳ - القاسم بن محمد الکاظمی --- ج۱۵ ص۶۱

۹۵۷۴ - القاسم بن محمد المنقری --- ج۱۵ ص۶۲

۹۵۷۵ - القاسم بن مسلم --- ج۱۵ ص۶۲

۹۵۷۶ - القاسم بن معن المسعودی الکوفی --- ج۱۵ ص۶۲

۹۵۷۷ - القاسم بن موسى --- ج۱۵ ص۶۳

۹۵۷۸ - القاسم بن موسى بن جعفر ( ع ) --- ج۱۵ ص۶۳

۹۵۷۹ - القاسم بن موکب الکوفی --- ج۱۵ ص۶۴

۹۵۸۰ - القاسم بن الولید --- ج۱۵ ص۶۴

۹۵۸۱ - القاسم بن الولید العامری --- ج۱۵ ص۶۴

۹۵۸۲ - القاسم بن الولید العماری --- ج۱۵ ص۶۵

= القاسم بن الولید القماری ۱۵ / ۶۶

۹۵۸۳ - القاسم بن الولید الغسانی --- ج۱۵ ص۶۵

۹۵۸۴ - القاسم بن الولید الغفاری --- ج۱۵ ص۶۶

۹۵۸۵ - القاسم بن الولید القرشی --- ج۱۵ ص۶۶

۹۵۸۶ - القاسم بن الولید القماری --- ج۱۵ ص۶۶

۹۵۸۷ - القاسم بن الهروی --- ج۱۵ ص۶۷

۹۵۸۸ - القاسم بن هشام اللؤلؤی --- ج۱۵ ص۶۷

۹۵۸۹ - القاسم بن یحیى --- ج۱۵ ص۶۷

۹۵۹۰ - القاسم بن یزید --- ج۱۵ ص۷۰

۹۵۹۱ - القاسم الجعفری --- ج۱۵ ص۷۰

۹۵۹۲ - القاسم الجوهری --- ج۱۵ ص۷۰

۹۵۹۳ - القاسم الحذاء --- ج۱۵ ص۷۰

۹۵۹۴ - القاسم الخزاز --- ج۱۵ ص۷۱

۹۵۹۵ - القاسم الخیاط --- ج۱۵ ص۷۱

۹۵۹۶ - القاسم الزیات --- ج۱۵ ص۷۱

= القاسم بن محمد الزیات ۱۵ / ۶۰

۹۵۹۷ - القاسم الشعرانی --- ج۱۵ ص۷۲

۹۵۹۸ - القاسم الشیبانی --- ج۱۵ ص۷۲

۹۵۹۹ - القاسم الصیرفی --- ج۱۵ ص۷۲

۹۶۰۰ - القاسم الصیرفی شریک المفضل --- ج۱۵ ص۷۲

۹۶۰۱ - القاسم الصیقل --- ج۱۵ ص۷۲

۹۶۰۲ - القاسم الکاظمی --- ج۱۵ ص۷۳

۹۶۰۳ - القاسم مولى أبی أیوب --- ج۱۵ ص۷۳

۹۶۰۴ - القاسم النهدی --- ج۱۵ ص۷۳

۹۶۰۵ - القاسم الیقطینی --- ج۱۵ ص۷۳

۹۶۰۶ - القافی --- ج۱۵ ص۷۴

۹۶۰۷ - قائد بن طلحة الخیاط --- ج۱۵ ص۷۴

ق ب

۹۶۰۸ - قبیصة --- ج۱۵ ص۷۴

۹۶۰۹ - قبیصة بن جابر الأسدی --- ج۱۵ ص۷۴

۹۶۱۰ - قبیصة بن ذؤیب --- ج۱۵ ص۷۵

۹۶۱۱ - قبیصة بن شداد --- ج۱۵ ص۷۵

۹۶۱۲ - قبیصة بن مخارق --- ج۱۵ ص۷۵

ق ت

۹۶۱۳ - قتادة --- ج۱۵ ص۷۵

۹۶۱۴ - قتادة بن النعمان --- ج۱۵ ص۷۵

۹۶۱۵ - قترة الساعدی --- ج۱۵ ص۷۶

۹۶۱۶ - قتیبة --- ج۱۵ ص۷۶

۹۶۱۷ - قتیبة بن محمد الأعشى --- ج۱۵ ص۷۶

۹۶۱۸ - قتیبة بن سعید --- ج۱۵ ص۷۸

