کاربر:Majid kamali

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بسم الله الرحمن الرحیم


دوست گرامی به صفحه ی کاربری من خوش آمدید !


دانشنامه اسلامی امروز ۱۴٬۱۲۶ مقاله دارد

دانشنامه اسلامی

• شمار نوشتارها:  ۱۴٬۱۲۶
• شمار کاربران :  ۱٬۹۹۵
• شمار مدیران :  ۱۷


• شمار پرونده‌ها: ۴٬۵۵۵
• شمار صفحات   : ۴۰٬۷۵۲
• شمار ویرایش‌ها: ۱۳۲٬۴۴۹

فهرست الفبایی واژه‌ها : آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

آمار دانشنامه اسلامی
تعداد کاربران تعداد مقاله‌ها تعداد پرونده‌ها تعداد مدیران
۱٬۹۹۵ ۱۴٬۱۲۶ ۴٬۵۵۵ ۱۷


این کاربر زاده برج ثور (اردیبهشت) است.


۲٬۰۰۰ این کاربر ۲٬۰۰۰ ویرایش دارد.


اللهم عجل لولیک الفرج


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


خدایا فرج امام زمان را نزدیک بفرما


خدایا،

بر محمد و خاندانش درود فرست
و مرا در برابر آن کس که بر من ستم می‌کند، توانایی ده،
و در مقابل آن کس که با من به ستیز برخاسته، زبانِ گویا بخش،
و بر آن که با من دشمنی می‌ورزد، پیروزی ده،
و در برابر آن کس که مرا می‌فریبد، چاره سازی عنایت کن،
و در برابر آن کس که مرا زبونِ خود می‌خواهد، نیرومند گردان.

توانم ده که دروغ آن کس را که بر من عیب می‌گیرد، آشکار کنم،
و از دستِ آن کس که در پی آزار من است، رهایی یابم،
و توفیقم ده تا از کسی فرمانبری کنم که مرا به راه راست می‌برد،
و در پیِ کسی روم که مرا به جادّه‌ی خیر و صلاح می‌کشد.

