راویان حدیث شیعه/حرف ز

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

ز ا

۴۶۴۹ - زاذان --- ج ۸ ص ۲۱۹

۴۶۵۰ - زاذان --- ج ۸ ص ۲۲۰

۴۶۵۱ - زاذان بن محمد --- ج ۸ ص ۲۲۰

۴۶۵۲ - زافر بن سلیمان --- ج ۸ ص ۲۲۰

۴۶۵۳ - زافر بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۲۰

۴۶۵۴ - زاهر الاسلمی --- ج ۸ ص ۲۲۱

۴۶۵۵ - زاهر بن الاسود --- ج ۸ ص ۲۲۱

۴۶۵۶ - زاهر صاحب عمرو بن الحمق --- ج ۸ ص ۲۲۱

۴۶۵۷ - زائدة بن عمرو --- ج ۸ ص ۲۲۲

۴۶۵۸ - زائدة بن قدامة --- ج ۸ ص ۲۲۲

۴۶۵۹ - زائدة بن موسى --- ج ۸ ص ۲۲۲

ز ب

۴۶۶۰ - الزبرقان البصری --- ج ۸ ص ۲۲۲

۴۶۶۱ - الزبیر بن بکار --- ج ۸ ص ۲۲۲

۴۶۶۲ - الزبیر بن عقبة --- ج ۸ ص ۲۲۳

۴۶۶۳ - الزبیر بن العوام --- ج ۸ ص ۲۲۳

ز ج

۴۶۶۴ - زجر بن مالک --- ج ۸ ص ۲۲۳

ز ح

۴۶۶۵ - زحر بن زیاد --- ج ۸ ص ۲۲۳

۴۶۶۶ - زحر ( زجر ) بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۲۳

۴۶۶۷ - زحر ( زجر ) بن قیس

۴۶۶۸ - زحر ( زجر ) بن مالک --- ج ۸ ص ۲۲۴

۴۶۶۹ - زحر بن النعمان --- ج ۸ ص ۲۲۴

ز ر

۴۶۷۰ - زر بن حبیش --- ج ۸ ص ۲۲۵

۴۶۷۱ - زرارة بن أعین --- ج ۸ ص ۲۲۵

۴۶۷۲ - زرارة بن أوفى --- ج ۸ ص ۲۶۸

۴۶۷۳ - زرارة بن لطیفة --- ج ۸ ص ۲۶۸

۴۶۷۴ - زرعة بن محمد

۴۶۷۵ - زرعة بن حمید --- ج ۸ ص ۲۷۱

۴۶۷۶ - زرعة بن محمد --- ج ۸ ص ۲۷۲

۴۶۷۷ - زرقان بن أحمد --- ج ۸ ص ۲۷۵

۴۶۷۸ - زریق بن الزبیر --- ج ۸ ص ۲۷۵

۴۶۷۹ - زریق بن مرزوق --- ج ۸ ص ۲۷۵

۴۶۸۰ - زریق بن الخلقانی --- ج ۸ ص ۲۷۵

۴۶۸۱ - زرینکم بن داود ( ایزدداد ) --- ج ۸ ص ۲۷۶

ز ف

۴۶۸۲ - زفر بن سوید --- ج ۸ ص ۲۷۶

۴۶۸۳ - زفر بن النعمان --- ج ۸ ص ۲۷۶

۴۶۸۴ - زفر بن الهذیل --- ج ۸ ص ۲۷۶

ز ک

۴۶۸۵ - زکار بن الحسن، زکار بن یحیى

۴۶۸۶ - زکار بن سلمة --- ج ۸ ص ۲۷۷

۴۶۸۷ - زکار بن فرقد --- ج ۸ ص ۲۷۷

۴۶۸۸ - زکار بن مالک --- ج ۸ ص ۲۷۸

۴۶۸۹ - زکار بن یحیى

۴۶۹۰ - زکریا --- ج ۸ ص ۲۷۸

۴۶۹۱ - زکریا أبویحیى --- ج ۸ ص ۲۷۹

۴۶۹۲ - زکریا أبویحیى الدعاء --- ج ۸ ص ۲۷۹

