راویان حدیث شیعه/حرف ث

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ث أ -

۱۹۳۸ - الثائر بالله بن المهدی الحسینی الجیلی --- ج ۴ ص ۲۸۷

۱۹۳۹ - ثابت --- ج ۴ ص ۲۸۸

۱۹۴۰ - ثابت أبو سعید البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۸۸

۱۹۴۱ - ثابت أبو سعیدة --- ج ۴ ص ۲۸۹

۱۹۴۲ - ثابت أبو المقدام --- ج ۴ ص ۲۸۹

= ثابت بن هرمز ۴ / ۳۰۵|۲۸۹

۱۹۴۳ - ثابت الأنصاری البنانی --- ج ۴ ص ۲۸۹

۱۹۴۴ - ثابت بن أبی ثابت البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۹۰

۱۹۴۵ - ثابت بن أبی سعید --- ج ۴ ص ۲۹۰

۱۹۴۶ - ثابت بن أبی صخرة --- ج ۴ ص ۲۹۰

۱۹۴۷ - ثابت بن أبی صفیة --- ج ۴ ص ۲۹۰

= ثابت بن دینار ۴ / ۲۹۲|۲۹۰

۱۹۴۸ - ثابت بن أحمد الحلبی --- ج ۴ ص ۲۹۰

۱۹۴۹ - ثابت بن أسلم البنانی القرشی --- ج ۴ ص ۲۹۱

۱۹۵۰ - ثابت بن أقوم (أقرم) --- ج ۴ ص ۲۹۱

۱۹۵۱ - ثابت بن ثعلبة --- ج ۴ ص ۲۹۱

۱۹۵۲ - ثابت بن ثویة (توبة) السنجی --- ج ۴ ص ۲۹۱

۱۹۵۳ - ثابت بن جریر --- ج ۴ ص ۲۹۱

۱۹۵۴ - ثابت بن الحرث الأنصاری --- ج ۴ ص ۲۹۱

۱۹۵۵ - ثابت بن الحجاج --- ج ۴ ص ۲۹۲

۱۹۵۶ - ثابت بن حماد البصری --- ج ۴ ص ۲۹۲

۱۹۵۷ - ثابت بن خالد بن النعمان --- ج ۴ ص ۲۹۲

۱۹۵۸ - ثابت بن خنساء (قثا) --- ج ۴ ص ۲۹۲

۱۹۵۹ - ثابت بن درهم الجعفی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۹۲

۱۹۶۰ - ثابت بن دینار أبو حمزة الثمالی --- ج ۴ ص ۲۹۲

= ثابت بن أبی صفیة ۴ / ۲۹۰|۲۹۲

۱۹۶۱ - ثابت بن رفیع الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۰۰

۱۹۶۲ - ثابت بن زائدة العکلی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۰۰

