صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(وقایع ماه شعبان)
(۴۶ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 +
{{#css:
 +
 +
.hp-sep {
 +
    float: none;
 +
    clear: both;
 +
    display: block;
 +
margin-bottom:12px;
 +
}
 +
#li-alefba1{
 +
float:right;
 +
width:50%;
 +
}
 +
#li-alefba1+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 +
#li-alefba2{
 +
float:left;
 +
width:50%;
 +
}
 +
 +
 +
#co-right{
 +
float:right;
 +
width:49%;
 +
}
 +
#co-right+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 +
#co-left{float:left;width:50%}
 +
#mp-right{
 +
float:right;
 +
width:49%;
 +
}
 +
#mp-right+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 +
#mp-left{float:left;width:50%}
 +
 +
 +
@media (max-width: 1023px) {
 +
    #li-alefba1,#li-alefba2,#co-right,#co-left,#mp-left,#mp-right{
 +
float:none !important;
 +
width:100%;
 +
}
 +
.hp-sep{display:block !important;}
 +
}
 +
 +
 +
 +
}}
 +
<div id="mp-header">
 
<center>
 
<center>
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
+
<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
|-
 
|<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
 
|-
 
|<span style="font-size:130%;">موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام</span>
 
|-
 
|
 
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامي، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهاي اسلامي، اصطلاحات اسلامي و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
 
|-
 
|
 
  
<div align="center" style="margin: 0; font-size: 120%;">
+
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
+
</center>
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="li-alefba1">
 +
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; float:right; background:transparent; text-align:center;"
 +
|- style="background:#E4E5FF;"
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]
 +
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]
 +
|}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="li-alefba2">
 +
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; float:left; text-align:center;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]
+
|}
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]
+
</div>
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]
+
<div class="hp-sep"></div>
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]
+
    <div id="co-right">
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]
+
    {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center;height: 300px; float:center; border-style:solid;"
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]
 
|style=" width:3%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
 
 
|-  
 
|-  
|colspan="33" style="background:#E4E5FF;"|
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:قرآن|قرآن]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده:علوم قرآنی |علوم قرآنی]] - [[:رده:آیات و سور|آیات و سور]] - [[:رده:معارف قرآن|معارف قرآن]] - [[:رده:آداب قرآن|آداب قرآن]] - [[:رده:اعلام قرآن|اعلام قرآن]] - [[:رده:تفسیر قرآن|تفسیر قرآن]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:اهل البیت | اهل البیت]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده:جایگاه اهل البیت | جایگاه اهل البیت]] - [[:رده:پیامبر اکرم | پیامبر اسلام]] - [[:رده:ائمه اطهار | ائمه اطهار]] - [[:رده: حضرت فاطمه سلام الله علیها| حضرت فاطمه سلام الله علیها]] - [[:رده:اصحاب اهل البیت علیهم السلام | اصحاب اهل البیت]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:حدیث|حدیث]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده:احادیث با عناوین خاص|احادیث با عناوین خاص]] - [[:رده:منابع حدیثی|منابع حدیثی]] - [[:رده:علوم حدیث|علوم حدیث]] - [[:رده:اصطلاحات حدیثی|اصطلاحات حدیثی]] - [[:رده:راویان حدیث|راویان حدیث]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اعتقادات|اعتقادات]] و [[:رده:کلام|کلام]]'''
 +
| style="width:40%" |[[:رده :تعاریف کلی|تعاریف کلی]] - [[:رده:توحید|توحید]] - [[:رده:نبوت|نبوت]] - [[:رده:امامت|امامت]] - [[:رده:معاد|معاد]] - [[:رده:اصطلاحات کلامی|اصطلاحات کلامی]] -[[:رده:ادیان و فرق|ادیان و فرق]]
 
|}
 
|}
 
 
</div>
 
</div>
{{الگو:موضوعات و شاخه های اصلی}}
+
<div class="hp-sep"></div>
</center>  
+
<div id="co-left">
{|  
+
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:left; border-style:solid; height: 300px;"
 
|-
 
|-
|  
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اخلاق|اخلاق و آداب]]'''
{|
+
| style="width:40%" |[[:رده:کلیات اخلاق|کلیات اخلاق]] - [[:رده:اخلاق الهی|اخلاق الهی]] - [[:رده:اخلاق فردی|اخلاق فردی]] - [[:رده:اخلاق خانواده|اخلاق خانواده]] - [[:رده:اخلاق اجتماعی|اخلاق اجتماعی]] - [[:رده:آداب و سنن|آداب و سنن]] - [[:رده:دعا|دعا]] - [[:رده:زیارت|زیارت]]
 +
|-
 +
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:فقه و حقوق|فقه و حقوق]]'''
 +
|[[:رده:فقه|فقه]] - [[:رده:احکام|احکام]] - [[:رده:آیات الاحکام|آیات الاحکام]] - [[:رده:حقوق|حقوق اسلامی]] - [[:رده:اصول فقه|اصول فقه]] - [[:رده:اصطلاحات فقهی | اصطلاحات فقهی]]
 
|-
 
|-
|valign="top"  style="width:50%"|
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:تاریخ و تمدن اسلام|تاریخ و تمدن]]'''
{| ;class="toccolours"  margin-right: 0em; float:rigth;" style="width:100%"
+
|[[:رده:تاریخ صدر اسلام|تاریخ صدر اسلام]] - [[:رده:تاریخ تشیع|تاریخ تشیع]] - [[:رده:جغرافیای تاریخی جهان اسلام|جغرافیای تاریخی جهان اسلام]] - [[:رده:سلسله های حکومتی|سلسله ها]] - [[:رده:تقویم تاریخ اسلام|تقویم]] - [[:رده:علم و هنر|علم و هنر]] - [[:رده:شخصیت ها|شخصیت ها]]
|-
+
|-
|valign="top"|{{وقایع ماه شعبان}}
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:منابع اسلامی|منابع]] و [[:رده:مراکز و موسسات|مراکز]]'''
|}
+
|[[:رده:منابع اسلامی|منابع اسلامی]] -[[:رده:مراکز و موسسات|مراکز و موسسات]] - [[:رده:مدارس علمیه|مدارس علمیه]] - [[:رده:نشریات|نشریات]] - [[:رده:پایگاه‌های اسلامی|پایگاه های اسلامی]]
|valign="top"  style="width:50%"|
 
{| ;class="toccolours" margin-right: 0em; float:rigth;" style="width:100%"
 
|-
 
|valign="top"|{{الگو:پیشنهادی ها}}
 
|}
 
 
|}
 
|}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="mp-right">{{#اگر:{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی هفته {{CURRENTWEEK}}}}}}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
<div id="mp-left">
 +
{{تقویم صفحه اول}}
 +
</div>
 +
<div class="hp-sep"></div>
 +
 
 +
<div id="li-ca">
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
|-  
 
|-  
|colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|'''رده ها:'''
+
| colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |'''رده ها:'''
|colspan="18" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="18" style="background:#E4E5FF;" |
|rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|
+
| rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |
 
|-
 
|-
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=آ&namespace=14  آ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:آ|آ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ا&namespace=14  ا]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ا|ا]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ب&namespace=14  ب]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده: ب|ب]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=پ&namespace=14  پ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:پ|پ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ت&namespace=14  ت]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ت|ت]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ث&namespace=14  ث]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ث|ث]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ج&namespace=14  ج]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ج|ج]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=چ&namespace=14  چ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:چ|چ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ح&namespace=14  ح]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ح|ح]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=خ&namespace=14  خ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:خ|خ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=د&namespace=14  د]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:د|د]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ذ&namespace=14  ذ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ذ|ذ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ر&namespace=14  ر]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ر| ر]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ز&namespace=14  ز]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ز| ز]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ژ&namespace=14  ژ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ژ| ژ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=س&namespace=14  س]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:س|س]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ش&namespace=14  ش]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ش|ش]]
 
|-
 
|-
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ص&namespace=14  ص]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ص|ص]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ض&namespace=14  ض]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ض|ض]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ط&namespace=14  ط]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ط|ط]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ظ&namespace=14  ظ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ظ|ظ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ع&namespace=14  ع]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ع|ع]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=غ&namespace=14  غ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:غ|غ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ف&namespace=14  ف]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ف|ف]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ق&namespace=14  ق]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ق|ق]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ک&namespace=14  ک]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ک|ک]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=گ&namespace=14  گ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:گ|گ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ل&namespace=14  ل]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ل|ل]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=م&namespace=14  م]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:م|م]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ن&namespace=14  ن]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ن|ن]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=و&namespace=14  و]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:و|و]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ه&namespace=14  ه]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ه|ه]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ی&namespace=14  ی]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ی|ی]]
 
|-  
 
|-  
|colspan="22" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="22" style="background:#E4E5FF;" |
 
|}
 
|}
 
+
</div>
 +
<center>
 
'''[[ویژه:آمار|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' مقاله تا این لحظه
 
'''[[ویژه:آمار|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' مقاله تا این لحظه
 +
</center>
 +
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۱

دانشنامه اسلامی

تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.

مقاله پیشنهادی

امام خمینی

سیدروح‌الله موسوی خمینی (1281- 1368 ه.ش.)، فقیه، عارف، فیلسوف، مرجع تقلید، رهبر انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. او از سال 1341 شمسی و به دنبال تصویب لایحه انجمن‎های ایالتی و ولایتی در كابینه اسدالله علم شروع به مخالفت علنی و شدید با رژیم پهلوی نمود و در سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به رهبری او رژیم پهلوی را سرکوب و جمهوری اسلامی را در ایران تثبیت نمود. او پس از آن تا سال 1368 رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. از او آثار متعددی در فقه، عرفان و اخلاق برجای مانده است.

ولادت

سید روح الله مصطفوی معروف به امام خمینی ره در روز بیستم جمادی الثانی 1320 هجری قمری مطابق با اول مهر ۱۲۸۱ هجری شمسی در شهرستان خمین از توابع استان مركزی ایران به دنیا آمد. ...ادامه

تقویم
امروز: دوشنبه ۲۴ جمادی‌الاول ۱۴۴۱ - ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰
جمادی الاول ۱۴۴۱ در تقویم ایران
شنبه ۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
یک‌شنبه ۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰
دوشنبه ۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴
سه‌شنبه ۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
چهارشنبه ۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
پنج‌شنبه ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷
جمعه ۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸


محرم صفر
ربیع الاول ربیع الثانی
جمادی الاول جمادی الثانی
رجب شعبان
رمضان شوال
ذی القعده ذی الحجه

وقایع تاریخی ماه جمادی الاول


۱۳٬۸۹۴ مقاله تا این لحظه