۴۶۹۳ - زکریا أبویحیى کوکب الدم --- ج ۸ ص ۲۷۹

۴۶۹۴ - زکریا الاعور --- ج ۸ ص ۲۸۱

۴۶۹۵ - زکریا ( بن عطاء ) أخو المستهل --- ج ۸ ص ۲۸۱

۴۶۹۶ - زکریا بن آدم --- ج ۸ ص ۲۸۱

۴۶۹۷ - زکریا بن أبجر --- ج ۸ ص ۲۸۵

۴۶۹۸ - زکریا بن إبراهیم --- ج ۸ ص ۲۸۵

۴۶۹۹ - زکریا بن إبراهیم --- ج ۸ ص ۲۸۶

۴۷۰۰ - زکریا بن إبراهیم --- ج ۸ ص ۲۸۶

۴۷۰۱ - زکریا بن أبی طلحة --- ج ۸ ص ۲۸۶

۴۷۰۲ - زکریا بن إدریس --- ج ۸ ص ۲۸۶

۴۷۰۳ - زکریا بن إسحاق --- ج ۸ ص ۲۸۹

۴۷۰۴ - زکریا بن الحر ( ابجر ) --- ج ۸ ص ۲۸۹

۴۷۰۵ - زکریا بن الحر --- ج ۸ ص ۲۹۰

۴۷۰۶ - زکریا بن الحسن --- ج ۸ ص ۲۹۰

۴۷۰۷ - زکریا بن سابق --- ج ۸ ص ۲۹۰

۴۷۰۸ - زکریا بن سابور --- ج ۸ ص ۲۹۰

۴۷۰۹ - زکریا بن سوادة --- ج ۸ ص ۲۹۱

۴۷۱۰ - زکریا بن شیبان --- ج ۸ ص ۲۹۱

۴۷۱۱ - زکریا بن عبد الصمد --- ج ۸ ص ۲۹۲

۴۷۱۲ - زکریا بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۹۲

۴۷۱۳ - زکریا بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۹۳

۴۷۱۴ - زکریا بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۹۴

۴۷۱۵ - زکریا بن عطا --- ج ۸ ص ۲۹۴

۴۷۱۶ - زکریا بن عطیة --- ج ۸ ص ۲۹۴

۴۷۱۷ - زکریا بن عمرو --- ج ۸ ص ۲۹۴

۴۷۱۸ - زکریا بن عمران --- ج ۸ ص ۲۹۴

۴۷۱۹ - زکریا بن عمران القمی --- ج ۸ ص ۲۹۴

۴۷۲۰ - زکریا بن مالک --- ج ۸ ص ۲۹۵

۴۷۲۱ - زکریا بن محمد --- ج ۸ ص ۲۹۵

۴۷۲۲ - زکریا بن محمد أبو عبد الله

۴۷۲۳ - زکریا بن محمد --- ج ۸ ص ۲۹۷

۴۷۲۴ - زکریا بن موسى --- ج ۸ ص ۲۹۸

۴۷۲۵ - زکریا بن میسرة --- ج ۸ ص ۲۹۸

۴۷۲۶ - زکریا بن میمون --- ج ۸ ص ۲۹۸

۴۷۲۷ - زکریا بن یحیى --- ج ۸ ص ۲۹۸

۴۷۲۸ - زکریا بن یحیى --- ج ۸ ص ۲۹۹

۴۷۲۹ - زکریا بن یحیى أبو الحسن --- ج ۸ ص ۲۹۹

۴۷۳۰ - زکریا بن یحیى البدی --- ج ۸ ص ۲۹۹

۴۷۳۱ - زکریا بن یحیى بن النعمان --- ج ۸ ص ۲۹۹

۴۷۳۲ - زکریا بن یحیى التمیمی --- ج ۸ ص ۳۰۰

۴۷۳۳ - زکریا بن یحیى الحضرمی --- ج ۸ ص ۳۰۰

۴۷۳۴ - زکریا بن یحیى السعدی --- ج ۸ ص ۳۰۰

۴۷۳۵ - زکریا بن یحیى الشعیری --- ج ۸ ص ۳۰۰

۴۷۳۶ - زکریا بن یحیى الکلابی --- ج ۸ ص ۳۰۰

۴۷۳۷ - زکریا بن یحیى الکندی --- ج ۸ ص ۳۰۱

۴۷۳۸ - زکریا بن یحیى الهندی --- ج ۸ ص ۳۰۱

۴۷۳۹ - زکریا بن یحیى الواسطی --- ج ۸ ص ۳۰۱

۴۷۴۰ - زکریا الخزاز --- ج ۸ ص ۳۰۲

۴۷۴۱ - زکریا صاحب السابری --- ج ۸ ص ۳۰۲

۴۷۴۲ - زکریا الفیاض، زکریا بن عبدالله

۴۷۴۳ - زکریا بن محمد المؤمن

۴۷۴۴ - زکریا الموصلی أبویحیى --- ج ۸ ص ۳۰۳

۴۷۴۵ - زکریا النقاض، زکریا بن مالک

ز م

۴۷۴۶ - زمعة بن سبیع --- ج ۸ ص ۳۰۳

۴۷۴۷ - زمیلة --- ج ۸ ص ۳۰۴

ز ن

۴۷۴۸ - زنکى بن الرشید --- ج ۸ ص ۳۰۴

ز و

۴۷۴۹ - زواد الکوفی --- ج ۸ ص ۳۰۴

۴۷۵۰ - زوید الفسطاطی الفساطیطی --- ج ۸ ص ۳۰۴

ز ه

۴۷۵۱ - زهر بن القیس --- ج ۸ ص ۳۰۴

۴۷۵۲ - زهرة بن حویة --- ج ۸ ص ۳۰۴

۴۷۵۳ - زهیر

۴۷۵۴ - زهیر بن بشیر --- ج ۸ ص ۳۰۵

۴۷۵۵ - زهیر بن السائب --- ج ۸ ص ۳۰۵

۴۷۵۶ - زهیر بن سلیمان --- ج ۸ ص ۳۰۵

۴۷۵۷ - زهیر بن سلیم --- ج ۸ ص ۳۰۵

۴۷۵۸ - زهیر بن عمرو --- ج ۸ ص ۳۰۵

۴۷۵۹ - زهیر بن القین --- ج ۸ ص ۳۰۶

۴۷۶۰ - زهیر بن محمد --- ج ۸ ص ۳۰۶

۴۷۶۱ - زهیر بن معاویة، أبو خیثمة الجعفی

۴۷۶۲ - زهیر القرشی --- ج ۸ ص ۳۰۷

۴۷۶۳ - زهیر المدائنی --- ج ۸ ص ۳۰۷

ز ی

۴۷۶۴ - زیاد --- ج ۸ ص ۳۰۸

۴۷۶۵ - زیاد أبو الحسن الواسطی --- ج ۸ ص ۳۰۸

۴۷۶۶ - زیاد الاحلام --- ج ۸ ص ۳۰۹

۴۷۶۷ - زیاد أخو بسطام بن سابور --- ج ۸ ص ۳۰۹

۴۷۶۸ - زیاد الاسود --- ج ۸ ص ۳۰۹

۴۷۶۹ - زیاد بن أبی إسماعیل --- ج ۸ ص ۳۱۰

۴۷۷۰ - زیاد بن أبی الجعد --- ج ۸ ص ۳۱۱

۴۷۷۱ - زیاد بن أبی حفص --- ج ۸ ص ۳۱۱

۴۷۷۲ - زیاد بن أبی الحلال --- ج ۸ ص ۳۱۱

۴۷۷۳ - زیاد بن أبی رجاء --- ج ۸ ص ۳۱۲

۴۷۷۴ - زیاد بن أبی زیاد --- ج ۸ ص ۳۱۴

۴۷۷۵ - زیاد بن أبی زیاد --- ج ۸ ص ۳۱۴

۴۷۷۶ - زیاد بن أبی سلمة

۴۷۷۷ - زیاد بن أبی عتاب --- ج ۸ ص ۳۱۴

۴۷۷۸ - زیاد بن أبی غیاث --- ج ۸ ص ۳۱۵

۴۷۷۹ - زیاد بن أحمر --- ج ۸ ص ۳۱۶

۴۷۸۰ - زیاد بن الاسود --- ج ۸ ص ۳۱۶

۴۷۸۱ - زیاد بن بیاضة --- ج ۸ ص ۳۱۶

