راویان حدیث شیعه/حرف خ

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

خ ا

۴۱۴۹ - خارجة بن محمد --- ج ۸ ص ۹

۴۱۵۰ - خارجة بن مصعب --- ج ۸ ص ۹

۴۱۵۱ - خارجة بن مصعب الخراسانی --- ج ۸ ص ۹

۴۱۵۲ - خازم الاشل --- ج ۸ ص ۹

۴۱۵۳ - خازم بن حبیب --- ج ۸ ص ۹

۴۱۵۴ - خازم بن حسین

۴۱۵۵ - خازن بن حکیم --- ج ۸ ص ۱۰

۴۱۵۶ - خالد --- ج ۸ ص ۱۰

۴۱۵۷ - خالد أبو إسماعیل

= خالد العاقولی

۴۱۵۸ - خالد أبو أیوب --- ج ۸ ص ۱۱

۴۱۵۹ - خالد أبو الربیع

= خلید بن أوفى

۴۱۶۰ - خالد أبو العلاء --- ج ۸ ص ۱۱

۴۱۶۱ - خالد ابو العلاء الخفاف

= خالد بن أبی العلاء

۴۱۶۲ - خالد الاصم --- ج ۸ ص ۲۰

۴۱۶۳ - خالد البجلی

۴۱۶۴ - خالد بن أبی إسماعیل --- ج ۸ ص ۱۲

۴۱۶۵ - خالد بن أبی دجانة --- ج ۸ ص ۱۲

۴۱۶۶ - خالد بن أبی العلاء --- ج ۸ ص ۱۲

۴۱۶۷ - خالد بن أبی عمرو --- ج ۸ ص ۱۳

۴۱۶۸ - خالد بن أبی کریمة --- ج ۸ ص ۱۳

۴۱۶۹ - خالد بن إسماعیل --- ج ۸ ص ۱۳

۴۱۷۰ - خالد بن أوفى

= خالد أبو الربیع

۴۱۷۱ - خالد بن أیمن الحناط --- ج ۸ ص ۱۴

۴۱۷۲ - خالد بن بکار

= أبو العلاء الخفاف الکوفی

۴۱۷۳ - خالد بن بکر

= خالد الطویل

۴۱۷۴ - خالد بن بکیر

= الطویل

۴۱۷۵ - خالد بن جریر --- ج ۸ ص ۱۶

۴۱۷۶ - خالد بن حامد --- ج ۸ ص ۲۰

۴۱۷۷ - خالد بن الحجاج --- ج ۸ ص ۲۰

۴۱۷۸ - خالد بن الحجاج الکوفی --- ج ۸ ص ۲۱

۴۱۷۹ - خالد بن الحجال --- ج ۸ ص ۲۱

۴۱۸۰ - خالد بن حصین --- ج ۸ ص ۲۲

۴۱۸۱ - خالد بن حماد --- ج ۸ ص ۲۲

۴۱۸۲ - خالد بن حماد القلانسی --- ج ۸ ص ۲۲

۴۱۸۳ - خالد بن حمید --- ج ۸ ص ۲۳

۴۱۸۴ - خالد بن حیان --- ج ۸ ص ۲۳

۴۱۸۵ - خالد بن داود --- ج ۸ ص ۲۳

۴۱۸۶ - خالد بن راشد --- ج ۸ ص ۲۳

۴۱۸۷ - خالد بن رافع البجلی --- ج ۸ ص ۲۳

۴۱۸۸ - خالد بن زیاد

۴۱۸۹ - خالد بن زید

= خالد أبو أیوب الانصاری

۴۱۹۰ - خالد بن سدیر --- ج ۸ ص ۲۶

۴۱۹۱ - خالد بن ( خلیل بن ) السری --- ج ۸ ص ۲۷

۴۱۹۲ - خالد بن سعدان --- ج ۸ ص ۲۷

۴۱۹۳ - خالد بن سعید --- ج ۸ ص ۲۷

۴۱۹۴ - خالد بن سعید --- ج ۸ ص ۲۸

۴۱۹۵ - خالد بن سعید الاسدی --- ج ۸ ص ۲۸

۴۱۹۶ - خالد بن سعید الاموی --- ج ۸ ص ۲۸

۴۱۹۷ - خالد بن سعید بن العاص --- ج ۸ ص ۲۸

۴۱۹۸ - خالد بن سفیان --- ج ۸ ص ۲۹