خــوشــا آنــانــکــه الــلــه یـارشــان بــی بــحــمـد و قـل هـو الـلـه کـارشـان بــی
خـــوشـــا آنــانــکـــه دایــم در نــمــازنــد بـــهــشــت جـــاودان بـــازارشــان بـــی
***
دلــــم مــــیـــل گــــل بــــاغ تــــه دیـــره درون ســــیــــنــــه ام داغ تـــــه دیــــره
بـــشـــم آلـــالــه زاران لـــالــه چـــیــنــم ویـــنـــم آلـــالـــه هـــم داغ تــــه دیـــره
***
بــه صــحــرا بــنـگــرم صــحــرا تــه ویـنـم بـــه دریــا بـــنـــگـــرم دریــا تـــه ویــنــم
بــهــر جــا بــنــگــرم کــوه و در و دشــت نـــشـــان روی زیـــبــــای تــــه ویـــنـــم
***
غــمــم غــم بـــی و هــمــراز دلــم غــم غـمـم هـمـصـحـبـت و هـمـراز و هـمـدم
غــمـت مـهـلـه کـه مـو تــنـهـا نـشــیـنـم مــریــزا بـــارک الـــلــه مــرحـــبـــا غـــم
***
غــــم و درد مــــو از عــــطــــار واپـــــرس درازی شــــب از بــــیــــمــــار واپــــرس
خــلـایـق هـر یـکــی صــد بــار پــرســنـد تــو کــه جــان و دلــی یـکــبــار واپــرس
***
دلــت ای ســنـگــدل بــر مــا نــســوجــه عــجـــب نــبـــود اگــر خــارا نــســوجــه
بـــســوجــم تـــا بـــســوجــانــم دلــت را در آذر چـــوب تـــر تـــنــهــا نــســوجـــه
***
خــوشــا آنـدل کـه از غــم بــهـره ور بــی بــر آنـدل وای کـز غــم بــی خــبــر بــی
تــه کــه هـرگـز نـســوتــه دیـلـت از غــم کــجــا از ســوتــه دیـلــانـت خــبــر بــی
***
یــکــی درد و یــکــی درمــان پـــســنــدد یـک وصــل و یـکــی هـجــران پــســنـدد
مــن از درمــان و درد و وصــل و هـجــران پــســنـدم آنـچــه را جــانــان پــســنـدد
***
تــه کـه نـاخــوانـده ای عــلـم ســمـاوات تـــه کـــه نــابـــرده ای ره در خـــرابـــات
تـــه کـــه ســـود و زیــان خـــود نــدانــی بــیـاران کـی رســی هـیـهـات هـیـهـات
***
خــــدایـــا داد از ایـــن دل داد از ایـــن دل نگـشـتـم یک زمـان مـن شـاد از این دل
چـــو فــردا داد خــواهــان داد خــواهــنــد بــر آرم مــن دو صــد فــریــاد از ایــن دل
***
دلــا خــوبــان دل خــونــیـن پــســنــدنــد دلا خـون شـو کـه خـوبـان این پـسـندند
مـتـاع کـفـر و دین بـی مشـتـری نیسـت گــروهـی آن گــروهـی ایـن پــســنـدنـد
***
دلــا پــوشــم ز عــشــقــت جــامـه نـیـل نـهـم داغ غــمـت چــون لــالــه بــر دیـل
دم از مـهـرت زنـم هـمــچــون دم صــبــح وز آن دم تــــا دم صــــور ســــرافــــیـــل
***
بـــی تـــه اشـــکـــم ز مــژگــان تـــر آیــو بــی تــه نــخــل امــیــدم نــی بـــر آیــو
بــی تــه در کــنـج تــنـهـائی شــب و روز نـشــیـنـم تــا کــه عــمـرم بــر ســر آیـو
***
بــه والــلــه و بــه بــالــلـه و بــه تــالــلـه قـــســـم بـــر آیــه نــصـــر مــن الـــلـــه
کــه دســت از دامــنــت مــن بـــر نــدارم اگــر کــشــتـــه شــوم الــحــکــم لــلــه
***
دلـــی هــمـــچـــون دل نــالـــان مــو نــه غـمـی هـمـچــون غـم هـجــران مـو نـه
اگـــــر دریـــــا اگـــــر ابــــــر بـــــهـــــاران حــــریـــف دیـــده گــــریــــان مــــو نــــه
***
مـن آن مـســکـیـن تــذروبــی پــرســتــم مـن آن سـوزنده شـمـع بـی سـرسـتـم
نــــه کــــار آخــــرت کــــردم نـــه دنـــیـــا یـکـی خـشـکـیـده نـخـل بـی بــرسـتـم
***
مـکــن کــاری کــه پــا بــر ســنـگــت آیـو جــهـان بــا ایـن فــراخــی تــنــگــت آیـو
چــو فــردا نـامـه خــوانـان نـامـه خــونـنـد تــو ویــنــی نــامــه خــود نــنــگــت آیــو
***
غــم عــالــم نــصـــیــب جـــان مــا بـــی بـــدور مـــا فـــراغـــت کـــیــمــیــا بـــی
رســـد آخـــر بــــدرمـــان درد هـــرکـــس دل مــا بـــی کـــه دردش بـــیــدوا بـــی
***
خـوشـا آنـانـکـه هـر شـامـان تــه ویـنـنـد سـخـن بــا تــه گـرنـد بــا تـه نـشـیـنـنـد
مــو کــه پــایـم نــبــی کــایـم تــه ویـنــم بــشــم آنــان بــویـنــم کــه تــه ویـنـنــد
***
دو زلــــفــــانــــت گــــرم تــــار ربــــابــــم چــه مــیـخــواهـی ازیـن حــال خــرابــم
تـــه کـــه بـــا مـــو ســـر یـــاری نـــداری چــرا هـر نــیـمــه شــو آیـی بــخــوابــم
***
بـــیــا یــک شـــو مــنــور کـــن اطـــاقـــم مـــهــل در مـــحـــنـــت و درد فـــراقـــم
بــه طــاق جــفــت ابــروی تــو ســوگـنـد کـه هـمـجــفـت غـمـم تــا از تــو طـاقـم
***
دو چــشـمـم درد چــشـمـانـت بــچـیـنـاد مـبــو روجـی کـه چـشـمـم تـه مـبـیـنـاد
شــنــیــدم رفــتـــی و یــاری گــرفــتـــی اگـر گـوشـم شـنـیـد چـشـمـم مـبـیـنـاد
***
عــزیــزا کــاســه چـــشــمــم ســـرایــت مــیـان هــردو چــشــمــم جــای پــایـت
از آن تــرســم کـه غــافــل پــا نـهـی تــو نــشــنــیــد خــار مــژگــانــم بـــپـــایــت
***
زدســــت دیـــده و دل هـــر دو فــــریـــاد کـه هـر چــه دیـده بــیـنـد دل کــنـد یـاد
بــســازم خــنـجــری نـیـشــش ز فــولـاد زنــــم بـــــر دیــــده تــــا دل گــــردد آزاد
***
بــیـتـه بــالـیـن سـیـه مـار بــه چـشـمـم روج روشــن شــو تـــار بـــه چــشــمــم
بــــیـــتـــه ای نـــو گـــل بــــاغ امـــیـــدم گـلـسـتـان سـربـسـر خـار بـه چـشـمـم
***
بــیـتــه یـارب بــه بــســتــان گـل مـرویـاد وگــر رویـد کــســش هــرگــز مــبــویــاد
بــیـتــه هـر گـل بــه خـنـده لـب گـشـایـد رخــش از خــون دل هــرگــز مــشــویـاد
***
تــه کـه مـی شـی بــمـو چـاره بــیـامـوج کـه ایـن تـاریـک شـوانـرا چـون کـرم روج
کـــهــی واجـــم کــه کــی ایــن روج آیــو کــهـی واجــم کــه هـرگـز وا نـه ای روج
***
بــیــا تــا دســت ازیــن عــالــم بـــداریــم بــــیـــا تـــا پـــای دل از گـــل بــــرآریـــم
بــیــا تــا بـــردبـــاری پــیــشــه ســازیــم بـــیــا تــا تــخــم نــیــکــوئی بـــکــاریــم
***
یـکــی بــرزیـگــرک نــالــان دریـن دشــت بــخــون دیـدگــان آلــالــه مـی کــشــت
هـمـی کـشـت و همـی گـفـت ای دریغـا بباید کشت و هشت و رفت ازین دشت
***
درخـــت غــم بـــجـــانــم کــرده ریــشــه بـــدرگـــاه خـــدا نــالـــم هــمـــیــشـــه
رفـــیــقـــان قـــدر یــکــدیــگــر بـــدانــیــد اجـل سـنـگـسـت و آدم مـثـل شـیـشـه
***
اگـــر شـــیــری اگـــر مــیــری اگـــر مــور گـــذر بـــایــد کـــنـــی آخـــر لـــب گـــور
دلــا رحــمـی بــجــان خــویـشــتــن کــن کـه مـورانـت نهنـد خـوان و کـنـنـد سـور
***
اگـــر دل دلـــبــــری دلـــبــــر کــــدامـــی وگـــر دلــبـــر دلــی دل را چـــه نــامــی
دل و دلـــبـــر بـــهـــم آمـــیــتـــه ویــنـــم نـــدانـــم دل کـــه و دلـــبـــر کـــدامـــی
***
دلــی نــازک بـــســان شــیــشــه دیــرم اگــر آهــی کــشـــم انــدیــشـــه دیــرم
سـرشـکم گر بـود خـونین عجـب نیسـت مـو آن نـخـلـم کـه در خـون ریشـه دیـرم
***
گــر آن نــامــهــربـــانــم مــهــربـــان بــی چـــرا از دیـــدگـــانـــم خـــون روان بـــی
اگـــر دلـــبــــر بــــمـــو دلـــدار مـــی بـــو چــرا در تــن مــرا نــه دل نـه جــان بــی
***
چـــرا دایـــم بـــخـــوابـــی ای دل ای دل ز غـــم در اضـــطـــرابـــی ای دل ای دل
بــوره کـنـجــی نـشـیـن شـکـر خــدا کـن کــه شــایـد کــام یــابــی ای دل ای دل
***
شـــب تـــار و بـــیـــابــــان پـــرورک بـــی در ایـن ره روشــنــایـی کــمــتــرک بــی
گــر از دســتــت بــرآیــد پــوســت از تــن بــیـفــکـن تــا کـه بــارت کـمـتــرک بــی
***
مــو از قــالــوا بــلــی تــشــویــش دیــرم گــنــه از بـــرگ و بـــاران بـــیــش دیــرم
اگــر لــاتـــقــنــطــوا دســـتـــم نــگــیــرد مـــو از یـــاویـــلــــنـــا انـــدیـــش دیـــرم
***
جـــــدا از رویــــت ای مـــــاه دل افـــــروز نـه روز از شـو شـنـاســم نـه شـو از روز
وصـــالـــت گـــر مـــرا گـــردد مـــیـــســـر هــمــه روزم شــود چــون عــیــد نــوروز
***
نــســـیــمــی کـــز بـــن آن کـــاکــل آیــو مــرا خــوشــتــر ز بــوی ســنــبـــل آیــو
چــو شــو گـیـرم خــیـالـش را در آغــوش ســحـــر از بـــســتـــرم بـــوی گــل آیــو
***
مــو کــز ســوتــه دلــانــم چــون نـنــالــم مـو کــز بــی حــاصــلـانـم چــون نـنـالـم
بـــگــل بـــلــبـــل نــشـــیــنــد زار نــالــد مــو کــه دور از گــلــانــم چــون نـنــالــم
***
چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی مــــرا وصـــــل تـــــو آرام دلــــک بـــــی
زمــهــرت ای مــه شـــیــریــن چـــالـــاک مـدامـم دسـت حـسـرت بـر سـرک بـی
***
مــســلــســل زلــف بــر رخ ریـتــه دیـری گــل و ســنــبــل بــهــم آمــیـتــه دیـری
پـــریــشــان چــون کــری زلــف دو تـــا را بــــهـــر تــــاری دلـــی آویـــتـــه دیـــری
***
اگـر مـســتــان هـسـتــیـم از تــه ایـمـان وگـر بــی پــا و دســتــیـم از تــه ایـمـان
اگــر گــبــریـم و تــرســا ور مـســلــمــان بـهـر مـلـت کـه هـسـتـیـم از تـه ایـمـان
***
اگـــــر آئی بـــــجـــــانــــت وانــــواجـــــم وگــر نــائی بـــه هــجـــرانــت گــداجــم
تـــه هــر دردی کـــه داری بـــر دلــم نــه بــمــیـرم یــا بــســوجــم یـا بــســاجــم
***
عــاشــق آن بــه کــه دایـم در بــلــا بــی ایـوب آســا بــه کــرمــان مـبــتــلــا بــی
حــســن آســا بــدســتــش کـاسـه زهـر حــســیـن آســا بــدشــت کـربــلـا بــی
***
نـــوای نــــالــــه غــــم انـــدوتــــه ذونـــه عــیــار قــلــب و خــالــص بـــوتــه ذونــه
بــیــا ســوتــه دلــان بــا هــم بــنــالــیــم کـه قــدر ســوتــه دل دل ســوتــه ذونـه
***
مـو آن بــحــرم کـه در ظــرف آمـدســتــم چــو نـقـطـه بــر سـر حــرف آمـدسـتــم
بـــهـــر الـــفـــی الـــف قـــدی بــــر آیـــو الــف قـــدم کـــه در الــف آمــدســـتـــم
***
دلــم از دســت خــوبــان گــیـج و ویـجــه مــژه بـــر هــم زنــم خــونــابـــه ریــجــه
دل عـــاشـــق مــثـــال چـــوب تـــر بـــی سـری سـوجــه سـری خـونـابــه ریـجـه
***
ز کــشـــت خـــاطــرم جـــز غــم نــروئی ز بــــاغـــم جـــز گـــل مـــاتـــم نـــروئی
ز صــــحــــرای دل بــــیـــحــــاصـــل مـــو گــــیـــاه نــــاامــــیـــدی هـــم نــــروئی
***
سـیـه بــخـتــم کـه بــخـتـم واژگـون بــی سـیـه روجـم کـه روجـم سـرنـگـون بـی
شــــــدم آواره کـــــوی مـــــحــــــبــــــت زدســت دل کـه یـارب غـرق خــون بــی
***
بـیـتـه یـک شـو دلـم بـی غـم نـمـی بــو کــه آن دلــبــر دمـی هـمـدم نـمـی بــو
هــزاران رحـــمــت حـــق بـــاد بـــر غـــم زمـــانــی از دل مـــا کـــم نـــمـــی بـــو
***
مـو ام آن آذریـن مـرغـی کـه فـی الـحـال بــســوجــم عــالــم ار بــرهـم زنـم بــال
