فهرست منابع حکمت و فلسفه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حکمت متعالیه

 • ۱. اسرار الآیات/ صدرالمتالهین.
 • ۲. اسرار الحکم/ محقق سبزواری.
 • ۳. ایقاظ النائمین/ صدرالمتالهین.
 • ۴. التعلیقات علی الشواهد الربوبیه/ محقق سبزواری.
 • ۵. التعلیقات علی مفاتیح الغیب/ ملا علی نوری.
 • ۶. الحاشیه علی الهیات الشفاء/ صدرالمتالهین.
 • ۷. الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه/ صدرالمتالهین.
 • ۸. رساله احوال النفس/ ابن سینا.
 • ۹. رساله سه اصل/ صدرالمتالهین.
 • ۱۰. رساله فی الحدوث/ صدرالمتالهین.
 • ۱۱. زادالمسافر (صدرا)/ صدرالمتالهین.
 • ۱۲. سه رسایل فلسفی/ صدرالمتالهین.
 • ۱۳. شرح بر زادالمسافر/ سید جلال الدین آشتیانی.
 • ۱۴. الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه/ صدرالمتالهین.
 • ۱۵. العرشیه/ صدرالمتالهین.
 • ۱۶. کسر الاصنام الجاهلیه/ صدرالمتالهین.
 • ۱۷. المبدا و المعاد/ صدرالمتالهین.
 • ۱۸. مجموعه الرسایل التسعه/ صدرالمتالهین.
 • ۱۹. مجموعه رسایل فلسفی صدرالمتالهین/ صدرالمتالهین.
 • ۲۰. المشاعر/ صدرالمتالهین.
 • ۲۱. المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه/ صدرالمتالهین.
 • ۲۲. مفاتیح الغیب/ صدرالمتالهین.