۴۱۹۹ - خالد بن سفیان --- ج ۸ ص ۲۹

۴۲۰۰ - خالد بن سلمة ( مسلمة ) --- ج ۸ ص ۲۹

۴۲۰۱ - خالد بن السمیدع --- ج ۸ ص ۳۰

۴۲۰۲ - خالد بن صالح --- ج ۸ ص ۳۰

۴۲۰۳ - خالد بن صبیح --- ج ۸ ص ۳۰

۴۲۰۴ - خالد بن طهمان --- ج ۸ ص ۳۰

۴۲۰۵ - خالد بن عامر --- ج ۸ ص ۳۲

۴۲۰۶ - خالد بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۳۲

۴۲۰۷ - خالد بن عبدالله --- ج ۸ ص ۳۲

۴۲۰۸ - خالد بن عبدالله بن سدیر --- ج ۸ ص ۳۲

۴۲۰۹ - خالد بن عبدالله السراج --- ج ۸ ص ۳۳

۴۲۱۰ - خالد بن عمار --- ج ۸ ص ۳۳

۴۲۱۱ - خالد بن عمارة --- ج ۸ ص ۳۳

۴۲۱۲ - خالد بن عیسى --- ج ۸ ص ۳۳

۴۲۱۳ - خالد بن ماد القلانسی --- ج ۸ ص ۳۳

=خالد بیاع القلانس

= خالد القلانسی

۴۲۱۴ - خالد بن مازن --- ج ۸ ص ۳۶

۴۲۱۵ - خالد بن محمد --- ج ۸ ص ۳۶

۴۲۱۶ - خالد بن محمد الاصم --- ج ۸ ص ۳۶

۴۲۱۷ - خالد بن مروان --- ج ۸ ص ۳۶

۴۲۱۸ - خالد بن مسعود --- ج ۸ ص ۳۶

۴۲۱۹ - خالد بن مسلمة --- ج ۸ ص ۳۷

۴۲۲۰ - خالد بن معمر --- ج ۸ ص ۳۷

۴۲۲۱ - خالد بن مهران --- ج ۸ ص ۳۷

۴۲۲۲ - خالد بن نافع --- ج ۸ ص ۳۷

۴۲۲۳ - خالد بن نافع الاشعری --- ج ۸ ص ۳۷

۴۲۲۴ - خالد بن نافع البجلی --- ج ۸ ص ۳۷

۴۲۲۵ - خالد بن نافع بیاع السابری --- ج ۸ ص ۳۸

۴۲۲۶ - خالد بن نجیح --- ج ۸ ص ۳۸

= خالد الجوان

۴۲۲۷ - خالد بن نجیح الخزاز --- ج ۸ ص ۴۰

۴۲۲۸ - خالد بن الولید --- ج ۸ ص ۴۱

۴۲۲۹ - خالد بن یحیى --- ج ۸ ص ۴۱

۴۲۳۰ - خالد بن یزید --- ج ۸ ص ۴۱

۴۲۳۱ - خالد بن یزید --- ج ۸ ص ۴۱

۴۲۳۲ - خالد بن یزید --- ج ۸ ص ۴۱

۴۲۳۴ - خالد بن یزید --- ج ۸ ص ۴۳

۴۲۳۵ - خالد بن یزید --- ج ۸ ص ۴۴

۴۲۳۶ - خالد بن یزید --- ج ۸ ص ۴۴

۴۲۳۷ - خالد بن یزید القمی --- ج ۸ ص ۴۴

۴۲۳۸ - خالد بیاع القلانس --- ج ۸ ص ۴۵

۴۲۳۹ - خالد الجوان --- ج ۸ ص ۴۵

۴۲۴۰ - خالد الحذاء --- ج ۸ ص ۴۵

۴۲۴۱ - خالد الخواتیمی --- ج ۸ ص ۴۵

۴۲۴۲ - خالد الطویل --- ج ۸ ص ۴۶

۴۲۴۳ - خالد العاقولی --- ج ۸ ص ۴۶

= خالد ابو إسماعیل

=خالد بن نافع البجلی

۴۲۴۴ - خالد العمی --- ج ۸ ص ۴۶

۴۲۴۵ - خالد القلانسی

= خالد بن ماد القلانسی

۴۲۴۶ - خالد النوفلی --- ج ۸ ص ۴۷

خ ب

۴۲۴۷ - خباب بن الارت --- ج ۸ ص ۴۷

