راویان حدیث شیعه/حرف ر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

ر ا

۴۴۸۷ - راشد --- ج ۸ ص ۱۶۱

۴۴۸۸ - راشد أبو الخطاب --- ج ۸ ص ۱۶۱

۴۴۸۹ - راشد أبو معاذ --- ج ۸ ص ۱۶۱

۴۴۹۰ - راشد بن ابراهیم --- ج ۸ ص ۱۶۲

۴۴۹۱ - راشد بن سعد ( سعید ) --- ج ۸ ص ۱۶۲

۴۴۹۲ - راشد بن محمد --- ج ۸ ص ۱۶۲

۴۴۹۳ - رافع أبو سعید --- ج ۸ ص ۱۶۲

۴۴۹۴ - رافع بن أشرس --- ج ۸ ص ۱۶۲

۴۴۹۵ - رافع بن خدیج --- ج ۸ ص ۱۶۳

۴۴۹۶ - رافع بن سلمة --- ج ۸ ص ۱۶۳

۴۴۹۷ - رافعن بن سلمة --- ج ۸ ص ۱۶۳

۴۴۹۸ - رافع بن عبدالله --- ج ۸ ص ۱۶۳

۴۴۹۹ - رافع بن عمرو ( عمیر ) ( عمر ) --- ج ۸ ص ۱۶۴

۴۵۰۰ - رافع بن مالک --- ج ۸ ص ۱۶۴

ر ب

۴۵۰۱ - رباح ( ریاح ) بن أبی ذبیحة --- ج ۸ ص ۱۶۴

۴۵۰۲ - رباح بن أبی نصر --- ج ۸ ص ۱۶۴

۴۵۰۳ - رباح ( ریاح ) بن أبی نصر ( نظر ) --- ج ۸ ص ۱۶۴

۴۵۰۴ - رباح ( ریاح ) بن الاسود --- ج ۸ ص ۱۶۵

۴۵۰۴ - رباح ( ریاح ) بن الحارث --- ج ۸ ص ۱۶۵

۴۵۰۶ - رباح ( ریاح ) بن عاصم --- ج ۸ ص ۱۶۵

۴۵۰۷ - رباح ( ریاح ) بن عبیدة --- ج ۸ ص ۱۶۵

۴۵۰۸ - ربعی بن عبدالله

۴۵۰۹ - ربعی بن أحمر --- ج ۸ ص ۱۶۷

۴۵۱۰ - ربعی بن خراش --- ج ۸ ص ۱۶۷

۴۵۱۱ - ربعی بن عبدالله --- ج ۸ ص ۱۶۷

۴۵۱۲ - ربعی بن محمد --- ج ۸ ص ۱۷۱

۴۵۱۳ - ربیع أبو زبیدة --- ج ۸ ص ۱۷۱

۴۵۱۴ - ربیع الاصم --- ج ۸ ص ۱۷۱

۴۵۱۵ - ربیع بن أبی مدرک --- ج ۸ ص ۱۷۲

۴۵۱۶ - ربیع بن أحمد ( أحمر ) --- ج ۸ ص ۱۷۳

۴۵۱۷ - ربیع بن أسحم --- ج ۸ ص ۱۷۳

۴۵۱۸ - ربیع بن الاسود --- ج ۸ ص ۱۷۳

۴۵۱۹ - ربیع بن بدر --- ج ۸ ص ۱۷۳

۴۵۲۰ - ربیع بن بکر --- ج ۸ ص ۱۷۳

۴۵۲۲ - ربیع ( بن ) الحاجب --- ج ۸ ص ۱۷۴

۴۵۲۳ - ربیع بن حبیب --- ج ۸ ص ۱۷۴

۴۵۲۴ - ربیع بن خثیم --- ج ۸ ص ۱۷۴

۴۵۲۵ - ربیع بن خثیم ( خیثم ) --- ج ۸ ص ۱۷۵

۴۵۲۶ - ربیع بن الرکین --- ج ۸ ص ۱۷۶

۴۵۲۷ - ربیع بن زکریا --- ج ۸ ص ۱۷۶

۴۵۲۸ - ربیع بن زکریا --- ج ۸ ص ۱۷۶

۴۵۲۹ - ربیع بن زیاد --- ج ۸ ص ۱۷۶

۴۵۳۰ - ربیع بن زید --- ج ۸ ص ۱۷۷

۴۵۳۱ - ربیع بن سعد ( سعید ) --- ج ۸ ص ۱۷۷

۴۵۳۲ - ربیع بن سلیمان --- ج ۸ ص ۱۷۷

۴۵۳۳ - ربیع بن سلیمان الخزاز --- ج ۸ ص ۱۷۸

۴۵۳۴ - ربیع بن سهل --- ج ۸ ص ۱۷۸

۴۵۳۵ - ربیع بن سهل الفزاری --- ج ۸ ص ۱۷۸

۴۵۳۶ - ربیع بن صبیح --- ج ۸ ص ۱۷۸

۴۵۳۷ - ربیع بن عاصم --- ج ۸ ص ۱۷۸

۴۵۳۸ - ربیع بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۱۷۸

