راویان حدیث شیعه/حرف ب

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ب أ -

۱۶۲۹ - البائس --- ج ۴ ص ۱۷۶

۱۶۳۰ - بابا بن محمد صالح القزوینی --- ج ۴ ص ۱۷۶

۱۶۳۱ - بابا بن محمد العلوی الآبی --- ج ۴ ص ۱۷۶

۱۶۳۲ - بابویه بن سعد --- ج ۴ ص ۱۷۷

- ب ج -

۱۶۳۳ - بجیر بن أبی بجیر --- ج ۴ ص ۱۷۷

- ب ح -

۱۶۳۴ - بحاث بن ثعلبة --- ج ۴ ص ۱۷۷

۱۶۳۵ - بحر بن زیاد البصری --- ج ۴ ص ۱۷۷

۱۶۳۶ - بحر بن عدی الکوفی الوابشی --- ج ۴ ص ۱۷۷

۱۶۳۷ - بحر بن کثیر السقاء --- ج ۴ ص ۱۷۸

= بحر السقاء ۴ / ۱۷۸|۱۷۸

۱۶۳۸ - بحر السقاء --- ج ۴ ص ۱۷۸

= بحر بن کثیر السقاء ۴ / ۱۷۸|۱۷۸

۱۶۳۹ - بحر صاحب مصری --- ج ۴ ص ۱۷۸

۱۶۴۰ - بحر الطویل الکوفی --- ج ۴ ص ۱۷۸

۱۶۴۱ - بحر المسلی ( السلمی ) الکوفی --- ج ۴ ص ۱۷۹

- ب خ -

۱۶۴۲ - بختیار بن الحسن الشنشنی --- ج ۴ ص ۱۷۹

- ب د -

۱۶۴۳ - بدار بن راشد الکندی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۷۹

۱۶۴۴ - بدر --- ج ۴ ص ۱۷۹

۱۶۴۵ - بدر بن إسحاق بن بدر الأنماطی --- ج ۴ ص ۱۸۰

۱۶۴۶ - بدر بن الخلیل الأسدی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۸۰

۱۶۴۷ - بدر بن رشید البکری الکوفی --- ج ۴ ص ۱۸۰

۱۶۴۸ - بدر بن رقید --- ج ۴ ص ۱۸۱

۱۶۴۹ - بدر بن سیف العربی --- ج ۴ ص ۱۸۱

۱۶۵۰ - بدر بن عمرو العجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۸۱

۱۶۵۱ - بدر بن مصعب الخزامی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۸۱

۱۶۵۲ - بدر بن معقل الجعفی --- ج ۴ ص ۱۸۱

۱۶۵۳ - بدر بن الولید الکوفی --- ج ۴ ص ۱۸۱

۱۶۵۴ - بدر غلام أحمد بن الحسن --- ج ۴ ص ۱۸۲

۱۶۵۵ - بدران بن الشریف الحسینی الموسوی النسابة الأصفهانی --- ج ۴ ص ۱۸۳

۱۶۵۶ - بدر الدین بن أحمد العاملی الأنصاری --- ج ۴ ص ۱۸۳

۱۶۵۷ - بدر الدین بن محمد العاملی الکرکی --- ج ۴ ص ۱۸۴

۱۶۵۸ - بدل بن سلیمان --- ج ۴ ص ۱۸۴

۱۶۵۹ - بدل ( بدر ) کیا بن شرفشاه الحسینی الرازی --- ج ۴ ص ۱۸۴

۱۶۶۰ - بدیل ( بریدة ) بن ورقاء الخزاعی --- ج ۴ ص ۱۸۴

- ب ر -

۱۶۶۱ - البراء بن عازب الأنصاری الخزرجی --- ج ۴ ص ۱۸۴

۱۶۶۲ - البراء بن مالک الأنصاری --- ج ۴ ص ۱۸۸

۱۶۶۳ - البراء بن محمد الکوفی --- ج ۴ ص ۱۸۸

۱۶۶۴ - البراء بن معرور ( معروف ) الأنصاری الخزرجی --- ج ۴ ص ۱۸۸

۱۶۶۵ - براقة الأصبهانی --- ج ۴ ص ۱۸۹

۱۶۶۶ - برد --- ج ۴ ص ۱۸۹

= برد الاسکاف ۴ / ۱۸۹|۱۸۹

۱۶۶۷ - برد الاسکاف الأزدی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۸۹

۱۶۶۸ - برد بن أبی زیاد الکوفی --- ج ۴ ص ۱۹۰

۱۶۶۹ - برد بن زائدة الجعفی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۹۱

۱۶۷۰ - برد الخیاط ( الحناط ) الکوفی --- ج ۴ ص ۱۹۱

۱۶۷۱ - بردة بن رجاء الکوفی --- ج ۴ ص ۱۹۱

۱۶۷۲ - برکة بن محمد الأسدی --- ج ۴ ص ۱۹۱

۱۶۷۳ - برید --- ج ۴ ص ۱۹۱

= برید بن معاویة ۴ / ۱۹۴|۱۹۱

۱۶۷۴ - برید الأسلمی --- ج ۴ ص ۱۹۳

۱۶۷۵ - برید بن إسماعیل الطائی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۹۳

۱۶۷۶ - برید ( یزید ) بن الحصین الهمدانی --- ج ۴ ص ۱۹۳

۱۶۷۷ - برید بن ضمرة اللیثی --- ج ۴ ص ۱۹۴

۱۶۷۸ - برید ( بریدة ) بن عامر الأسلمی المدنی --- ج ۴ ص ۱۹۴

۱۶۷۹ - برید ( یزید ) بن کلثمة --- ج ۴ ص ۱۹۴

۱۶۸۰ - برید بن محمد الغاضری --- ج ۴ ص ۱۹۴

۱۶۸۱ - یزید بن معاویة البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۱۹۴

۱۶۸۲ - برید الحناط --- ج ۴ ص ۲۰۱

۱۶۸۳ - برید الکناسی --- ج ۴ ص ۲۰۲

۱۶۸۴ - برید مولى عبد الرحمن القصیر الکوفی --- ج ۴ ص ۲۰۲

۱۶۸۵ - بریدة ( برید ) الأسلمی --- ج ۴ ص ۲۰۲

۱۶۸۶ - بریدة ( برید ) بن الخصیب الأسلمی --- ج ۴ ص ۲۰۲

۱۶۸۷ - بریدة بن عامر الأسلمی --- ج ۴ ص ۲۰۳

۱۶۸۸ - بریدة بن ورقاء --- ج ۴ ص ۲۰۳

۱۶۸۹ - بریر بن جنادة --- ج ۴ ص ۲۰۳

۱۶۹۰ - بریر بن الحصین --- ج ۴ ص ۲۰۳

۱۶۹۱ - بریه العبادی --- ج ۴ ص ۲۰۳

۱۶۹۲ - بریه النصرانی --- ج ۴ ص ۲۰۴

- ب ز -

۱۶۹۳ - بزیع --- ج ۴ ص ۲۰۴

۱۶۹۴ - بزیع بن عمر بن بزیع --- ج ۴ ص ۲۰۶

۱۶۹۵ - بزیع المؤذن --- ج ۴ ص ۲۰۶

۱۶۹۶ - بزیع الکوفی مولى عمرو بن خالد --- ج ۴ ص ۲۰۶

- ب س -

۱۶۹۷ - بسام بن عبد الله الصیرفی الأسدی --- ج ۴ ص ۲۰۷

۱۶۹۸ - بسباس بن عمرو بن ثعلبة --- ج ۴ ص ۲۰۸

۱۶۹۹ - بسر ( بشر ) ( بشار ) بن أبی غیلان الکوفی --- ج ۴ ص ۲۰۸

۱۷۰۰ - بسر ( بشر ) بن أرطاة القرشی --- ج ۴ ص ۲۰۸

۱۷۰۱ - بسر ( بشر ) السلمی أبو رافع --- ج ۴ ص ۲۰۸

۱۷۰۲ - بسطام --- ج ۴ ص ۲۰۸

۱۷۰۳ - بسطام بن برید --- ج ۴ ص ۲۰۹

۱۷۰۴ - بسطام بن الحصین الجعفی --- ج ۴ ص ۲۰۹

۱۷۰۵ - بسطام بن سابور --- ج ۴ ص ۲۰۹

۱۷۰۶ - بسطام بن سابور الزیات --- ج ۴ ص ۲۱۰

= بسطام الزیات ۴ / ۲۱۳|۲۱۰

۱۷۰۷ - بسطام بن علی --- ج ۴ ص ۲۱۱

۱۷۰۸ - بسطام بن مرة --- ج ۴ ص ۲۱۱

= بسطام بن مرة الفارسی ۴ / ۲۱۲|۲۱۱

۱۷۰۹ - بسطام بن مرة الفارسی --- ج ۴ ص ۲۱۲

۱۷۱۰ - بسطام بن یزید الجعفی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۱۲

۱۷۱۱ - بسطام بیاع اللؤلؤ الکوفی --- ج ۴ ص ۲۱۲

۱۷۱۲ - بسطام الحذاء الکوفی --- ج ۴ ص ۲۱۳

۱۷۱۳ - بسطام الزیات --- ج ۴ ص ۲۱۳

= بسطام بن سابور الزیات ۴ / ۲۱۰|۲۱۳

- ب ش -

۱۷۱۴ - بشار --- ج ۴ ص ۲۱۳

۱۷۱۵ - بشار الأسلمی --- ج ۴ ص ۲۱۴

۱۷۱۶ - بشار الأشعری --- ج ۴ ص ۲۱۴

۱۷۱۷ - بشار بن أبی غیلان --- ج ۴ ص ۲۱۴

۱۷۱۸ - بشار بن أحمد --- ج ۴ ص ۲۱۴

= بشار بن أحمد البصری ۴ / ۲۱۴|۲۱۴

۱۷۱۹ - بشار بن أحمد البصری --- ج ۴ ص ۲۱۴

۱۷۲۰ - بشار بن الأسود الکندی --- ج ۴ ص ۲۱۵

۱۷۲۱ - بشار بن بشار --- ج ۴ ص ۲۱۵

۱۷۲۲ - بشار بن زید بن النعمان --- ج ۴ ص ۲۱۵

۱۷۲۳ - بشار بن سوار ( سواد ) الأحمری --- ج ۴ ص ۲۱۵

۱۷۲۴ - بشار بن عبید الکوفی --- ج ۴ ص ۲۱۵

۱۷۲۵ - بشار بن مزاحم المنقری الکوفی --- ج ۴ ص ۲۱۵

۱۷۲۶ - بشار بن مقرع العجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۱۵

۱۷۲۷ - بشار بن یسار ( بشار ) الضبیعی ( العجلی ) الکوفی --- ج ۴ ص ۲۱۶

۱۷۲۸ - بشار الشعیری --- ج ۴ ص ۲۱۷

۱۷۲۹ - بشر بن أبی عقبة المدائنی --- ج ۴ ص ۲۱۹

۱۷۳۰ - بشر بن أبی غیلان --- ج ۴ ص ۲۱۹

= بسر بن أبی غیلان ۴ / ۲۰۸|۲۱۹

۱۷۳۱ - بشر بن أرطاة --- ج ۴ ص ۲۱۹

۱۷۳۲ - بشر بن السلمی --- ج ۴ ص ۲۱۹

۱۷۳۳ - بشر ( بشیر ) بن أبی مسعود الأنصاری --- ج ۴ ص ۲۱۹

۱۷۳۴ - بشر بن إسماعیل --- ج ۴ ص ۲۲۰

= بشر بن إسماعیل الکوفی ۴ / ۲۳۳|۲۲۰

۱۷۳۵ - بشر ( بشیر ) بن براء بن معرور --- ج ۴ ص ۲۲۰

۱۷۳۶ - بشر بن بشار النیسابوری --- ج ۴ ص ۲۲۰

۱۷۳۷ - بشر بن بیان التفلیسی --- ج ۴ ص ۲۲۱

۱۷۳۸ - بشر ین جعفر --- ج ۴ ص ۲۲۱

۱۷۳۹ - بشر بن جعفر الجعفی --- ج ۴ ص ۲۲۱

۱۷۴۰ - بشر بن جعفر الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۱

۱۷۴۱ - بشر بن حسان الذهلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۲

۱۷۴۲ - بشر بن خثعم --- ج ۴ ص ۲۲۲

۱۷۴۳ - بشر بن الربیع --- ج ۴ ص ۲۲۲

۱۷۴۴ - بشر بن زاذان الجزری --- ج ۴ ص ۲۲۲

۱۷۴۵ - بشر ( بشیر ) بن زید --- ج ۴ ص ۲۲۲

۱۷۴۶ - بشر ( بشیر ) بن سحیم ( سجیم ) الغفاری --- ج ۴ ص ۲۲۲

۱۷۴۷ - بشر بن سلام --- ج ۴ ص ۲۲۲

۱۷۴۸ - بشر بن سلم ( مسلم ) البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۳

۱۷۴۹ - بشر بن سلمة --- ج ۴ ص ۲۲۳

۱۷۵۰ - بشر بن السلمی --- ج ۴ ص ۲۲۳

۱۷۵۱ - بشر بن سلیمان البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۳

۱۷۵۲ - بشر بن سلیمان النخاسی الأنصاری --- ج ۴ ص ۲۲۳

۱۷۵۳ - بشر بن الصلت العبدی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۴

۱۷۵۴ - بشر بن طرخان النخاس --- ج ۴ ص ۲۲۴

۱۷۵۵ - بشر ( بشیر ) بن عاصم --- ج ۴ ص ۲۲۵

۱۷۵۶ - بشر بن عائد الأسدی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۵

۱۷۵۷ - بشر بن عبد الله --- ج ۴ ص ۲۲۵

= بشر بن عبد الله الشیبانی ۴ / ۲۲۶|۲۲۵

= بشیر بن عبد الله ۴ / ۲۳۶|۲۲۵

۱۷۵۸ - بشر بن عبد الله الخثعمی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۵

۱۷۵۹ - بشر بن عبد الله بن سعید الخثعمی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۶

۱۷۶۰ - بشر بن عبد الله الخثعمی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۶

۱۷۶۱ - بشر بن عبد الله الشیبانی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۶

۱۷۶۲ - بشر بن عتبة ( عقبة ) الأسدی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۶

۱۷۶۳ - بشر بن عمار الخثعمی الکوفی المکتب --- ج ۴ ص ۲۲۶

۱۷۶۴ - بشر ( بشیر ) بن عمر الحضرمی --- ج ۴ ص ۲۲۶

۱۷۶۵ - بشر ( بشیر ) بن عمر ( عمرو ) الهمدانی --- ج ۴ ص ۲۲۷

۱۷۶۶ - بشر بن عیاض الأسدی --- ج ۴ ص ۲۲۷

۱۷۶۷ - بشر بن غالب الأسدی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۷

۱۷۶۸ - بشر بن کثیر --- ج ۴ ص ۲۲۷

۱۷۶۹ - بشر بن مروان الکلابی الجعفری الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۸

۱۷۷۰ - بشر بن مسعود --- ج ۴ ص ۲۲۸

۱۷۷۱ - بشر بن مسلم --- ج ۴ ص ۲۲۸

۱۷۷۲ - بشر بن مسلمة الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۸

۱۷۷۳ - بشر ( بشیر ) بن میمون الوابشی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۲۹

= بشیر النبال ۴ / ۲۴۰|۲۲۹

۱۷۷۴ - بشر بن همام --- ج ۴ ص ۲۳۰

۱۷۷۵ - بشر بن یسار --- ج ۴ ص ۲۳۰

۱۷۷۶ - بشر بیاع الزطی --- ج ۴ ص ۲۳۱

۱۷۷۷ - بشر الرحال --- ج ۴ ص ۲۳۱

۱۷۷۸ - بشر السلمی --- ج ۴ ص ۲۳۱

۱۷۷۹ - بشر الهذلی --- ج ۴ ص ۲۳۱

= بشیر الهذلی ۴ / ۲۴۱|۲۳۱

۱۷۸۰ - بشیر --- ج ۴ ص ۲۳۱

۱۷۸۱ - بشیر المستنیر الجعفی الأزرق --- ج ۴ ص ۲۳۲

۱۷۸۲ - بشیر أبو عبد الصمد بن بشر الکوفی --- ج ۴ ص ۲۳۲

= بشیر والد عبد الصمد ۴ / ۲۴۰|۲۳۲

۱۷۸۳ - بشیر أحد بنی الحارث بن کعب --- ج ۴ ص ۲۳۲

۱۷۸۴ - بشیر الأسلمی المدنی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۳۲

۱۷۸۵ - بشیر بن أبی مسعود الأنصاری --- ج ۴ ص ۲۳۳

۱۷۸۶ - بشیر بن إسماعیل --- ج ۴ ص ۲۳۳

= بشر بن إسماعیل ۴ / ۲۲۰|۲۳۳

۱۷۸۷ - بشیر بن إسماعیل بن عمار --- ج ۴ ص ۲۳۳

۱۷۸۸ - بشیر بن البراء بن معرور --- ج ۴ ص ۲۳۳

۱۷۸۹ - بشیر بن بشار --- ج ۴ ص ۲۳۳

۱۷۹۰ - بشیر بن حمزة --- ج ۴ ص ۲۳۴

۱۷۹۱ - بشیر بن خارجة --- ج ۴ ص ۲۳۴

۱۷۹۲ - بشیر بن الخصاصیة --- ج ۴ ص ۲۳۴

۱۷۹۳ - بشیر بن الرحال --- ج ۴ ص ۲۳۴

۱۷۹۴ - بشیر بن زید --- ج ۴ ص ۲۳۴

۱۷۹۵ - بشیر بن سحیم --- ج ۴ ص ۲۳۴

۱۷۹۶ - بشیر بن سعد الأنصاری --- ج ۴ ص ۲۳۵

۱۷۹۷ - بشیر بن سعید --- ج ۴ ص ۲۳۵

۱۷۹۸ - بشیر بن سلمة --- ج ۴ ص ۲۳۵

۱۷۹۹ - بشیر بن سلیمان ( سلمان ) المدنی --- ج ۴ ص ۲۳۶

۱۸۰۰ - بشیر بن عاصم --- ج ۴ ص ۲۳۶

۱۸۰۱ - بشیر بن عاصم البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۳۶

۱۸۰۲ - بشیر بن عبد الله --- ج ۴ ص ۲۳۶

= بشر بن عبد الله ۴ / ۲۲۵|۲۳۶

۱۸۰۳ - بشیر بن عبد المنذر الأنصاری --- ج ۴ ص ۲۳۷

۱۸۰۴ - بشیر بن غفریة ( غقربة ) الجهنی --- ج ۴ ص ۲۳۷

۱۸۰۵ - بشیر بن عمر الحضرمی --- ج ۴ ص ۲۳۷

۱۸۰۶ - بشیر بن عمر الهمدانی --- ج ۴ ص ۲۳۷

۱۸۰۷ - بشیر بن غالب الأسدی --- ج ۴ ص ۲۳۷

۱۸۰۸ - بشیر بن مسلم --- ج ۴ ص ۲۳۷

۱۸۰۹ - بشیر بن معاویة الحجاز --- ج ۴ ص ۲۳۷

۱۸۱۰ - بشیر بن معبد بن الخصاصیة السدوسی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۳۸

۱۸۱۱ - بشیر بن میمون النبال --- ج ۴ ص ۲۳۸

۱۸۱۲ - بشیر بن یزید الضبعی --- ج ۴ ص ۲۳۸

۱۸۱۳ - بشیر بن یسار --- ج ۴ ص ۲۳۸

۱۸۱۴ - بشیر الدهان الکوفی --- ج ۴ ص ۲۳۸

۱۸۱۵ - بشیر الرحال --- ج ۴ ص ۲۳۹

۱۸۱۶ - بشیر العطار --- ج ۴ ص ۲۳۹

۱۸۱۷ - بشیر الغنوی --- ج ۴ ص ۲۳۹

۱۸۱۸ - بشیر الکناسی --- ج ۴ ص ۲۴۰

۱۸۱۹ - بشیر النبال --- ج ۴ ص ۲۴۰

= بشیر بن میمون - ۴ / ۲۲۹|۲۴۰

۱۸۲۰ - بشیر والد عبد الصمد الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۰

= بشیر أبو عبد الصمد - ۴ / ۲۳۲|۲۴۰

۱۸۲۱ - بشیر الهذلی --- ج ۴ ص ۲۴۱

= بشیر الهذلی ۴ / ۲۳۱|۲۴۱

- ب ک -

۱۸۲۲ - بکار --- ج ۴ ص ۲۴۱

۱۸۲۳ - بکار بن أبی بکر الحضرمی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۲

۱۸۲۴ - بکار بن أحمد --- ج ۴ ص ۲۴۳

۱۸۲۵ - بکار بن بکر --- ج ۴ ص ۲۴۳

۱۸۲۶ - بکار بن الجراح --- ج ۴ ص ۲۴۳

۱۸۲۷ - بکار بن رجاء الیشکری الوفی --- ج ۴ ص ۲۴۴

۱۸۲۸ - بکار بن زیاد الکوفی الخزاز --- ج ۴ ص ۲۴۴

۱۸۲۹ - بکار بن عاصم --- ج ۴ ص ۲۴۴

۱۸۳۰ - بکار بن عبد الله --- ج ۴ ص ۲۴۴

۱۸۳۱ - بکار بن عبد کردم الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۴

۱۸۳۲ - بکر --- ج ۴ ص ۲۴۵

۱۸۳۳ - بکر ( بکیر ) الأرقط --- ج ۴ ص ۲۴۵

۱۸۳۴ - بکر بن أبی بکر --- ج ۴ ص ۲۴۶

= بکر بن أبی بکر الحضرمی ۴ / ۲۴۶|۲۴۶

۱۸۳۵ - بکر بن أبی بکر الحضرمی --- ج ۴ ص ۲۴۶

= بکر بن أبی بکر عبد الله بن محمد ۴ / ۲۴۷|۲۴۶

۱۸۳۶ - بکر بن أبی بکر الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۷

۱۸۳۷ - بکر بن أبی بکر عبد الله بن محمد الحضرمی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۷

= بکر بن أبی بکر الحضرمی ۴ / ۲۴۶|۲۴۷

۱۸۳۸ - بکر بن أبی حبیب الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۷

۱۸۳۹ - بکر بن أبی حبیبة --- ج ۴ ص ۲۴۷

۱۸۴۰ - بکر بن أحمد --- ج ۴ ص ۲۴۷

= بکر بن أحمد بن زیاد ۴ / ۲۴۸|۲۴۷

۱۸۴۱ - بکر بن أحمد بن زیاد --- ج ۴ ص ۲۴۸

= بکر بن أحمد بن إبراهیم ۴ / ۲۴۷|۲۴۸

۱۸۴۲ - بکر بن الأشعث الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۸

۱۸۴۳ - بکر بن أمیة الضمری --- ج ۴ ص ۲۴۸

۱۸۴۴ - بکر بن أوس الطائی البصری --- ج ۴ ص ۲۴۸

۱۸۴۵ - بکر بن بکر الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۸

۱۸۴۶ - بکر بن تغلب السدوسی --- ج ۴ ص ۲۴۹

۱۸۴۷ - بکر بن جناح الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۹

۱۸۴۸ - بکر بن حاجب التمیمی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۹

۱۸۴۹ - بکر بن حبیب الأحمسی البجلی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۴۹

۱۸۵۰ - بکر بن حبیش الأزدی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۰

۱۸۵۱ - بکر بن حرب الشیبانی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۰

۱۸۵۲ - بکر بن خالد الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۰

۱۸۵۳ - بکر بن خلیل --- ج ۴ ص ۲۵۰

۱۸۵۴ - بکر بن زیاد الجعفی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۰

۱۸۵۵ - بکر بن سالم --- ج ۴ ص ۲۵۱

۱۸۵۶ - بکر بن صالح --- ج ۴ ص ۲۵۱

= بکر بن صالح الرازی ۴ / ۲۵۱|۲۵۱

۱۸۵۷ - بکر بن صالح --- ج ۴ ص ۲۵۱

۱۸۵۸ - بکر بن صالح الرازی --- ج ۴ ص ۲۵۱

۱۸۵۹ - بکر بن عبد الله الأزدی --- ج ۴ ص ۲۵۵

۱۸۶۰ - بکر بن عبد الله المزنی --- ج ۴ ص ۲۵۵

۱۸۶۱ - بکر بن عبد الله الجعفی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۵

۱۸۶۲ - بکر بن عبد الله المزنی --- ج ۴ ص ۲۵۵

۱۸۶۳ - بکر بن علی الشباشی --- ج ۴ ص ۲۵۵

۱۸۶۴ - بکر بن عمیر ( عمر ) الهمدانی الأرحبی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۶

۱۸۶۵ - بکر بن عیسى البصری --- ج ۴ ص ۲۵۶

۱۸۶۶ - بکر ( بکیر ) بن قطر ( فطر ، فطرس ، قطرب ) الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۶

۱۸۶۷ - بکر بن کرب الصیرفی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۵۶

۱۸۶۸ - بکر بن مبشر الأنصاری --- ج ۴ ص ۲۵۷

۱۸۶۹ - بکر بن محمد الأزدی --- ج ۴ ص ۲۵۷

۱۸۷۰ - بکر بن محمد الأشعری --- ج ۴ ص ۲۵۷

۱۸۷۱ - بکر بن محمد بن جناح --- ج ۴ ص ۲۵۷

۱۸۷۲ - بکر بن محمد بن حبیب المازنی الشیبانی --- ج ۴ ص ۲۵۷

۱۸۷۳ - بکر بن محمد الأزدی الکوفی الغامدی --- ج ۴ ص ۲۵۸

= بکر بن محمد الأزدی ۴ / ۲۵۷|۲۵۸

۱۸۷۴ - بکر بن محمد العبدی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۴

۱۸۷۵ - بکر الکرمانی --- ج ۴ ص ۲۶۴

۱۸۷۶ - بکر النحاس --- ج ۴ ص ۲۶۴

۱۸۷۷ - بکرویه الکندی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۴

۱۸۷۸ - بکرویه المحاربی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۴

۱۸۷۹ - بکیر --- ج ۴ ص ۲۶۴

۱۸۸۰ - بکیر الأرقط --- ج ۴ ص ۲۶۵

۱۸۸۱ - بکیر بن أحمد ( أحمر ) النخعی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۵

۱۸۸۲ - بکیر بن أعین الشیبانی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۵

۱۸۸۳ - بکیر بن جندب الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۸

۱۸۸۴ - بکیر بن حبیب الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۹

۱۸۸۵ - بکیر بن صالح --- ج ۴ ص ۲۶۹

۱۸۸۶ - بکیر بن عبد الله بن الأشج --- ج ۴ ص ۲۶۹

۱۸۸۷ - بکیر بن عبد الله الکوفی الخزاز --- ج ۴ ص ۲۶۹

۱۸۸۸ - بکیر بن قابوس الجنبی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۶۹

۱۸۸۹ - بکیر بن قطر --- ج ۴ ص ۲۶۹

۱۸۹۰ - بکیر بن محمد الأزدی --- ج ۴ ص ۲۶۹

= بکر بن محمد بن عبد الرحمن ۴ / ۲۵۷|۲۶۹

۱۸۹۱ - بکیر بن واصل البرجمی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۷۰

۱۸۹۲ - بکیل بن سعید --- ج ۴ ص ۲۷۰

- ب ل -

۱۸۹۳ - بلال بن الحارث المزنی --- ج ۴ ص ۲۷۰

۱۸۹۴ - بلال مولى رسول الله صلى الله علیه وآله ( الحبشی ) --- ج ۴ ص ۲۷۰

- ب ن -

۱۸۹۵ - بنان عبد الله --- ج ۴ ص ۲۷۳

= عبد الله بن محمد بن عیسى ۱۱ / ۳۳۳|۲۷۳

۱۸۹۶ - بنان ( بیان ) البیان ( التبان ) --- ج ۴ ص ۲۷۶

۱۸۹۷ - بنان الجزری --- ج ۴ ص ۲۷۷

۱۸۹۸ - بندار بن حماد --- ج ۴ ص ۲۷۷

۱۸۹۹ - بندار بن عاصم --- ج ۴ ص ۲۷۷

۱۹۰۰ - بندار بن محمد بن عبد الله --- ج ۴ ص ۲۷۷

۱۹۰۱ - بندار بن محمد الطبری --- ج ۴ ص ۲۷۸

۱۹۰۲ - بندار مولى إدریس --- ج ۴ ص ۲۷۸

- ب و -

۱۹۰۳ - بورق البوشنجانی --- ج ۴ ص ۲۷۸

- ب ه‍ -

۱۹۰۴ - بهاء الدین بن علی العاملی النیاطی --- ج ۴ ص ۲۷۹

۱۹۰۵ - بهاء الدین بن محمد الورشاهی --- ج ۴ ص ۲۷۹

۱۹۰۶ - بهرام بن یحیى اللیثی الخزاز --- ج ۴ ص ۲۷۹

۱۹۰۷ - بهلول أبو تمیم --- ج ۴ ص ۲۷۹

۱۹۰۸ - بهلول بن محمد الصیرفی الکوفی --- ج ۴ ص ۲۸۰

۱۹۰۹ - بهلول بن مسلم --- ج ۴ ص ۲۸۰

- ب ی -

۱۹۱۰ - بیان بن حمران التفلیسی --- ج ۴ ص ۲۸۰

۱۹۱۱ - بیان البنان ( التبان ) --- ج ۴ ص ۲۸۰

۱۹۱۲ - بیان الجزری ( بنان ) الکوفی --- ج ۴ ص ۲۸۱