مـصـور گـر کـشــد نـقـشـم بــه گـلـشـن بــسـوجـه گـلـشـن از تــاثــیـر تــمـثــال
***
ز عــشــقــت آتــشــی در بـــوتــه دیــرم در آن آتـــش دل و جــان ســوتــه دیــرم
سـگـت ار پـا نـهد بـر چـشـم ای دوسـت بــمــژگــان خــاک راهــش رو تــه دیــرم
***
بـــدریــای غــمــت دل غــوطـــه ور بـــی مـــرا داغ فـــراقـــت بــــر جـــگـــر بـــی
ز مــژگــان خـــدنــگــت خــورده ام تـــیــر کـه هـر دم سـوج دل زان بــیـشـتـر بـی
***
مـــدامـــم دل بــــراه و دیـــده تـــر بــــی شــراب عــیـشــم از خــون جــگــر بــی
بــبــویـت زنــدگــی یـابــم پــس از مــرگ تـــرا گــر بـــر ســر خـــاکــم گــذر بـــی
***
گــلــی کــشــتــم بــایـن الــونــد دامــان آوش از دیــده دادم صــبـــح و شــامــان
چـــو روج آیــو کـــه بـــویــش وا مــن آیــو بــرد بــادش سـر و ســامـان بــسـامـان
***
دو چــشــمـانـت پــیـالــه پــر ز مـی بــی خــــراج ابــــروانـــت مـــلـــک ری بــــی
هـــمـــی وعـــده کـــری امـــروز و فـــردا نــمــیـدانــم کــه فــردای تــو کــی بــی
***
قـــدم دایـــم ز بـــار غـــصـــه خـــم بـــی چـو مو مـحـنت کـشـی در دهر کـم بـی
مــــو هـــرگــــز از غــــم آزادی نــــدیـــرم دل بـــی طـــالــع مــو کـــوه غـــم بـــی
***
بــشــم واشــم ازیـن عــالــم بــدر شــم بــشـم از چـیـن و مـا چـیـن دورتـر شـم
بـــشــم از حــاجــیــان حــج بـــپـــرســم کــه ایـن دوری بــســه یــا دورتــر شــم
***
صـــــدای چـــــاوشـــــان مـــــردن آیـــــو بــــگــــوش آوازه جــــان کــــنـــدن آیـــو
رفــیـقــان مــیـرونــد نــوبــت بــه نــوبــت وای آن ســاعــت کــه نـوبــت وامـن آیـو
***
بــه قـبــرسـتــان گـذر کـردم کـم وبــیـش بـــدیــدم قــبــر دولــتــمــنــد و درویــش
نــه درویـش بــیـکــفــن در خــاک رفــتــه نـه دولـتــمـنـد بــرده یـک کـفــن بــیـش
***
دیــم یــک عــنــدلــیــب خـــوشـــنــوائی کــه مـی نـالـیـد وقــت صــبــحــگـاهـی
بــشـاخ گـلـبــنـی بــا گـل هـمـی گـفـت کــه یــارا بـــی وفـــایــی بـــی وفـــائی
***
بــه قـبــرســتــان گـذر کـردم صــبــاحــی شـــنــیــدم نــالـــه و افـــغـــان و آهــی
شـنـیـدم کـلـه ای بــا خــاک مـی گـفـت کــه ایـن دنــیــا نــمــی ارزد بــکــاهــی
***
هـر آنـکـس مـال و جـاهش بـیشـتـر بـی دلـــش از درد دنـــیـــا ریــشـــتـــر بـــی
اگـر بــر سـر نـهـی چـون خـسـروان تــاج بــه شـیـریـن جـانـت آخـر نـیـشـتـر بـی
***
هر آنکس عاشـق اسـت از جـان نتـرسـد یــقــیــن از بــنــد و از زنــدان نــتــرســد
دل عـــاشـــق بـــود گـــرگ گـــرســـنـــه کـه گـرگ از هـی هی چـوپـان نـتـرسـد
***
هـــزاران دل بــــغـــارت بــــرده ویـــشـــه هــزارانــت دگــر خـــون کــرده ویــشـــه
هــزاران داغ ریــش ار ویــشــم اشــمــرد هـنـو نـشــمــرده از اشــمــرده ویـشــه
***
اگــر زریـن کــلــاهــی عــاقــبــت هــیــچ اگـر خــود پــادشــاهـی عـاقـبــت هـیـچ
اگــر مـلــک ســلـیـمـانـت بــبــخــشــنـد در آخــر خــاک راهــی عــاقــبــت هـیـچ
***
غــم عــشــق تــو کـی بــر هـر ســر آیـو هــمــائی کــی بــه هــر بــوم و بــر آیـو
زعــشــقــت ســرفــرازان کــامــیــابـــنــد کــه خــور اول بــه کــهــســاران بــر آیـو
***
تــه کـه نـوشـم نـه ای نـیـشـم چــرایـی تــه کــه یـارم نـه ای پــیـشــم چــرایـی
تــه کــه مــرهـم نــه ای بــر داغ ریـشــم نـــمـــک پـــاش دل ریــشـــم چـــرایــی
