راویان حدیث شیعه/حرف ک

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست :

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است . این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

ك أ

9707 - كادح بن رحمة الزاهد --- ج15 ص104

9708 - كافور بن إبراهيم --- ج15 ص105

9709 - كافور الخادم --- ج15 ص105

9710 - كامل --- ج15 ص105

9711 - كامل بن إبراهيم --- ج15 ص106

9712 - كامل بن سوادة المرهبي الكوفي --- ج15 ص106

9713 - كامل بن العلاء --- ج15 ص106

9714 - كامل بن محمد --- ج15 ص106

9715 - كامل بن محمد الكوفي --- ج15 ص106

9716 - كامل التمار --- ج15 ص106

917 - كامل الرصافي ( الوصافي ) --- ج15 ص107

9718 - كامل صاحب السابري الكوفي --- ج15 ص107

9719 - كامل النجار --- ج15 ص107

ك ت

9720 - كتائب بن فضل الله الحلبي --- ج15 ص107

ك ث

9721 - كثير --- ج15 ص107

9722 - كثير بن أحمد العربي --- ج15 ص108

9723 - كثير بن الأسود المرادي الكوفي --- ج15 ص108

9724 - كثير بن الأسود السلمي الكوفي --- ج15 ص108

9725 - كثير بن جعفر المدني --- ج15 ص108

9726 - كثير بن شهاب الحارثي --- ج15 ص108

9727 - كثير بن طارق القنبري --- ج15 ص109

9728 - كثير بن عبد الله العرني --- ج15 ص109

9729 - كثير بن عياش القطان --- ج15 ص110

9730 - كثير بن قاروند النوا الكوفي --- ج15 ص110

9731 - كثير بن كلثم الكوفي --- ج15 ص110

9732 - كثير بن نمر الحضرمي --- ج15 ص110

9733 - كثير بن يونس --- ج15 ص110

9734 - كثير بياع النوا --- ج15 ص110

= كثير النوا 15 / 111

9735 - كثير الطويل --- ج15 ص110

9736 - كثير النوا --- ج15 ص111

9737 - كثير والد الحسن ( الحسين ) --- ج15 ص114

ك ر

9738 - كرام --- ج15 ص114

9739 - كرام بن عمرو --- ج15 ص115

9740 - كرامة بن أحمد --- ج15 ص115

9741 - كرامة الجشمي --- ج15 ص116

9742 - كرب بن يزيد --- ج15 ص116

9743 - كرب الصيرفي --- ج15 ص116

9744 - كردوس التغلبي --- ج15 ص116

9745 - كردويه --- ج15 ص116

9746 - كردي بن عكبر الحلبي --- ج15 ص118

9747 - كردين --- ج15 ص118

9748 - كرش بن الزهير التغلبي --- ج15 ص118

9749 - كريب بن شريح --- ج15 ص119

9750 - كريب الصيرفي --- ج15 ص119

9751 - كريم بن سعد البجلي الكوفي --- ج15 ص119

9752 - كريم بن عامر الأزدي الكوفي --- ج15 ص119

ك ع

9753 - كعب بن أسود الكوفي --- ج15 ص119

9754 - كعب بن زيد ( بريد ) --- ج15 ص119

9755 - كعب بن سلامة --- ج15 ص119

9756 - كعب بن عاصم الأشعري --- ج15 ص120

9757 - كعب بن عبد الله --- ج15 ص120

9758 - كعب بن عجرة ( عجزة ) --- ج15 ص120

9759 - كعب بن عمرو --- ج15 ص120

9760 - كعب بن عمير --- ج15 ص121

9761 - كعب بن مالك --- ج15 ص121

9762 - كعبر --- ج15 ص121

9763 - كعيب بن عبد الله الطرفي الكوفي --- ج15 ص121

ك ل

9764 - كلب علي بن جواد الكاظمي --- ج15 ص121

9765 - كلثوم بن زيد --- ج15 ص122

9766 - كلثوم بن سليم --- ج15 ص122

9767 - كلثوم بن عبد المؤمن --- ج15 ص122

9768 - كلثوم بن الهرم --- ج15 ص122

9769 - الكلح الضبي --- ج15 ص122

9770 - كليب الأسدي --- ج15 ص123

9771 - كليب بن الأسود العامري الكوفي --- ج15 ص123

9772 - كليب بن شهاب الجرمي --- ج15 ص123

9773 - كليب بن عبد الملك الكوفي --- ج15 ص123

9774 - كليب بن معاوية الأسدي الكوفي --- ج15 ص124

ك م

9775 - الكميت بن زيد الأسدي الكوفي --- ج15 ص128

9776 - كميل بن زياد النخعي الكوفي --- ج15 ص132

ك ن

9777 - كنان بن حصين --- ج15 ص133

9778 - كنانة بن عتيق --- ج15 ص133

9779 - كنكر --- ج15 ص133

ك ه

9780 - كهيل بن عمارة الشبامي الكوفي --- ج15 ص137

ك ي

9781 - كيسان بن كليب --- ج15 ص137

9782 - كيكاوس بن دسمر --- ج15 ص138

حدیث
متون ← احادیث خاص خطبه ها نامه ها
شیعه
منابع حدیثی شخصیت ها
کتب اربعه جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان
اهل سنت
منابع حدیثی شخصیت ها
صحاح سته جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان