راویان حدیث شیعه/حرف ط

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ط أ -

۵۹۸۴ - طارق بن أشیم الأشجعی --- ج۱۰ ص۱۶۷

۵۹۸۵ - طارق بن شهاب الأحمسی --- ج۱۰ ص۱۶۷

۵۹۸۶ - طارق بن عبد الرحمان الأحمسی البجلی --- ج۱۰ ص۱۶۸

۵۹۸۷ - طالب بن طالب --- ج۱۰ ص۱۶۸

۵۹۸۸ - طالب بن علی الأبهری --- ج۱۰ ص۱۶۸

۵۹۸۹ - طالب بن عمیر الحنفی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۶۸

۵۹۹۰ - طالب بن محسن --- ج۱۰ ص۱۶۸

۵۹۹۱ - طالب بن هارون النخعی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۶۸

۵۹۹۲ - طالب کیا بن أبی طالب --- ج۱۰ ص۱۶۹

۵۹۹۳ - طاووس --- ج۱۰ ص۱۶۹

۵۹۹۴ - طاووس بن کیسان --- ج۱۰ ص۱۶۹

۵۹۹۵ - طه بن محمد --- ج۱۰ ص۱۶۹

۵۹۹۶ - طاهر --- ج۱۰ ص۱۷۰

۵۹۹۷ - طاهر أبو النجیب الجزری --- ج۱۰ ص۱۷۰

۵۹۹۸ - طاهر بن أحمد القزوینی --- ج۱۰ ص۱۷۰

۵۹۹۹ - طاهر بن حاتم القزوینی --- ج۱۰ ص۱۷۰

۶۰۰۰ - طاهر بن الحسین --- ج۱۰ ص۱۷۲

۶۰۰۱ - طاهر بن زید --- ج۱۰ ص۱۷۲

۶۰۰۲ - طاهر بن علی --- ج۱۰ ص۱۷۲

۶۰۰۳ - طاهر بن عیسى --- ج۱۰ ص۱۷۲

۶۰۰۴ - طاهر بن محمد --- ج۱۰ ص۱۷۳

۶۰۰۵ - طاهر غلام أبی الحبیش --- ج۱۰ ص۱۷۳

۶۰۰۶ - طاهر مولى أبی جعفر ( ع ) --- ج۱۰ ص۱۷۳

۶۰۰۷ - طاهر مولى أبی عبد الله ( ع ) --- ج۱۰ ص۱۷۴

- ط ر -

۶۰۰۸ - طربال بن رجاء --- ج۱۰ ص۱۷۴

۶۰۰۹ - طربال --- ج۱۰ ص۱۷۵

۶۰۱۰ - طربال بن جمیل الکوفی --- ج۱۰ ص۱۷۵

۶۰۱۱ - طربال بن رجاء الکوفی --- ج۱۰ ص۱۷۵

۶۰۱۲ - طرخان النخاس --- ج۱۰ ص۱۷۵

۶۰۱۳ - الطرماح بن عدی --- ج۱۰ ص۱۷۵

۶۰۱۴ - طریف بن سفیان الثوری الکوفی --- ج۱۰ ص۱۷۶

- ط ع -

۶۰۱۵ - طعمة بن غیلان الجعفی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۷۶

- ط ف -

۶۰۱۶ - الطفیل بن الحارث بن عبد المطلب --- ج۱۰ ص۱۷۶

۶۰۱۷ - الطفیل بن مالک النخعی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۷۶

- ط ل -

۶۰۱۸ - طلاب بن حوشب ( خوشب ) الکوفی --- ج۱۰ ص۱۷۷

۶۰۱۹ - طلحة --- ج۱۰ ص۱۷۸

۶۰۲۰ - طلحة بن زید --- ج۱۰ ص۱۷۸

۶۰۲۱ - طلحة بن زید النهدی --- ج۱۰ ص۱۷۸

۶۰۲۲ - طلحة بن زید أبو الجراح --- ج۱۰ ص۱۸۲

۶۰۲۳ - طلحة بن یزید --- ج۱۰ ص۱۸۲

۶۰۲۴ - طلحة بن عبد الله --- ج۱۰ ص۱۸۲

۶۰۲۵ - طلحة بن عبید الله --- ج۱۰ ص۱۸۳

۶۰۲۶ - طلحة بن عمرو المدنی --- ج۱۰ ص۱۸۴

۶۰۲۷ - طلحة بن النضر المدنی --- ج۱۰ ص۱۸۴

۶۰۲۸ - طلحة السلمی --- ج۱۰ ص۱۸۴

۶۰۲۹ - طلحة النهدی --- ج۱۰ ص۱۸۴

- ط م -

۶۰۳۰ - طمان بن أحمد --- ج۱۰ ص۱۸۴

- ط ی -

۶۰۳۱ - الطیب بن الهادی --- ج۱۰ ص۱۸۶