منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله متوسط
کیفیت پژوهش پایین است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

سال خمسى

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


تاجر و کاسب و صنعت‌گر و مانند این‌ها از وقتى که شروع به کاسبى مى کنند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد مى آید، بدهند.

سؤال: آیا سال خمس باید سال شمسى باشد یا قمرى؟

جواب: سال را شمسى قرار دهید اگر چه قمرى هم مانع ندارد.

مبدأ سال خمسى:

  • ۱- کسى که شغلش کاسبى است:

الف) درآمد تدریجى دارد، مبدأ سال روز شروع کاسبى است.

ب) کارمند و... وقتى که اولین حقوق خود را مى گیرد.

ج) کشاورز و باغ‌دار هنگام جمع‌آورى محصول.

  • ۲- کسى که شغلش کاسبى نیست، اگر اتفاقاً معامله اى کند و منفعتى ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعى که فایده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.[۱]

پانویس

  1. احکام مالى، سید مرتضى حسینى فاضل، ص ۶۲.