۱۹۶۳ - ثابت بن زید --- ج ۴ ص ۳۰۰

۱۹۶۴ - ثابت بن سعد --- ج ۴ ص ۳۰۰

۱۹۶۵ - ثابت بن سعید --- ج ۴ ص ۳۰۰

۱۹۶۶ - ثابت بن شریح الصائغ الأنباری --- ج ۴ ص ۳۰۱

۱۹۶۷ - ثابت بن صامت الأشهلی --- ج ۴ ص ۳۰۲

۱۹۶۸ - ثابت بن الضحاک الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۰۲

۱۹۶۹ - ثابت بن الضریر --- ج ۴ ص ۳۰۳

۱۹۷۰ - ثابت بن عبد الله البجلی --- ج ۴ ص ۳۰۳

۱۹۷۱ - ثابت بن عبد الله الیشکری --- ج ۴ ص ۳۰۳

۱۹۷۲ - ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام --- ج ۴ ص ۳۰۳

۱۹۷۳ - ثابت بن عمرو بن زید بن عدی --- ج ۴ ص ۳۰۳

۱۹۷۴ - ثابت بن قثاء --- ج ۴ ص ۳۰۳

۱۹۷۵ - ثابت بن قیس الأشهلی --- ج ۴ ص ۳۰۴

۱۹۷۶ - ثابت بن قیس بن الشماس الخزرجی --- ج ۴ ص ۳۰۴

۱۹۷۷ - ثابت بن مامت (مصامت) --- ج ۴ ص ۳۰۴

۱۹۷۸ - ثابت بن هرمز --- ج ۴ ص ۳۰۵

= ثابت أبو المقدام ۴ / ۲۸۹|۳۰۵

= ثابت الحداد ۴ / ۳۰۷|۳۰۵

= ثابت الحذاء ۴ / ۳۰۷|۳۰۵

۱۹۷۹ - ثابت بن هزال --- ج ۴ ص ۳۰۷

۱۹۸۰ - ثابت بن یزید الأنصاری الکوفی --- ج ۴ ص ۳۰۷

۱۹۸۱ - ثابت الثمالی --- ج ۴ ص ۳۰۷

۱۹۸۲ - ثابت الحداد --- ج ۴ ص ۳۰۷

۱۹۸۳ - ثابت الحذاء --- ج ۴ ص ۳۰۷

= ثابت بن هرمز ۴ / ۳۰۵|۳۰۷

۱۹۸۴ - ثابت الضریر --- ج ۴ ص ۳۰۸

۱۹۸۵ - ثابت مولى آل حریز --- ج ۴ ص ۳۰۸

۱۹۸۶ - ثابت مولى جریر --- ج ۴ ص ۳۰۸

- ث ب -

۱۹۸۷ - ثبیت --- ج ۴ ص ۳۰۸

۱۹۸۸ - ثبیت بن محمد العسکری --- ج ۴ ص ۳۰۹

۱۹۸۹ - ثبیت (ثبیط) بن نشیط الکوفی --- ج ۴ ص ۳۰۹

- ث ع -

۱۹۹۰ - ثعلبة --- ج ۴ ص ۳۱۰

۱۹۹۱ - ثعلبة أبو إسحاق --- ج ۴ ص ۳۱۲

= ثعلبة بن میمون ۴ / ۳۱۶|۳۱۲

۱۹۹۲ - ثعلبة بن أبی ملیک القرطی --- ج ۴ ص ۳۱۳

۱۹۹۳ - ثعلبة بن حاطب --- ج ۴ ص ۳۱۳

۱۹۹۴ - ثعلبة بن الحکم اللیثی --- ج ۴ ص ۳۱۳

۱۹۹۵ - ثعلبة بن راشد الأسدی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۱۴

۱۹۹۶ - ثعلبة بن زهرم الحنظلی التمیمی --- ج ۴ ص ۳۱۴

۱۹۹۷ - ثعلبة بن زید --- ج ۴ ص ۳۱۴

۱۹۹۸ - ثعلبة بن صعیر (صغیر) (صفیر) --- ج ۴ ص ۳۱۴

۱۹۹۹ - ثعلبة بن عمرو الأنصاری --- ج ۴ ص ۳۱۴

۲۰۰۰ - ثعلبة بن غنمة بن عدی السلمی --- ج ۴ ص ۳۱۶

۲۰۰۱ - ثعلبة بن میمون الأسدی السلامی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۱۶

- ث ق -

۲۰۰۲ - ثقاف (ثقان) بن عمرو بن سمیط --- ج ۴ ص ۳۲۰

- ث ل -

۲۰۰۳ - ثلج بن أبی ثلج الیعقوبی --- ج ۴ ص ۳۲۰

- ث م -

۲۰۰۴ - ثمام بن سالم --- ج ۴ ص ۳۲۰

۲۰۰۵ - ثمامة بن عمرو الأزدی (الأودی) العطار الکوفی --- ج ۴ ص ۳۲۱

- ث و -

۲۰۰۶ - ثوبان مولى رسول الله صلى الله علیه وآله --- ج ۴ ص ۳۲۱

۲۰۰۷ - ثور بن غیلان --- ج ۴ ص ۳۲۱

۲۰۰۸ - ثویر بن أبی فاختة الکوفی --- ج ۴ ص ۳۲۱

۲۰۰۹ - ثویر بن عمار (ثور بن عمارة) الأزدی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۲۴

۲۰۱۰ - ثویر (ثور) بن عمرو المرهبی الهمدانی الکوفی --- ج ۴ ص ۳۲۴

۲۰۱۱ - ثویر بن یزید الشامی --- ج ۴ ص ۳۲۴