راویان حدیث شیعه/حرف ج

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ج أ -

۲۰۱۲ - جابر --- ج ۴ ص ۳۲۵

۲۰۱۳ - جابر الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۲۷

= جابر بن عبد الله الأنصاری ۴ / ۳۳۰|۳۲۷

۲۰۱۴ - جابر بن أبحر النخعی الکوفی الصهبانی --- ج ۴ ص ۳۲۷

۲۰۱۵ - جابر بن أسامة ( أمامة ) الجهنی --- ج ۴ ص ۳۲۷

۲۰۱۶ - جابر بن إسماعیل --- ج ۴ ص ۳۲۷

۲۰۱۷ - جابر بن حیان الصوفی الطرسوسی --- ج ۴ ص ۳۲۸

۲۰۱۸ - جابر بن خالد الأشهلی --- ج ۴ ص ۳۲۸

۲۰۱۹ - جابر بن سلیمة ( سلیم ) الجهنی التمیمی --- ج ۴ ص ۳۲۸

۲۰۲۰ - جابر بن سمرة السوائی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۲۹

۲۰۲۱ - جابر بن شمیر الأسدی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۲۹

۲۰۲۲ - جابر ین طارق الأحمسی --- ج ۴ ص ۳۲۹

= جابر بن عوف ۴ / ۳۳۶|۳۲۹

۲۰۲۳ - جابر بن عباس النجفی --- ج ۴ ص ۳۲۹

۲۰۲۴ - جابر بن عبد الله --- ج ۴ ص ۳۲۹

۲۰۲۵ - جابر بن عبد الله السلمی --- ج ۴ ص ۳۳۰

۲۰۲۶ - جابر بن عبد الله --- ج ۴ ص ۳۳۰

= جابر الأنصاری ۴ / ۳۲۷|۳۳۰

۲۰۲۷ - جابر بن عتیک الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۳۵

۲۰۲۸ - جابر بن عقبة الأسدی --- ج ۴ ص ۳۳۶

۲۰۲۹ - جابر بن عمیر الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۳۶

۲۰۳۰ - جابر بن عوف --- ج ۴ ص ۳۳۶

۲۰۳۱ - جابر بن محمد بن أبی بکر --- ج ۴ ص ۳۳۶

۲۰۳۲ - جابر بن نوح التمیمی الحمانی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۳۶

۲۰۳۳ - جابر بن یزید الجعفی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۳۶

۲۰۳۴ - جابر بن یزید الفارسی --- ج ۴ ص ۳۴۶

۲۰۳۵ - جابر العبدی --- ج ۴ ص ۳۴۶

۲۰۳۶ - جابر المکفوف الکوفی --- ج ۴ ص ۳۴۶

۲۰۳۷ - جار الله بن عبد العباس الجزائری --- ج ۴ ص ۳۴۷

۲۰۳۸ - جارود --- ج ۴ ص ۳۴۷

۲۰۳۹ - جارود أبو المنذر --- ج ۴ ص ۳۴۸

= جارود بن المنذر أبو المنذر ۴ / ۳۴۹|۳۴۸

۲۰۴۰ - الجارود بن أبی بشر --- ج ۴ ص ۳۴۸

۲۰۴۱ - الجارود بن أبی سبرة الهذلی --- ج ۴ ص ۳۴۸

۲۰۴۲ - الجارود بن السری التمیمی السعدی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۴۸

۲۰۴۳ - الجارود بن عمرو العبدی --- ج ۴ ص ۳۴۹

۲۰۴۴ - الجارود بن عمرو الطائی --- ج ۴ ص ۳۴۹

۲۰۴۵ - الجارود بن المعلى البصری --- ج ۴ ص ۳۴۹

۲۰۴۶ - جارود بن المنذر --- ج ۴ ص ۳۴۹

۲۰۴۷ - جارود بن المنذر الکندی النحاس الکوفی --- ج ۴ ص ۳۴۹

= جارود أبو المنذر ۴ / ۳۴۸|۳۴۹

۲۰۴۸ - جاریة بن ظفر الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۰

۲۰۴۹ - جاریة بن قدامة السعدی --- ج ۴ ص ۳۵۰

۲۰۵۰ - جاهمة السلمی --- ج ۴ ص ۳۵۲

- ج ب -

۲۰۵۱ - جبار بن صخر --- ج ۴ ص ۳۵۲

۲۰۵۲ - جبار بن غزوان --- ج ۴ ص ۳۵۲

۲۰۵۳ - جبرة بن عتیک --- ج ۴ ص ۳۵۲

۲۰۵۴ - جبرئیل بن أحمد الفاریابی --- ج ۴ ص ۳۵۲

۲۰۵۵ - جبلة بن أبی سفیان --- ج ۴ ص ۳۵۳

۲۰۵۶ - جبلة بن الأزرق --- ج ۴ ص ۳۵۳

۲۰۵۷ - جبلة بن أعین الجعفی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۳

۲۰۵۸ - جبلة بن جنان الکنانی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۳

= جبلة بن حنان ۴ / ۳۵۴|۳۵۳

= جبلة بن حیان ۵ / ۱۱۳|۳۵۳

۲۰۵۹ - جبلة بن حارثة الکلبی --- ج ۴ ص ۳۵۴

۲۰۶۰ - جبلة بن الحجاج الصیرفی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۴

۲۰۶۱ - جبلة بن حنان --- ج ۴ ص ۳۵۴

۲۰۶۲ - جبلة بن عبد الله --- ج ۴ ص ۳۵۴

۲۰۶۳ - جبلة بن عطیة --- ج ۴ ص ۳۵۴

۲۰۶۴ - جبلة بن علی الشیبانی --- ج ۴ ص ۳۵۴

۲۰۶۵ - جبلة بن عمرو --- ج ۴ ص ۳۵۵

۲۰۶۶ - جبلة بن عیاض --- ج ۴ ص ۳۵۵

۲۰۶۷ - جبلة الخراسانی --- ج ۴ ص ۳۵۵

۲۰۶۸ - جبیر --- ج ۴ ص ۳۵۵

۲۰۶۹ - جبیر أبو سعید المکفوف --- ج ۴ ص ۳۵۵

۲۰۷۰ - جبیر بن الأسود النخعی --- ج ۴ ص ۳۵۵

۲۰۷۱ - جبیر بن أیاس الزرقی الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۵۶

۲۰۷۲ - جبیر بن حفص الغمشانی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۶

۲۰۷۳ - جبیر بن مطعم --- ج ۴ ص ۳۵۶

۲۰۷۴ - جبیر بن نقیر الحضرمی --- ج ۴ ص ۳۵۷

- ج ح -

۲۰۷۵ - جحارة بن سعد الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۵۷

۲۰۷۶ - الجحام الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۷

۲۰۷۷ - جحدر بن المغیرة الطائی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۷

۲۰۷۸ - جحل ( جحر ) بن عامر --- ج ۴ ص ۳۵۸

- ج د -

۲۰۷۹ - جدار --- ج ۴ ص ۳۵۸

- ج ذ -

۲۰۸۰ - جذعان --- ج ۴ ص ۳۵۸

- ج ر -

۲۰۸۱ - الجراح --- ج ۴ ص ۳۵۸

= الجراح المدائنی ۴ / ۳۵۹|۳۵۸

۲۰۸۲ - الجراح الأشجعی التمیمی --- ج ۴ ص ۳۵۹

۲۰۸۳ - الجراح بن عبد الله المدنی --- ج ۴ ص ۳۵۹

۲۰۸۴ - الجراح بن ملیح الرواسی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۵۹

۲۰۸۵ - الجراح الحذاء --- ج ۴ ص ۳۵۹

۲۰۸۶ - الجراح المدائنی --- ج ۴ ص ۳۵۹

۲۰۸۷ - جرثوم --- ج ۴ ص ۳۶۱

۲۰۸۸ - جرموز الهجیمی البصری --- ج ۴ ص ۳۶۱

۲۰۸۹ - جرهد الأسلمی --- ج ۴ ص ۳۶۱

۲۰۹۰ - جرهم ( جرثوم ) بن ناشر --- ج ۴ ص ۳۶۱

۲۰۹۱ - جریر بن أحمر العجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۶۱

۲۰۹۲ - جریر بن حازم --- ج ۴ ص ۳۶۱

۲۰۹۳ - جریر بن حکیم --- ج ۴ ص ۳۶۱

۲۰۹۴ - جریر بن صالح --- ج ۴ ص ۳۶۲

۲۰۹۵ - جریری بن عبد الحمید الضبی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۶۲

۲۰۹۶ - جریر بن عبد الله البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۶۲

۲۰۹۷ - جریر بن عبد الله السجستانی الأزدی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۶۳

۲۰۹۸ - جریر بن عثمان --- ج ۴ ص ۳۶۳

۲۰۹۹ - جریر بن عجلان الأزدی الکسائی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۶۳

۲۱۰۰ - جریر بن کلیب الکندی --- ج ۴ ص ۳۶۳

۲۱۰۱ - جریر بن یزید الریاحی --- ج ۴ ص ۳۶۴

- ج ع -

۲۱۰۲ - جعادة بن سعد الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۶۴

۲۱۰۳ - جعدة --- ج ۴ ص ۳۶۴

۲۱۰۴ - جعدة بن أبی عبد الله --- ج ۴ ص ۳۶۴

۲۱۰۵ - جعدة بن هبیرة المخزومی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۶۴

