منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله رعایت نشده است
کیفیت پژوهش متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابن قدامه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دائره المعارف معارف و معاریف است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


شيخ قاضى ابوالمعالى احمد (م 486 ق) فرزند على بن قدامه انبارى، از اعاظم علماى شيعه و فحول فقهاى اماميه. از شاگردان شيخ مفيد و علم الهدى شريف مرتضى و سيد رضى بود.

سپس كرسى فتواى شهر انبار را به خود اختصاص داد و قاضى القضات آن سامان شد. ياقوت حموى در معجم الادباء او را از علماى مشهور زمان خويش و از قضات بزرگ شهر انبار معرفى مىكند. از مؤلفات وى كتاب علم القوافى و كتاب النحو است. قاضى عمادالدين حسن بن محمد استرآبادى قاضى رى و شيخ ابوالسعادات احمد بن ماصورى از وى اجازه نقل روايت داشتند.

منابع

سید مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف.