راویان حدیث شیعه/حرف د

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

د ا

۴۳۶۵ - دارم بن قبیصة --- ج ۸ ص ۹۱

۴۳۶۶ - داعی بن الرضا --- ج ۸ ص ۹۱

۴۳۶۷ - الداعی بن ظفر --- ج ۸ ص ۹۱

۴۳۶۸ - الداعی بن علی --- ج ۸ ص ۹۲

۴۳۶۹ - داود بن راشد --- ج ۸ ص ۹۲

۴۳۷۰ - داود الابزاری --- ج ۸ ص ۹۲

۴۳۷۱ - داود الابزاری أبو الیسع

۴۳۷۲ - داود بن أبی داود --- ج ۸ ص ۹۳

۴۳۷۳ - داود بن أبی داود الدجاجی --- ج ۸ ص ۹۳

۴۳۷۴ - داود بن أبی زید --- ج ۸ ص ۹۴

۴۳۷۵ - داود بن أبی سلیمان الجصاص --- ج ۸ ص ۹۵

۴۳۷۶ - داود بن أبی شافین --- ج ۸ ص ۹۵

۴۳۷۷ - داود بن أبی عبدالله --- ج ۸ ص ۹۵

۴۳۷۸ - داود بن أبی عوف

۴۳۷۹ - داود بن أبی هند --- ج ۸ ص ۹۶

۴۳۸۰ - داود بن أبی یحیى --- ج ۸ ص ۹۶

۴۳۸۱ - داود بن أبی یزید --- ج ۸ ص ۹۶

۴۳۸۲ - داود بن إسحاق --- ج ۸ ص ۹۹

۴۳۸۳ - داود بن إسحاق الحذاء --- ج ۸ ص ۹۹

۴۳۸۴ - داود بن أسد --- ج ۸ ص ۱۰۰

۴۳۸۵ - داود بن أعین --- ج ۸ ص ۱۰۱

۴۳۸۶ - داود بن بلال --- ج ۸ ص ۱۰۱

۴۳۸۷ - داود بن بوزید --- ج ۸ ص ۱۰۱

۴۳۸۸ - داود بن حبیب --- ج ۸ ص ۱۰۱

۴۳۸۹ - داود بن حرة --- ج ۸ ص ۱۰۱

۴۳۹۰ - داود بن الحسن --- ج ۸ ص ۱۰۲

۴۳۹۱ - داود بن الحصین --- ج ۸ ص ۱۰۲

۴۳۹۲ - داود بن دینار --- ج ۸ ص ۱۰۴

۴۳۹۳ - داود بن راشد

۴۳۹۴ - داود بن رزین --- ج ۸ ص ۱۰۴

۴۳۹۵ - داود بن الزبرقان --- ج ۸ ص ۱۰۵

۴۳۹۶ - داود بن زربی --- ج ۸ ص ۱۰۵

۴۳۹۷ - داود بن زنکان --- ج ۸ ص ۱۰۹

۴۳۹۸ - داود بن زید --- ج ۸ ص ۱۰۹

۴۳۹۹ - داود بن زید --- ج ۸ ص ۱۰۹

۴۴۰۰ - داود بن سالم --- ج ۸ ص ۱۰۹

۴۴۰۱ - داود بن سرحان --- ج ۸ ص ۱۰۹

۴۴۰۲ - داود بن سرحان الحذاء --- ج ۸ ص ۱۱۱

۴۴۰۳ - داود بن سعید

۴۴۰۴ - داود بن سلیمان --- ج ۸ ص ۱۱۲

۴۴۰۵ - داود بن سلیمان أبو سلیمان --- ج ۸ ص ۱۱۲

۴۴۰۶ - داود بن سلیمان أبو عمارة --- ج ۸ ص ۱۱۳

۴۴۰۷ - داود بن سلیمان بن جعفر --- ج ۸ ص ۱۱۳

۴۴۰۸ - داود بن سلیمان الحمار --- ج ۸ ص ۱۱۴

۴۴۱۰ - داود بن سلیمان الکسائی --- ج ۸ ص ۱۱۴

۴۴۱۱ - داود بن سلیمان الکوفی --- ج ۸ ص ۱۱۴

۴۴۱۲ - داود بن صالح --- ج ۸ ص ۱۱۵

۴۴۱۳ - داود بن صالح --- ج ۸ ص ۱۱۵

۴۴۱۴ - داود بن عاصم --- ج ۸ ص ۱۱۵

۴۴۱۵ - داود بن عامر --- ج ۸ ص ۱۱۵

۴۴۱۶ - داود بن عبد الجبار

۴۴۱۷ - داود بن عبد الرحمان

۴۴۱۸ - داود بن عبدالله --- ج ۸ ص ۱۱۶

۴۴۱۹ - داود بن عبدالله بن محمد --- ج ۸ ص ۱۱۶

۴۴۲۰ - داود بن عطاء --- ج ۸ ص ۱۱۶

۴۴۲۱ - داود بن عطار ( عطاء ) --- ج ۸ ص ۱۱۷

۴۴۲۲ - داود بن علی --- ج ۸ ص ۱۱۷

۴۴۲۳ - داود بن علی --- ج ۸ ص ۱۱۷

۴۴۲۴ - داود بن عیسى النخعی

۴۴۲۵ - داود ( یزداد ) بن عیسى --- ج ۸ ص ۱۱۸

۴۴۲۶ - داود بن عیسى النخعی --- ج ۸ ص ۱۱۸

۴۴۲۷ - داود بن فرقد --- ج ۸ ص ۱۱۹

۴۴۲۸ - داود بن القاسم، أبو هاشم الجعفری

۴۴۲۹ - داود بن کثیر الرقی

۴۴۳۰ - داود بن کورة --- ج ۸ ص ۱۳۱

۴۴۳۱ - داود بن مافنة --- ج ۸ ص ۱۳۲

۴۴۳۲ - داود بن محمد --- ج ۸ ص ۱۳۳

۴۴۳۳ - داود بن محمد بن داود --- ج ۸ ص ۱۳۳

۴۴۳۴ - داود بن محمد النهدی --- ج ۸ ص ۱۳۳

۴۴۳۵ - داود بن مضارب --- ج ۸ ص ۱۳۴

۴۴۳۶ - داود بن مهران --- ج ۸ ص ۱۳۵

۴۴۳۷ - داود بن مهزیار --- ج ۸ ص ۱۳۵

۴۴۳۸ - داود بن نصیر --- ج ۸ ص ۱۳۵

۴۴۳۹ - داود بن النعمان --- ج ۸ ص ۱۳۵

۴۴۴۰ - داود بن الوادع --- ج ۸ ص ۱۳۷

۴۴۴۱ - داود بن الهیثم --- ج ۸ ص ۱۳۷

۴۴۴۲ - داود بن یحیى --- ج ۸ ص ۱۳۷

۴۴۴۳ - داود بن یزید --- ج ۸ ص ۱۳۷

۴۴۴۴ - داود الجصاص --- ج ۸ ص ۱۳۸

۴۴۴۵ - داود الجعفری --- ج ۸ ص ۱۳۸

۴۴۴۶ - داود الجمال --- ج ۸ ص ۱۳۸

۴۴۴۷ - داود الحذاء --- ج ۸ ص ۱۳۸

۴۴۴۸ - داود الحمار --- ج ۸ ص ۱۳۸

۴۴۴۹ - داود الخندقی --- ج ۸ ص ۱۳۹

۴۴۵۰ - داود بن أبی داود الدجاجی

۴۴۵۱ - داود الرقی

۴۴۵۲ - داود الزجاجی --- ج ۸ ص ۱۴۰

۴۴۵۳ - داود الصرمی --- ج ۸ ص ۱۴۰

۴۴۵۴ - داود الصرمی --- ج ۸ ص ۱۴۱

۴۴۵۵ - داود الطائی --- ج ۸ ص ۱۴۱

۴۴۵۶ - داود العجلی --- ج ۸ ص ۱۴۲

۴۴۵۷ - داود العجلی مولى أبی المغرا --- ج ۸ ص ۱۴۲

۴۴۵۸ - داود الکرخی --- ج ۸ ص ۱۴۲

۴۴۵۹ - داود مولى أبی المغرا --- ج ۸ ص ۱۴۳

۴۴۶۰ - داود النهدی --- ج ۸ ص ۱۴۳

د ب

۴۴۶۱ - دبیس بن محمد --- ج ۸ ص ۱۴۳

۴۴۶۲ - دبیس بن یونس --- ج ۸ ص ۱۴۳

د ر

۴۴۶۳ - درست --- ج ۸ ص ۱۴۳

۴۴۶۴ - درست بن أبی منصور --- ج ۸ ص ۱۴۴

د ع

۴۴۶۵ - دعبل بن علی --- ج ۸ ص ۱۴۸

د ل

۴۴۶۶ - الدلهاث --- ج ۸ ص ۱۵۱

۴۴۶۷ - دلهم بن صالح --- ج ۸ ص ۱۵۲

د و

۴۴۶۸ - دولت شاه بن أمیر علی --- ج ۸ ص ۱۵۲

د ی

۴۴۶۹ - دیسم بن أبی داود --- ج ۸ ص ۱۵۲

۴۴۷۰ - دینار، یکنى أبا سعید --- ج ۸ ص ۱۵۲

۴۴۷۱ - دینار أبو حکیم --- ج ۸ ص ۱۵۳

۴۴۷۲ - دینار أبو عمرو --- ج ۸ ص ۱۵۳

۴۴۷۳ - دینار بن حکیم --- ج ۸ ص ۱۵۳

۴۴۷۴ - دینار بن عمرو ( عمیر ) --- ج ۸ ص ۱۵۳

۴۴۷۵ - دینار الخصی --- ج ۸ ص ۱۵۳