***
بـــیــتـــه یــکــدم دلــم خـــرم نــمــانــی اگـــر رویــت بـــویــنــم غـــم نــمـــانــی
اگـــر درد دلـــم قـــســـمــت نــمــایــنــد دلــی بــی غــم دریـن عــالــم نـمــانـی
***
اگــــر یـــار مـــرا دیـــدی بــــه خــــلـــوت بـــگـــو ای بـــی وفـــا ای بـــیـــمـــروت
گــریــبـــانــم ز دســتـــت چـــاک چــاکــو نــخـــواهــم دوخـــت تـــا روز قــیــامــت
***
فــلـک نـه هـمـســری دارد نـه هـم کــف بــخــون ریـزی دلـش اصــلـا نـگـفـت اف
هــمــیـشــه شــیـوه کــارش هــمــیـنــه چــــراغ دودمــــانــــیـــرا کــــنــــد پــــف
***
فـــــلـــــک در قـــــصـــــد آزارم چـــــرائی گــلــم گــر نــیــســتــی خــارم چــرائی
تـــه کـــه بـــاری ز دوشـــم بـــر نـــداری مــــیـــان بــــار ســــربــــارم چــــرایـــی
***
زدل نــقــش جــمــالــت در نــشــی یــار خــیــال خــط و خــالــت در نــشــی یـار
مـــژه ســـازم بـــدور دیـــده پـــرچـــیـــن کــه تــا ویـنـم خــیـالــت در نـشــی یـار
***
پــریــشــان ســنــبــلــان پــرتــاب مــکــه خــمــاریـن نـرگــســان پــرخــواب مـکــه
بـــرایــنــی تـــه کــه دل از مــابـــریــنــی بــــرنـــیـــه روزگـــار اشـــتـــاب مـــکـــه
***
جــره بــازی بــدم رفــتــم بــه نــخــجــیـر سـبـک دسـتـی بــزد بــر بــال مـن تـیـر
بـــرو غـــافــل مــچـــر در کــوهــســـاران هـران غــافـل چــرد غــافـل خــورد تــیـر
***
مــو آن رنــدم کــه نــامــم بــی قــلــنــدر نـه خــان دیـرم نـه مـان دیـرم نـه لـنـگـر
چـــو روج آیــو بـــگـــردم گـــرد گــیــتـــی چـو شـو آیـو بــه خـشـتـی وانـهـم سـر
***
مــرا نــه ســر نــه ســـامــان آفــریــدنــد پـــریــشـــانــم پـــریــشـــان آفــریــدنــد
پــریـشــان خــاطــران رفــتــنــد در خــاک مـــرا از خــــاک ایـــشـــان آفـــریـــدنـــد
***
بــی تــه هـر شـو ســرم بــر بــالـش آیـو چــو نـی از اســتــخــوانــم نــالــش آیـو
شـب هـجــران بــجــای اشـک چـشـمـم ز مـــژگــــان پــــاره هـــای آتــــش آیـــو
***
مـو کـه چــون اشـتــران قـانـع بــه خــارم جـــهـــازم چـــوب و خـــرواری بـــبــــارم
بـــدیــن مــزد قــلــیــل و رنــج بــســیــار هــنــوز از روی مــالــک شـــرمــســـارم
***
ســرم چــون گــوی در مــیــدان بـــگــرده دلــم از عــهــد و پــیــمــان بــر نــگــرده
اگـــر دوران بـــه نـــااهــلـــان بـــمـــانـــه نــشــیــنــم تــا کــه ایـن دوران بــگــرده
***
دلـــم از دســـت تـــو دایــم غـــمـــیــنــه بــبــالـیـن خـشـتـی و بــسـتــر زمـیـنـه
هـمـین جـرمـم کـه مـو تـه دوسـت دیـرم کـه هـر کـت دوسـت دیـره حـالـش اینـه
***
چــــــرا آزرده حــــــالـــــی ای دل ای دل هـمـه فــکــر و خــیـالــی ای دل ای دل
بـــســـاجـــم خـــنـــجـــری دل را بـــرآرم بــویـنـم تــا چــه حــالــی ای دل ای دل
***
مـگــر شــیـر و پــلــنـگــی ای دل ای دل بــمـو دایـم بــه جــنـگــی ای دل ای دل
اگــر دســتــم فــتــی خــونــت بــریـجــم بــویـنـم تــا چــه رنــگــی ای دل ای دل
***
شـب تـاریک و سـنگـسـتـان و مو مسـت قـدح از دسـت مـو افـتـاد و نـشـکـسـت
نــگــهـدارنــده اش نـیـکــو نـگــهـداشــت وگـرنـه صـد قـدح نـفـتــاده بــشـکـسـت
***
کــشــیــمــان ار بــزاری از کــه تــرســی بــرانـی گــر بــخــواری از کــه تــرســی
مـو بــا ایـن نـیـمـه دل از کـس نـتــرسـم دو عــالـم دل تــه داری از کـه تــرســی
