راویان حدیث شیعه/حرف ض

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ض أ -

۵۹۵۲ - ضابئ بن عمرو السعدی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۵۶

- ض ح -

۵۹۵۳ - الضحاک أبو بحر --- ج۱۰ ص۱۵۶

= الضحاک بن قیس ۱۰ / ۱۵۸ --- ج۱۰ ص۱۵۶

۵۹۵۴ - الضحاک أبو مالک الحضرمی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۵۶

۵۹۵۵ - الضحاک بن الأشعث --- ج۱۰ ص۱۵۷

۵۹۵۶ - الضحاک بن زید --- ج۱۰ ص۱۵۷

۵۹۵۷ - الضحاک بن سعد --- ج۱۰ ص۱۵۷

۵۹۵۸ - الضحاک بن عبد الله المشرقی --- ج۱۰ ص۱۵۸

۵۹۵۹ - الضحاک بن عمارة الکوفی --- ج۱۰ ص۱۵۸

۵۹۶۰ - الضحاک بن قیس التمیمی --- ج۱۰ ص۱۵۸

= الضحاک أبو بحر ۱۰ / ۱۵۶ --- ج۱۰ ص۱۵۸

۵۹۶۱ - الضحاک بن محمد --- ج۱۰ ص۱۵۸

۵۹۶۲ - الضحاک بن مخلد --- ج۱۰ ص۱۵۹

۵۹۶۳ - الضحاک بن مزاحم الخراسانی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۵۹

۵۹۶۴ - الضحاک بن النعمان الهمدانی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۵۹

۵۹۶۵ - الضحاک بن یزید الکوفی --- ج۱۰ ص۱۵۹

- ض ر -

۵۹۶۶ - ضرار بن الصامت --- ج۱۰ ص۱۶۰

۵۹۶۷ - ضرار بن عمرو الشمشاطی --- ج۱۰ ص۱۶۰

۵۹۶۸ - ضرغامة بن مالک --- ج۱۰ ص۱۶۰

۵۹۶۹ - ضرغامة بیاع الغزل --- ج۱۰ ص۱۶۰

۵۹۷۰ - ضریس --- ج۱۰ ص۱۶۰

= ضریس بن عبد الملک ۱۰ / ۶۱ --- ج۱۰ ص۱۶۰

۵۹۷۱ - ضریس بن أعین --- ج۱۰ ص۱۶۱

= ضریس بن عبد الملک ۱۰ / ۱۶۱ --- ج۱۰ ص۱۶۱

۵۹۷۲ - ضریس بن عبد الملک الشیبانی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۶۱

۵۹۷۳ - ضریس بن عبد الواحد الکناسی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۶۳

۵۹۷۴ - ضریس بن یزید الکوفی --- ج۱۰ ص۱۶۳

۵۹۷۵ - ضریس بیاع الغزل --- ج۱۰ ص۱۶۳

۵۹۷۶ - ضریس الکناسی --- ج۱۰ ص۱۶۴

۵۹۷۷ - ضریس الکنانی --- ج۱۰ ص۱۶۵

۵۹۷۸ - ضریس الوابشی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۶۵

- ض م -

۵۹۷۹ - ضمرة --- ج۱۰ ص۱۶۶

۵۹۸۰ - ضمرة بن أبی ضمرة --- ج۱۰ ص۱۶۶

۵۹۸۱ - ضمرة بن یحیى --- ج۱۰ ص۱۶۶

- ض و -

۵۹۸۲ - ضوء بن علی العجلی --- ج۱۰ ص۱۶۶

- ض ی -

۵۹۸۳ - الضیاء بن إبراهیم الشجری --- ج۱۰ ص۱۶۷