۴۲۴۸ - خباب بن یزید --- ج ۸ ص ۴۸

۴۲۴۹ - خباب بن المسلی ( المسلمی ) --- ج ۸ ص ۴۸

۴۲۵۰ - خباب النخعی --- ج ۸ ص ۴۸

خ د

۴۱۵۱ - خداش --- ج ۸ ص ۴۸

۴۲۵۲ - خداش ( خراش ) بن إبراهیم --- ج ۸ ص ۴۹

۴۲۵۳ - خداوردی بن القاسم --- ج ۸ ص ۴۹

خ ر

۴۲۵۴ - خراش

= خراش بن إبراهیم

۴۲۵۵ - خراش بن إبراهیم --- ج ۸ ص ۵۰

۴۲۵۶ - خرشة ( حرشة ) بن الحر الحارثی --- ج ۸ ص ۵۰

خ ز

۴۲۵۷ - خزیمة بن ثابت --- ج ۸ ص ۵۰

۴۲۵۸ - خزیمة بن حازم --- ج ۸ ص ۵۲

۴۲۵۹ - خزیمة بن ربیع ( ربیعة ) ( ربیلة ) --- ج ۸ ص ۵۲

۴۲۶۰ - خزیمة بن عمرو --- ج ۸ ص ۵۲

۴۲۶۱ - خزیمة بن یقطین --- ج ۸ ص ۵۳

خ س

۴۲۶۲ - خسرو بن فیروز --- ج ۸ ص ۵۳

خ ش

۴۲۶۳ - خشرم بن الحارث --- ج ۸ ص ۵۳

۴۲۶۴ - خشرم بن یسار --- ج ۸ ص ۵۳

۴۲۶۵ - خشیش --- ج ۸ ص ۵۴

خ ض

۴۲۶۶ - خضر --- ج ۸ ص ۵۴

۴۲۶۷ - خضر بن أبان --- ج ۸ ص ۵۴

۴۲۶۸ - خضر بن سعد --- ج ۸ ص ۵۴

۴۲۶۹ - خضر بن عبدالله --- ج ۸ ص ۵۴

۴۲۷۰ - خضر بن عبدالملک --- ج ۸ ص ۵۴

۴۲۷۱ - خضر بن عمارة --- ج ۸ ص ۵۵

۴۲۷۲ - خضر بن عمرو --- ج ۸ ص ۵۵

۴۲۷۳ - خضر بن عمرو الکوفی --- ج ۸ ص ۵۵

۴۲۷۴ - خضر بن عمرو النخعی

= خضر النخعی

۴۲۷۵ - خضر بن عیسى --- ج ۸ ص ۵۶

۴۲۷۶ - خضر بن محمد --- ج ۸ ص ۵۶

۴۲۷۷ - خضر بن مسلم --- ج ۸ ص ۵۶

۴۲۷۸ - خضر الصیرفی --- ج ۸ ص ۵۶

۴۲۷۹ - خضر النخعی

= خضر بن عمرو النخعی

۴۲۸۰ - خضیب بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۵۷

خ ط

۴۲۸۱ - خطاب أبو محمد --- ج ۸ ص ۵۷

۴۲۸۲ - خطاب الاعور

= خطاب بن عبدالله

۴۲۸۳ - خطاب بن داود --- ج ۸ ص ۵۸

۴۲۸۴ - خطاب بن سعد --- ج ۸ ص ۵۸

۴۲۸۵ - خطاب بن سلمة

= خطاب بن سلمة البجلی

۴۲۸۶ - خطاب بن سلمة البجلی --- ج ۸ ص ۵۹

۴۲۸۷ - خطاب بن عبدالله ( عبیدالله )

= خطاب الاعور

۴۲۸۸ - خطاب بن محمد --- ج ۸ ص ۵۹

۴۲۸۹ - خطاب بن مسروق --- ج ۸ ص ۵۹

۴۲۹۰ - خطاب بن مسلمة --- ج ۸ ص ۶۰

۴۲۹۱ - خطاب بن مصعب --- ج ۸ ص ۶۰

۴۲۹۲ - خطاب العصفری --- ج ۸ ص ۶۰

خ ف

۴۲۹۳ - خفاف بن إیماء ( حنان بن أسماء ) --- ج ۸ ص ۶۰

۴۲۹۴ - خفیف --- ج ۸ ص ۶۰

خ ل

۴۲۹۵ - خلاد --- ج ۸ ص ۶۱

۴۲۹۶ - خلاد بن أبی عمرو --- ج ۸ ص ۶۱

۴۲۹۷ - خلاد بن أبی مسلم ( ابن مسلم )

