عالم لاهوت

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لاهوت مشتق از الله و به معانی عالم غیب، عالم الهی، جهان مینوی.[۱] عالم لاهوت عالم خداوندی است که برهمه عوالم وجود مستولی است خداوند که درقرآن با نام الله آمده است بزرگترین محوراصلی قرآن کریم وادیان الهی است.[۲]۱۲

اثبات وجود خدا

در قرآن برای اثبات وجود خدااز براهین زیر استفاده شده است برهان فطرت: برهان نظم:[۳] برهان [۴]انبیا تغییروحرکت [۵] برهان علیت:[۶] برهان صدیقین:[۷]

صفات خدا

به جز نام خداوند که الله است خداوند دارای صفات واوصاف بسیاری است.[۸]و[۹] صفات خداوند بردو گونه است

ذاتی (ثبوتی): بخشی از صفات مربوط بذات خداوند است و عین ذات او میباشد. مجموعه صفات ذاتی خداونددر۴ صفت اصلی قابل جمع است که عبارتنداز: واحد سرمد عالم وقادر[۱۰]و[۱۱]

ذاتی (سلبی):دو صفت قدوس و سبوح در قرآن بعنوان صفت سلبی معروف اند که مفهوم ان دو تنزیه خداوند ازصفات محدود ناقص و بشری است اولی تنزیه معنوی و دومی تنزیه مادی صفات سلبیه [۱۲]و[۱۳]

فعلی:بخشی ازصفات مربوط به ا فعال خدا است اینگونه صفات حادث وناشی از قدرت و علم اویند مجموعه صفات فعل خداوند در۴صفت اصلی قابل جمع است که عبارتند از خالق (خلق دفعی) رب (خلق تدریجی)- حاکم و مالک [۱۴]و[۱۵]


پانویس

 1. فرهنگ معین
 2. کتاب توحید شهید مرتضی مطهری
 3. ۱۲ ابراهیم و۱۷۱اعراف و۵۴فصلت
 4. ۳۴
 5. ۷۵تا۷۹انعام ۱۵فاطر و۳۸محمد
 6. ۳۵طور
 7. ۵۳فصلت
 8. ۱۸۰عراف آیات22تا24حشر
 9. دعای جوشن کبیر ارمفاتیح الجنان
 10. 1اخلاص و105انبیا
 11. 257بقره
 12. حلداول تفسیرموضوعی آیت الله مکارم شیرازی
 13. 83یس
 14. 83یس
 15. حلداول تفسیرموضوعی معارف قرآن آیت الله مکارم شیرازی