راویان حدیث شیعه/حرف ص

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

حرف الصاد

- ص أ -

۵۷۷۷ - صائد النهدی --- ج۱۰ ص۵۱

۵۷۷۸ - صابر --- ج۱۰ ص۵۲

۵۷۷۹ - صابر --- ج۱۰ ص۵۲

۵۷۸۰ - صابر بن ربیعة --- ج۱۰ ص۵۲

۵۷۸۱ - صابر بن عبد الله الهاشمی الکوفی --- ج۱۰ ص۵۲

۵۷۸۲ - صابر مولى بسام --- ج۱۰ ص۵۲

۵۷۸۳ - صابر مولى معاذ --- ج۱۰ ص۵۳

۵۷۸۴ - صاحب الدیلم --- ج۱۰ ص۵۳

۵۷۸۵ - صادق بن الأشعث --- ج۱۰ ص۵۳

۵۷۸۶ - صارم بن علوان الجوخی --- ج۱۰ ص۵۳

۵۷۸۷ - صاعد ( صابر ) بن ربیعة --- ج۱۰ ص۵۴

۵۷۸۸ - صاعد بن علی --- ج۱۰ ص۵۴

۵۷۸۹ - صاعد بن محمد البریدی --- ج۱۰ ص۵۴

۵۷۹۰ - صاعد بن مسلم --- ج۱۰ ص۵۴

۵۷۹۱ - صاعد بن منصور --- ج۱۰ ص۵۴

۵۷۹۲ - صاعد مولى أبی عبد الله --- ج۱۰ ص۵۵

۵۷۹۳ - صافی البرقی --- ج۱۰ ص۵۵

۵۷۹۴ - صالح --- ج۱۰ ص۵۵

۵۷۹۵ - صالح الأبزاری ( الأنباری ) الکوفی --- ج۱۰ ص۵۶

۵۷۹۶ - صالح أبو خالد القماط --- ج۱۰ ص۵۶

۵۷۹۷ - صالح أبو محمد --- ج۱۰ ص۵۶

۵۷۹۸ - صالح أبو مقاتل الدیلمی --- ج۱۰ ص۵۶

۵۷۹۹ - صالح الأحول --- ج۱۰ ص۵۷

۵۸۰۰ - صالح الأنباری --- ج۱۰ ص۵۷

۵۸۰۱ - صالح بن أبی الأسود --- ج۱۰ ص۵۷

۵۸۰۲ - صالح بن أبی حسان --- ج۱۰ ص۵۸

۵۸۰۳ - صالح بن أبی حماد الرازی --- ج۱۰ ص۵۸

۵۸۰۴ - صالح بن أبی حمزة --- ج۱۰ ص۶۲

۵۸۰۵ - صالح بن أبی صالح --- ج۱۰ ص۶۲

۵۸۰۶ - صالح بن أعین --- ج۱۰ ص۶۳

۵۸۰۷ - صالح بن الحسن الجزائری --- ج۱۰ ص۶۳

۵۸۰۸ - صالح بن الحسین --- ج۱۰ ص۶۳

۵۸۰۹ - صالح بن الحکم --- ج۱۰ ص۶۳

= صالح النیلی ۱۰ / ۹۵ --- ج۱۰ ص۶۳

۵۸۱۰ - صالح بن حمزة --- ج۱۰ ص۶۴

۵۸۱۱ - صالح بن حیان --- ج۱۰ ص۶۵

۵۸۱۲ - صالح بن خالد --- ج۱۰ ص۶۵

۵۸۱۳ - صالح بن خالد المحاملی الکناسی --- ج۱۰ ص۶۷

۵۸۱۴ - صالح بن خالد القماط --- ج۱۰ ص۶۸

۵۸۱۵ - صالح بن خوات الأنصاری --- ج۱۰ ص۶۹

۵۸۱۶ - صالح بن رزین الکوفی --- ج۱۰ ص۶۹

۵۸۱۷ - صالح بن سعد الجعفی الکوفی --- ج۱۰ ص۷۱

۵۸۱۸ - صالح بن سعید --- ج۱۰ ص۷۱

= صالح بن سعید أبو سعید ۱۰ / ۷۲ --- ج۱۰ ص۷۱

۵۸۱۹ - صالح بن سعید أبو سعید --- ج۱۰ ص۷۲