۲۱۰۶ - جعدة الخثعمی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۶۵

۲۱۰۷ - جعفة --- ج ۴ ص ۳۶۵

۲۱۰۸ - جعفر --- ج ۵ ص ۹

۲۱۰۹ - جعفر الأحمسی --- ج ۵ ص ۱۰

۲۱۱۰ - جعفر الأحول --- ج ۵ ص ۱۰

= جعفر بن الأحول - ۵ / ۲۰|۱۰

۲۱۱۱ - جعفر الأزدی --- ج ۵ ص ۱۰

۲۱۱۲ - جعفر الأودی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۱

۲۱۱۳ - جعفر بن إبراهیم --- ج ۵ ص ۱۱

= جعفر بن إبراهیم الجعفری - ۵ / ۱۳|۱۱

۲۱۱۴ - جعفر بن إبراهیم --- ج ۵ ص ۱۲

۲۱۱۵ - جعفر بن إبراهیم --- ج ۵ ص ۱۲

۲۱۱۶ - جعفر بن إبراهیم بن محمد المدنی --- ج ۵ ص ۱۲

۲۱۱۷ - جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی --- ج ۵ ص ۱۳

= جعفر بن محمد الهمدانی - ۵ / ۱۰۱|۱۳

۲۱۱۸ - جعفر بن إبراهیم بن نوح --- ج ۵ ص ۱۳

۲۱۱۹ - جعفر بن إبراهیم الجعفری الهاشمی المدنی --- ج ۵ ص ۱۳

= جعفر بن إبراهیم بن محمد - ۵ / ۱۲|۱۳

= جعفر بن إبراهیم الهاشمی - ۵ / ۱۵|۱۳

۲۱۲۰ - جعفر بن إبراهیم الجعفی ( الجعفری )|۱۴

۲۱۲۱ - جعفر بن إبراهیم الحضرمی --- ج ۵ ص ۱۴

۲۱۲۲ - جعفر بن إبراهیم ( إسماعیل ) الحضرمی --- ج ۵ ص ۱۴

۲۱۲۳ - جعفر بن إبراهیم الهاشمی --- ج ۵ ص ۱۵

= جعفر بن إبراهیم الجعفری - ۵ / ۱۳|۱۵

۲۱۲۴ - جعفر بن أبی جعفر السمرقندی --- ج ۵ ص ۱۵

۲۱۲۵ - جعفر بن أبی طالب ( رض )|۱۵

۲۱۲۶ - جعفر بن أبی عبد الله --- ج ۵ ص ۱۵

۲۱۲۷ - جعفر بن أبی عثمان ( أبی سلیمان ) الفزاری الکوفی --- ج ۵ ص ۱۶

۲۱۲۸ - جعفر بن أبی الفضل --- ج ۵ ص ۱۶

۲۱۲۹ - جعفر بن أحمد --- ج ۵ ص ۱۶

۲۱۳۰ - جعفر بن أحمد بن أیوب السمرقندی --- ج ۵ ص ۱۶

= جعفر بن محمد بن أیوب - ۵ / ۷۵|۱۶

۲۱۳۱ - جعفر بن أحمد بن متیل --- ج ۵ ص ۱۸

۲۱۳۲ - جعفر بن أحمد بن وندک الرازی --- ج ۵ ص ۲۰

۲۱۳۳ - جعفر بن أحمد بن یوسف الأودی الکوفی --- ج ۵ ص ۲۰

۲۱۳۴ - جعفر بن أحمد المکفوف --- ج ۵ ص ۲۰

۲۱۳۵ - جعفر ( بن ) الأحول --- ج ۵ ص ۲۰

۲۱۳۶ - جعفر بن إسماعیل --- ج ۵ ص ۲۱

۲۱۳۷ - جعفر بن إسماعیل الحضرمی --- ج ۵ ص ۲۱

۲۱۳۸ - جعفر بن إسماعیل المنقری الکوفی --- ج ۵ ص ۲۱

۲۱۳۹ - جعفر بن أیاس --- ج ۵ ص ۲۱

۲۱۴۰ - جعفر بن بزار --- ج ۵ ص ۲۲

۲۱۴۱ - جعفر بن بشیر البجلی الکوفی --- ج ۵ ص ۲۲

۲۱۴۲ - جعفر بن بشیر الخزاز --- ج ۵ ص ۲۷

۲۱۴۳ - جعفر بن بکر --- ج ۵ ص ۲۷

۲۱۴۴ - جعفر بن بکیر --- ج ۵ ص ۲۷

۲۱۴۵ - جعفر بن الحارث النخعی الکوفی --- ج ۵ ص ۲۷

۲۱۴۶ - جعفر بن حبیب الکوفی --- ج ۵ ص ۲۷

۲۱۴۷ - جعفر بن الحسام العاملی العیناثی --- ج ۵ ص ۲۸

۲۱۴۸ - جعفر بن الحسن --- ج ۵ ص ۲۸

۲۱۴۹ - جعفر بن الحسن ( الحسین )|۲۸

۲۱۵۰ - جعفر بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب ( علیه السلام )|۲۸

