صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(وقایع ماه شعبان)
 
(۴۶ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 +
{{#css:
 +
 +
.hp-sep {
 +
    float: none;
 +
    clear: both;
 +
    display: block;
 +
margin-bottom:12px;
 +
}
 +
#li-alefba1{
 +
float:right;
 +
width:50%;
 +
}
 +
#li-alefba1+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 +
#li-alefba2{
 +
float:left;
 +
width:50%;
 +
}
 +
 +
 +
#co-right{
 +
float:right;
 +
width:49%;
 +
}
 +
#co-right+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 +
#co-left{float:left;width:50%}
 +
#mp-right{
 +
float:right;
 +
width:49%;
 +
}
 +
#mp-right+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 +
#mp-left{float:left;width:50%}
 +
 +
 +
@media (max-width: 1023px) {
 +
    #li-alefba1,#li-alefba2,#co-right,#co-left,#mp-left,#mp-right{
 +
float:none !important;
 +
width:100%;
 +
}
 +
.hp-sep{display:block !important;}
 +
}
 +
 +
 +
 +
}}
 +
<div id="mp-header">
 
<center>
 
<center>
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
+
<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
|-
 
|<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
 
|-
 
|<span style="font-size:130%;">موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام</span>
 
|-
 
|
 
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامي، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهاي اسلامي، اصطلاحات اسلامي و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
 
|-
 
|
 
  
<div align="center" style="margin: 0; font-size: 120%;">
+
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
+
</center>
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="li-alefba1">
 +
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; float:right; background:transparent; text-align:center;"
 +
|- style="background:#E4E5FF;"
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]
 +
|}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="li-alefba2">
 +
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; float:left; text-align:center;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]
+
|}
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]
+
</div>
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]
+
<div class="hp-sep"></div>
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]
+
    <div id="co-right">
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]
+
    {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center;height: 300px; float:center; border-style:solid;"
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
 
 
|-  
 
|-  
|colspan="33" style="background:#E4E5FF;"|
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:قرآن|قرآن]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده:علوم قرآنی |علوم قرآنی]] - [[:رده:آیات و سور|آیات و سور]] - [[:رده:معارف قرآن|معارف قرآن]] - [[:رده:آداب قرآن|آداب قرآن]] - [[:رده:اعلام قرآن|اعلام قرآن]] - [[:رده:تفسیر قرآن|تفسیر قرآن]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:اهل البیت | اهل البیت]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده:جایگاه اهل البیت | جایگاه اهل البیت]] - [[:رده:پیامبر اکرم | پیامبر اسلام]] - [[:رده:ائمه اطهار | ائمه اطهار]] - [[:رده: حضرت فاطمه سلام الله علیها| حضرت فاطمه سلام الله علیها]] - [[:رده:اصحاب اهل البیت علیهم السلام | اصحاب اهل البیت]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:حدیث|حدیث]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده:احادیث با عناوین خاص|احادیث با عناوین خاص]] - [[:رده:منابع حدیثی|منابع حدیثی]] - [[:رده:علوم حدیث|علوم حدیث]] - [[:رده:اصطلاحات حدیثی|اصطلاحات حدیثی]] - [[:رده:راویان حدیث|راویان حدیث]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اعتقادات|اعتقادات]] و [[:رده:کلام|کلام]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده :تعاریف کلی|تعاریف کلی]] - [[:رده:توحید|توحید]] - [[:رده:نبوت|نبوت]] - [[:رده:امامت|امامت]] - [[:رده:معاد|معاد]] - [[:رده:اصطلاحات کلامی|اصطلاحات کلامی]] -[[:رده:ادیان و فرق|ادیان و فرق]]
 
|}
 
|}
 
 
</div>
 
</div>
{{الگو:موضوعات و شاخه های اصلی}}
+
<div class="hp-sep"></div>
</center>  
+
<div id="co-left">
{|  
+
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:left; border-style:solid; height: 300px;"
 
|-
 
|-
|  
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اخلاق|اخلاق و آداب]]'''
{|
+
| style="width:40%" |[[:رده:کلیات اخلاق|کلیات اخلاق]] - [[:رده:اخلاق الهی|اخلاق الهی]] - [[:رده:اخلاق فردی|اخلاق فردی]] - [[:رده:اخلاق خانواده|اخلاق خانواده]] - [[:رده:اخلاق اجتماعی|اخلاق اجتماعی]] - [[:رده:آداب و سنن|آداب و سنن]] - [[:رده:دعا|دعا]] - [[:رده:زیارت|زیارت]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:فقه و حقوق|فقه و حقوق]]'''
 +
|[[:رده:فقه|فقه]] - [[:رده:احکام|احکام]] - [[:رده:آیات الاحکام|آیات الاحکام]] - [[:رده:حقوق|حقوق اسلامی]] - [[:رده:اصول فقه|اصول فقه]] - [[:رده:اصطلاحات فقهی | اصطلاحات فقهی]]
 