= خلاد الصفار

۴۲۹۸ - خلاد بن الاسود --- ج ۸ ص ۶۲

۴۲۹۹ - خلاد بن خالد --- ج ۸ ص ۶۲

۴۳۰۰ - خلاد بن خالد المقری --- ج ۸ ص ۶۲

۴۳۰۱ - خلاد بن زید ( یزید ) --- ج ۸ ص ۶۲

۴۳۰۲ - خلاد بن عامر المسلمی --- ج ۸ ص ۶۲

۴۳۰۳ - خلاد بن عطیة --- ج ۸ ص ۶۳

۴۳۰۴ - خلاد بن عمارة --- ج ۸ ص ۶۳

۴۳۰۵ - خلاد بن عمرو ( عمر ) --- ج ۸ ص ۶۳

۴۳۰۶ - خلاد بن عمرو بن خالد --- ج ۸ ص ۶۳

۴۳۰۷ - خلاد بن عمیر --- ج ۸ ص ۶۳

۴۳۰۸ - خلاد بن عیسى --- ج ۸ ص ۶۳

۴۳۰۹ - خلاد بن مسلم --- ج ۸ ص ۶۴

۴۳۱۰ - خلاد بن واصل --- ج ۸ ص ۶۴

۴۳۱۱ - خلاد بن یزید --- ج ۸ ص ۶۴

۴۳۱۲ - خلاد السندی --- ج ۸ ص ۶۴

۴۳۱۳ - خلاد الصفار --- ج ۸ ص ۶۵

۴۳۱۴ - خلاد القلانسی --- ج ۸ ص ۶۶

۴۳۱۵ - خلف --- ج ۸ ص ۶۶

۴۳۱۶ - خلف البصری --- ج ۸ ص ۶۶

۴۳۱۷ - خلف بن حماد

= خلف بن حماد الاسدی

۴۳۱۸ - خلف بن حماد --- ج ۸ ص ۶۸

۴۳۱۹ - خلف بن حماد --- ج ۸ ص ۶۹

۴۳۲۰ - خلف بن حماد الاسدی

= خلف بن حماد بن یاسر

۴۳۲۱ - خلف بن حماد بن یاسر --- ج ۸ ص ۶۹

۴۳۲۲ - خلف بن حماد الکوفی --- ج ۸ ص ۷۰

۴۳۲۳ - خلف بن حوشب --- ج ۸ ص ۷۱

۴۳۲۴ - خلف بن خلف --- ج ۸ ص ۷۱

۴۳۲۵ - خلف بن زیاد القلانسی --- ج ۸ ص ۷۱

۴۳۲۶ - خلف بن سلمة --- ج ۸ ص ۷۲

۴۳۲۷ - خلف بن عیسى --- ج ۸ ص ۷۲

۴۳۲۸ - خلف بن محمد --- ج ۸ ص ۷۳

۴۳۲۹ - خلف بن محمد --- ج ۸ ص ۷۳

۴۳۳۰ - خلف بن المطلب --- ج ۸ ص ۷۳

۴۳۳۱ - خلف بن نسطاس --- ج ۸ ص ۷۴

۴۳۳۲ - خلف بن یاسین --- ج ۸ ص ۷۴

۴۳۳۳ - خلید بن أوفى --- ج ۸ ص ۷۴

۴۳۳۴ - خالد أبو الربیع

۴۳۳۵ - خلیفة بن أبی اللجیم --- ج ۸ ص ۷۷

۴۳۳۶ - خلیفة بن الحسن --- ج ۸ ص ۷۷

۴۳۳۷ - خلیفة بن الصباح --- ج ۸ ص ۷۷

۴۳۳۸ - الخلیل بن إبراهیم بن أحمد --- ج ۸ ص ۷۷

۴۳۳۹ - الخلیل بن أحمد --- ج ۸ ص ۷۷

۴۳۴۰ - الخلیل بن الظفر --- ج ۸ ص ۷۸

۴۳۴۱ - خلیل بن عمرو الیشکری --- ج ۸ ص ۷۸

۴۳۴۲ - خلیل بن الغازی --- ج ۸ ص ۷۸

۴۳۴۳ - خلیل بن هاشم --- ج ۸ ص ۷۹

۴۳۴۴ - خلیل بن هاشم --- ج ۸ ص ۷۹

۴۳۴۵ - خلیل العبدی --- ج ۸ ص ۷۹

۴۳۴۶ - الخلیل النحوی --- ج ۸ ص ۸۰

۴۳۴۷ - خلیلان بن هاشم --- ج ۸ ص ۸۱

خ ن

۴۳۴۸ - خندف بن زهیر --- ج ۸ ص ۸۲

خ و

۴۳۴۹ - خوات بن جبیر --- ج ۸ ص ۸۲

۴۳۵۰ - خویلد بن عمرو --- ج ۸ ص ۸۲

خ ی

۴۳۵۱ - خیبری بن علی --- ج ۸ ص ۸۲

۴۳۵۲ - خیثمة بن عبد الرحمان

۴۳۵۳ - خیثمة --- ج ۸ ص ۸۴

۴۳۵۴ - خیثمة بن أبی خیثمة --- ج ۸ ص ۸۵

۴۳۵۵ - خیثمة بن خدیج --- ج ۸ ص ۸۵

۴۳۵۶ - خیثمة بن الرحیل --- ج ۸ ص ۸۶

۴۳۵۷ - خیثمة بن عبد الرحمان --- ج ۸ ص ۸۶

۴۳۵۸ - خیثمة بن عدی --- ج ۸ ص ۸۷

۴۳۵۹ - خیر بن عبدالله --- ج ۸ ص ۸۷

۴۳۶۰ - خیران الاسباطی

= خیران الخادم

۴۳۶۱ - خیران بن إسحاق

۴۳۶۲ - خیران مولى الرضا علیه السلام

۴۳۶۳ - خیران الخادم

= خیران الاسباطی

۴۳۶۴ - خیری بن علی --- ج ۸ ص ۹۱