۲۱۵۱ - جعفر بن الحسن ( ابن شهریار ) القمی الکوفی --- ج ۵ ص ۲۸

۲۱۵۲ - جعفر بن الحسن بن یحیى الحلی --- ج ۵ ص ۲۹

۲۱۵۳ - جعفر بن الحسین المؤمن --- ج ۵ ص ۳۲

۲۱۵۴ - جعفر بن الحسین بن حسکة --- ج ۵ ص ۳۲

۲۱۵۵ - جعفر بن الحسین بن علی --- ج ۵ ص ۳۲

۲۱۵۶ - جعفر بن الحکیم الکوفی --- ج ۵ ص ۳۲

۲۱۵۷ - جعفر بن حمدان الهمدانی --- ج ۵ ص ۳۲

۲۱۵۸ - جعفر بن الحنان --- ج ۵ ص ۳۳

۲۱۵۹ - جعفر بن حیان الصیر فی --- ج ۵ ص ۳۳

۲۱۶۰ - جعفر بن حیان الصیرفی الکوفی --- ج ۵ ص ۳۴

۲۱۶۱ - جعفر بن حیان الکوفی --- ج ۵ ص ۳۴

۲۱۶۲ - جعفر بن خلف الکوفی --- ج ۵ ص ۳۴

۲۱۶۳ - جعفر بن داود الیعقوبی --- ج ۵ ص ۳۴

۲۱۶۴ - جعفر بن رزق الله --- ج ۵ ص ۳۵

۲۱۶۵ - جعفر بن زیاد الأحمر الکوفی --- ج ۵ ص ۳۵

۲۱۶۶ - جعفر بن زید الشهید ( رض )|۳۵

۲۱۶۷ - جعفر بن زید بن موسى الکاظم ( علیه السلام )|۳۵

۲۱۶۸ - جعفر بن سارة الطائی الکوفی --- ج ۵ ص ۳۶

۲۱۶۹ - جعفر بن سلمة --- ج ۵ ص ۳۶

= جعفر بن سلیمان - ۵ / ۳۶|۳۶

۲۱۷۰ - جعفر بن سلیمان --- ج ۵ ص ۳۶

۲۱۷۱ - جعفر بن سلیمان الضبعی البصری --- ج ۵ ص ۳۷

۲۱۷۲ - جعفر بن سلیمان القمی --- ج ۵ ص ۳۷

۲۱۷۳ - جعفر بن سماعة --- ج ۵ ص ۳۷

۲۱۷۴ - جعفر بن سوید بن جعفر بن کلاب --- ج ۵ ص ۴۰

۲۱۷۵ - جعفر بن سوید الجعفری القیسی الکوفی --- ج ۵ ص ۴۰

۲۱۷۶ - جعفر بن سوید الکوفی --- ج ۵ ص ۴۰

۲۱۷۷ - جعفر بن سهیل الصیقل --- ج ۵ ص ۴۱

۲۱۷۸ - جعفر بن شبیب ( شعیب ) النهدی ( البرذون الکوفی )|۴۱

۲۱۷۹ - جعفر بن شریف الجرجانی --- ج ۵ ص ۴۱

۲۱۸۰ - جعفر بن صالح --- ج ۵ ص ۴۱

۲۱۸۱ - جعفر بن صالح البحرانی --- ج ۵ ص ۴۲

۲۱۸۲ - جعفر بن عامر الأزدی --- ج ۵ ص ۴۲

۲۱۸۳ - جعفر بن عبد الرحمان --- ج ۵ ص ۴۲

۲۱۸۴ - جعفر بن عبد الرحمان الکاهلی --- ج ۵ ص ۴۲

۲۱۸۵ - جعفر بن عبد الله --- ج ۵ ص ۴۳

۲۱۸۶ - جعفر بن عبد الله --- ج ۵ ص ۴۳

۲۱۸۷ - جعفر بن عبد الله الأشعری --- ج ۵ ص ۴۳

۲۱۸۸ - جعفر بن عبد الله رأس المدری --- ج ۵ ص ۴۳

۲۱۸۹ - جعفر بن عبد الله بن جعفر الصادق ( علیه السلام )|۴۴

۲۱۹۰ - جعفر بن عبد الله القمی الحمیری --- ج ۵ ص ۴۴

۲۱۹۱ - جعفر بن عبد الله العلوی --- ج ۵ ص ۴۵

= جعفر بن عبد الله المحمدی العلوی - ۵ / ۴۵|۴۵

۲۱۹۲ - جعفر بن عبد الله المحمدی --- ج ۵ ص ۴۵

= جعفر بن عبد الله المحمدی العلوی - ۵ / ۴۵|۴۵

۲۱۹۳ - جعفر بن عبد الله المحمدی العلوی --- ج ۵ ص ۴۵

۲۱۹۴ - جعفر بن عثمان --- ج ۵ ص ۴۶

= جعفر بن عثمان بن شریک - ۵ / ۴۶|۴۶

۲۱۹۵ - جعفر بن عثمان بن شریک الکلابی الوحیدی --- ج ۵ ص ۴۶

۲۱۹۶ - جعفر بن عثمان الدارمی --- ج ۵ ص ۴۷

۲۱۹۷ - جعفر بن عثمان الرواسی الکوفی --- ج ۵ ص ۴۷

۲۱۹۸ - جعفر بن عثمان صاحب أبی بصیر --- ج ۵ ص ۴۸

۲۱۹۹ - جعفر بن عطیة الحناط --- ج ۵ ص ۴۹

۲۲۰۰ - جعفر بن عفان ( عثمان ) الطائی --- ج ۵ ص ۴۹

۲۲۰۱ - جعفر بن عقیل --- ج ۵ ص ۵۰

۲۲۰۲ - جعفر بن علی ( علیه السلام )|۵۰

۲۲۰۳ - جعفر بن علی --- ج ۵ ص ۵۰

۲۲۰۴ - جعفر بن علی بن أحمد الفقیه القمی الأیلاقی --- ج ۵ ص ۵۱

= جعفر بن محمد بن علی بن أحمد - ۵ / ۸۵|۵۱

۲۲۰۵ - جعفر بن علی بن أحمد القمی ( ابن الرازی )|۵۱

۲۲۰۶ - جعفر بن علی البجلی ( النجار )|۵۱

= جعفر بن علی بن حسان - ۵ / ۵۲|۵۱

۲۲۰۷ - جعفر بن علی بن جعفر الحسینی --- ج ۵ ص ۵۲

۲۲۰۸ - جعفر بن علی بن حازم --- ج ۵ ص ۵۲

۲۲۰۹ - جعفر بن علی بن حسان --- ج ۵ ص ۵۲

۲۲۱۰ - جعفر بن علی بن الحسن الکوفی --- ج ۵ ص ۵۳

۲۲۱۱ - جعفر بن علی الدقاق الدوری الحافظ --- ج ۵ ص ۵۳

۲۲۱۲ - جعفر بن علی ابن صاحب دار الصخر --- ج ۵ ص ۵۳

۲۲۱۳ - جعفر بن علی العاملی المیسی --- ج ۵ ص ۵۳

۲۲۱۴ - جعفر بن علی بن عبد الله الجعفری الزبیبی --- ج ۵ ص ۵۴

۲۲۱۵ - جعفر بن علی الحلی --- ج ۵ ص ۵۴

۲۲۱۶ - جعفر بن عمارة الهمدانی الکوفی --- ج ۵ ص ۵۴

۲۲۱۷ - جعفر بن عمر --- ج ۵ ص ۵۴

۲۲۱۸ - جعفر بن عمرو الحداد العجلی الکوفی --- ج ۵ ص ۵۵