= صالح بن سعید ۱۰ / ۷۱ --- ج۱۰ ص۷۲

= صالح بن سعید الراشدی ۱۰ / ۷۴ --- ج۱۰ ص۷۲

۵۸۲۰ - صالح بن سعید الأحول --- ج۱۰ ص۷۴

۵۸۲۱ - صالح بن سعید الراشدی --- ج۱۰ ص۷۴

= صالح بن سعید أبو سعید ۱۰ / ۷۲ --- ج۱۰ ص۷۴

۵۸۲۲ - صالح بن سعید القماط --- ج۱۰ ص۷۴

= صالح بن سعید أبو سعید ۱۰ / ۷۲ --- ج۱۰ ص۷۴

۵۸۲۳ - صالح بن سلمة الرازی --- ج۱۰ ص۷۵

۵۸۲۴ - صالح بن سلیمان الصیداوی --- ج۱۰ ص۷۵

۵۸۲۵ - صالح بن السندی --- ج۱۰ ص۷۵

۵۸۲۶ - صالح بن سهل --- ج۱۰ ص۷۶

۵۸۲۷ - صالح بن سهل الهمدانی --- ج۱۰ ص۷۷

۵۸۲۸ - صالح بن سهیل الهمدانی الکوفی --- ج۱۰ ص۷۹

۵۸۲۹ - صالح بن سیابة --- ج۱۰ ص۷۹

۵۸۳۰ - صالح بن شرف --- ج۱۰ ص۷۹

۵۸۳۱ - صالح بن شعیب الطالقانی --- ج۱۰ ص۷۹

۵۸۳۲ - صالح بن صالح الأنصاری --- ج۱۰ ص۸۰

۵۸۳۳ - صالح بن صالح الهمدانی الکوفی --- ج۱۰ ص۸۰

۵۸۳۴ - صالح بن عبد الکریم البحرانی --- ج۱۰ ص۸۰

۵۸۳۵ - صالح بن عبد الله --- ج۱۰ ص۸۰

۵۸۳۶ - صالح بن عبد الله الأحول الکوفی --- ج۱۰ ص۸۱

۵۸۳۷ - صالح بن عبد الله الجلاب --- ج۱۰ ص۸۱

۵۸۳۸ - صالح بن عبد الله الخثعمی الکوفی --- ج۱۰ ص۸۱

۵۸۳۹ - صالح بن عبید --- ج۱۰ ص۸۱

۵۸۴۰ - صالح بن عقبة --- ج۱۰ ص۸۲

= صالح بن عقبة بن قیس ۱۰ / ۸۴ --- ج۱۰ ص۸۲

۵۸۴۱ - صالح بن عقبة الأسدی --- ج۱۰ ص۸۴

۵۸۴۲ - صالح بن عقبة بن قیس --- ج۱۰ ص۸۴

= صالح بن عقبة ۱۰ / ۸۲ --- ج۱۰ ص۸۴

۵۸۴۳ - صالح بن عقبة الخیاط --- ج۱۰ ص۸۶

= صالح بن عقبة بن قیس ۱۰ / ۸۴ --- ج۱۰ ص۸۶

۵۸۴۴ - صالح بن علی --- ج۱۰ ص۸۶

= صالح المکنى أبا محمد ۱۰ / ۹۴ --- ج۱۰ ص۸۶

۵۸۴۵ - صالح بن علی بن عطیة --- ج۱۰ ص۸۶

= صالح بن علی بن عطیة البغدادی ۱۰ / ۸۷ --- ج۱۰ ص۸۶

۵۸۴۶ - صالح بن علی بن عطیة البغدادی --- ج۱۰ ص۸۷

۵۸۴۷ - صالح بن عمار الجهنی --- ج۱۰ ص۸۷

۵۸۴۸ - صالح بن عمر --- ج۱۰ ص۸۷

۵۸۴۹ - صالح بن عیسى العجلی --- ج۱۰ ص۸۷

۵۸۵۰ - صالح بن عیسى --- ج۱۰ ص۸۸

۵۸۵۱ - صالح بن کیسان --- ج۱۰ ص۸۸

۵۸۵۲ - صالح بن محمد --- ج۱۰ ص۸۸

۵۸۵۳ - صالح بن محمد --- ج۱۰ ص۸۹

۵۸۵۴ - صالح بن محمد الهمدانی --- ج۱۰ ص۸۹

