راویان حدیث شیعه/حرف ش

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

حرف الشين

- ش أ -

۵۶۷۸ - شاذان --- ج۱۰ ص۹

= شاذان بن الخلیل ۱۰ / ۹ --- ج۱۰ ص۹

۵۶۷۹ - شاذان بن جبرئیل --- ج۱۰ ص۹

۵۶۸۰ - شاذان بن الخلیل النیشابوری --- ج۱۰ ص۹

۵۶۸۱ - شاذویه بن الحسین --- ج۱۰ ص۱۲

۵۶۸۲ - شاه آور بن محمد --- ج۱۰ ص۱۲

۵۶۸۳ - شاه رئیس --- ج۱۰ ص۱۲

۵۶۸۴ - شاهویه بن عبد الله --- ج۱۰ ص۱۳

- ش ب -

۵۶۸۵ - شباب الصیرفی --- ج۱۰ ص۱۳

۵۶۸۶ - شبابة ( شباب ) بن المعتمر العجلی --- ج۱۰ ص۱۳

۵۶۸۷ - شبث بن ربعی --- ج۱۰ ص۱۴

۵۶۸۸ - شیث الطحان --- ج۱۰ ص۱۴

۵۶۸۹ - شبیب بن عبد الله النهشلی --- ج۱۰ ص۱۴

۵۶۹۰ - شبیر --- ج۱۰ ص۱۵

- ش ت -

۵۶۹۱ - شتیر ( سمیر ) بن شریح --- ج۱۰ ص۱۵

۵۶۹۲ - شتیر بن شکل العیسى --- ج۱۰ ص۱۵

۵۶۹۳ - شتیرة --- ج۱۰ ص۱۵

- ش ج -

۵۶۹۴ - شجرة بن میمون --- ج۱۰ ص۱۶

- ش د -

۵۶۹۵ - شداد بن الأزمع --- ج۱۰ ص۱۶

۵۶۹۶ - شداد بن أوس --- ج۱۰ ص۱۶

۵۶۹۷ - شدید بن عبد الرحمان الأزدی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۶

- ش ر -

۵۶۹۸ - شرحبیل --- ج۱۰ ص۱۷

۵۶۹۹ - شرحبیل بن سعد --- ج۱۰ ص۱۷

۵۷۰۰ - شرحبیل بن العلاء الکوفی --- ج۱۰ ص۱۷

۵۷۰۱ - شرحبیل بن مدرک الجعفی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۸