۲۲۱۹ - جعفر بن عمرو العمری --- ج ۵ ص ۵۵

۲۲۲۰ - جعفر بن عمرو النخعی --- ج ۵ ص ۵۵

۲۲۲۱ - جعفر بن عمران --- ج ۵ ص ۵۶

۲۲۲۲ - جعفر بن عنبسة --- ج ۵ ص ۵۶

۲۲۲۳ - جعفر بن عیسى --- ج ۵ ص ۵۷

= جعفر بن عیسى بن عبید - ۵ / ۵۸|۵۷

۲۲۲۴ - جعفر بن عیسى بن عبید --- ج ۵ ص ۵۸

۲۲۲۵ - جعفر بن عیسى بن عبید الله --- ج ۵ ص ۶۰

۲۲۲۶ - جعفر بن عیسى بن یقطین --- ج ۵ ص ۶۰

۲۲۲۷ - جعفر بن غیاث --- ج ۵ ص ۶۰

۲۲۲۸ - جعفر بن الفیض --- ج ۵ ص ۶۰

۲۲۲۹ - جعفر بن القاسم --- ج ۵ ص ۶۱

۲۲۳۰ - جعفر بن قرط المزنی الکوفی --- ج ۵ ص ۶۱

۲۲۳۱ - جعفر بن قعنب الکوفی --- ج ۵ ص ۶۱

۲۲۳۲ - جعفر بن قولویه --- ج ۵ ص ۶۱

۲۲۳۳ - جعفر بن کمال البحرانی --- ج ۵ ص ۶۲

۲۲۳۴ - جعفر بن مازن الکاهلی الطحان --- ج ۵ ص ۶۲

۲۲۳۵ - جعفر بن مالک الفزاری --- ج ۵ ص ۶۲

= جعفر بن محمد بن مالک - ۵ / ۸۷|۶۲

۲۲۳۶ - جعفر بن المثنى --- ج ۵ ص ۶۲

= جعفر بن المثنى الخطیب - ۵ / ۶۳|۶۲

۲۲۳۷ - جعفر بن المثنى بن عبد السلام الکوفی --- ج ۵ ص ۶۳

= جعفر بن المثنى العطار - ۵ / ۶۴|۶۳

۲۲۳۸ - جعفر بن المثنى الخطیب --- ج ۵ ص ۶۳

۲۲۳۹ - جعفر بن المثنى العطار --- ج ۵ ص ۶۴

= جعفر بن المثنى بن عبد السلام - ۵ / ۶۳|۶۴

۲۲۴۰ - جعفر بن محبوب --- ج ۵ ص ۶۴

۲۲۴۱ - جعفر بن محمد --- ج ۵ ص ۶۴

۲۲۴۲ - جعفر بن محمد الشاشی --- ج ۵ ص ۶۷

۲۲۴۳ - جعفر بن محمد --- ج ۵ ص ۶۷

۲۲۴۴ - جعفر بن محمد --- ج ۵ ص ۶۷

۲۲۴۵ - جعفر بن محمد أبو القاسم --- ج ۵ ص ۶۷

= جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى - ۵ / ۷۶|۶۷

۲۲۴۶ - جعفر بن محمد الأشعری --- ج ۵ ص ۶۸

= جعفر بن محمد القمی - ۵ / ۹۹|۶۸

۲۲۴۷ - جعفر بن محمد البغدادی --- ج ۵ ص ۷۱

۲۲۴۸ - جعفر بن محمد بن إبراهیم --- ج ۵ ص ۷۱

= جعفر بن محمد بن إبراهیم بن عبید الله - ۵ / ۷۱|۷۱

۲۲۴۹ - جعفر بن محمد بن إبراهیم بن عبید الله --- ج ۵ ص ۷۱

= جعفر بن محمد العلوی الموسوی ۵ / ۹۸|۷۱

۲۲۵۰ - جعفر بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن موسى الکاظم ( علیه السلام )|۷۲

۲۲۵۱ - جعفر بن محمد بن أبی زید --- ج ۵ ص ۷۲

۲۲۵۲ - جعفر بن محمد بن أبی زید الرازی --- ج ۵ ص ۷۳

۲۲۵۳ - جعفر بن محمد بن أبی الصباح --- ج ۵ ص ۷۳

۲۲۵۴ - جعفر بن محمد بن أحمد بن صالح --- ج ۵ ص ۷۳

۲۲۵۵ - جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس --- ج ۵ ص ۷۳

= جعفر بن محمد الدوریستی - ۵ / ۹۶|۷۳

۲۲۵۶ - جعفر محمد البجلی الکوفی --- ج ۵ ص ۷۴

۲۲۵۷ - جعفر بن محمد بن إسماعیل بن الخطاب --- ج ۵ ص ۷۴

۲۲۵۸ - جعفر بن محمد بن الأشعث الکوفی --- ج ۵ ص ۷۴

۲۲۵۹ - جعفر بن محمد بن أیوب --- ج ۵ ص ۷۵

۲۲۶۰ - جعفر بن محمد بن بشار --- ج ۵ ص ۷۵

۲۲۶۱ - جعفر بن محمد بن بشیر --- ج ۵ ص ۷۵

۲۲۶۲ - جعفر محمد بن جعفر الحسنی العلوی --- ج ۵ ص ۷۵

۲۲۶۳ - جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولویه --- ج ۵ ص ۷۶

= جعفر بن محمد أبو القاسم - ۵ / ۶۷|۷۶

= جعفر بن محمد بن قولویه - ۵ / ۸۶|۷۶

۲۲۶۴ - جعفر بن محمد بن جعفر ابن نما الحلی --- ج ۵ ص ۷۸

۲۲۶۵ - جعفر بن محمد بن جندب القزوینی --- ج ۵ ص ۷۸

۲۲۶۶ - جعفر بن محمد الخطی البحرانی --- ج ۵ ص ۷۸

۲۲۶۷ - جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب --- ج ۵ ص ۷۹

۲۲۶۸ - جعفر بن محمد بن حکیم الخثعمی --- ج ۵ ص ۷۹

۲۲۶۹ - جعفر بن محمد بن حمزة --- ج ۵ ص ۸۰

۲۲۷۰ - جعفر بن محمد بن رباح --- ج ۵ ص ۸۰

۲۲۷۱ - جعفر بن محمد بن رباط --- ج ۵ ص ۸۰

۲۲۷۲ - جعفر بن محمد بن سماعة الحضرمی --- ج ۵ ص ۸۱

۲۲۷۳ - جعفر بن محمد الدهقان --- ج ۵ ص ۸۱

۲۲۷۴ - جعفر بن محمد بن سهل --- ج ۵ ص ۸۱

۲۲۷۵ - جعفر بن محمد بن شاذان --- ج ۵ ص ۸۲

۲۲۷۶ - جعفر بن محمد بن شریح الحضرمی --- ج ۵ ص ۸۲

۲۲۷۷ - جعفر بن محمد بن الصباح --- ج ۵ ص ۸۲

۲۲۷۸ - جعفر بن محمد بن عباس --- ج ۵ ص ۸۳

۲۲۷۹ - جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی ( علیه السلام )|۸۳