۴۷۸۲ - زیاد بن الجعد --- ج ۸ ص ۳۱۶

۴۷۸۳ - زیاد بن الحسن --- ج ۸ ص ۳۱۶

۴۷۸۴ - زیاد بن الحسن --- ج ۸ ص ۳۱۷

۴۷۸۵ - زیاد بن الحصین --- ج ۸ ص ۳۱۷

۴۷۸۶ - زیاد بن حفص --- ج ۸ ص ۳۱۷

۴۷۸۷ - زیاد بن حمیر --- ج ۸ ص ۳۱۷

۴۷۸۸ - زیاد بن خیثمة --- ج ۸ ص ۳۱۷

۴۷۸۹ - زیاد بن ربیعة --- ج ۸ ص ۳۱۷

۴۷۹۰ - زیاد بن رجاء

۴۷۹۱ - زیاد بن رستم --- ج ۸ ص ۳۱۸

۴۷۹۲ - زیاد بن سابور --- ج ۸ ص ۳۱۸

۴۷۹۳ - زیاد بن سعد --- ج ۸ ص ۳۱۸

۴۷۹۴ - زیاد بن سلمة --- ج ۸ ص ۳۱۸

۴۷۹۵ - زیاد بن سلیمان --- ج ۸ ص ۳۱۹

۴۷۹۶ - زیاد بن سوقة --- ج ۸ ص ۳۱۹

۴۷۹۷ - زیاد بن سوید --- ج ۸ ص ۳۲۰

۴۷۹۸ - زیاد بن صالح --- ج ۸ ص ۳۲۰

۴۷۹۹ - زیاد بن صدقة --- ج ۸ ص ۳۲۰

۴۸۰۰ - زیاد بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۳۲۰

۴۸۰۱ - زیاد بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۳۲۰

۴۸۰۲ - زیاد بن عبید، زیاد الکناسی

۴۸۰۳ - زیاد بن عبید --- ج ۸ ص ۳۲۱

۴۸۰۴ - زیاد بن عمارة --- ج ۸ ص ۳۲۱

۴۸۰۵ - زیاد بن عمرو --- ج ۸ ص ۳۲۱

۴۸۰۶ - زیاد بن عیسى --- ج ۸ ص ۳۲۱

۴۸۰۷ - زیاد بن عیسى

۴۸۰۸ - زیاد بن عیسى --- ج ۸ ص ۳۲۵

۴۸۰۹ - زیاد بن کعب --- ج ۸ ص ۳۲۶

۴۸۱۰ - زیاد بن محمد بن سوقة --- ج ۸ ص ۳۲۶

۴۸۱۱ - زیاد بن مروان، زیاد القندی

۴۸۱۲ - زیاد بن مروان --- ج ۸ ص ۳۳۱

۴۸۱۳ - زیاد بن مسلم --- ج ۸ ص ۳۳۲

۴۸۱۴ - زیاد بن منذر --- ج ۸ ص ۳۳۲

۴۸۱۵ - زیاد بن المنذر --- ج ۸ ص ۳۳۲

۴۸۱۶ - زیاد بن موسى --- ج ۸ ص ۳۳۸

۴۸۱۷ - زیاد بن النضر ( النصر ) --- ج ۸ ص ۳۳۸

۴۸۱۸ - زیاد بن الهیثم --- ج ۸ ص ۳۳۸

۴۸۱۹ - زیاد بن یحیى --- ج ۸ ص ۳۳۸

۴۸۲۰ - زیاد بن یحیى --- ج ۸ ص ۳۳۸

۴۸۲۱ - زیاد الحذاء --- ج ۸ ص ۳۳۸

۴۸۲۲ - زیاد القندی --- ج ۸ ص ۳۳۹

۴۸۲۳ - زیاد الکناسی --- ج ۸ ص ۳۴۰

۴۸۲۴ - زیاد الکوفی --- ج ۸ ص ۳۴۰

۴۸۲۵ - زیاد المحاربی --- ج ۸ ص ۳۴۰

۴۸۲۶ - زیاد مولى أبی جعفر علیه السلام --- ج ۸ ص ۳۴۰

۴۸۲۷ - زیاد الواسطی، زیاد بن سابور

۴۸۲۸ - زیاد الهاشمی --- ج ۸ ص ۳۴۱