|-
 
|-
|valign="top"  style="width:50%"|
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:تاریخ و تمدن اسلام|تاریخ و تمدن]]'''
{| ;class="toccolours"  margin-right: 0em; float:rigth;" style="width:100%"
+
|[[:رده:تاریخ صدر اسلام|تاریخ صدر اسلام]] - [[:رده:تاریخ تشیع|تاریخ تشیع]] - [[:رده:جغرافیای تاریخی جهان اسلام|جغرافیای تاریخی جهان اسلام]] - [[:رده:سلسله های حکومتی|سلسله ها]] - [[:رده:تقویم تاریخ اسلام|تقویم]] - [[:رده:علم و هنر|علم و هنر]] - [[:رده:شخصیت ها|شخصیت ها]]
|-
+
|-
|valign="top"|{{وقایع ماه شعبان}}
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:منابع اسلامی|منابع]] و [[:رده:مراکز و موسسات|مراکز]]'''
|}
+
|[[:رده:منابع اسلامی|منابع اسلامی]] -[[:رده:مراکز و موسسات|مراکز و موسسات]] - [[:رده:مدارس علمیه|مدارس علمیه]] - [[:رده:نشریات|نشریات]] - [[:رده:پایگاه‌های اسلامی|پایگاه های اسلامی]]
|valign="top"  style="width:50%"|
 
{| ;class="toccolours" margin-right: 0em; float:rigth;" style="width:100%"
 
|-
 
|valign="top"|{{الگو:پیشنهادی ها}}
 
|}
 
 
|}
 
|}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="mp-right">{{#اگر:{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی هفته {{CURRENTWEEK}}}}}}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="mp-left">
 +
{{تقویم صفحه اول}}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
 
 +
<div id="li-ca">
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
|-  
 
|-  
|colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|'''رده ها:'''
+
| colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |'''رده ها:'''
|colspan="18" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="18" style="background:#E4E5FF;" |
|rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|
+
| rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |
 
|-
 
|-
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=آ&namespace=14  آ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:آ|آ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ا&namespace=14  ا]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ا|ا]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ب&namespace=14  ب]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده: ب|ب]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=پ&namespace=14  پ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:پ|پ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ت&namespace=14  ت]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ت|ت]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ث&namespace=14  ث]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ث|ث]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ج&namespace=14  ج]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ج|ج]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=چ&namespace=14  چ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:چ|چ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ح&namespace=14  ح]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ح|ح]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=خ&namespace=14  خ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:خ|خ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=د&namespace=14  د]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:د|د]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ذ&namespace=14  ذ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ذ|ذ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ر&namespace=14  ر]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ر| ر]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ز&namespace=14  ز]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ز| ز]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ژ&namespace=14  ژ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ژ| ژ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=س&namespace=14  س]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:س|س]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ش&namespace=14  ش]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ش|ش]]
 
|-
 
|-
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ص&namespace=14  ص]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ص|ص]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ض&namespace=14  ض]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ض|ض]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ط&namespace=14  ط]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ط|ط]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ظ&namespace=14  ظ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ظ|ظ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ع&namespace=14  ع]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ع|ع]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=غ&namespace=14  غ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:غ|غ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ف&namespace=14  ف]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ف|ف]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ق&namespace=14  ق]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ق|ق]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ک&namespace=14  ک]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ک|ک]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=گ&namespace=14  گ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:گ|گ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ل&namespace=14  ل]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ل|ل]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=م&namespace=14  م]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:م|م]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ن&namespace=14  ن]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ن|ن]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=و&namespace=14  و]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:و|و]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ه&namespace=14  ه]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ه|ه]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ی&namespace=14  ی]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ی|ی]]
 
|-  
 
|-  
|colspan="22" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="22" style="background:#E4E5FF;" |
 
|}
 
|}
 
+
</div>
 +
<center>
 
'''[[ویژه:آمار|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' مقاله تا این لحظه
 
'''[[ویژه:آمار|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' مقاله تا این لحظه
 +
</center>
 +
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۱

دانشنامه اسلامی

تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.

مقاله پیشنهادی

مباهله پیامبر اسلام با مسیحیان نجران

جریان مباهله پیامبر اسلام با نماینده گان ساکنان نجران (منطقه مسيحي‌نشين حجاز در عصر پیامبر) یکی از وقایع مشهور تاریخ اسلام است.

مطابق با گزارشی که از این واقعه شده است، در پی مناظره پیامبر با مسیحیان نجران درباره یگانگى آفریدگار و شخصیت حضرت عیسی علیه‌السلام و قانع نشدن آنان، قرار بر لعن و نفرین یکدیگر برای مشخص شدن طرف مورد حمایت الهی گذاشته شد که از آن در عربی به مباهله تعبیر می شود. در صبح روز مقرر رسول خدا صلى الله علیه و آله در حالى برای مباهله حاضر شد که حضرت فاطمه و امام على و فرزندانشان حسن و حسین علیهم السلام را برای مباهله به همراه خود آورده بود.

وقتى بزرگان مسیحیان چنین دیدند، از مباهله انصراف داده، تسلیم امر پیامبر شدند و به پرداخت جزیه گردن نهادند.

مباهله پیامبر با مسیحیان نجران در آیه مباهله (آیه 61 سوره آل عمران) بیان شده است. شرح این جریان که در منابع متعدد شیعه و سنی آمده به همراه آیه، علاوه بر آنکه نشان حقانیت و درستی دعوت پیامبر است، مشخص کننده مصادیق تعبیر اهل بیت در آیه تطهیر و همچنین جایگاه رفیع امام علی علیه السلام - به عنوان مصداق تعبیر انفسنا در این آیه - است. ...ادامه

۱۳٬۸۰۶ مقاله تا این لحظه