۹۶۱۹ - قتیبة بن مهران --- ج۱۵ ص۷۸

ق ث

۹۶۲۰ - قثم --- ج۱۵ ص۷۸

۹۶۲۱ - قثم أبو قتادة الحرانی --- ج۱۵ ص۷۸

۹۶۲۲ - قثم بن العباس بن عبد المطلب --- ج۱۵ ص۷۹

۹۶۲۳ - قثم بن کعب --- ج۱۵ ص۷۹

۹۶۲۴ - قثم بن کعب الجعفری الکوفی --- ج۱۵ ص۸۰

۹۶۲۵ - قثم الکوفی --- ج۱۵ ص۸۰

ق د

۹۶۲۶ - قدامة --- ج۱۵ ص۸۰

۹۶۲۷ - قدامة بن إبراهیم الجمحی الکوفی --- ج۱۵ ص۸۰

۹۶۲۸ - قدامة بن أبی زید الحمار --- ج۱۵ ص۸۰

۹۶۲۹ - قدامة بن أبی زید الحمار --- ج۱۵ ص۸۰

۹۶۳۰ - قدامة بن الحریش الکوفی --- ج۱۵ ص۸۱

۹۶۳۱ - قدامة بن حنیفة --- ج۱۵ ص۸۱

۹۶۳۲ - قدامة بن زائدة --- ج۱۵ ص۸۱

۹۶۳۳ - قدامة بن زائدة الثقفی الکوفی --- ج۱۵ ص۸۱

۹۶۳۴ - قدامة بن سعید --- ج۱۵ ص۸۲

۹۶۳۵ - قدامة بن سعید الجعفی ( الحنفی ) --- ج۱۵ ص۸۲

۹۶۳۶ - قدامة بن سعید ( سعد ) الکوفی --- ج۱۵ ص۸۲

۹۶۳۷ - قدامة بن عاصم الأزدی الکوفی --- ج۱۵ ص۸۲

۹۶۳۸ - قدامة بن فرقد السلمی الکوفی --- ج۱۵ ص۸۲

۹۶۳۹ - قدامة بن مالک ( ملک ) --- ج۱۵ ص۸۲

۹۴۰ - قدامة بن مظعون --- ج۱۵ ص۸۳

۹۶۴۱ - قدامة بن موسى الکوفی --- ج۱۵ ص۸۴

۹۶۴۲ - قدامة بن یزید الجعفی الکوفی --- ج۱۵ ص۸۴

۹۶۴۳ - قدامة بیاع الخمیس --- ج۱۵ ص۸۴

ق ر

۹۶۴۴ - قرة بن أبی قرة الغفاری --- ج۱۵ ص۸۴

۹۶۴۵ - قرض بن حفص الکوفی --- ج۱۵ ص۸۴

۹۶۴۶ - قرظة بن کعب الکوفی --- ج۱۵ ص۸۵

۹۶۴۷ - قریش بن سبیع --- ج۱۵ ص۸۵

ق س

۹۶۴۸ - قسورة بن علی --- ج۱۵ ص۸۵

۹۶۴۹ - قسورة بن علی بن قسورة --- ج۱۵ ص۸۵

ق ط

۹۶۵۰ - قطب الدین الکیدری --- ج۱۵ ص۸۵

۹۶۵۱ - قطب الدین محمد الرازی --- ج۱۵ ص۸۶

۹۶۵۲ - قطب الدین الراوندی --- ج۱۵ ص۸۶

۹۶۵۳ - قطبة ( قطب ) بن مالک --- ج۱۵ ص۸۶

ق ع

۹۶۵۴ - القعقاع --- ج۱۵ ص۸۶

۹۶۵۵ - القعقاع بن عمر --- ج۱۵ ص۸۶

۹۶۵۶ - القعقاع بن عمیر التمیمی --- ج۱۵ ص۸۶

۹۶۵۷ - قعنب بن أعین --- ج۱۵ ص۸۷

۹۶۵۸ - قعنب بن عمرو النمیری --- ج۱۵ ص۸۷

ق ف

۹۶۵۹ - قفاشا الکوفی --- ج۱۵ ص۸۷

ق ن

۹۶۶۰ - قنبر --- ج۱۵ ص۸۷

۹۶۶۱ - قنبرة بن علی --- ج۱۵ ص۹۱

ق و

۹۶۶۲ - القوام ( العلوم ) --- ج۱۵ ص۹۲

ق ی