۲۲۸۰ - جعفر بن محمد بن عبید الله --- ج ۵ ص ۸۳

۲۲۸۱ - جعفر بن محمد الأشعری --- ج ۵ ص ۸۵

۲۲۸۲ - جعفر بن محمد الفقیه --- ج ۵ ص ۸۵

۲۲۸۳ - جعفر بن محمد بن علی --- ج ۵ ص ۸۶

۲۲۸۴ - جعفر بن محمد الأسدی --- ج ۵ ص ۸۶

۲۲۸۵ - جعفر بن محمد بن عیسى --- ج ۵ ص ۸۶

۲۲۸۶ - جعفر بن محمد بن قولویه أبو القاسم --- ج ۵ ص ۸۶

= جعفر بن محمد أبو القاسم - ۵ / ۶۷|۸۶

= جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى - ۵ / ۷۶|۸۶

۲۲۸۷ - جعفر بن محمد الکوفی --- ج ۵ ص ۸۷

۲۲۸۸ - جعفر بن محمد بن مالک الکوفی --- ج ۵ ص ۸۷

= جعفر بن محمد الفزاری - ۵ / ۹۸|۸۷

۲۲۸۹ - جعفر بن محمد بن مروان --- ج ۵ ص ۹۰

۲۲۹۰ - جعفر بن محمد بن مسرور --- ج ۵ ص ۹۰

۲۲۹۱ - جعفر بن محمد بن مسعود العیاشی --- ج ۵ ص ۹۱

۲۲۹۲ - جعفر بن محمد بن المظفر الحسینی --- ج ۵ ص ۹۲

۲۲۹۳ - جعفر بن محمد بن معروف --- ج ۵ ص ۹۲

= جعفر بن معروف الکشی - ۵ / ۱۰۲|۹۲

۲۲۹۴ - جعفر بن محمد بن معیة الحسینی --- ج ۵ ص ۹۲

۲۲۹۵ - جعفر بن محمد بن مفضل الکوفی --- ج ۵ ص ۹۲

۲۲۹۶ - جعفر بن محمد بن موسى بن قولویه --- ج ۵ ص ۹۲

۲۲۹۷ - جعفر بن محمد بن نوح --- ج ۵ ص ۹۳

۲۲۹۸ - جعفر بن محمد بن یحیى --- ج ۵ ص ۹۳

۲۲۹۹ - جعفر بن محمد بن یسار --- ج ۵ ص ۹۳

۲۳۰۰ - جعفر بن محمد بن یقظان ( یقطین )|۹۳

۲۳۰۱ - جعفر بن محمد الأزدی --- ج ۵ ص ۹۴

۲۳۰۲ - جعفر بن محمد الأحول الصیرفی --- ج ۵ ص ۹۴

۲۳۰۳ - جعفر بن محمد التمیمی --- ج ۵ ص ۹۶

۲۳۰۴ - جعفر بن محمد الحسینی --- ج ۵ ص ۹۶

۲۳۰۵ - جعفر بن محمد الخزاعی --- ج ۵ ص ۹۶

۲۳۰۶ - جعفر بن محمد الدوریستی --- ج ۵ ص ۹۶

= جعفر بن أحمد بن العباس - ۵ / ۷۳|۹۶

۲۳۰۷ - جعفر بن محمد الرمانی --- ج ۵ ص ۹۷

۲۳۰۸ - جعفر بن محمد السنجاری --- ج ۵ ص ۹۷

۲۳۰۹ - جعفر بن محمد الصیقل --- ج ۵ ص ۹۷

۲۳۱۰ - جعفر بن محمد العلوی --- ج ۵ ص ۹۸

۲۳۱۱ - جعفر بن محمد العلوی الحسینی --- ج ۵ ص ۹۸

۲۳۱۲ - جعفر بن محمد العلوی الموسوی --- ج ۵ ص ۹۸

= جعفر محمد بن إبراهیم بن عبید الله - ۵ / ۷۱|۹۸

۲۳۱۳ - جعفر بن محمد الفزاری --- ج ۵ ص ۹۸

= جعفر بن محمد بن مالک - ۵ / ۸۷|۹۸

۲۳۱۴ - جعفر بن محمد القمی --- ج ۵ ص ۹۹

= جعفر بن محمد الأشعری - ۵ / ۶۸|۹۹

۲۳۱۵ - جعفر بن محمد الکوفی --- ج ۵ ص ۹۹

۲۳۱۶ - جعفر بن محمد المشهدی --- ج ۵ ص ۱۰۰

۲۳۱۷ - جعفر بن محمد المکفوف --- ج ۵ ص ۱۰۰

۲۳۱۸ - جعفر بن محمد النوفلی --- ج ۵ ص ۱۰۰

۲۳۱۹ - جعفر بن محمد الهاشمی --- ج ۵ ص ۱۰۱

۲۳۲۰ - جعفر بن محمد الهمدانی --- ج ۵ ص ۱۰۱

۲۳۲۱ - جعفر بن معاویة بن وهب --- ج ۵ ص ۱۰۱

۲۳۲۲ - جعفر بن معروف --- ج ۵ ص ۱۰۱

= جعفر بن معروف أبو الفضل - ۵ / ۱۰۲|۱۰۱

۲۳۲۳ - جعفر بن معروف أبو الفضل السمرقندی --- ج ۵ ص ۱۰۲

۲۳۲۴ - جعفر بن معروف الکشی --- ج ۵ ص ۱۰۲

= جعفر بن محمد بن معروف - ۵ / ۹۲|۱۰۲

۲۳۲۵ - جعفر بن ملیک الحلبی --- ج ۵ ص ۱۰۳

۲۳۲۶ - جعفر بن موسى --- ج ۵ ص ۱۰۳

۲۳۲۷ - جعفر بن میمون --- ج ۵ ص ۱۰۳

۲۳۲۸ - جعفر بن ناجیة الکوفی --- ج ۵ ص ۱۰۳

۲۳۲۹ - جعفر بن نجیح الکندی --- ج ۵ ص ۱۰۴

