فهرست حکومت های ایران

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نام حکومت عیلام
زمان حکومت (میلادی): 2700- 539 پیش از میلاد
مدت زمان حکومت: 2161 سال
بنیانگذار : ـــــ
555px-Elam-map-fa.svg.png
نام حکومت ماد
زمان حکومت (میلادی): 2700- 539 پیش از میلاد
مدت زمان حکومت: 2161 سال
بنیانگذار : فرورتیش
0-1362-impire mad.jpg
نام حکومت هخامنشیان
زمان حکومت (میلادی): 550 - 330 پیش از میلاد
مدت زمان حکومت: 220 سال
بنیانگذار : کوروش کبیر
امپراتوری-هخامنشیان.jpg
نام حکومت سلوکیان
زمان حکومت (میلادی): 312 - 63 پیش از میلاد
مدت زمان حکومت: 249 سال
بنیانگذار : سلوکوس اول (نیکاتور)
Diadochen1.png
نام حکومت اشکانیان
زمان حکومت (میلادی): 247 پیش از میلاد - 224 میلادی
مدت زمان حکومت: 471 سال
بنیانگذار : ارشک ( اشک اول)
201621812918536412a.jpg
نام حکومت ساسانیان
زمان حکومت (میلادی): 224 - 651
مدت زمان حکومت: 427 سال
بنیانگذار : اردشیر بابکان
384px-The Sasanian Empire from 600 A.D.-620 A.D.png
نام حکومت خلفای راشیدن
زمان حکومت (میلادی): 641 - 661 (20 - 40 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 20 سال
بنیانگذار : عمر بن خطاب
First Fitna map.png
نام حکومت خلفای اموی
زمان حکومت (میلادی): 661 - 750 (40 - 132 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 189 سال
بنیانگذار : معاویه
Umayyad750ADloc-ar.png
نام حکومت خلفای عباسی
زمان حکومت (میلادی): 750 - 1258 (132 - 656 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 508 سال
بنیانگذار : ابوالعباس سفاح
250px-Abbasids850.png
نام حکومت طاهریان
زمان حکومت (میلادی): 821 - 873 (205 - 259 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 54 سال
بنیانگذار : طاهر بن حسین (ذوالیمینین)
Tahirid Dynasty 821 - 873 (AD).png
نام حکومت صفاریان
زمان حکومت (میلادی): 867 - 1002 (247 - 287 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 40 سال
بنیانگذار : یعقوب لیث
Saffarid dynasty 861-1003.png
نام حکومت سامانیان
زمان حکومت (میلادی): 875 - 999 (261 - 389 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 128 سال
بنیانگذار : نصر بن احمد
Samanid dynasty (819–999).GIF
نام حکومت علویان طبرستان
زمان حکومت (میلادی): 864 - 928 (250 - 316 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 66 سال
بنیانگذار : حسن بن زید علوی
400px-علویان در طبرستان.png
نام حکومت زیاریان
زمان حکومت (میلادی): 928 - 1043 (315 - 434 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 119 سال
بنیانگذار : مرداویج بن زیار
Ziyardi Dynasty 928 - 1043 (AD).PNG
نام حکومت آل بویه
زمان حکومت (میلادی): 934 - 1055 (320 - 440 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 120 سال
بنیانگذار : علی بن بویه (عمادالدوله)
Buyid Dynasty 934 1055 (AD).PNG
نام حکومت غزنویان
زمان حکومت (میلادی): 963 - 1186 (351 - 581 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 230 سال
بنیانگذار : سبکتکین (ناصرالدین)
Ghaznavid Empire 975 - 1187 (AD).PNG
نام حکومت سلجوقیان
زمان حکومت (میلادی): 1037 - 1194 (428 - 590 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 162 سال
بنیانگذار : طغرل بیگ
IMG-20اذذذ170225-212320.jpg
نام حکومت غوریان
زمان حکومت (میلادی): 1148 - 1215 (542 - 611 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 69 سال
بنیانگذار : قطب الدین محمد
Ghurids1200.png
نام حکومت خوارزمشاهیان
زمان حکومت (میلادی): 1077 - 1231 (470 - 628 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 158 سال
بنیانگذار : انوشتکین غرجه
300px-Khwarezmian Empire 1190 - 1220 (AD).PNG
نام حکومت ایلخانیان
زمان حکومت (میلادی): 1256 - 1335 (654 - 736 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 42 سال
بنیانگذار : هلاکوخان
250px-Ilkhanate in 1256–1353.PNG
نام حکومت چوپانیان
زمان حکومت (میلادی): 1335 - 1357 (736 - 759 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 23 سال
بنیانگذار : شیخ حسن چوپانی
Chupanid - Jalayerid dyansty 1337–1432 ad.PNG
نام حکومت مظفریان
زمان حکومت (میلادی): 1335 - 1393 (736 - 796 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 60 سال
بنیانگذار : مبارزدالدین محمد
MuzaffaridDynastyofIranMapHistoryofIran.png
نام حکومت جلایریان
زمان حکومت (میلادی): 1336- 1432 (737 - 835 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 98 سال
بنیانگذار : شیخ حسن بزرگ
Chupanid - Jalayerid dyansty 1337–1432 ad.PNG
نام حکومت سربداران
زمان حکومت (میلادی): 1337 - 1376 (738 - 778 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 40 سال
بنیانگذار : عبدالرزاق باشتینی
Sarbedaran.png
نام حکومت تیموریان
زمان حکومت (میلادی): 1370 - 1507 (772 - 912 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 140 سال
بنیانگذار : تیمور لنگ
تیموریان.png
نام حکومت قراقویونلو
زمان حکومت (میلادی): 1406 - 1468 (809 - 873 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 64 سال
بنیانگذار : قرامحمد
250px-Qara Qoyunlu Turcomans 1407–1468.png
نام حکومت آق قویونلو
زمان حکومت (میلادی): 1468 - 1582 (873 - 990 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 118 سال
بنیانگذار : قره عثمان
Map Aq Qoyunlu 1478-en.png
نام حکومت مرعشیان
زمان حکومت (میلادی): 1359 - 1582 (798 - 990 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 192 سال
بنیانگذار : قوام الدین بن عبدالله
Marashiyan government 1359-1582 AD.png
نام حکومت صفویان
زمان حکومت (میلادی): 1501 - 1721 (907 - 1134 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 227 سال
بنیانگذار : شاه اسماعیل اول
Safavid Empire 1501 1722 AD-ar.png
نام حکومت افشاریان
زمان حکومت (میلادی): 1738 - 1796 (1150 - 1210 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 60 سال
بنیانگذار : نادرشاه
Afsharid dynasty Map 500x346.jpg
نام حکومت زندیان
زمان حکومت (میلادی): 1750 - 1794 (1163 - 1208 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 45 سال
بنیانگذار : کریم خان زند
ZanddynastyTrial.png
نام حکومت قاجار
زمان حکومت (میلادی): 1796- 1925 (1150 - 1343 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 193 سال
بنیانگذار : آقامحمد خان
156403 505.gif
نام حکومت پهلوی
زمان حکومت (میلادی): 1925 - 1979 (1343 - 1399 ه.ق)
مدت زمان حکومت: 55 سال
بنیانگذار : رضاشاه
1379738.jpg
نام حکومت جمهوری اسلامی
زمان حکومت (میلادی): 1979 - (1399 - ه.ق)
مدت زمان حکومت: --- سال
بنیانگذار : امام خمینی (ره)
IRAN-map.jpg