۵۷۰۲ - شرحبیل بن مسلم --- ج۱۰ ص۱۸

۵۷۰۳ - شرحبیل الکندی --- ج۱۰ ص۱۸

۵۷۰۴ - شرف الدین بن علی النجفی --- ج۱۰ ص۱۸

۵۷۰۵ - شرف الدین الحسینی الشولستانی --- ج۱۰ ص۱۹

۵۷۰۶ - شرف شاه بن عبد المطلب --- ج۱۰ ص۱۹

۵۷۰۷ - شرف شاه بن محمد ( زبارة ) --- ج۱۰ ص۱۹

۵۷۰۸ - شروان شاه بن الحسن الکیسکی --- ج۱۰ ص۱۹

۵۷۰۹ - شیروان شاه بن محمد الرازی --- ج۱۰ ص۱۹

۵۷۱۰ - شریح --- ج۱۰ ص۲۰

۵۷۱۱ - شریح بن سعد --- ج۱۰ ص۲۰

۵۷۱۲ - شریح بن قدامة السلمی --- ج۱۰ ص۲۰

۵۷۱۳ - شریح بن النعمان --- ج۱۰ ص۲۰

۵۷۱۴ - شریح بن هانی --- ج۱۰ ص۲۰

۵۷۱۵ - شریح القاضی --- ج۱۰ ص۲۱

۵۷۱۶ - شرید بن سوید --- ج۱۰ ص۲۱

۵۷۱۷ - شریس --- ج۱۰ ص۲۱

۵۷۱۸ - شریس الوابشی الکوفی --- ج۱۰ ص۲۱

۵۷۱۹ - شریف بن سابق التفلیسی --- ج۱۰ ص۲۱

۵۷۲۰ - شریف الشریف البحرینی --- ج۱۰ ص۲۳

۵۷۲۱ - شریک --- ج۱۰ ص۲۴

۵۷۲۲ - شریک --- ج۱۰ ص۲۶

= شریک العامری ۱۰ / ۲۹ --- ج۱۰ ص۲۶

۵۷۲۳ - شریک الأعور السلمی النخعی --- ج۱۰ ص۲۶

۵۷۲۴ - شریک ( شرید ) بن سوید --- ج۱۰ ص۲۷

۵۷۲۵ - شریک بن عبد الله النخعی الکوفی --- ج۱۰ ص۲۷

۵۷۲۶ - شریک العامری --- ج۱۰ ص۲۹

= شریک ۱۰ / ۲۶ --- ج۱۰ ص۲۹

- ش ع -

۵۷۲۷ - شعبة --- ج۱۰ ص۳۰

۵۷۲۸ - شعبة بن الحجاج الأزدی --- ج۱۰ ص۳۰

۵۷۲۹ - شعیب --- ج۱۰ ص۳۰

۵۷۳۰ - شعیب أبو صالح --- ج۱۰ ص۳۲

۵۷۳۱ - شعیب بن أعین الحداد الکوفی --- ج۱۰ ص۳۲

۵۷۳۲ - شعیب بن بکر الأشعری --- ج۱۰ ص۳۴

۵۷۳۳ - شعیب بن جناح --- ج۱۰ ص۳۴

۵۷۳۴ - شعیب بن حماد --- ج۱۰ ص۳۵

۵۷۳۵ - شعیب بن خالد البجلی --- ج۱۰ ص۳۵

۵۷۳۶ - شعیب بن راشد التمیمی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۵

۵۷۳۷ - شعیب بن رجاء الأزدی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۵

۵۷۳۸ - شعیب بن عبد ربه الکوفی --- ج۱۰ ص۳۵

۵۷۳۹ - شعیب بن عبد الله --- ج۱۰ ص۳۵

۵۷۴۰ - شعیب بن عبد الله بن سعد --- ج۱۰ ص۳۶

۵۷۴۱ - شعیب بن عبید الهمدانی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۶

۵۷۴۲ - شعیب بن عمارة الهمدانی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۶

۵۷۴۳ - شعیب بن عیسى --- ج۱۰ ص۳۶

۵۷۴۴ - شعیب بن فضالة الجعفی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۶

۵۷۴۵ - شعیب بن مرثد ( مزید ) --- ج۱۰ ص۳۷

۵۷۴۶ - شعیب بن مقلاص الیربوعی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۷

۵۷۴۷ - شعیب بن میثم التمار الأسدی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۷

۵۷۴۸ - شعیب بن نافع الأموی الکوفی --- ج۱۰ ص۳۷

۵۷۴۹ - شعیب بن واقد --- ج۱۰ ص۳۷

۵۷۵۰ - شعیب بن یعقوب --- ج۱۰ ص۳۸

= شعیب العقرقوفی ۱۰ / ۴۲ --- ج۱۰ ص۳۸

۵۷۵۱ - شعیب الحداد --- ج۱۰ ص۴۱

۵۷۵۲ - شعیب العقرقوفی --- ج۱۰ ص۴۲

= شعیب بن یعقوب ۱۰ / ۳۸ --- ج۱۰ ص۴۲

۵۷۵۳ - شعیب المحاملی --- ج۱۰ ص۴۳

۵۷۵۴ - شعیب مولى علی بن الحسین ( ع ) --- ج۱۰ ص۴۳

- ش ق -

۵۷۵۵ - شقیق بن أبی عبد الله --- ج۱۰ ص۴۳

۵۷۵۶ - شقیق بن ثور --- ج۱۰ ص۴۳

۵۷۵۷ - شقیق بن سلمة --- ج۱۰ ص۴۴

- ش م -

۵۷۵۸ - شمر ( بن یزید ) --- ج۱۰ ص۴۴

۵۷۵۹ - شمس الدین بن صقر --- ج۱۰ ص۴۴

۵۷۶۰ - شمس الدین العریضی --- ج۱۰ ص۴۴

۵۷۶۱ - شمس الدین الأحسائی --- ج۱۰ ص۴۴

۵۷۶۲ - شمس الدین السیلقی --- ج۱۰ ص۴۴

۵۷۶۳ - شمیلة بن محمد --- ج۱۰ ص۴۵

- ش و -

۵۷۶۴ - شوذب مولى شاکر --- ج۱۰ ص۴۵

- ش ه‍ -

۵۷۶۵ - شهاب --- ج۱۰ ص۴۵

= شهاب بن عبد ربه ۱۰ / ۴۵ --- ج۱۰ ص۴۵

۵۷۶۶ - شهاب بن زید البارقی الکوفی --- ج۱۰ ص۴۵

۵۷۶۷ - شهاب بن عبد ربه الأسدی الکوفی --- ج۱۰ ص۴۵

۵۷۶۸ - شهاب بن محمد الزبیدی الکوفی --- ج۱۰ ص۵۰

۵۷۶۹ - شهرآشوب المازندرانی --- ج۱۰ ص۵۰

۵۷۷۰ - شهر بن حوشب --- ج۱۰ ص۵۰

= شهر بن عبد الله بن حوشب ۱۰ / ۵۰ --- ج۱۰ ص۵۰

۵۷۷۱ - شهر بن عبد الله --- ج۱۰ ص۵۰

- ش ی -

۵۷۷۲ - شیبة أبو عبد الله الحمیری --- ج۱۰ ص۵۱

۵۷۷۳ - شیبة بن عبد الرحمان --- ج۱۰ ص۵۱

۵۷۷۴ - شیبة بن نعامة الضبی --- ج۱۰ ص۵۱

۵۷۷۵ - شیث بن ربعی --- ج۱۰ ص۵۱

۵۷۷۶ - شیراز ( شیرزاد ) بن محمد --- ج۱۰ ص۵۱