۲۳۳۰ - جعفر بن نجیح المدنی --- ج ۵ ص ۱۰۴

۲۳۳۱ - جعفر بن نعیم بن شاذان --- ج ۵ ص ۱۰۴

۲۳۳۲ - جعفر بن نما --- ج ۵ ص ۱۰۵

۲۳۳۳ - جعفر بن واقد --- ج ۵ ص ۱۰۵

۲۳۳۴ - جعفر بن الوراق --- ج ۵ ص ۱۰۵

= جعفر الوراق - ۵ / ۱۱۰|۱۰۵

۲۳۳۵ - جعفر بن ورقاء الشیبانی --- ج ۵ ص ۱۰۶

۲۳۳۶ - جعفر بن هارون الزیات --- ج ۵ ص ۱۰۶

= جعفر بن هارون الکوفی - ۵ / ۱۰۶|۱۰۶

۲۳۳۷ - جعفر بن هارون الکوفی --- ج ۵ ص ۱۰۶

= جعفر بن هارون الزیات - ۵ / ۱۰۶|۱۰۶

۲۳۳۸ - جعفر بن الهذیل --- ج ۵ ص ۱۰۷

= جعفر الهذلی - ۵ / ۱۱۱|۱۰۷

۲۳۳۹ - جعفر بن هشام --- ج ۵ ص ۱۰۷

۲۳۴۰ - جعفر بن یحیى --- ج ۵ ص ۱۰۷

= جعفر بن یحیى بن أبی العلاء الخزاعی - ۵ / ۱۰۸|۱۰۷

۲۳۴۱ - جعفر بن یحیى بن أبی العلاء الخزاعی --- ج ۵ ص ۱۰۸

= جعفر بن یحیى - ۵ / ۱۰۷|۱۰۸

= جعفر بن یحیى الخزاعی - ۵ / ۱۰۹|۱۰۸

۲۳۴۲ - جعفر بن یحیى الأحول --- ج ۵ ص ۱۰۸

۲۳۴۳ - جعفر بن یحیى الرازی --- ج ۵ ص ۱۰۹

۲۳۴۴ - جعفر بن یحیى الخزاعی --- ج ۵ ص ۱۰۹

= جعفر بن یحیى - ۵ / ۱۰۷|۱۰۹

= جعفر بن یحیى بن أبی العلاء الخزاعی - ۵ / ۱۰۸|۱۰۹

۲۳۴۵ - جعفر بن یونس --- ج ۵ ص ۱۱۰

۲۳۴۶ - جعفر الجعفری --- ج ۵ ص ۱۱۰

۲۳۴۷ - جعفر الجوهری --- ج ۵ ص ۱۱۰

۲۳۴۸ - جعفر القلانسی --- ج ۵ ص ۱۱۰

۲۳۴۹ - جعفر الوراق --- ج ۵ ص ۱۱۰

= جعفر بن الوراق - ۵ / ۱۰۵|۱۱۰

۲۳۵۰ - جعفر الهذلی --- ج ۵ ص ۱۱۱

= جعفر بن الهذیل - ۵ / ۱۰۷|۱۱۱

۲۳۵۱ - جعید همدان --- ج ۵ ص ۱۱۱

۲۳۵۲ - جعیل الأشجعی --- ج ۵ ص ۱۱۲

- ج ف -

۲۳۵۳ - جفیر بن الحکم العبدی --- ج ۵ ص ۱۱۲

۲۳۵۴ - جفیر بن صالح --- ج ۵ ص ۱۱۲

- ج ل -

۲۳۵۵ - جلاس بن عمرو --- ج ۵ ص ۱۱۳

۲۳۵۶ - جلال الدین الحسینی --- ج ۵ ص ۱۱۳

۲۳۵۷ - جلبة بن حیان --- ج ۵ ص ۱۱۳

= جبلة بن جنان - ۴ / ۳۵۳|۱۱۳

۲۳۵۸ - جبلة بن عیاض اللیثی --- ج ۵ ص ۱۱۴

- ج م -

۲۳۵۹ - جماعة بن سعید الجعفی الصائغ --- ج ۵ ص ۱۱۴

۲۳۶۰ - جماعة بن عبد الرحمان الصائغ الکوفی --- ج ۵ ص ۱۱۵

۲۳۶۱ - جمال الدین بن عبد القادر الحسینی البحرانی --- ج ۵ ص ۱۱۵

۲۳۶۲ - جمال الدین الموسوی العاملی الجبعی --- ج ۵ ص ۱۱۵

۲۳۶۳ - جمال الدین بن یوسف العاملی --- ج ۵ ص ۱۱۶

۲۳۶۴ - جمال الدین الخوانساری --- ج ۵ ص ۱۱۷

۲۳۶۵ - جمهور --- ج ۵ ص ۱۱۷

= جمهور بن أحمر العجلی - ۵ / ۱۱۷|۱۱۷

۲۳۶۶ - جمهور بن أحمر العجلی --- ج ۵ ص ۱۱۷

۲۳۶۷ - جمیع بن عبد الرحمان العجلی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۱۷

۲۳۶۸ - جمیع بن عمیر --- ج ۵ ص ۱۱۷

۲۳۶۹ - جمیل --- ج ۵ ص ۱۱۷

۲۳۷۰ - جمیل بن دراج النخعی --- ج ۵ ص ۱۲۲

۲۳۷۱ - جمیل بن رفاض --- ج ۵ ص ۱۳۱

۲۳۷۲ - جمیل بن زیاد --- ج ۵ ص ۱۳۱

۲۳۷۳ - جمیل بن زیاد الجملی المرادی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۳۱

۲۳۷۴ - جمیل بن صالح الأسدی --- ج ۵ ص ۱۳۲

۲۳۷۵ - جمیل بن عبد الرحمان الجعفی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۳۵

۲۳۷۶ - جمیل بن عبد الله الکوفی الخثعمی --- ج ۵ ص ۱۳۵

۲۳۷۷ - جمیل بن عبد الله النخعی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۳۵