۵۸۵۵ - صالح بن مزید ( یزید ) --- ج۱۰ ص۸۹

۵۸۵۶ - صالح بن مسلم الجعفی الکوفی --- ج۱۰ ص۹۰

۵۸۵۷ - صالح بن مشرف ( شرف ) --- ج۱۰ ص۹۰

۵۸۵۸ - صالح بن منصور --- ج۱۰ ص۹۰

۵۸۵۹ - صالح بن موسى بن عمر --- ج۱۰ ص۹۰

۵۸۶۰ - صالح بن موسى الجواربی --- ج۱۰ ص۹۰

۵۸۶۱ - صالح بن موسى الطلحی --- ج۱۰ ص۹۱

۵۸۶۲ - صالح بن میثم الکوفی --- ج۱۰ ص۹۱

۵۸۶۳ - صالح بن نوح --- ج۱۰ ص۹۲

۵۸۶۴ - صالح بن وصیف --- ج۱۰ ص۹۲

۵۸۶۵ - صالح بن یزید العتکی الکوفی --- ج۱۰ ص۹۳

۵۸۶۶ - صالح الحذاء الکوفی --- ج۱۰ ص۹۳

۵۸۶۷ - صالح الخباز الکوفی --- ج۱۰ ص۹۳

۵۸۶۸ - صالح الخراسانی --- ج۱۰ ص۹۴

۵۸۶۹ - صالح الصیرفی --- ج۱۰ ص۹۴

۵۸۷۰ - صالح القماط --- ج۱۰ ص۹۴

۵۸۷۱ - صالح اللفائفی --- ج۱۰ ص۹۴

۵۸۷۲ - صالح المکنى أبا محمد --- ج۱۰ ص۹۴

= صالح بن علی بن عطیة ۱۰ / ۸۶ --- ج۱۰ ص۹۴

۵۸۷۳ - صالح النیلی --- ج۱۰ ص۹۵

= صالح بن الحکم ۱۰ / ۶۳ --- ج۱۰ ص۹۵

۵۸۷۴ - صالح مولى علی بن یقطین --- ج۱۰ ص۹۵

۵۸۷۵ - صامت --- ج۱۰ ص۹۶

۵۸۷۶ - صامت أبو عبد الله --- ج۱۰ ص۹۶

۵۸۷۷ - صامت بن محمد الجعفی الکوفی --- ج۱۰ ص۹۶

۵۸۷۸ - صامت بیاع الهروی --- ج۱۰ ص۹۶

۵۸۷۹ - صاید النهدی --- ج۱۰ ص۹۶

- ص ب -

۵۸۸۰ - صباح --- ج۱۰ ص۹۷

۵۸۸۱ - صباح --- ج۱۰ ص۹۷

= صباح الطنافسی ۱۰ / ۱۰۶ --- ج۱۰ ص۹۷

۵۸۸۲ - صباح أخو عمار الساباطی --- ج۱۰ ص۹۷

۵۸۸۳ - صباح الأزرق --- ج۱۰ ص۹۷

= صباح بن عبد الحمید ۱۰ / ۱۰۲ --- ج۱۰ ص۹۷

۵۸۸۴ - صباح بن بشیر --- ج۱۰ ص۹۸

۵۸۸۵ - الصباح بن خلیفة --- ج۱۰ ص۹۸

۵۸۸۶ - الصباح بن سیابة الکوفی --- ج۱۰ ص۹۸

۵۸۸۷ - صباح بن صبیح --- ج۱۰ ص۱۰۰

= صباح الحذاء ۱۰ / ۱۰۵ --- ج۱۰ ص۱۰۰

۵۸۸۸ - صباح بن عبد الحمید الأزرق الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۲

= صباح الأزرق ۱۰ / ۹۷ --- ج۱۰ ص۱۰۲

۵۸۸۹ - صباح بن عمارة الأسدی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۲

۵۸۹۰ - صباح بن قیس الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۲

۵۸۹۱ - صباح بن محمد الزعفرانی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۳