فلسفه مشاء

 • ۱. اجوبه المسایل النصیریه (۲۰ رساله)/ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ۲. احصاء العلوم/ ابونصر الفارابی.
 • ۳. آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها/ ابونصر الفارابی.
 • ۴. ارسطو عندالعرب/ عبدالرحمن بدوی.
 • ۵. اسباب حدوث الحروف/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۶. الاضحویه فی المعاد/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۷. الاعمال الفلسفیه/ ابونصر الفارابی.
 • ۸. آغاز و انجام (به ضمیمه تعلیقات)/ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ۹. الامتاع والموانسه/ ابوحیان التوحیدی.
 • ۱۰. بیان الحق بضمان الصدق/ ابوالعباس اللوکری.
 • ۱۱. پنج رساله/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۱۲. ترجمه رساله اضحویه/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۱۳. ترجمه رساله الطیر/ احمد بن خدیو اخسیکتی.
 • ۱۴. تسع رسایل فی الحکمه والطبیعیات/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۱۵. تصورات یا روضه التسلیم/ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ۱۶. التعلیقات/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۱۷. تفسیر ما بعد الطبیعه/ ابن رشد.
 • ۱۸. تقویم الایمان و شرحه کشف الحقایق/ میر محمدباقر داماد - سید احمد علوی.
 • ۱۹. تلخیص الکون والفساد/ ابن رشد.
 • ۲۰. تلخیص المحصل/ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ۲۱. تلخیص کتاب ما بعد الطبیعه/ ابن رشد.
 • ۲۲. تهافت التهافت/ ابن رشد.
 • ۲۳. تهافت الفلاسفه/ ابوحامد غزالی.
 • ۲۴. جامع الحکمتین/ ناصرخسرو قبادیانی.
 • ۲۵. الجدید فی الحکمه/ ابن کمونه.
 • ۲۶. جذوات و مواقیت/ میر محمدباقر داماد.
 • ۲۷. الجمع بین رای الحکیمین/ ابونصر الفارابی.
 • ۲۸. الحدایق فی المطالب العالیه/ بطلیوسی اندلسی.
 • ۲۹. حدوث العالم/ ابن الغیلان.
 • ۳۰. الحدود/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۳۱. حکمة العین و شرحه/ نجم‌الدین علی الکاتبی - میرک البخاری.
 • ۳۲. حی بن یقظان/ ابوبکر بن طفیل.
 • ۳۳. دو رساله فلسفی/ عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری.
 • ۳۴. دو رساله فلسفی عین الحکمه و تعلیقات/ میر قوام‌الدین محمد رازی تهرانی.
 • ۳۵. رساله الآثار العلویه/ ابن رشد.
 • ۳۶. رساله السماء والعالم و رساله الکون والفساد/ ابن رشد.
 • ۳۷. رساله السماع الطبیعی/ ابن رشد.
 • ۳۸. رساله الطیر/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۳۹. رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۴۰. رساله فی ما تقرر عنده من الحکومه/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۴۱. رساله ما بعد الطبیعه/ ابن رشد.
 • ۴۲. رساله نفس/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۴۳. رسایل ابن سینا/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۴۴. رسایل ابن سینا ۲/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۴۵. رسایل ابوالحسن عامری/ ابوالحسن العامری.
 • ۴۶. رسایل اخری لابن سینا (هامش شرح الهدایه الاثیریه)/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۴۷. رسایل اخوان الصفاء و خلان الوفاء/ اخوان صفا.
 • ۴۸. رسایل الکندی الفلسفیه/ الکندی.
 • ۴۹. رسایل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی/ حکیم قاینی.
 • ۵۰. رسایل فلسفی (ضمن کتاب حکمت بوعلی سینا)/ شیخ الرییس ابن سینا - عمر بن ابراهیم خیام.
 • ۵۱. رسایل فلسفیه لابی بکر بن باجه/ ابن باجه.
 • ۵۲. زادالمسافر (ناصرخسرو)/ ناصرخسرو قبادیانی.
 • ۵۳. شرح الالهیات من کتاب الشفاء/ ملا مهدی نراقی.
 • ۵۴. شرح الفخر الرازی علی الاشارات (شرحی الاشارات)/ فخرالدین رازی.
 • ۵۵. شرح الهدایه الاثیریه/ صدرالمتالهین.
 • ۵۶. شرح رساله الطیر (سهلان ساوی)/ عمر بن سهلان ساوی.
 • ۵۷. شرح رساله الطیر / (شارح گمنام).
 • ۵۸. شرح فصوص الحکم/ محمدتقی استرآبادی.
 • ۵۹. شرح قصیده اسرار الحکمه/ ابوالعباس اللوکری.
 • ۶۰. شرح کتاب القبسات/ احمد بن زین العابدین علوی.
 • ۶۱. شرح کتاب النجاة لابن سینا (قسم الالهیات)/ فخرالدین الاسفراینی النیشابوری.
 • ۶۲. الشفاء (الریاضیات)/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۶۳. الشفاء (الالهیات)/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۶۴. الشفاء (الطبیعیات)/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۶۵. طبیعیات دانشنامه علایی/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۶۶. ظفرنامه/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۶۷. عشر قصاید و اشعار/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۶۸. علم الاخلاق الی نیقوماخوس/ ارسطو.
 • ۶۹. فصوص الحکم/ ابونصر الفارابی.
 • ۷۰. فصوص الحکمه و شرحه/ ابونصر الفارابی.
 • ۷۱. فصول منتزعه/ ابونصر الفارابی.
 • ۷۲. فی النفس/ ارسطو.
 • ۷۳. القبسات/ میر محمدباقر داماد.
 • ۷۴. قراضه طبیعیات/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۷۵. کتاب الانصاف/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۷۶. کتاب الحروف/ ابونصر الفارابی.
 • ۷۷. کتاب السیاسه/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۷۸. کتاب السیاسه المدنیه/ ابونصر الفارابی.
 • ۷۹. کتاب النفس/ ابن باجه.
 • ۸۰. کتاب النفس والروح و شرح قواهما/ فخرالدین رازی.
 • ۸۱. کتاب الواحد والوحده/ ابونصر الفارابی.
 • ۸۲. کلمات المحققین/ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ۸۳. کنوز المعزمین/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۸۴. المباحث المشرقیه فی علم الالهیات والطبیعیات/ فخرالدین رازی.
 • ۸۵. المباحثات/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۸۶. المبدا والمعاد/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۸۷. مجربات ابن سینا الروحانیه/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۸۸. مرآت الاکوان (تحریر شرح هدایه ملاصدرا)/ احمد بن محمد حسینی اردکانی.
 • ۸۹. مصارع المصارع/ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ۹۰. مصارعه الفلاسفه/ محمد بن عبدالکریم شهرستانی.
 • ۹۱. المصطلح الفلسفی عندالعرب/ عبدالامیر الاعسم.
 • ۹۲. مصنفات میرداماد/ میر محمدباقر داماد.
 • ۹۳. معراج نامه/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۹۴. معیار العقول/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۹۵. المقابسات/ ابوحیان التوحیدی.
 • ۹۶. مکاتبه ابن سینا و ابوسعید ابوالخیر/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۹۷. الهیات المحاکمات مع تعلیقات الباغنوی/ قطب الدین رازی - باغنوی.
 • ۹۸. الهیات دانشنامه علایی/ شیخ الرییس ابن سینا.