۲۳۷۸ - جمیل بن عیاش الکوفی --- ج ۵ ص ۱۳۵

۲۳۷۹ - جمیل بن وقاص الغفاری --- ج ۵ ص ۱۳۶

۲۳۸۰ - جمیل الرواسی --- ج ۵ ص ۱۳۶

- ج ن -

۲۳۸۱ - جناب بن بسطاس الجنبی العرزمی --- ج ۵ ص ۱۳۶

۲۳۸۲ - جناب بن عائذ الأسدی --- ج ۵ ص ۱۳۶

۲۳۸۳ - جناح بن رزین --- ج ۵ ص ۱۳۶

۲۳۸۴ - جناح بن عبد الحمید الکوفی --- ج ۵ ص ۱۳۷

۲۳۸۵ - جنادة بن أبی أمیة --- ج ۵ ص ۱۳۷

۲۳۸۶ - جنادة بن الحارث السلمانی --- ج ۵ ص ۱۳۷

۲۳۸۷ - جندب --- ج ۵ ص ۱۳۷

۲۳۸۸ - جندب --- ج ۵ ص ۱۳۷

= جندب أبو عبد الله - ۵ / ۱۳۸|۱۳۷

۲۳۸۹ - جندب أبو عبد الله --- ج ۵ ص ۱۳۸

۲۳۹۰ - جندب أبو علی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۳۸

۲۳۹۱ - جندب بن أم جندب الکوفی البصری --- ج ۵ ص ۱۳۸

۲۳۹۲ - جندب بن أیوب --- ج ۵ ص ۱۳۸

۲۳۹۳ - جندب بن جنادة أبو ذر الغفاری ( رض )|۱۳۸

= جندب بن السکن - ۵ / ۱۴۵|۱۳۸

= أبو ذر - ۲۲ / ۱۶۴|۱۳۸

۲۳۹۴ - جندب بن جنادة الکوفی --- ج ۵ ص ۱۴۴

۲۳۹۵ - جندب بن حجیر --- ج ۵ ص ۱۴۴

۲۳۹۶ - جندب بن ریاح الأزدی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۴۴

۲۳۹۷ - جندب بن زهیر --- ج ۵ ص ۱۴۴

۲۳۹۸ - جندب بن السکن --- ج ۵ ص ۱۴۵

۲۳۹۹ - جندب بن صالح البصری الأزدی --- ج ۵ ص ۱۴۵

۲۴۰۰ - جندب بن عبد الله --- ج ۵ ص ۱۴۵

۲۴۰۱ - جندب بن عبد الله الأزدی --- ج ۵ ص ۱۴۵

۲۴۰۲ - جندب بن عبد الله بن جندب البجلی --- ج ۵ ص ۱۴۶

۲۴۰۳ - جندب بن عبد الله البجلی العلقی --- ج ۵ ص ۱۴۶

۲۴۰۴ - جندب بن کعب --- ج ۵ ص ۱۴۶

۲۴۰۵ - جندب بن مکیث --- ج ۵ ص ۱۴۷

۲۴۰۶ - جندب الخیر الأزدی --- ج ۵ ص ۱۴۷

۲۴۰۷ - جندب العارف ( الفارق )|۱۴۷

۲۴۰۸ - جندب والد عبد الله الکوفی --- ج ۵ ص ۱۴۷

= جندب أبو عبد الله - ۵ / ۱۳۸|۱۴۷

۲۴۰۹ - جندرة بن خیشة --- ج ۵ ص ۱۴۷

۲۴۱۰ - جنید بن عبد الله الضبی الحجام الکوفی --- ج ۵ ص ۱۴۷

۲۴۱۱ - جنید قاتل فارس بن حاتم القزوینی --- ج ۵ ص ۱۴۸

- ج و -

۲۴۱۲ - جواد بن سعید --- ج ۵ ص ۱۴۸

۲۴۱۳ - جوذان الکوفی --- ج ۵ ص ۱۴۸

۲۴۱۴ - جون بن قتادة التمیمی --- ج ۵ ص ۱۴۹

۲۴۱۵ - جون مولى أبی ذر --- ج ۵ ص ۱۴۹

۲۴۱۶ - جویبر --- ج ۵ ص ۱۴۹

۲۴۱۷ - جویر بن مالک --- ج ۵ ص ۱۵۰

۲۴۱۸ - جویریة بن أسماء --- ج ۵ ص ۱۵۰

۲۴۱۹ - جویریة بن العلاء --- ج ۵ ص ۱۵۰

۲۴۲۰ - جویریة بن مسهر الکوفی --- ج ۵ ص ۱۵۱

۲۴۲۱ - جوین بن مالک --- ج ۵ ص ۱۵۲

- ج ه‍ -

۲۴۲۲ - جهجاه بن سعد الغفاری --- ج ۵ ص ۱۵۲

۲۴۲۳ - جهم البلوی ( السلوی )|۱۵۳

۲۴۲۴ - جهم بن أبی جهم --- ج ۵ ص ۱۵۳

۲۴۲۵ - جهم بن بکیر --- ج ۵ ص ۱۵۴

۲۴۲۶ - جهم ( جهیم ) بن جعفر --- ج ۵ ص ۱۵۴

۲۴۲۷ - جهم بن الحکم --- ج ۵ ص ۱۵۴

= جهم بن الحکم المدائنی - ۵ / ۱۵۵|۱۵۴

۲۴۲۸ - جهم بن الحکم القمی البصری --- ج ۵ ص ۱۵۴

۲۴۲۹ - جهم بن الحکم المدائنی --- ج ۵ ص ۱۵۵

= جهم بن الحکم - ۵ / ۱۵۴|۱۵۵

۲۴۳۰ - جهم بن حکیم الکوفی --- ج ۵ ص ۱۵۵

۲۴۳۱ - الجهم بن حمید الرواسی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۵۶

۲۴۳۲ - الجهم بن صالح التمیمی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۵۶

۲۴۳۳ - الجهم بن عثمان المدنی --- ج ۵ ص ۱۵۷

۲۴۳۴ - جهم ( جهیم ) الهلالی الکوفی --- ج ۵ ص ۱۵۷

۲۴۳۵ - جهیر بن أویس ( أوس ) الطائی الثعلبی --- ج ۵ ص ۱۵۷

۲۴۳۶ - جهیم بن أبی جهم الکوفی --- ج ۵ ص ۱۵۷

۲۴۳۷ - جهیم بن جعفر --- ج ۵ ص ۱۵۷

۲۴۳۸ - جهیم الهلالی --- ج ۵ ص ۱۵۸

- ج ی -

۲۴۳۹ - جیفر بن الحکم --- ج ۵ ص ۱۵۸

۲۴۴۰ - جیفر بن صالح الکوفی --- ج ۵ ص ۱۵۸