راویان حدیث شیعه/حرف ف

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

ف أ

۹۳۰۹ - فاذشاه بن محمد الراوندی --- ج۱۴ ص۲۵۷

۹۳۱۰ - فارس --- ج۱۴ ص۲۵۷

۹۳۱۱ - فارس بن حاتم --- ج۱۴ ص۲۵۸

۹۳۱۲ - فارس بن سلیمان الأرجانی --- ج۱۴ ص۲۶۴

۹۳۱۳ - الفاکه ( الفاکهة ) بن سعید --- ج۱۴ ص۲۶۴

۹۳۱۴ - فائد الجمال الکوفی --- ج۱۴ ص۲۶۴

۹۳۱۵ - فائد الحناط الکوفی --- ج۱۴ ص۲۶۴

= القائد بن طلحة الخیاط ۱۵ / ۷۴

۹۳۱۶ - فائد الخثعمی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۶۵

ف ت

۹۳۱۷ - فتح بن عبد الله --- ج۱۴ ص۲۶۵

۹۳۱۸ - فتح بن محمد المسکنی --- ج۱۴ ص۲۶۵

۹۳۱۹ - الفتح بن یزید الجرجانی --- ج۱۴ ص۲۶۵

۹۳۲۰ - فتح مولى الزراری --- ج۱۴ ص۲۷۰

ف خ

۹۳۲۱ - فخار بن معد الموسوی الحائری --- ج۱۴ ص۲۷۰

۹۳۲۲ - فخر آرو بن محمد القمی --- ج۱۴ ص۲۷۱

۹۳۲۳ - فخر الدین بن محمد بن علی الطریحی النجفی --- ج۱۴ ص۲۷۱

ف ر

۹۳۲۴ - فرات بن إبراهیم الکوفی --- ج۱۴ ص۲۷۱

۹۳۲۵ - فرات بن الأحنف العبدی --- ج۱۴ ص۲۷۲

۹۳۲۶ - الفرات بن عمرو --- ج۱۴ ص۲۷۳

۹۳۲۷ - فراس --- ج۱۴ ص۲۷۳

۹۳۲۸ - الفراس بن جعدة --- ج۱۴ ص۲۷۴

۹۳۲۹ - فرج بن أبی فروة --- ج۱۴ ص۲۷۴

= فرج بن قرة ۱۴ / ۲۷۴

۹۳۳۰ - فرج بن قرة --- ج۱۴ ص۲۷۴

= فرج بن أبی فروة ۱۴ / ۲۷۴

۹۳۳۱ - الفرج السندی --- ج۱۴ ص۲۷۴

۹۳۳۲ - فرج الله بن محمد الحویزی --- ج۱۴ ص۲۷۵

۹۳۳۳ - الفرج ( الفرح ) مولى علی بن یقطین --- ج۱۴ ص۲۷۵

۹۳۳۴ - الفرزدق الشاعر --- ج۱۴ ص۲۷۶

۹۳۳۵ - فرقد --- ج۱۴ ص۲۷۹

۹۳۳۶ - فرقد الحجام الکوفی --- ج۱۴ ص۲۷۹

۹۳۳۷ - فروة --- ج۱۴ ص۲۸۰

۹۳۳۸ - فریت --- ج۱۴ ص۲۸۰

۹۳۳۹ - فرید خراسان --- ج۱۴ ص۲۸۰

ف ز

۹۳۴۰ - فزارة --- ج۱۴ ص۲۸۱

ف ض

۹۳۴۱ - فضال بن الحسن الکوفی --- ج۱۴ ص۲۸۱

۹۳۴۲ - فضال بن المنذر الکوفی --- ج۱۴ ص۲۸۱

۹۳۴۳ - فضال بن موسى النهدی --- ج۱۴ ص۲۸۱

۹۳۴۴ - فضال بن المهنا الکوفی --- ج۱۴ ص۲۸۱

۹۳۴۵ - فضالة --- ج۱۴ ص۲۸۲

۹۳۴۶ - فضالة بن الأسود الجهنی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۹۰

