فهرست خلفای عثمانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۱- عثمان اول (۱۲۸۱ - ۱۳۲۴ ق)

۲ - اورخان (۱۳۲۴ - ۱۳۶۰)

۳ - مراد اول (۱۳۵۹ - ۱۳۸۹)

۴ - بایزید یلدرم (الصاعقه) (۱۳۸۹ - ۱۴۰۲)

۵ - محمد اول (۱۴۰۳ - ۱۴۱۳ - ۱۴۲۱)

۶ - مراد دوم (۱۴۲۱ - ۱۴۴۴ و ۱۴۴۶ - ۱۴۵۱)

۷ - محمد دوم (الفاتح) (۱۴۴۶ و ۱۴۵۱ - ۱۴۸۱)

۸ - بایزید دوم (۱۴۸۱ - ۱۵۱۲)

۹ - سلیم اول (۱۵۱۲ - ۱۵۲۰)

۱۰ - سلیمان اول -القانونی- (۱۵۲۰ - ۱۵۶۶)

۱۱ - سلیم دوم (۱۵۶۶ - ۱۵۷۴)

۱۲ - مرداد سوم (۱۵۷۴ - ۱۵۹۵)

۱۳ - محمد سوم (۱۵۹۵ - ۱۶۰۳)

۱۴ - احمد اول (۱۶۰۳ - ۱۶۱۷)

۱۵ - مصطفی اول (۱۶۱۷ - ۱۶۱۸ و ۱۶۲۲ - ۱۶۲۳)

۱۶ - عثمان دوم (۱۶۱۸ - ۱۶۲۲)

۱۷ - مراد چهارم (۱۶۲۳ - ۱۶۴۰)

۱۸ - ابراهیم اول (۱۶۴۰ - ۱۶۴۸)

۱۹ - محمد چهارم (۱۶۴۸ - ۱۶۸۷)

۲۰ - سلیمان دوم (۱۶۸۷ -۱۶۹۱)

۲۱ - احمد دوم (۱۶۹۱ - ۱۶۹۵)

۲۲ - مصطفی دوم (۱۶۹۵ - ۱۷۰۳)

۲۳ - احمد سوم (۱۷۰۳ - ۱۷۳۰)

۲۴ - محمود اول (۱۷۳۰ - ۱۷۵۴)

۲۵ - عثمان سوم (۱۷۵۴ - ۱۷۵۷)

۲۶ - مصطفی سوم (۱۷۵۷ - ۱۷۷۴)

۲۷ - عبدالحمید اول (۱۷۷۴ - ۱۷۸۹)

۲۸ - سلیم سوم (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷)

۲۹ - مصطفی چهارم (۱۸۰۷ - ۱۸۰۸)

۳۰ - محمود دوم (۱۸۰۸ -۱۸۳۹)

۳۱ - عبدالمجید اول (۱۸۳۹ - ۱۸۶۱)

۳۲ - عبدالعزیز (۱۸۶۱ - ۱۸۷۶)

۳۳ - مراد پنجم (۱۸۷۶)

۳۴ - عبدالحمید دوم (۱۸۷۶ - ۱۹۰۹)

۳۵ - محمد پنجم -رشاد- (۱۹۰۹ - ۱۹۱۸)

۳۶ - محمد ششم (۱۹۱۸ - ۱۹۲۲)

۳۷ - عبدالمجید دوم (۱۹۲۲ - ۱۹۲۴)

منبع

سایت حوزه