۴۵۳۹ - ربیع بن عطیة --- ج ۸ ص ۱۷۹

۴۵۴۰ - ربیع بن القاسم --- ج ۸ ص ۱۷۹

۴۵۴۱ - ربیع بن محمد --- ج ۸ ص ۱۷۹

۴۵۴۲ - ربیع بن مسلمة --- ج ۸ ص ۱۸۱

۴۵۴۳ - ربیع بن المنذر --- ج ۸ ص ۱۸۱

۴۵۴۴ - ربیعة بن ناجذ

۴۵۴۵ - ربیع بن ولاد --- ج ۸ ص ۱۸۱

۴۵۴۶ - ربیع بن یزید --- ج ۸ ص ۱۸۲

۴۵۴۷ - ربیع الحاجب --- ج ۸ ص ۱۸۲

۴۵۴۸ - ربیع صاحب المنصور --- ج ۸ ص ۱۸۲

۴۵۴۹ - ربیع العبسی --- ج ۸ ص ۱۸۲

۴۵۵۰ - ربیع المسلی ، ربیع بن محمد

۴۵۵۱ - ربیعة بن عثمان

۴۵۵۲ - ربیعة بن أبی عبد الرحمان

۴۵۵۳ - ربیعة بن زکریا --- ج ۸ ص ۱۸۳

۴۵۵۴ - ربیعة بن السمیع --- ج ۸ ص ۱۸۳

۴۵۵۵ - ربیعة بن عباد --- ج ۸ ص ۱۸۴

۴۵۵۶ - ربیعة بن عثمان

۴۵۵۷ - ربیعة بن علی --- ج ۸ ص ۱۸۴

۴۵۵۷ - ربیعة بن علی --- ج ۸ ص ۱۸۴

۴۵۵۸ - ربیعة بن کعب --- ج ۸ ص ۱۸۵

۴۵۵۹ - ربیع بن ناجذ

۴۵۶۰ - ربیعة بن ناجذ --- ج ۸ ص ۱۸۵

۴۵۶۱ - ربیعة بن یزید --- ج ۸ ص ۱۸۵

۴۵۶۲ - ربیعة الرأی، ربیعة بن أبی عبد الرحمان

۴۵۶۳ - ربیعة السعدی --- ج ۸ ص ۱۸۶

ر ج

۴۵۶۴ - رجاء بن الاسود --- ج ۸ ص ۱۸۶

۴۵۶۵ - رجاء بن یحیى --- ج ۸ ص ۱۸۶

۴۵۶۶ - رجب الحافظ --- ج ۸ ص ۱۸۷

ر ح

۴۵۶۷ - رحمة بن صدقة --- ج ۸ ص ۱۸۸

۴۵۶۸ - رحیل بن معاویة --- ج ۸ ص ۱۸۸

۴۵۶۹ - رحیم --- ج ۸ ص ۱۸۸

۴۵۷۰ - رحیم بن الامیر --- ج ۸ ص ۱۸۸

۴۵۷۱ - رحیم عبدوس --- ج ۸ ص ۱۸۹

ر ز

۴۵۷۲ - رزام بن مسلم --- ج ۸ ص ۱۸۹

۴۵۷۳ - رزق الله بن أبی العلا --- ج ۸ ص ۱۹۰

۴۵۷۴ - رزیق --- ج ۸ ص ۱۹۰

۴۵۷۵ - رزیق أبو العباس --- ج ۸ ص ۱۹۱

۴۵۷۶ - رزیق بن دینار --- ج ۸ ص ۱۹۱

۴۵۷۷ - رزیق بن الزبیر --- ج ۸ ص ۱۹۱

۴۵۷۸ - رزیق بن مرزوق --- ج ۸ ص ۱۹۲

۴۵۷۹ - رزین --- ج ۸ ص ۱۹۲

۴۵۸۰ - رزین --- ج ۸ ص ۱۹۲

۴۵۸۱ - رزین --- ج ۸ ص ۱۹۲

۴۵۸۲ - رزین الابزاری --- ج ۸ ص ۱۹۳

۴۵۸۳ - رزین الانماطی --- ج ۸ ص ۱۹۳

۴۵۸۴ - رزین بن أسد --- ج ۸ ص ۱۹۳

۴۵۸۵ - رزین بن أسید --- ج ۸ ص ۱۹۳

۴۵۸۶ - رزین بن انس --- ج ۸ ص ۱۹۴

۴۵۸۷ - رزین بن عبد ربه --- ج ۸ ص ۱۹۴

۴۵۸۸ - رزین بن عبید --- ج ۸ ص ۱۹۴

۴۵۸۹ - رزین بن عدی --- ج ۸ ص ۱۹۴

۴۵۹۰ - رزین بن علی --- ج ۸ ص ۱۹۴

۴۵۹۱ - رزین بیاع الانماط --- ج ۸ ص ۱۹۴

۴۵۹۲ - رزین صاحب الانماط --- ج ۸ ص ۱۹۵

۴۵۹۳ - رزین الکوفی --- ج ۸ ص ۱۹۵

ر ش

۴۵۹۴ - رشد بن زید --- ج ۸ ص ۱۹۵

۴۵۹۵ - رشد ( رشید ) بن سعد --- ج ۸ ص ۱۹۵

۴۵۹۶ - رشید --- ج ۸ ص ۱۹۵

۴۵۹۷ - رشید بن زید --- ج ۸ ص ۱۹۶

۴۵۹۸ - رشید الهجری --- ج ۸ ص ۱۹۷

ر ض

۴۵۹۹ - الرضا بن أبی الداعی --- ج ۸ ص ۱۹۹

۴۶۰۰ - الرضا بن أبی زید --- ج ۸ ص ۱۹۹

۴۶۰۱ - الرضا بن أبی طالب ( طاهر ) --- ج ۸ ص ۱۹۹

۴۶۰۲ - الرضا بن أبی طاهر --- ج ۸ ص ۱۹۹

۴۶۰۳ - الرضا بن أحمد --- ج ۸ ص ۲۰۰

۴۶۰۴ - الرضا بن أمیرکا --- ج ۸ ص ۲۰۰

۴۶۰۵ - الرضا بن الداعی --- ج ۸ ص ۲۰۰

۴۶۰۶ - رضی نقیب العلویین --- ج ۸ ص ۲۰۰

۴۶۰۷ - رضی بن أحمد --- ج ۸ ص ۲۰۰

۴۶۰۸ - رضی بن السید حسن --- ج ۸ ص ۲۰۱

۴۶۰۹ - رضی بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۰۱

۴۶۱۰ - رضی بن المرتضى --- ج ۸ ص ۲۰۱

۴۶۱۱ - رضی الدین القزوینی --- ج ۸ ص ۲۰۱

۴۶۱۲ - رضی الدین محمد بن الحسین --- ج ۸ ص ۲۰۱

ر ف

۴۶۱۳ - رفاعة بن موسى

۴۶۱۴ - رفاعة بن أبی رفاعة --- ج ۸ ص ۲۰۲

۴۶۱۵ - رفاعة بن رافع --- ج ۸ ص ۲۰۳

۴۶۱۶ - رفاعة بن شداد --- ج ۸ ص ۲۰۳

۴۶۱۷ - رفاعة بن عبد المنذر --- ج ۸ ص ۲۰۳

۴۶۱۸ - رفاعة بن محمد --- ج ۸ ص ۲۰۳

۴۶۱۹ - رفاعة بن موسى --- ج ۸ ص ۲۰۳

۴۶۲۰ - رفید بن مصقلة --- ج ۸ ص ۲۰۷

۴۶۲۱ - رفید مولى بنی هبیرة --- ج ۸ ص ۲۰۷

۴۶۲۲ - رفیع الدین محمد --- ج ۸ ص ۲۰۸

۴۶۲۳ - رفیع ( رقیع ) مولى بنی سکون --- ج ۸ ص ۲۰۸

ر ق

۴۶۲۴ - رقبة ( رقید ) بن مصقلة --- ج ۸ ص ۲۰۸

۴۶۲۵ - رقیقة المحاربی --- ج ۸ ص ۲۰۹

۴۶۲۶ - رقیم بن إلیاس --- ج ۸ ص ۲۰۹

۴۶۲۷ - رقیم بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۲۱۰

۴۶۲۸ - رقیم بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۱۰

ر ک

۴۶۲۹ - رکان اللحام --- ج ۸ ص ۲۱۰

۴۶۳۰ - رکین بن ربیع --- ج ۸ ص ۲۱۰

۴۶۳۱ - رکین بن سوید --- ج ۸ ص ۲۱۰

ر م

۴۶۳۲ - رمیث بن عمرو --- ج ۸ ص ۲۱۰

۴۶۳۳ - رمیلة ( زمیلة )

ر و

۴۶۳۴ - روح --- ج ۸ ص ۲۱۱

۴۶۳۵ - روح ابن اخت المعلى --- ج ۸ ص ۲۱۲

۴۶۳۶ - روح بن السائب --- ج ۸ ص ۲۱۲

۴۶۳۷ - روح ابن الشیخ أبی القاسم --- ج ۸ ص ۲۱۲

۴۶۳۸ - روح بن عبدالرحیم --- ج ۸ ص ۲۱۳

۴۶۳۹ - روح بن القاسم --- ج ۸ ص ۲۱۴

۴۶۴۰ - رومی بن زرارة --- ج ۸ ص ۲۱۴

۴۶۴۱ - رومی بن عمر --- ج ۸ ص ۲۱۵

ر ه

۴۶۴۲ - رهم الانصاری --- ج ۸ ص ۲۱۵

ر ی

۴۶۴۳ - ریاح --- ج ۸ ص ۲۱۵

۴۶۴۴ - ریحان بن عبدالله --- ج ۸ ص ۲۱۶

۴۶۴۵ - ریاش بن عدی --- ج ۸ ص ۲۱۶

۴۶۴۶ - ریان --- ج ۸ ص ۲۱۶

۴۶۴۷ - ریان بن شبیب --- ج ۸ ص ۲۱۶

۴۶۴۸ - ریان بن الصلت --- ج ۸ ص ۲۱۷