= صباح الزعفرانی ۱۰ / ۱۰۵ --- ج۱۰ ص۱۰۳

۵۸۹۲ - صباح بن موسى --- ج۱۰ ص۱۰۳

۵۸۹۳ - صباح بن نصر --- ج۱۰ ص۱۰۳

۵۸۹۴ - صباح بن واقد الأنصاری --- ج۱۰ ص۱۰۴

۵۸۹۵ - صباح بن یحیى المزنی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۴

= صباح المزنی ۱۰ / ۱۰۶ --- ج۱۰ ص۱۰۴

۵۸۹۶ - صباح الحذاء --- ج۱۰ ص۱۰۵

= صباح بن صبیح الحذاء ۱۰ / ۱۰۰ --- ج۱۰ ص۱۰۵

۵۸۹۷ - صباح الزعفرانی --- ج۱۰ ص۱۰۵

= صباح بن محمد الزعفرانی ۱۰ / ۱۰۳ --- ج۱۰ ص۱۰۵

۵۸۹۸ - صباح الطنافسی --- ج۱۰ ص۱۰۶

۵۸۹۹ - صباح المدائنی --- ج۱۰ ص۱۰۶

۵۹۰۰ - صباح المزنی --- ج۱۰ ص۱۰۶

= صباح بن یحیى ۱۰ / ۱۰۴ --- ج۱۰ ص۱۰۶

۵۹۰۱ - صباح مولى أبی عبد الله علیه السلام --- ج۱۰ ص۱۰۷

۵۹۰۲ - صباح مولى بنی هاشم --- ج۱۰ ص۱۰۸

۵۹۰۳ - صباح مولى عثمان --- ج۱۰ ص۱۰۸

۵۹۰۴ - صبار مولى أبی عبد الله --- ج۱۰ ص۱۰۸

۵۹۰۵ - صبیح أبو الصباح --- ج۱۰ ص۱۰۸

۵۹۰۶ - صبیح مولى عمرو الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۹

۵۹۰۷ - صبیح الصائغ الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۹

۵۹۰۸ - صبیح القرشی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۰۹

۵۸۰۹ - صبیرة بن سفیان --- ج۱۰ ص۱۰۹

- ص خ -

۵۹۱۰ - صخر بن حرب --- ج۱۰ ص۱۰۹

- ص د -

۵۹۱۱ - صدقة --- ج۱۰ ص۱۱۰

۵۹۱۲ - صدقة الأحدب --- ج۱۰ ص۱۱۰

۵۹۱۳ - صدقة بن بندار --- ج۱۰ ص۱۱۰

۵۹۱۴ - صدقة بن زید --- ج۱۰ ص۱۱۱

۵۹۱۵ - صدقة بن عمیر القماط الکوفی --- ج۱۰ ص۱۱۱

۵۹۱۶ - صدقة بن مسلم الفزاری الکوفی --- ج۱۰ ص۱۱۱

۵۹۱۷ - صدقة بن یزید الکوفی --- ج۱۰ ص۱۱۱

۵۹۱۸ - صدقة الخراسانی --- ج۱۰ ص۱۱۱

۵۹۱۹ - صدقة والد مصدق بن صدقة --- ج۱۰ ص۱۱۱