۴۸۲۹ - زیادة بن فضالة --- ج ۸ ص ۳۴۱

۴۸۳۰ - زیتون --- ج ۸ ص ۳۴۱

۴۸۳۱ - زید --- ج ۸ ص ۳۴۱

۴۸۳۲ - زید الآجری --- ج ۸ ص ۳۴۲

۴۸۳۳ - زید أبو أسامة، زید الشحام

۴۸۳۴ - زید أبو الحسن --- ج ۸ ص ۳۴۲

۴۸۳۵ - زید الاسدی --- ج ۸ ص ۳۴۳

۴۸۳۶ - زید البرسی --- ج ۸ ص ۳۴۳

۴۸۳۷ - زید بن أبی الحلال --- ج ۸ ص ۳۴۳

۴۸۳۸ - زید بن أبی زید --- ج ۸ ص ۳۴۳

۴۸۳۹ - زید بن أحمد ( محمد ) --- ج ۸ ص ۳۴۳

۴۸۴۰ - زید بن أرقم --- ج ۸ ص ۳۴۳

۴۸۴۱ - زید بن إسحاق --- ج ۸ ص ۳۴۵

۴۸۴۲ - زید بن إسحاق --- ج ۸ ص ۳۴۶

۴۸۴۳ - زید بن أسلم --- ج ۸ ص ۳۴۶

۴۸۴۴ - زید بن إسماعیل --- ج ۸ ص ۳۴۷

۴۸۴۵ - زید بن بکیر ( بکر ) --- ج ۸ ص ۳۴۷

۴۸۴۶ - زید بن بکیر ( بکر ) --- ج ۸ ص ۳۴۷

۴۸۴۷ - زید بن بنان ( بیان ) --- ج ۸ ص ۳۴۷

۴۸۴۸ - زید بن تبیع ( قمیع ) --- ج ۸ ص ۳۴۷

۴۸۴۹ - زید بن ثابت --- ج ۸ ص ۳۴۷

۴۸۵۰ - زید بن جهم --- ج ۸ ص ۳۴۸

۴۸۵۱ - زید بن الجهم ( جهیم ) --- ج ۸ ص ۳۴۸

۴۸۵۲ - زید بن جهم ( جهیم ) --- ج ۸ ص ۳۴۸

۴۸۵۳ - زید بن حارثة --- ج ۸ ص ۳۴۹

۴۸۵۴ - زید بن حارثة --- ج ۸ ص ۳۴۹

۴۸۵۵ - زید بن حباب --- ج ۸ ص ۳۵۰

۴۸۵۶ - زید بن الحسن --- ج ۸ ص ۳۵۰

۴۸۵۷ - زید بن الحسن --- ج ۸ ص ۳۵۰

۴۸۵۸ - زید بن الحسن --- ج ۸ ص ۳۵۱

۴۸۵۹ - زید بن الحسن --- ج ۸ ص ۳۵۲

۴۸۶۰ - زید بن الحصین --- ج ۸ ص ۳۵۲

۴۸۶۱ - زید بن خالد --- ج ۸ ص ۳۵۲

۴۸۶۲ - زید بن ربیعة --- ج ۸ ص ۳۵۲

۴۸۶۳ - زید بن سعید --- ج ۸ ص ۳۵۳

۴۸۶۴ - زید بن سلیط --- ج ۸ ص ۳۵۳

۴۸۶۵ - زید بن سوید --- ج ۸ ص ۳۵۳

۴۸۶۶ - زید بن سهیل --- ج ۸ ص ۳۵۳

۴۸۶۷ - زید بن سیف --- ج ۸ ص ۳۵۳

۴۸۶۸ - زید بن شروانشاه --- ج ۸ ص ۳۵۳

۴۸۶۹ - زید بن صالح --- ج ۸ ص ۳۵۴

۴۸۷۰ - زید بن صوحان --- ج ۸ ص ۳۵۴

۴۸۷۱ - زید بن عاصم --- ج ۸ ص ۳۵۵

۴۸۷۲ - زید بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۳۵۵

۴۸۷۳ - زید بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۳۵۶

۴۸۷۴ - زید بن عبدالله --- ج ۸ ص ۳۵۶

۴۸۷۵ - زید بن عبید الازدی --- ج ۸ ص ۳۵۶