۹۳۴۷ - فضالة بن أیوب الأزدی --- ج۱۴ ص۲۹۰

۹۳۴۸ - فضالة بن عبید --- ج۱۴ ص۲۹۶

۹۳۴۹ - الفضل --- ج۱۴ ص۲۹۶

۹۳۵۰ - الفضل أبو الربیع النمری الکوفی --- ج۱۴ ص۲۹۷

۹۳۵۱ - الفضل أبو العباس --- ج۱۴ ص۲۹۷

= الفضل البقباق ۱۴ / ۲۹۹

۹۳۵۲ - الفضل أبو العباس البقباق --- ج۱۴ ص۲۹۷

= الفضل البقباق ۱۴ / ۲۹۹

۹۳۵۳ - الفضل الأعور --- ج۱۴ ص۲۹۸

= الفضل بن عثمان المرادی ۱۴ / ۳۲۷

۹۳۵۴ - الفضل البقباق --- ج۱۴ ص۲۹۹

۹۳۵۵ - الفضل بن أبی قرة السمندی --- ج۱۴ ص۲۹۹

۹۳۵۶ - الفضل بن أبی یعلى --- ج۱۴ ص۳۰۱

۹۳۵۷ - الفضل بن إسماعیل الهاشمی --- ج۱۴ ص۳۰۲

۹۳۵۸ - الفضل بن إسماعیل الکندی --- ج۱۴ ص۳۰۲

۹۳۵۹ - الفضل بن إسماعیل الهاشمی --- ج۱۴ ص۳۰۳

۹۳۶۰ - الفضل بن الحارث --- ج۱۴ ص۳۰۳

۹۳۶۱ - الفضل بن حسان الدالانی --- ج۱۴ ص۳۰۴

۹۳۶۲ - الفضل بن الحسن الطبرسی --- ج۱۴ ص۳۰۴

۹۳۶۳ - الفضل بن خالد --- ج۱۴ ص۳۰۵

۹۳۶۴ - الفضل بن دکین --- ج۱۴ ص۳۰۵

= الفضل بن عمرو ۱۴ / ۳۳۱

۹۳۶۵ - الفضل بن الربیع --- ج۱۴ ص۳۰۶

۹۳۶۶ - الفضل بن الزبیر --- ج۱۴ ص۳۰۶

= الفضل بن الزبیر ۱۴ / ۳۴۶

۹۳۶۷ - الفضل بن زکریا --- ج۱۴ ص۳۰۶

۹۳۶۸ - الفضل بن السکن --- ج۱۴ ص۳۰۷

۹۳۶۹ - الفضل بن سلیمان --- ج۱۴ ص۳۰۷

۹۳۷۰ - الفضل بن سلیمان البغدادی --- ج۱۴ ص۳۰۷

۹۳۷۱ - الفضل ( الفضیل ) بن سلیمان المدائنی --- ج۱۴ ص۳۰۷

۹۳۷۲ - الفضل بن سنان --- ج۱۴ ص۳۰۸

۹۳۷۳ - الفضل بن سهل --- ج۱۴ ص۳۰۸

۹۳۷۴ - الفضل بن شاذان --- ج۱۴ ص۳۰۹

۹۳۷۵ - الفضل بن شاذان الرازی --- ج۱۴ ص۳۲۱

۹۳۷۶ - الفضل بن صالح --- ج۱۴ ص۳۲۱

۹۳۷۷ - الفضل بن عامر --- ج۱۴ ص۳۲۲

۹۳۷۸ - الفضل بن عامر أبو العباس --- ج۱۴ ص۳۲۲

۹۳۷۹ - الفضل بن العباس --- ج۱۴ ص۳۲۲

۹۳۸۰ - الفضل بن عبد ربة --- ج۱۴ ص۳۲۲

۹۳۸۱ - الفضل بن عبد الرحمان --- ج۱۴ ص۳۲۳

۹۳۸۲ - الفضل بن عبد الله الأزدی --- ج۱۴ ص۳۲۳

۹۳۸۳ - الفضل بن عبد الله الهاشمی --- ج۱۴ ص۳۲۳

۹۳۸۴ - الفضل بن عبد الملک --- ج۱۴ ص۳۲۳

۹۳۸۵ - الفضل بن عبد الملک أبو العباس الکوفی --- ج۱۴ ص۳۲۴

۹۳۸۶ - الفضل بن عبد الوهاب --- ج۱۴ ص۳۲۶

۹۳۸۷ - الفضل بن عثمان --- ج۱۴ ص۳۲۷

= الفضل الأعور ۱۴ / ۲۹۸

۹۳۸۸ - الفضل ( الفضیل ) بن عثمان --- ج۱۴ ص۳۲۷

= الفضیل الأعور الکوفی ۱۴ / ۳۴۵

۹۳۸۹ - الفضیل بن عذار الصیرفی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۳۰

۹۳۹۰ - الفضل بن عطاء العجلی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۳۰

۹۳۹۱ - الفضل بن العلاء البجلی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۳۰

۹۳۹۲ - الفضل بن العلاء بن سعد --- ج۱۴ ص۳۳۰

۹۳۹۳ - الفضل بن عمارة الأزدی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۳۱

۹۳۹۴ - الفضل بن عمرو --- ج۱۴ ص۳۳۱

۹۳۹۵ - الفضل بن عیسى الهاشمی --- ج۱۴ ص۳۳۱

۹۳۹۶ - الفضل بن غانم --- ج۱۴ ص۳۳۱

۹۳۹۷ - الفضل بن غزوان الضبی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۳۱

۹۳۹۸ - الفضل بن الفضل الکندی --- ج۱۴ ص۳۳۲

۹۳۹۹ - الفضل بن کثیر --- ج۱۴ ص۳۳۲

۹۴۰۰ - الفضل بن مالک النخعی --- ج۱۴ ص۳۳۳

۹۴۰۱ - الفضل بن المبارک --- ج۱۴ ص۳۳۳

۹۴۰۲ - الفضل بن المبارک البصری --- ج۱۴ ص۳۳۳

۹۴۰۳ - الفضل بن محمد --- ج۱۴ ص۳۳۴

۹۴۰۴ - الفضل بن محمد الأشعری --- ج۱۴ ص۳۳۴

۹۴۰۵ - الفضل بن محمد الأموی --- ج۱۴ ص۳۳۵

۹۴۰۶ - الفضل بن محمد النیسابوری --- ج۱۴ ص۳۳۵

۹۴۰۷ - الفضل بن المختار --- ج۱۴ ص۳۳۵

۹۴۰۸ - الفضل بن مرزوق العنزی --- ج۱۴ ص۳۳۵

۹۴۰۹ - الفضل بن یحیى --- ج۱۴ ص۳۳۵

۹۴۱۰ - الفضل بن یحیى بن علی --- ج۱۴ ص۳۳۶

۹۴۱۱ - الفضل بن یزید --- ج۱۴ ص۳۳۶

۹۴۱۲ - الفضل بن یزید الأشعری --- ج۱۴ ص۳۳۶

۹۴۱۳ - الفضل بن یسار البصری --- ج۱۴ ص۳۳۶

۹۴۱۴ - الفضل بن یوسف --- ج۱۴ ص۳۳۷

۹۴۱۵ - الفضل بن یونس البغدادی --- ج۱۴ ص۳۳۷

= الفضل الکاتب الکوفی ۱۴ / ۳۴۰

۹۴۱۶ - فضل الله بن الحسین المرعشی --- ج۱۴ ص۳۳۹

۹۴۱۷ - فضل الله بن علی الراوندی --- ج۱۴ ص۳۳۹

۹۴۱۸ - الفضل الخزاز --- ج۱۴ ص۳۳۹

۹۴۱۹ - الفضل غلام --- ج۱۴ ص۳۴۰

۹۴۲۰ - الفضل الکاتب --- ج۱۴ ص۳۴۰

۹۴۲۱ - الفضل مولى --- ج۱۴ ص۳۴۰

= الفضیل مولى راشد ۱۴ / ۳۶۳

۹۴۲۲ - الفضل النوفلی --- ج۱۴ ص۳۴۰

۹۴۲۳ - الفضل الهاشمی --- ج۱۴ ص۳۴۱

۹۴۲۴ - الفضیل --- ج۱۴ ص۳۴۲

۹۴۲۵ - الفضیل أبو محمد --- ج۱۴ ص۳۴۵

۹۴۲۶ - الفضیل الأعور --- ج۱۴ ص۳۴۵

= الفضیل بن عثمان ۱۴ / ۳۴۹

۹۴۲۷ - الفضیل البرجمی --- ج۱۴ ص۳۴۵

۹۴۲۸ - الفضیل بن أبی قرة --- ج۱۴ ص۳۴۵

۹۴۲۹ - الفضیل بن خیثم --- ج۱۴ ص۳۴۶

۹۴۳۰ - الفضیل بن الزبیر --- ج۱۴ ص۳۴۶

۹۴۳۱ - الفضیل بن سعد الجعفی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۴۷

۹۴۳۲ - الفضیل بن سعدان --- ج۱۴ ص۳۴۷

۹۴۳۳ - الفضیل بن سکرة الکوفی --- ج۱۴ ص۳۴۷

۹۴۳۴ - الفضیل بن سلیمان المدائنی --- ج۱۴ ص۳۴۹

۹۴۳۵ - الفضیل بن سوید الأسدی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۴۹

۹۴۳۶ - الفضیل بن شریح --- ج۱۴ ص۳۴۹

۹۴۳۷ - الفضیل بن عامر المزنی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۴۹

