راویان حدیث شیعه/حرف غ

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

غ أ

۹۲۷۱ - غازی بن أحمد السامانی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۳۷

۹۲۷۲ - غالب --- ج۱۴ ص۲۳۷

۹۲۷۳ - غالب أبو الهذیل --- ج۱۴ ص۲۳۸

= غالب بن الهذیل الشاعر الکوفی ۱۴ / ۲۴۱

۹۲۷۴ - غالب بن سهل الکلبی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۳۹

۹۲۷۵ - غالب بن عبد الله الکوفی --- ج۱۴ ص۲۳۹

۹۲۷۶ - غالب بن عبید الله العقیلی --- ج۱۴ ص۲۳۹

۹۲۷۷ - غالب بن عثمان --- ج۱۴ ص۲۳۹

۹۲۷۸ - غالب بن عثمان المنقری --- ج۱۴ ص۲۴۱

۹۲۷۹ - غالب بن عثمان الهمدانی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۴۱

۹۲۸۰ - غالب بن محمد --- ج۱۴ ص۲۴۱

۹۲۸۱ - غالب بن الهذیل --- ج۱۴ ص۲۴۱

= غالب أبو الهذیل ۱۴ / ۲۳۸

۹۲۸۲ - غالب الجهنی --- ج۱۴ ص۲۴۲

۹۲۸۳ - غانم بن أم غانم --- ج۱۴ ص۲۴۲

۹۲۸۴ - غانم العصمی --- ج۱۴ ص۲۴۲

۹۲۸۵ - غانم الهندی --- ج۱۴ ص۲۴۳

غ ر

۹۲۸۶ - غرة بن دینار البرقی --- ج۱۴ ص۲۴۳

۹۲۸۷ - غریر ( غریز ) بن مقاتل --- ج۱۴ ص۲۴۳

۹۲۸۸ - غریف بن الوضاح الجعفی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۴۳

غ ز

۹۲۸۹ - غزوان --- ج۱۴ ص۲۴۳

غ س

۹۲۹۰ - غسان البصری --- ج۱۴ ص۲۴۴

۹۲۹۱ - غسان بن غیلان الأسدی --- ج۱۴ ص۲۴۴

۹۲۹۲ - غسان بن مالک بن أعین --- ج۱۴ ص۲۴۴

غ ن

۹۲۹۳ - غنیمة بن هبة الله --- ج۱۴ ص۲۴۴

غ و

۹۲۹۴ - غورک بن أبی الحضرم --- ج۱۴ ص۲۴۵

۹۲۹۵ - غورک بن أبی الخضر الکوفی --- ج۱۴ ص۲۴۵

۹۲۹۶ - غورک بن راشد التغلبی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۴۵

غ ی

۹۲۹۷ - غیاث --- ج۱۴ ص۲۴۵

۹۲۹۸ - غیاث بن إبراهیم --- ج۱۴ ص۲۴۷

۹۲۹۹ - غیاث بن إبراهیم الأسدی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۵۰

۹۳۰۰ - غیاث بن إبراهیم الدارمی --- ج۱۴ ص۲۵۳

۹۳۰۱ - غیاث بن إبراهیم الرزامی --- ج۱۴ ص۲۵۳

۹۳۰۲ - غیاث بن کلوب --- ج۱۴ ص۲۵۴

۹۳۰۳ - غیاث بن محمد --- ج۱۴ ص۲۵۶

۹۳۰۴ - غیاث الضبی --- ج۱۴ ص۲۵۶

۹۳۰۵ - غیلان --- ج۱۴ ص۲۵۶

۹۳۰۶ - غیلان بن جامع المحاربی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۵۷

۹۳۰۷ - غیلان بن عبد الرحمان --- ج۱۴ ص۲۵۷

۹۳۰۸ - غیلان بن محمد المزنی الکوفی --- ج۱۴ ص۲۵۷