فهرست اماکن مقدسه خراسان شمالی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ردیف نوع مکان متبرکه نام مکان متبرکه شهرستان آبادی
۱ امامزاده حسین، بابا قدرت اسفراین - بام باباقدرت
۲ امامزاده سید نعمت الله اسفراین - بام بکرآباد
۳ امامزاده علی بن حسن و حسین بن موسی اسفراین - بام جهان
۴ امامزاده عبدالله اسفراین - بام کورنان
۵ امامزاده احمد بن موسی اسفراین - بام کورنان
۶ امامزاده سلطان سید مصیب اسفراین - بام اردین
۷ امامزاده مصیب اسفراین - بام بام
۸ امامزاده بابا گلی اسفراین - بام فتح آباد
۹ امامزاده محمد اسفراین - صفی آباد باغشجرد
۱۰ امامزاده حمزه اسفراین - صفی آباد دهنه شیرین
۱۱ امامزاده سید موسی اسفراین
۱۲ امامزاده جعفر بن موسی اسفراین - آذرئ کوشکی
۱۳ امامزاده پیر اسفراین - آذرئ فیروزآباد
۱۴ امامزاده سلطان سید مظاهر اسفراین - دامن کوه چهار برج
۱۵ امامزاده قاسم اسفراین - دامن کوه دهک
۱۶ امامزاده زید بن علی اسفراین - دامن کوه توی
۱۷ امامزاده سید عقیل دانیال اسفراین - زرق آباد حسین آباد کردها
۱۸ امامزاده رضی الدین اسفراین - زرق آباد ادکان
۱۹ امامزاده شیخ جلال الدین اسفراین - زرق آباد گورپان
۲۰ امامزاده سید موسی اسفراین - زرق آباد گورپان
۲۱ امامزاده حسین اسفراین - روئین فریمان
۲۲ امامزاده اسحاق اسفراین - روئین رویین
۲۳ امامزاده محمد اسفراین - روئین گرمه خوش
۲۴ امامزاده شیخ رشیدالدین اسفراین - میلانلو بیدواز
۲۵ امامزاده ضامن مسکین اسفراین - میلانلو درپرچین سفلی
۲۶ امامزاده شریف بی‌بی بجنورد - بدرانلو گودالی سلاخ
۲۷ امامزاده قاسم بجنورد - گرمخان دنگل
۲۸ امامزاده عبداله بجنورد - گرمخان عبداله آباد
۲۹ امامزاده اسماعیل بجنورد - گرمخان گرمخان
۳۰ امامزاده نبی بجنورد - غلامان غلامان
۳۱ امامزاده سلطان سید عباس بجنورد
۳۲ امامزاده خاتون قیامت بجنورد - آلاداغ بازخانه
۳۳ امامزاده بی‌بی صنم بجنورد - آلاداغ درتوم
۳۴ امامزاده هادی بجنورد - آلاداغ ارک
۳۵ امامزاده زید بن علی بن حسن بجنورد - آلاداغ درصوفیان
۳۶ امامزاده زید بن علی بجنورد - آلاداغ درصوفیان
۳۷ امامزاده اسماعیل بجنورد - باباامان باباامان
۳۸ امامزاده ابراهیم بجنورد - باباامان پیغور
۳۹ امامزاده سید ابراهیم بجنورد - باباامان پیغور
۴۰ امامزاده علی بجنورد - باباامان طراقی ترک
۴۱ امامزاده یعقوب بجنورد - بدرانلو قره کانلو
۴۲ امامزاده محمدرضا بجنورد - بدرانلو لنگر
۴۳ امامزاده سلطان سید محمد بجنورد - بدرانلو فخرالدین
۴۴ امامزاده هاشم بجنورد - بدرانلو فخرالدین
۴۵ امامزاده قاسم بجنورد - بدرانلو فخرالدین
۴۶ امامزاده اسماعیل بجنورد - گرمخان سلولی