۹۴۳۸ - الفضیل بن عبد ربة --- ج۱۴ ص۳۴۹

۹۴۳۹ - الفضیل بن عبد الله الأنصاری --- ج۱۴ ص۳۴۹

۹۴۴۰ - الفضیل بن عبد الوهاب --- ج۱۴ ص۳۴۹

۹۴۴۱ - الفضیل بن عثمان --- ج۱۴ ص۳۴۹

= الفضیل بن عثمان الصیرفی ۱۴ / ۳۵۱

۹۴۴۲ - الفضیل بن عثمان --- ج۱۴ ص۳۵۰

۹۴۴۳ - الفضیل بن عثمان الأعور --- ج۱۴ ص۳۵۰

۹۴۴۴ - الفضیل بن عثمان الصیرفی --- ج۱۴ ص۳۵۱

= الفضیل الصائغ ۱۴ / ۳۶۲

۹۴۴۵ - الفضیل بن عثمان المرادی --- ج۱۴ ص۳۵۲

= الفضیل الأعور ۱۴ / ۳۴۵

۹۴۴۶ - الفضیل بن عیاض --- ج۱۴ ص۳۵۲

۹۴۴۷ - الفضیل بن غزوان --- ج۱۴ ص۳۵۴

۹۴۴۸ - الفضیل بن غیاث --- ج۱۴ ص۳۵۴

۹۴۴۹ - فضیل بن فضالة التغلبی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۵۴

۹۴۵۰ - الفضیل بن کثیر --- ج۱۴ ص۳۵۵

۹۴۵۱ - الفضیل بن محمد --- ج۱۴ ص۳۵۵

۹۴۵۲ - الفضیل ( الفضل ) بن مرزوق العنزی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۵۵

۹۴۵۳ - الفضیل بن معدان --- ج۱۴ ص۳۵۵

۹۴۵۴ - الفضیل بن میسر --- ج۱۴ ص۳۵۵

۹۴۵۵ - الفضیل بن میسرة الکوفی --- ج۱۴ ص۳۵۶

۹۴۵۶ - الفضیل بن یسار النهدی الکوفی البصری --- ج۱۴ ص۳۵۶

۹۴۵۷ - الفضیل بن یونس الکاتب --- ج۱۴ ص۳۶۲

۹۴۵۸ - الفضیل الرسان --- ج۱۴ ص۳۶۲

= الفضیل بن الزبیر ۱۴ / ۳۴۶

۹۴۵۹ - الفضیل سکرة --- ج۱۴ ص۳۶۲

۹۴۶۰ - الفضیل الصائغ --- ج۱۴ ص۳۶۲

= الفضیل بن عثمان الصیرفی ۱۴ / ۳۵۱

۹۴۶۱ - الفضیل مولى أبی عبد الله --- ج۱۴ ص۳۶۳

۹۴۶۲ - الفضیل مولى راشد --- ج۱۴ ص۳۶۳

۹۴۶۳ - الفضیل مولى محمد بن راشد --- ج۱۴ ص۳۶۳

۹۴۶۴ - الفضیل الهمدانی --- ج۱۴ ص۳۶۳

ف ط

۹۴۶۵ - فطر بن خلیفة --- ج۱۴ ص۳۶۳

۹۴۶۶ - فطر بن عبد الملک --- ج۱۴ ص۳۶۴

ف ل

۹۴۶۷ - فلان --- ج۱۴ ص۳۶۴

۹۴۶۸ - فلان بن حمید --- ج۱۴ ص۳۶۴

۹۴۶۹ - فلان الکرخی --- ج۱۴ ص۳۶۵

۹۴۷۰ - فلان المصری --- ج۱۴ ص۳۶۵

۹۴۷۱ - فلیح بن أبی بکر الشیبانی --- ج۱۴ ص۳۶۵

۹۴۷۲ - فلیح بن بکر --- ج۱۴ ص۳۶۵

۹۴۷۳ - فلیح بن سلیمان الکوفی --- ج۱۴ ص۳۶۶

۹۴۷۴ - فلیح بن محمد بن المنذر --- ج۱۴ ص۳۶۶

ف ه‍

۹۴۷۵ - فهبان بن عابس الیشکری الکوفی --- ج۱۴ ص۳۶۶

۹۴۷۶ - فهیر --- ج۱۴ ص۳۶۶

۹۴۷۷ - فهیر ( ابن ) أبو الأسود الکوفی --- ج۱۴ ص۳۶۶

ف ی

۹۴۷۸ - فیروز بن کعب الأزدی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۶۶

۹۴۷۹ - الفیاض بن خلیل الأزدی --- ج۱۴ ص۳۶۷

۹۴۸۰ - الفیض --- ج۱۴ ص۳۶۷

۹۴۸۱ - فیض بن أبی مهنة --- ج۱۴ ص۳۶۷

۹۴۸۲ - الفیض بن حبیب --- ج۱۴ ص۳۶۷

۹۴۸۳ - الفیض بن عبد الحمید الهمدانی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۶۸

۹۴۸۴ - الفیض بن المختار الجعفی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۶۸

۹۴۸۵ - الفیض بن مطر العجلی الکوفی --- ج۱۴ ص۳۷۲

۹۴۸۶ - فیض الله بن عبد القاهر التفریشی --- ج۱۴ ص۳۷۲

۹۴۸۷ - فیهس --- ج۱۴ ص۳۷۳