۵۹۲۰ - صدى أبو أمامة --- ج۱۰ ص۱۱۱

۵۹۲۱ - صدیق بن عبد الله الکوفی --- ج۱۰ ص۱۱۲

- ص ع -

۵۹۲۲ - الصعب بن جثامة --- ج۱۰ ص۱۱۲

۵۹۲۳ - صعصعة بن صوحان --- ج۱۰ ص۱۱۲

- ص غ -

۵۹۲۴ - صغیر ( صفیر ) --- ج۱۰ ص۱۱۴

- ص ف -

۵۹۲۵ - صفوان --- ج۱۰ ص۱۱۵

۵۹۲۶ - صفوان بن أمیة --- ج۱۰ ص۱۳۰

۵۹۲۷ - صفوان بن حذیفة بن الیمان --- ج۱۰ ص۱۳۱

۵۹۲۸ - صفوان بن خالد --- ج۱۰ ص۱۳۱

۵۹۲۹ - صفوان بن سلیم الزهری --- ج۱۰ ص۱۳۱

۵۹۳۰ - صفوان بن شعیب الحداد --- ج۱۰ ص۱۳۱

۵۹۳۱ - صفوان بن مهران الأسدی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۳۲

= صفوان الجمال ۱۰ / ۱۵۰ --- ج۱۰ ص۱۳۲

۵۹۳۲ - صفوان بن یحیى البجلی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۳۴

۵۹۳۳ - صفوان بن یحیى الأزرق --- ج۱۰ ص۱۴۹

۵۹۳۴ - صفوان بن یحیى الجمال --- ج۱۰ ص۱۵۰

۵۹۳۵ - صفوان الجمال --- ج۱۰ ص۱۵۰

= صفوان بن مهران ۱۰ / ۱۳۲ --- ج۱۰ ص۱۵۰

۵۹۳۶ - صفیر --- ج۱۰ ص۱۵۱

۵۹۳۷ - صفی الدین الحلی --- ج۱۰ ص۱۵۱

۵۹۳۸ - صفی الدین بن فخر الدین الطریحی --- ج۱۰ ص۱۵۱

- ص ق -

۵۹۳۹ - الصقر بن أبی دلف الکرخی --- ج۱۰ ص۱۵۱

- ص ل -

۵۹۴۰ - الصلت بن الحجاج --- ج۱۰ ص۱۵۱

۵۹۴۱ - الصلت بن الحر --- ج۱۰ ص۱۵۲

۵۹۴۲ - الصلت الخزاز --- ج۱۰ ص۱۵۲

۵۹۴۳ - صلد بن زفر --- ج۱۰ ص۱۵۲

- ص م -

۵۹۴۴ - صمد أبو محمد --- ج۱۰ ص۱۵۳

- ص ن -

۵۹۴۵ - صندل --- ج۱۰ ص۱۵۳

۵۹۴۶ - صندل الخیاط --- ج۱۰ ص۱۵۴

- ص ه‍ -

۵۹۴۷ - صهیب أبو حکیم الکوفی --- ج۱۰ ص۱۵۴

۵۹۴۸ - صهیب بن سنان --- ج۱۰ ص۱۵۵

۵۹۴۹ - صهیب مولى رسول الله --- ج۱۰ ص۱۵۵

- ص ی -

۵۹۵۰ - صیفی بن ربعی --- ج۱۰ ص۱۵۵

۵۹۵۱ - صیفی بن فسیل --- ج۱۰ ص۱۵۵