۴۷ امامزاده سید اسماعیل بجنورد - گرمخان سلولی
۴۸ امامزاده ابراهیم بجنورد - گرمخان شاه اجاق
۴۹ امامزاده ابراهیم بجنورد - گرمخان قلعه جق بزرگ/قلعه جوق بزرگ
۵۰ امامزاده ابراهیم بجنورد - گرمخان چهاربرج سفلی
۵۱ امامزاده عبدالعظیم بجنورد - گرمخان قزلقان
۵۲ امامزاده حسین بجنورد - گرمخان ناوه
۵۳ امامزاده عبدالحسین بجنورد - گرمخان نجف آباد
۵۴ امامزاده قاسم بجنورد - گرمخان دنگل
۵۵ امامزاده محمدباقر بجنورد - گرمخان اسفیدان
۵۶ امامزاده ابراهیم بن موسی بجنورد - گرمخان کلاته سهراب
۵۷ امامزاده محمدیحیی بن ذکریا بجنورد - گرمخان نوده
۵۸ امامزاده ابراهیم بجنورد - گیفان دربند
۵۹ امامزاده حسن عسگری بجنورد - گیفان گیفان بالا/بالاده
۶۰ امامزاده دربند جاجرم - چهارده سنخواست
۶۱ امامزاده زین العابدین جاجرم - چهارده سنخواست
۶۲ امامزاده سید محمد جاجرم - دربند کرف
۶۳ امامزاده کلاته ترک‌ها جاجرم - دربند کلاته ترک‌ها
۶۴ امامزاده اسماعیل جاجرم - شوقان چپه
۶۵ امامزاده بی‌بی خدیجه جاجرم - شوقان طبر پیش دره
۶۶ امامزاده علی بن گرمه مهزیار جاجرم
۶۷ امامزاده شاهزاده ابراهیم جاجرم - گلستان چهارچوبه
۶۸ امامزاده فخرالدین نعمت اله جاجرم - میان دشت ایور
۶۹ امامزاده زینبیه جاجرم - میان دشت ایور
۷۰ امامزاده فخرالدین جاجرم - میان دشت ایور
۷۱ امامزاده سلطان سید حسین و احمد جاجرم - میان دشت صادق آباد
۷۲ امامزاده حاضر شیروان - تکمران گوگلی/کوکلی
۷۳ امامزاده بی‌بی حنیفه شیروان سکه/سوکه
۷۴ امامزاده بلغان شیروان - گلیان بلقان سفلی
۷۵ امامزاده تبریان شیروان - گلیان تبریان
۷۶ امامزاده ینگی قلعه شیروان - قوشخانه بالا ینگی قلعه بالا
۷۷ امامزاده شاهزاده علی‌اصغر شیروان - تکمران توپکانلو
۷۸ امامزاده توپکانلو شیروان - تکمران توپکانلو
۷۹ امامزاده طغان شیروان - تکمران توکور
۸۰ امامزاده نامانلو شیروان - جیرستان نامانلو
۸۱ امامزاده ذکریا شیروان - جیرستان نامانلو
۸۲ امامزاده میلانلو شیروان - جیرستان میلانلوسفلی
۸۳ امامزاده غیبی شیروان
۸۴ امامزاده بی‌بی حور و بی‌بی نور شیروان
۸۵ امامزاده شیخ محمد مقدم شیروان اله آباد علیا
۸۶ امامزاده سرتخت شیروان حصاردوین
۸۷ امامزاده سراج الدین شیروان باغان
۸۸ امامزاده خوشگری شیروان یاسراباد/خانه حصار
۸۹ امامزاده هاشم شیروان شکرانلو
۹۰ امامزاده حسن شیروان مرغزار
۹۱ امامزاده قاسم شیروان - زوارم فجرآباد
۹۲ امامزاده قاسم الحسینی شیروان - زوارم خادمی فجرآباد
۹۳ امامزاده زوارم شیروان - زوارم زوارم
۹۴ امامزاده حمزه رضا شیروان - زیارت زیارت
۹۵ امامزاده تقی الهادی شیروان - زیارت کلاته فیروزه
۹۶ امامزاده یحیی شیروان - زیارت منصوران
۹۷ امامزاده بیگان شیروان - زیارت بیگان
۹۸ امامزاده عبدالرضا شیروان - زیارت توده
۹۹ امامزاده عباس شیروان - سیوکانلو پیرودانلو
۱۰۰ امامزاده اوغاز تازه شیروان - سیوکانلو اوغازتازه
۱۰۱ امامزاده فاطمه شیروان - سیوکانلو اوغاز کهنه/کهنه اوغاز
۱۰۲ امامزاده کال اجاق شیروان - سیوکانلو اوغاز کهنه/کهنه اوغاز
۱۰۳ امامزاده بابا شیروان - سیوکانلو اوغاز کهنه/کهنه اوغاز
۱۰۴ امامزاده زیداله شیروان - سیوکانلو بوانلو
۱۰۵ امامزاده سکینه صوفی شیروان - سیوکانلو قلعه بیگ قره چشمه
۱۰۶ امامزاده سیدی شیروان - سیوکانلو قلعه بیگ قره چشمه
۱۰۷ امامزاده عبدالرحمان شیروان - گلیان اسطرخی
۱۰۸ امامزاده بابا توکل شیروان - گلیان گلیان
۱۰۹ امامزاده عبدالرحمان شیروان - گلیان مشهد طرقی علیا
۱۱۰ امامزاده محمدرضا شیروان - گلیان مشهد طرقی علیا
۱۱۱ امامزاده پیر شهید شیروان - گلیان پیرشهید
۱۱۲ امامزاده ارگ شیروان - گلیان ورگ
۱۱۳ امامزاده سید ابراهیم شیروان - قوشخانه بالا زیدر
۱۱۴ امامزاده قاسم شیروان - قوشخانه بالا دده خان
۱۱۵ امامزاده بابا شیخ شیروان - قوشخانه بالا سولدی
۱۱۶ امامزاده نوراله فاروج - تیتکانلو مرغزار
۱۱۷ امامزاده عبداله فاروج - حصار اق باغ
۱۱۸ امامزاده محمود فاروج - شاه جهان برگرد
۱۱۹ امامزاده جعفر فاروج - شاه جهان کلاته سیاهدشت
۱۲۰ امامزاده لنگر مانه وسملقان
۱۲۱ امامزاده گگلزار مانه وسملقان - آلمه کشانک
۱۲۲ امامزاده محمدباقر مانه وسملقان - آلمه کشانک
۱۲۳ امامزاده اسماعیل مانه وسملقان - آلمه کلاته زمان صوفی
۱۲۴ امامزاده شاهزاده ابراهیم مانه وسملقان - آلمه کلاته زمان صوفی
۱۲۵ امامزاده چمن بید مانه وسملقان - آلمه چمن بید
۱۲۶ امامزاده سید احمد مانه وسملقان - آلمه چمن بید
۱۲۷ امامزاده هادی و زینب مانه وسملقان - قاضی زرد
۱۲۸ امامزاده هادی مانه وسملقان - قاضی کاستان
۱۲۹ امامزاده زینب مانه وسملقان - قاضی کاستان
۱۳۰ امامزاده شاهزاده اسحاق مانه وسملقان - قاضی لنگر
۱۳۱ امامزاده امام دره مانه وسملقان
۱۳۲ امامزاده قاسم مانه وسملقان - اترک بازاره قارناس
۱۳۳ امامزاده اشرف مانه وسملقان - اترک برج زنگانلو
۱۳۴ امامزاده اشرف مانه وسملقان - اترک قلندرتپه
۱۳۵ امامزاده قاسم مانه وسملقان - اترک قسطی معاون
۱۳۶ امامزاده محمد دلاور مانه وسملقان
۱۳۷ امامزاده شاهزاده ابراهیم مانه - حومه نجف
۱۳۸ امامزاده دلاور مانه وسملقان - آشخانه
۱۳۹ آرامگاه شیخ باغ‌ها اسفراین
۱۴۰ آرامگاه مرادبخش بجنورد - بدرانلو کلاب
۱۴۱ آرامگاه شیخ خطاب بجنورد - گرمخان خطاب
۱۴۲ آرامگاه تیمور شیروان - زیارت زیارت
۱۴۳ نظرگاه سلیمان بن موسی اسفراین - آذرئ کبوترخانه

منابع

  • پایگاه راسخون.