***
مـــو آن رنــدم کـــه پـــا از ســـر نــدونــم ســـراپـــایــی بـــجـــز دلـــبـــر نــدونــم
دلــــارامــــی کـــــز او دل گـــــیــــرد آرام بـــغـــیــر از ســـاقـــی کــوثـــر نــدونــم
***
مـــرا عــــشــــقـــت ز جــــان آذر بــــرآره زپــیــکــر مــشــت خــاکــســتــر بـــرآره
نـــهـــال مـــهـــرت از دل گـــر بـــبـــرنـــد هــــزاران شــــاخــــه دیــــگــــر بــــرآره
***
تـــن مــحـــنــت کــشــی دیــرم خــدایــا دل بـــا غــم خـــوشــی دیــرم خـــدایــا
زشـــوق مـــســـکـــن و داد غـــریــبـــی بـــه ســیــنــه آتـــشــی دیــرم خــدایــا
***
بــــود درد مـــو و درمـــانـــم از دوســــت بــود وصــل مــو و هـجــرانـم از دوســت
اگــر قــصــابـــم از تـــن واکــره پـــوســت جــدا هـرگــز نـگــردد جــانـم از دوســت
***
خــرم کـوه و خــرم صـحــرا خــرم دشــت خــرم آنــانــکــه ایـن آلــالــیـان کــشــت
بـسـی هند و بـسـی شند و بـسـی یند همان کـوه و همان صـحـرا همان دشـت
***
غــم عــشــقــت بــیــابـــان پــرورم کــرد فــراقــت مــرغ بـــی بـــال و پـــرم کــرد
بـــمــو واجــی صــبـــوری کــن صــبــوری صـبــوری طـرفـه خـاکـی بــر سـرم کـرد
***
ســه درد آمـو بــجــانـم هـر سـه یـکـبــار غـــریـــبــــی و اســـیـــری و غـــم یـــار
غـــریـــبــــی و اســـیـــری چـــاره دیـــره غــــم یــــار و غــــم یــــار و غــــم یــــار
***
تــویـی آن شـکـریـن لـب یـاســمـیـن بــر مــنــم آن آتـــشــیــن دل دیــدگــان تـــر
از آن تـــرســـم کــه در آغـــوشـــم آیــی گــــدازد آتــــشــــت بــــر آب شــــکــــر
***
خــوشــا آنــانــکــه پــا از ســر نــدونــنــد مـثــال شــعـلـه خــشــک وتــر نـدونـنـد
کــنـشــت و کــعــبــه و بــتــخــانـه و دیـر ســـرائی خـــالــی از دلــبـــر نــدونــنــد
***
خــوشــا آنــانــکــه ســودای تــه دیــرنــد کـه سـر پــیـوسـتــه در پــای تـه دیـرنـد
بــــدل دیـــرم تـــمـــنـــای کـــســـانـــی کـــه انــدر دل تـــمـــنـــای تـــه دیــرنــد
***
الـــهـــی گـــردن گـــردون شـــود خــــرد کــــه فــــرزنـــدان آدم را هـــمـــه بــــرد
یـکــی نــاگــه کــه زنــده شــد فــلــانـی هـمـه گــویـنـد فــلــان ابــن فــلـان مـرد
***
دلـم از سـوز عـشـق آتــش بــجــان بــی بــکــامـم زهـر از آن شــکــر دهـان بــی
هـمـان دسـتـان کـه بــا تـه بــی بــگـردن کـنـونـم چـون مـگـس بـر سـر زنـان بـی
***
تـــه کــه دور از مــنــی دل در بـــرم نــی هــوایـی غــیـر وصــلــت در ســرم نــی
بـــجـــانــت دلــبـــرا کــز هــر دو عـــالــم تـــمـــنـــای دگـــر جـــز دلـــبــــرم نـــی
***
دگـر شــو شــد کـه مـو جــانـم بــســوزد گـــریــبـــان تـــا بـــدامـــانــم بـــســـوزد
بــــرای کــــفــــر زلـــفــــت ای پــــریـــرخ هـمـی تــرســم کــه ایـمـانـم بــســوزد
***
دلــم بــی وصــل تــه شــادی مــبــیـنــاد زدرد و مـــحـــنـــت آزادی مـــبـــیـــنـــاد
خــــراب آبــــاد دل بــــی مـــقــــدم تــــو الـــهــی هـــرگـــز آبـــادی مـــبـــیــنـــاد
***
الـــالـــه کـــوهــســـارانـــم تـــویــی یــار بــنــوشــه جــو کــنــارانــم تــویــی یــار
الــالــه کــوهــســاران هــفــتــه ای بــی امــــیـــد روزگــــارانــــم تــــویـــی یــــار
***
فـــــلـــــک زار و نــــزارم کـــــردی آخـــــر جــــدا از گــــلـــعــــذارم کــــردی آخــــر
مـــیـــان تــــخـــتــــه نـــرد مـــحــــبــــت شــش و پــنـجــی بــکــارم کـردی آخــر