۴۸۷۶ - زید بن عبید --- ج ۸ ص ۳۵۶

۴۸۷۷ - زید بن عطاء --- ج ۸ ص ۳۵۶

۴۸۷۸ - زید بن عطیة --- ج ۸ ص ۳۵۷

۴۸۷۹ - زید بن علی --- ج ۸ ص ۳۵۷

۴۸۸۰ - زید بن علی --- ج ۸ ص ۳۵۷

۴۸۸۱ - زید بن علی بن الحسین بن زید --- ج ۸ ص ۳۶۹

۴۸۸۲ - زید بن علی بن الحسین الحسنی --- ج ۸ ص ۳۷۰

۴۸۸۳ - زید بن عیاض --- ج ۸ ص ۳۷۰

۴۸۸۴ - زید بن قمیع

۴۸۸۵ - زید بن مانکدیم --- ج ۸ ص ۳۷۰

۴۸۸۶ - زید بن محمد --- ج ۸ ص ۳۷۰

۴۸۸۷ - زید بن محمد --- ج ۸ ص ۳۷۱

۴۸۸۸ - زید بن محمد --- ج ۸ ص ۳۷۱

۴۸۸۹ - زید بن محمد --- ج ۸ ص ۳۷۱

۴۸۹۰ - زید بن محمد --- ج ۸ ص ۳۷۱

۴۸۹۱ - زید بن المستهل --- ج ۸ ص ۳۷۱

۴۸۹۲ - زید بن معقل --- ج ۸ ص ۳۷۲

۴۸۹۳ - زید بن موسى --- ج ۸ ص ۳۷۲

۴۸۹۴ - زید بن موسى أبو أسامة --- ج ۸ ص ۳۷۲

۴۸۹۵ - زید بن موسى --- ج ۸ ص ۳۷۲

۴۸۹۶ - زید بن موسى --- ج ۸ ص ۳۷۲

۴۸۹۷ - زید بن الولید الخثعمی --- ج ۸ ص ۳۷۳

۴۸۹۸ - زید بن وهب --- ج ۸ ص ۳۷۴

۴۸۹۹ - زید بن هانی --- ج ۸ ص ۳۷۴

۴۹۰۰ - زید بن یونس --- ج ۸ ص ۳۷۴

۴۹۰۱ - زید الخباز --- ج ۸ ص ۳۷۸

۴۹۰۲ - زید الزراد --- ج ۸ ص ۳۷۸

۴۹۰۳ - زید السراج --- ج ۸ ص ۳۷۹

۴۹۰۴ - زید الشحام --- ج ۸ ص ۳۷۹

۴۹۰۵ - زید الصائغ --- ج ۸ ص ۳۸۱

۴۹۰۶ - زید العمی --- ج ۸ ص ۳۸۱

۴۹۰۷ - زید القتات --- ج ۸ ص ۳۸۱

۴۹۰۸ - زید مولى ابن هبیرة --- ج ۸ ص ۳۸۲

۴۹۰۹ - زید مولى هبیرة --- ج ۸ ص ۳۸۲

۴۹۱۱ - زید النرسی --- ج ۸ ص ۳۸۲

۴۹۱۲ - زید الهاشمی --- ج ۸ ص ۳۸۴

۴۹۱۳ - زید الیمامی --- ج ۸ ص ۳۸۴

۴۹۱۴ - زیدان بن أبی دلف --- ج ۸ ص ۳۸۴

۴۹۱۵ - زین بن الحسین --- ج ۸ ص ۳۸۴

۴۹۱۶ - زین بن الداعی --- ج ۸ ص ۳۸۵

۴۹۱۷ - زین الدین بن علی --- ج ۸ ص ۳۸۵

۴۹۱۸ - زین الدین بن علی --- ج ۸ ص ۳۹۰

۴۹۱۹ - زین الدین بن علی بن محمد --- ج ۸ ص ۳۹۰

۴۹۲۰ - زین الدین بن علی الفقعانی --- ج ۸ ص ۳۹۰

۴۹۲۱ - زین الدین بن محمد --- ج ۸ ص ۳۹۰

۴۹۲۲ - زین العابدین بن الحسن --- ج ۸ ص ۳۹۳

۴۹۲۳ - زین العابدین بن محمد --- ج ۸ ص ۳۹۴

۴۹۲۴ - زین العابدین بن نور الدین --- ج ۸ ص ۳۹۴