حکمت اشراق

 • ۱. اشراق هیاکل النور/ غیاث الدین دشتکی شیرازی.
 • ۲. الاقطاب القطبیه او البلغه فی الحکم/ عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری.
 • ۳. انواریه (ترجمه و شرح حکمه الاشراق سهروردی)/ محمد شریف نظام‌الدین احمد بن هروی.
 • ۴. ثلاث رسایل (و بذیله رساله هیاکل النور)/ محقق دوانی.
 • ۶. الرسایل المختاره/ محقق دوانی - میر محمدباقر داماد.
 • ۸. شرح حکمه الاشراق (الشهرزوری)/ شمس الدین شهرزوری.
 • ۹. شواکل الحور فی شرح هیاکل النور/ محقق دوانی.
 • ۱۰. هیاکل النور/ شیخ اشراق.

منطق و حکمت اشراق

 • ۱. الاشارات و التنبیهات/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۲. التحصیل/ بهمنیار بن المرزبان.
 • ۵. رسایل الشجره الالهیه فی علوم الحقایق الربانیه/ شمس الدین شهرزوری.
 • ۸. شرح الاشارات والتنبیهات مع المحاکمات/ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ۱۰. شرح حکمه الاشراق (قطب‌الدین الشیرازی)/ قطب‌الدین شیرازی.
 • ۱۱. شرح عیون الحکمه/ فخرالدین رازی.
 • ۱۲. عیون الحکمه/ شیخ الرییس ابن سینا.
 • ۱۳. لباب الاشارات والتنبیهات/ فخرالدین رازی.
 • ۱۴. مجموعه مصنفات شیخ اشراق/ شیخ اشراق
 • ۱۵. المعتبر فی الحکمه/ ابوالبرکات.
 • ۱۶. مقالات فلسفیه لمشاهیر المسلمین والنصاری/ لویس شیخون و آخرین.
 • ۱۷. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات/ شیخ الرییس ابن سینا.

حکمت افلاطونی

 • ۱. افلاطونیه المحدثه عندالعرب/ عبدالرحمن بدوی.
 • ۲. افلاطون فی الاسلام/ عبدالرحمن بدوی.
 • ۳. تاسوعات افلوطین/ افلوطین.
 • ۴. اثولوجیا/ افلوطین.

حکمت و عرفان

حکمت و کلام

 • ۱. نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء/ میر محمدباقر داماد.
 • ۲. مجموعه رسایل الامام الغزالی/ ابوحامد غزالی.
 • ۳. الدره الفاخره فی تحقیق مذهب الصوفیه والمتکلمین والحکماء المتقدمین/ عبدالرحمن جامی.

سایر موارد

 • ۱. اللمعات العرشیه/ ملا محمدمهدی نراقی.
 • ۲. الحجج البالغه علی تجرد النفس الناطقه/ آیت الله حسن زاده آملی.
 • ۳. الالهیات من کتاب الشفا/ آیت الله حسن زاده آملی.
 • ۴. النفس من کتاب الشفا/ آیت الله حسن زاده آملی.
 • ۵. السیره الفلسفیه/ محمد بن زکریای رازی.
 • ۶. دو رساله مثل و مثال/ آیت الله حسن زاده آملی.
 • ۷. نصوص الحکم بر فصوص الحکم/ آیت الله حسن زاده آملی.
 • ۸. تحقیق ما للهند/ ابوریحان بیرونی.