***
نــمــیــدانــم دلــم دیــوانــه کـــیــســـت کـــجـــا آواره و در خـــانـــه کـــیــســـت
نــمــیــدونــم دل ســـر گـــشـــتـــه مـــو اســیـر نـرگــس مـســتــانـه کــیـســت
***
چـو آن نـخـلـم کـه بـارش خـورده بـاشـند چـو آن ویران کـه گـنـجـش بـرده بـاشـند
چـو آن پـیـری هـمـی نـالـم دریـن دشـت کــه رودان عــزیــزش مــرده بـــاشـــنــد
***
پــســنـدی خــوار و زارم تــا کـی و چــنـد پـــریــشــان روزگــارم تــا کــی و چــنــد
تـــه کــه بـــاری ز دوشــم بـــرنــگــیــری گــری ســربـــار بــارم تــا کــی و چــنــد
***
دلـا غـافـل ز ســبــحــانـی چــه حــاصـل مـطـیع نـفـس و شـیطـانی چـه حـاصـل
بــــود قـــدر تــــو افــــزون از مـــلـــایـــک تــو قـدر خــود نـمـیـدانـی چــه حــاصـل
***
خـــور از خـــورشــیــد رویــت شــرم دارد مـــــــه نــــــو زابـــــــرویــــــت آزرم دارد
بــشـهـر و کـوه و صـحـرا هـر کـه بــیـنـی زبــــــان دل بــــــذکــــــرت گــــــرم دارد
***
اگـــر شـــیــری اگــر بـــبـــری اگــر کـــور ســرانــجـــامــت بـــود جــا در تـــه گــور
تــنـت در خــاک بــاشـد سـفـره گـسـتــر بــگـردش مـوش و مـار و عــقــرب و مـور
***
عــــزیـــزا مــــا گــــرفــــتــــار دو دردیـــم یـکــی عــشــق و دگـر در دهـر فــردیـم
نصـیب کـس مبـاد این غـم که ما راسـت جــمــالــت یـک نــظــر نــادیـده مــردیـم
***
زدل مــهــر تـــو ای مــه رفــتـــنــی نــی غـم عـشـقـت بـهر کـس گـفـتـنـی نـی
ولــیــکــن شــعــلــه مــهــر و مــحــبـــت مــیـان مــردمــان بــنــهــفــتــنــی نــی
***
دلــــا اصــــلــــا نــــتــــرســــی از ره دور دلـــا اصـــلــا نــتـــرســـی از تـــه گـــور
دلــا اصــلــا نــمــیــتـــرســـی کــه روزی شـــوی بـــنــگـــاه مـــار و لـــانــه مـــور
***
حـــرامــم بـــی تـــه بـــی آلــالــه و گــل حــرامــم بـــی تـــه بـــی آواز بـــلــبـــل
حــرامــم بــی اگــر بــی تــه نــشــیـنــم کــشــم در پــای گــلــبــن ســاغــر مـل
***
بـــســـر شـــوق ســـر کــوی تـــه دیــرم بــــدل مــــهــــر مــــه روی تــــه دیـــرم
بـــت مــن کــعـــبـــه مــن قــبـــلــه مــن تــه ای هـر ســو نـظـر سـوی تــه دیـرم
***
خــــدایـــا خــــســـتــــه و زارم ازیـــن دل شـــــــــو و روزان در آزارم ازیـــــــــن دل
مـــو از دل نـــالــــم و دل نـــالــــد از مـــو زمــو بــســتــان کــه بــیــزارم ازیــن دل
***
ســـر راهــت نــشــیــنــم تـــا بـــیــایــی در شــــادی بــــروی مـــا گـــشـــایـــی
شـــود روزی بــــروز مـــو نـــشـــیـــنـــی کـه تــا ویـنـی چــه سـخــت بــیـوفـائی
***
شــدســتــم پــیــرو بــرنــائی نــمــانــده بـــتـــن تـــوش و تـــوانــائی نــمـــانــده
بـــمــو واجـــی بـــرو آلـــالـــه ی چـــیــن چــرا چــیـنــم کــه بــیـنــائی نــمــانــده
***
خـــدایـــا دل ز مـــو بـــســـتـــان بـــزاری نـــمـــی آیـــد ز مــــو بــــیـــمــــار داری
نــمــیـدونــم لــب لــعــلــش بــه خــونـم چــرا تــشــنــه اســت بــا ایــن آبــداری
***
بـــــوره ای روی تـــــو بـــــاغ بـــــهـــــارم خــیــالــت مــونــس شــبـــهــای تـــارم
خـــدا دونـــه کـــه در دنـــیـــای فـــانـــی بـــغـــیــر عـــشـــق تـــه کـــاری نــدارم
***
بـــســـر غـــیــر تـــه ســـودائی نــدیــرم بـــدل جـــز تـــه تـــمـــنـــائی نـــدیـــرم
خـــدا دونــه کــه در بـــازار عـــشـــقـــت بـــجــز جـــان هــیــچ کــالــائی نــدیــرم