۹۶۶۳ - قیس --- ج۱۵ ص۹۲

۹۶۶۴ - قیس --- ج۱۵ ص۹۲

۹۶۶۵ - قیس أبو إسماعیل الکوفی --- ج۱۵ ص۹۳

۹۶۶۶ - قیس أخو عمار الساباطی --- ج۱۵ ص۹۳

۹۶۶۷ - قیس الباهلی --- ج۱۵ ص۹۳

۹۶۶۸ - قیس بن أبی أحمد --- ج۱۵ ص۹۳

۹۶۶۹ - قیس بن أبی مسلم الأشعری الکوفی --- ج۱۵ ص۹۴

۹۶۷۰ - قیس بن الأشعث --- ج۱۵ ص۹۴

۹۶۷۱ - قیس بن الربیع الأسدی الکوفی --- ج۱۵ ص۹۵

۹۶۷۲ - قیس بن رمانة --- ج۱۵ ص۹۵

۹۶۷۳ - قیس بن زرارة الکوفی --- ج۱۵ ص۹۵

۹۶۷۴ - قیس بن زید الأسدی الکوفی --- ج۱۵ ص۹۶

۹۶۷۵ - قیس بن سعد بن عبادة --- ج۱۵ ص۹۶

۹۶۷۶ - قیس بن سلمة --- ج۱۵ ص۹۸

۹۶۷۷ - قیس بن سمعان --- ج۱۵ ص۹۸

۹۶۷۸ - قیس بن عباد البکری --- ج۱۵ ص۹۸

۹۶۷۹ - قیس بن عبادة الأزدی الکوفی --- ج۱۵ ص۹۸

۹۶۸۰ - قیس بن عبد ربه --- ج۱۵ ص۹۹

۹۶۸۱ - قیس بن عبد العزیز --- ج۱۵ ص۹۹

۹۶۸۲ - قیس بن عبد الله بن عجلان --- ج۱۵ ص۹۹

۹۶۸۳ - قیس بن عبد الله الهمدانی --- ج۱۵ ص۹۹

۹۶۸۴ - قیس بن العقربة الجشمی --- ج۱۵ ص۱۰۰

۹۶۸۵ - قیس بن عمار --- ج۱۵ ص۱۰۰

۹۶۸۶ - قیس بن عمارة الأزدی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۰

۹۶۸۷ - قیس بن عوف --- ج۱۵ ص۱۰۰

۹۶۸۸ - قیس بن فهد الأنصاری --- ج۱۵ ص۱۰۱

۹۶۸۹ - قیس بن فهران --- ج۱۵ ص۱۰۱

۹۶۹۰ - قیس بن قرة --- ج۱۵ ص۱۰۱

۹۶۹۱ - قیس بن قمیر --- ج۱۵ ص۱۰۱

۹۶۹۲ - قیس بن قهدان --- ج۱۵ ص۱۰۱

۹۶۹۳ - قیس بن قهران --- ج۱۵ ص۱۰۲

۹۶۹۴ - قیس بن کعب التمار الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۲

۹۶۹۵ - قیس بن الماصر --- ج۱۵ ص۱۰۲

۹۶۹۶ - قیس بن محمد الهمدانی --- ج۱۵ ص۱۰۲

۹۶۹۷ - قیس بن مسلم --- ج۱۵ ص۱۰۲

۹۶۹۸ - قیس بن مسهر الصیداوی --- ج۱۵ ص۱۰۳

۹۶۹۹ - قیس بن موسى --- ج۱۵ ص۱۰۳

۹۷۰۰ - قیس بن مهاجر المزنی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۳

۹۷۰۱ - قیس بن مهران --- ج۱۵ ص۱۰۴

۹۷۰۲ - قیس بن نمیر --- ج۱۵ ص۱۰۴

۹۷۰۳ - قیس بن ورقاء --- ج۱۵ ص۱۰۴

۹۷۰۴ - قیس بن یزید --- ج۱۵ ص۱۰۴

۹۷۰۵ - قیس بن یعقوب --- ج۱۵ ص۱۰۴

۹۷۰۶ - قیس العبدی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۰۴